Pełen tekst

(1)

7213S Maxtor 3,5" SCSI

P ojem n ość Dysk n ie s fo m a to w a n y Form at (512B na sektor)

c a łk o w ita [M B ] 203,93

p o w ie rz c h n i [M B ] 0,12

c y lin d ra [M B ] 33,99

ście żki [B ] 21504

W ym iary zewnętrzne i ciężar

w yso kość [m m ] 25,4

szero kość [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1

cię żar [kg ] 0,57

Geometria napędu

d y s k ó w 3

c y lin d ró w 1698

g ło w ic danych 6

g ło w ic serw o 0

sum a se kto ró w total 427896, user 415600

sekt/ścleżkę 42

Opóźnienia [m s ]

Średnio 15

FLW

TR7R 3

Max 28

Latency 8,45

Overhead 1

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC] 5 ... 50 -4 0 ... 60

Dopuszczalne przeciąż. g ra w it[G ]

D ysk zaparkowany 70

Praca bez błę d ó w

B łę d y korygowałne 10

Po], zapas.

ZBR

Prędkość tra n sm isji M B /s]

Dysk <■> B u io r 2,83 Szyna SCSI: sync / (async) 7,5

Niezawodność B łę d y (xx->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata] O N O FF [•1000] RER UER SER

150 5 20 13 .

B u fo r dysku [kB ] 64

P rędkość obr. [1/m in] 3511

Sytem kodowania (1,7)RLL

G ę s to ś ć zapisu [TP(] 1973

Pozycjoner RVC

Start / Stop [s] 7/(3) Poz. hał. [dBA @ 1m] 35

Typow y R W w v v « Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 3,700 3,500

lin ia +12V [A ] 0,145 0,140

lin ia +5V [A ] 0,340 0,330

(2)

[o o o o ]

res

Zwora zarezerwowana do użytku producenta - nie wolno zmieniać jej położenia.

PA

$)

Start na rozkaz wystany

PA ^ Natychmiastowy start silnika

przez inicjator. dysku.

TP $ Pakiety R-T nie są zasilane.

TP ^

Dysk stanowi zakończenie magistrali SCSI.

DP $

Praca z kontrolą

DP ^

Praca bez kontroli

parzystości. parzystości.

CSJ T - Q Q O Q

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga: Producent dostarcza dysk w konfiguraq'i SCSI-ID=6 (obsadzone pozycje ID1 i ID2) co stanowi jednocześnie źródło zapasowych zwor.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :