• Nie Znaleziono Wyników

- dodaniu w art. 53 po ust. 2 kolejnego ustępu w brzmieniu: „W przypadku utraty dokumentu, o którym mowa w ust. 1, podlega on umorzeniu.”,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "- dodaniu w art. 53 po ust. 2 kolejnego ustępu w brzmieniu: „W przypadku utraty dokumentu, o którym mowa w ust. 1, podlega on umorzeniu.”,"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

X2

Zad. 1. Zredaguj ustawę nowelizującą (0 – 6 pkt):

1) wprowadzającą w poniższym fragmencie ustawy – Prawo bankowe zmiany polegające na:

- na dodaniu w art. 53 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „imienną książeczkę oszczędnościową” wyrazów „lub inny imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy”,

- dodaniu w art. 53 po ust. 2 kolejnego ustępu w brzmieniu: „W przypadku utraty dokumentu, o którym mowa w ust. 1, podlega on umorzeniu.”,

- dodaniu po art. 173 kolejnego artykułu w brzmieniu: „Fundusz ryzyka, o którym mowa w 1rt. 96 ustawy wymienionej w art. 193, ulega likwidacji z pierwszym dniem roku obrotowego (podatkowego) rozpoczynającego się począwszy od dnia 1 stycznia 1998 r.”

2) w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 456) uchylającą art.

15 ust. 3.

Dz.U.02.72.665

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo bankowe.

(Dz. U. z dnia 21 listopada 1997 r.) (...)

Art. 53. 1. Bank może wydać posiadaczowi rachunku oszczędnościowego imienną książeczkę

oszczędnościową. W nazwie dokumentu należy użyć w odpowiednim przypadku wyrazu „oszczędnościowy”.

2. Wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, zwalnia bank od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku bankowego wyciągów z tego rachunku.

3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb umarzania dokumentów, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze charakter tych dokumentów oraz słuszne interesy posiadaczy rachunków.

(...)

Art. 173. Banki, które w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają przewidzianych w niej wymagań dotyczących wysokości kapitału założycielskiego, są obowiązane w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r.

podwyższyć wysokość tego kapitału do kwoty określonej w art. 32 ust. 1.

(…)

Art. 194. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ROZWIĄZANIE:

USTAWA z dnia 7 stycznia 2021 r.

o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 72, poz. 665) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank może wydać posiadaczowi rachunku oszczędnościowego imienną książeczkę oszczędnościową lub inny imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy. W nazwie dokumentu należy użyć w odpowiednim przypadku wyrazu „oszczędnościowy”.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku utraty dokumentu, o którym mowa w ust. 1, podlega on umorzeniu.”

2) po art. 173 dodaje się art. 173a w brzmieniu:

„Art. 173a. Fundusz ryzyka, o którym mowa w art. 96 ustawy wymienionej w 1rt. 193, ulega likwidacji z pierwszym dniem roku obrotowego (podatkowego) rozpoczynającego się począwszy od dnia 1 stycznia 1998 r.”

Art. 2. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz.

456) w art. 15 uchyla się ust. 3.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

(2)

Zad. 2. Na podstawie zawartego w podanym wyżej fragmencie ustawy – Prawo bankowe przepisu upoważniającego zredaguj tytuł i podstawę prawną odpowiedniego rozporządzenia (0-4 pkt).

ROZWIĄZANIE:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie warunków i trybów umarzania dokumentów

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.

665) zarządza się, co następuje:

Zad. 2. Sporządź tekst jednolity (sam załącznik – bez obwieszczenia) zamieszczonego poniżej fragmentu ustawy – Prawo bankowe (0 – 6 pkt):

Tekst pierwotny:

Dz.U.97.140.939

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo bankowe (Dz. U. z dnia 21 listopada 1997 r.) Art. 30. 1. Utworzenie banku może nastąpić, jeżeli:

1) zostało zapewnione wyposażenie banku w:

a) fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonywania i rozmiaru zamierzonej działalności, z tym że jeden założyciel oraz grupa założycieli, pozostających w stosunku dominacji i zależności, może wnieść wkład pieniężny w kwocie nieprzekraczającej połowy kapitału założycielskiego,

b) pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia techniczne, należycie zabezpieczające przechowywane w banku wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej,

2) założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, w tym prezesa, dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem;

3) co najmniej dwie osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem, a w przypadku obywateli innych państw również potwierdzoną znajomość języka polskiego;

2. Część kapitału założycielskiego może być wniesiona w formie wkładów niepieniężnych w postaci wyposażenia i nieruchomości, jeśli będą one bezpośrednio przydatne w prowadzeniu działalności bankowej.

Zmiana:

Dz.U.04.91.870

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939) wprowadza się następujące zmiany:

20) w art. 30:

(3)

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonywania i rozmiaru zamierzonej działalności,",

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, w tym prezesa, dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, przy czym co najmniej dwie osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem oraz udowodnioną znajomość języka polskiego,",

– uchyla się pkt 3,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Komisja Nadzoru Bankowego odstąpi, w drodze decyzji wydanej na wniosek założycieli, od wymogu udowodnionej znajomości języka polskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli nie jest to niezbędne ze względów nadzoru ostrożnościowego.",

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 1) art. 1 pkt 20 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 20, 30, 44 i art. 38, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

ROZWIĄZANIE:

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo bankowe

Art. 30. 1. Utworzenie banku może nastąpić, jeżeli:

1) zostało zapewnione wyposażenie banku w:

a)

1)

fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonywania i rozmiaru zamierzonej działalności,

b) pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia techniczne, należycie zabezpieczające przechowywane w banku wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej,

2)

2)

założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, w tym prezesa, dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, przy czym co najmniej dwie osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem oraz udowodnioną znajomość języka polskiego,",

3)

3)

uchylony

1a.

4)

Komisja Nadzoru Bankowego odstąpi, w drodze decyzji wydanej na wniosek założycieli, od wymogu udowodnionej znajomości języka polskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli nie jest to niezbędne ze względów nadzoru ostrożnościowego.

2. Część kapitału założycielskiego może być wniesiona w formie wkładów niepieniężnych w postaci wyposażenia i nieruchomości, jeśli będą one bezpośrednio przydatne w prowadzeniu działalności bankowej.

1)

W brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 20 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870), który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

2)

W brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 20 lit. a tiret drugie ustawy powołanej w odnośniku pierwszym, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

3)

Uchylony przez art. 1 pkt 20 lit. a tiret trzecie ustawy powołanej w odnośniku pierwszym, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

4)

Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy powołanej w odnośniku pierwszym, który wszedł w życie z dniem 15 maja 2004 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zmienia się Regulamin wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby Architektów i posługiwania się tymi zaświadczeniami wprowadzony uchwałą nr

3. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubez- pieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku

w Nairobi (Kenia), Rada Ministrów AKP-UE uzgodniła we wspólnej deklaracji przystąpienie do uporządkowanego zamknięcia Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanego

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze

38 Udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania

W okresie odbywania prawomocnej kary czasowej dyskwalifikacji, zawodnik nie może zmienić przynależności klubowej.. Aneks do umowy transferu czasowego przedłużający okres

2. W razie zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową PZU SA, powodującego bezpośrednie zagrożenie mienia objętego tą ochroną i podjęcia przez

na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych