• Nie Znaleziono Wyników

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO * NA ROK SZKOLNY 2022/2023

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO * NA ROK SZKOLNY 2022/2023"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO * NA ROK SZKOLNY 2022/2023

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami.)

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego* wg następującej kolejności:

(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną)

Nazwa i adres placówki Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka*

1. ___godzin

5 godzin

2. ___godzin

5 godzin

3.

___godzin 5 godzin

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA

imię drugie imię

nazwisko PESEL

data urodzenia miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ulica nr domu nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

gmina powiat

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/

OPIEKUNÓW PRAWNYCH

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

imię nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica nr domu nr mieszkania

kod pocztowy miejscowość

gmina powiat

telefon komórkowy adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA nazwa firmy

adres firmy telefon kontaktowy

(2)

2 DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

imię nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica nr domu nr mieszkania

kod pocztowy miejscowość

gmina powiat

telefon komórkowy adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA nazwa firmy

adres firmy telefon kontaktowy

KRYTERIA PRZYJĘĆ

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)

Kryteria obowiązkowe

(art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

1. Wielodzietność rodziny kandydata

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 1 2. Niepełnosprawność kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2016, poz. 2046 ze zm.).

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.

Dz.U. z 2016, poz. 2046 ze zm.).

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.

Dz.U. z 2016, poz. 2046 ze zm.).

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2016, poz. 2046 ze zm.).

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.697ze zm.).

(3)

3

Kryteria dodatkowe określone Uchwałą Nr XXVIII.234.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r., poz. 1535.

1.

Kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej danego zespołu

2.

Oboje rodzice kandydata pracują (umowa cywilno-prawna, prowadzenie gospodarstwa rolnego, lub pozarolnicza działalność gospodarcza) lub uczą się w systemie dziennym,

załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 2 3.

Wiek kandydata

4.

Czas przebywania kandydata w przedszkolu (podać godziny od – do)

INFORMACJE O DZIECKU

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu/

oddziale przedszkolnym *:

Pouczenia:

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……… ……….. ………

data podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/ opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych dziecka w tym wizerunku.

……… ……….. ………

data podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/ opiekuna prawnego

UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego należy oddać w placówce najbardziej preferowanej.

(4)

4

* skreślić niewłaściwe

Załącznik nr 1

……….……….

(imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych)

………..

(miejscowość i data)

……….………

……….…………..

(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

O WIELODZIETNOŚCI* RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że w mojej/naszej rodzinie wychowuję/my:

dzieci.

(podać liczbę dzieci)

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………..…… ……….………..

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

(5)

5

* wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci..

Załącznik nr 2

……….……….

(imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych)

………..

(miejscowość i data)

……….………

……….…………..

(adres zamieszkania)

)

OŚWIADCZENIE

O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH*

KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że pracuję, wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej/prowadzę gospodarstwo rolne/pozarolniczą działalność gospodarczą/pobieram naukę w systemie dziennym*:

Lp. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

prawnego Nazwa zakładu pracy/szkoły/uczelni Uwagi 1.

2.

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………..…… ……….………..

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Cytaty

Powiązane dokumenty

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Potwierdzona przez wnioskodawcę kopia orzeczenia o niepełnosprawności

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.. o rehabilitacji zawodowej i

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkoli w kolejności

Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie

1.Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola lub oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych wybrane