• Nie Znaleziono Wyników

Postawy studentów wobec oszczędzania na emeryturę na przykładzie województwa łódzkiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Postawy studentów wobec oszczędzania na emeryturę na przykładzie województwa łódzkiego"

Copied!
16
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Analizując proces zgrzewania od strony warun- ków cieplnych tarcia stwierdzono, że przy najmniej- szych prędkościach obrotowych narzędzia, korzyst- nych z punktu

Replacing this with indices pro- vides information about the trends (direction, rate/pace).. of the changes occurring in the tourism function; 3) the number of people staying

Determine the main characteristics being inherent to the content of the Ukrainian Internet media financed through different funding models.. Form a methodology to observe the

Z powyższych rozważań wynika, że zakres obowiązków administratora w przypadku otrzymania żądania dostępu do danych jest dużo węższy niż w przypadku żądania prze-

J ANSEN -V ERBEKE M., 1993, Tourism and historical heritage: physical planning and management issues.. (red.), Managing Tourism in Historic Cities, International Cultural

The subject of measure- ment were personal profiles or fan pages of mayors of voivodship cities (16 cities) in Poland, profiles of cities managed by these mayors or cities where

Możliwość definiowania ścieżek klinicznych w postaci procesów biznesowych oraz realizacji planów leczenia jako ich praktycznych instancji pozwala na groma‑ dzenie

Rzekomo „ten rekwizyt był wyposażony w mechanizm umożliwiający uruchamianie skrzydeł” (s. To już jest wyzwanie nie dla Ajschylosa ani Arystofanesa, lecz raczej Leo- narda

Systematycznie umożliwiamy rodzicom poznawanie osią- gnięć dziecka i zapoznawanie się z pracą przedszkola poprzez różnorod- ne formy współpracy – zajęcia

W sierpniu bowiem wpisano w ydatki na fabrykę kaplicy poczynając od lutego tegoż roku (por. Nie wykluczone jest zatem wypłacenie pierw szej raty o parę miesięcy

Swą misję wobec m igrantów Kościół lokalny winien więc spełniać w duchu prawdziwie katolickim, który wymaga pogodzenia uniwersalizmu chrześcijańskiego i jego

proces zmian polityki sąsiedztwa jest wyrazem szerokie- go konsensusu w instytucjach UE i w państwach członkowskich, dotyczącego ko- nieczności dostosowania strategii współpracy z

Brak wymiernych efek- tów Włączenie do działań wpływowych polity- ków i biurokratów, co skutkuje ciągłym postulowaniem zmiany konstytucji Japońskie Sto- warzyszenie

(lig), Natural gas (gas), Crude petroleum (oil), Metal ores, other mining and quar- rying products (min), Coke, refined petroleum products (pet), Electricity (ele),

The percentage of individuals trusting various entities was assumed as trust indicators, whereas the number of enterprises per 10 thousand of population registered in the

Jakubowska, “The renovated silver ring electrode in determination of lead traces by differential pulse anodic stripping voltammetry,” Analytica Chimica Acta, vol.. Hu,

Świadczy to o funkcjonowaniu w świadomości części badanych studentów, pozytywnych z punktu widzenia gospodarki odpadami, skojarzeń odnośnie segregacji odpadów,

The spectrofluorometric method for the oxytetracycline hydrochloride in pure and in veterinary products Tetrox and Oxymed 50 determination is described.. The

Cwetsch,Kazimierz Radwański Kraków - Stare Miasto, Pl. Wiosny Ludów, Kościół

Cette adresse de Jésus en croix connaîtra dans divers recueils, mais spécialement dans le M émorial de la Vie Chrétienne de Louis de Grenade, une extraordinaire

Wydarzenie to wzbudziło zarówno większe zainteresowanie armeńską łiteraturą patrystyczną (podstawowe informacje o niej zob. Outtiera: Les Peres de /'Eg/ise en Armenie er /es

Wydarzenia rozgrywające się w ostatnich latach na Ukrainie – które hasłowo można ująć jako Pomarańczowa Rewolucja, Euromajdan, aneksja Krymu i prorosyjski separatyzm na Ukrainie

Ośrodek wsparcia jest dzienną formą pomocy instytucjonalnej, w ra- mach której świadczone są różne usługi dostosowane do specyficznych po- trzeb osób korzystających z