• Nie Znaleziono Wyników

Widok Aktualne problemy administracji publicznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 23 września 2017 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Aktualne problemy administracji publicznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 23 września 2017 r."

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Aktualne problemy administracji publicznej

Ogólnopolska konferencja naukowa

Lublin, 23 września 2017 r.

Celem konferencji zorganizowanej przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL oraz Fundację Akademia Wiedzy było zapre-zentowanie wyników badań nad aktualnymi problemami z zakresu ad-ministracji publicznej ujmowanej jako funkcja publiczna państwa oraz wysoko zorganizowany system społeczny współuczestniczący w sprawo-waniu władzy publicznej. Administracja traktowana jest jako konstrukcja prawna działalności organizacyjnej, prowadzonej na rachunek i w imie-niu państwa oraz samorządów jako osób prawnych prawa publicznego. Ma ona określoną prawem strukturę, zasady funkcjonowania, cele i orga-ny wraz z przyznaorga-nymi im kompetencjami. W sprawowaniu administra-cji mogą uczestniczyć też inne podmioty realizujące zadania publiczne, które mogą być zdeterminowane w sposób pełny, gdy prawo jest źródłem legitymizacji działań administracji bądź ograniczony, gdy determinacja kierunkuje działania administracji na cele określone w prawie. Podczas obrad zaakcentowano zmianę koncepcji administracji publicznej – z poj-mowania jej w kategoriach władzy na rzecz służby publicznej – wraz ze zmianą jej roli z biurokratycznego rządzenia na zapewnienie zaspokaja-nia potrzeb publicznych. Osią rozważań było wskazanie podstawowych tendencji rozwoju administracji publicznej w Polsce. Przedstawiono ak-tualny stan prawny, stanowiska doktryny oraz postulaty de lege ferenda.

Doktor hab. Rafał Biskup (KUL, Prezes Zarządu Fundacji Akademia Wiedzy) rozpoczynając obrady, przedstawił Kilka uwag na temat tak

zwa-nej reformy procedury administracyjzwa-nej. Przedmiotem referatu mgr

Patry-cji Glazer (KUL) było Finansowanie niepublicznych podmiotów prowadzących

szkoły i placówki oświatowe przez jednostki samorządu terytorialnego. Mgr

Łu-kasz Skwarzyński (KUL) w ramach tematu Obowiązek przekazywania ksiąg

podatkowych i deklaracji VAT w trybie Jednolitego Pliku Kontrolnego nakreślił

jakie skutki on wywołuje, zaś mgr Kinga Ścibor (KUL) wygłosiła refe-rat pt. Orzecznictwo sądów administracyjnych w wybranych sprawach

doty-czących wydawania opinii przez komisje bioetyczne. Mgr Damian Bara (KUL)

(2)

146 Sprawozdania

przedstawił istotne zagadnienie, jakim jest Mediacja w toku postępowania

przed organami administracyjnymi. Wystąpienie mgr Barbary Trybulińskiej

(Uniwersytet Wrocławski) było próbą odpowiedzi na pytanie:

Współcze-sna administracja – władza czy służba publiczna?, natomiast mgr Łukasz

Ju-rek (KUL) scharakteryzował Aktualne problemy związane z reformą

admini-stracji skarbowej w kontekście trwałości stosunku pracy osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem. Katarzyna Wiśniewska (Wyższa

Szkoła Handlowa w Radomiu) w swoim wystąpieniu ujęła temat: Policja

jako organ administracji o kompetencjach szczególnych. Mgr Grzegorz Czapski

(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) analizie pod-dał zagadnienie: Bezrobocie jako współczesny problem samorządów. Klaudia Pniewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) wy-głosiła referat nt. Wpływ wieloszczeblowej struktury organizacyjnej w państwie

jako problem w administracji publicznej, natomiast mgr Bartłomiej Składanek

(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) ukazał Budżet

obywatelski jako szansa na zmniejszenie społecznych problemów miast. Mgr Ilona

Resztak (KUL) przedstawiła Kilka uwag na temat województwa jako jednostki

zasadniczego podziału terytorialnego. Tomasz Łanowy (Uniwersytet Mikołaja

Kopernika w Toruniu) w swoim wystąpieniu skupił się na zagadnieniu, które zawarł w temacie Administracja partnerska – rola zasad w

postępowa-niu cywilnym. Mgr Kamil Mania (KUL) zreferował temat pt. Teoretycz-ne i praktyczTeoretycz-ne problemy mediacji w kodeksie postępowania administracyjTeoretycz-ne- administracyjne-go, zaś Małgorzata Czapska (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana

Pawła II w Białej Podlaskiej) – Reforma oświaty jako współczesne wyzwanie

dla samorządów. Temat: Współczesne problemy Służby Więziennej był

nato-miast przedmiotem analizy mgr. Wojciecha Fabiszewskiego (Uniwersy-tet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Patrycja Stępień-Mazur (KUL) przedstawiła temat E-urząd pracy w roli partnera dla bezrobotnych i

poszu-kujących pracy absolwentów. Mateusz Jańczuk (Uniwersytet

Przyrodniczo--Humanistyczny w Siedlcach) podzielił się wynikami badań w referacie pt. Poziom zadowolenia klientów z e-administracji na przykładzie urzędu

mia-sta Biała Podlaska. Mgr Edyta Biardzka (KUL) scharakteryzowała Władz-two planistyczne gminy w sferze energetyki odnawialnej w świetle ostatnich zmian ustawowych. Ostatnie referaty zaprezentowali mgr Piotr Kobylski

(KUL) pt. Dostęp do informacji publicznej a jawność w życiu publicznym oraz mgr Patryk Ochwat (KUL) – Prawne aspekty ochrony konsumenta na rynku

usług medycznych.

W dyskusji zwrócono uwagę na upowszechnianie nowego obrazu admi-nistracji, której działania są w niewielkim stopniu zdeterminowane praw-nie, choć formalnie nadal związane konstytucyjnym wymogiem respek-towania powszechnie obowiązujących przepisów. W tym specyficznym

(3)

Sprawozdania 147

rozluźnieniu więzów prawa, określających ramy działania administracji, można upatrywać pewne zagrożenia dla istoty państwa prawnego albo też przejściowe zjawisko przypisywania działaniom administracji charakteru swobodnej, twórczej aktywności w ramach ustaw.

Komitet organizacyjny konferencji tworzyli: dr hab. Rafał Biskup, mgr Kinga Ścibor, mgr Łukasz Jurek, mgr Edyta Biardzka.

Wojciech Wytrążek *

(4)

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ZSRR zmiany były jedynie w sferze „głasnosti” (kluby dyskusyjne), ale bez zasadniczej reformy systemu politycznego. i były pierwszą – od stanu wojennego – oficjalną

sądzi, że trudno przypisać Domicjanowi zasadniczą rolę w procesie przejmowania nadzoru nad kancelarią cesarską przez ekwitów, ponieważ z jednej strony pierwsze próby

Российские преподаватели, участвующие в данной программе, которая яв­ ляется совместньм проектом MSU и ВолгГТУ, сталкиваются с теми же слож­

The values of mean increases of resistance, and propeller thrust, torque and revolutions obtained from resistance and self-propulsion tests in irregular head waves are divided by

However, achieving this performance requires a combination of batch calibration, to obtain a set of average calibration parameters, followed by a room temperature trim, to correct

close to 10 A2. Taking the inhibitory effect on Some adsorption experiments with HEDP at adjacent calcium ions in the gypsum crystal surface. pH 5 were performed in

For a twin-hulled structure at 15° heel, Figure 6 illustrates the calculated sway, heave and roll hydrodynamic coefficients determined using equations (25-27) At w2B/2g 1.52 a

Zaakwalifikowane referaty do wygłoszenia podczas konferencji lub tylko do publikacji będą musiały być złożone najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.