• Nie Znaleziono Wyników

Okresy niewykonywania pracy nie wliczane do czasu pracy – przykłady 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Okresy niewykonywania pracy nie wliczane do czasu pracy – przykłady 6"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Podstawy prawa pracy SSA/SNA (3)III Wykład Czas pracy cz. 1

Zagadnienia szczegółowe

Ponieważ studentom przekazano prezentację z nagranym komentarzem dźwiękowym poniżej zostają wyłącznie wypunktowane zagadnienia, które należy uwzględnić przygotowując się do egzaminu.

1.Pojęcie czasu pracy

2.Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jako aspekt czasu pracy

3. Pozostawanie we właściwym miejscu w dyspozycji pracodawcy jako aspekt czasu pracy 4.Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy – przykłady

5. Okresy niewykonywania pracy nie wliczane do czasu pracy – przykłady 6. Podróż służbowa a czas pracy

7. Pojęcie podróży służbowej

8. Kiedy czas podróży służbowej nie jest wliczany do czasu pracy?

9. Kiedy czas podróży służbowej jest wliczany do czasu pracy?

10.Podstawowa norma czasu pracy 11. Pojęcie doby pracowniczej

12. Pojęcie i konstrukcja tygodnia w przepisach o czasie pracy 13. Okres rozliczeniowy

14. Dobowy gwarantowany odpoczynek

15. Dopuszczalność ograniczenia dobowego gwarantowanego odpoczynku 16.Tygodniowy gwarantowany odpoczynek

17. Dopuszczalność ograniczenia odpoczynku tygodniowego

18. Pojęcie osób zarządzających zakładem pracy w przepisach o czasie pracy 19. Szczególne pozakodeksowe normy czasu pracy

20. Rozumienie terminu „wymiar czasu pracy”

21. Maksymalny, nieprzekraczalny, przeciętny tygodniowy czas pracy.

22. Kodeksowa metodyka obliczania nominalnego czasu pracy

Cytaty

Powiązane dokumenty

b/ czasie pracy robotników produkcji podstawowej w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych /na podstawie sprawozdań B-EK/ oraz o przedsiębiorstwach z wyższym

Techniczna norma czasu Tnc to czas niezbędnie potrzebny na wykonanie zadania roboczego ( operacji ) w normalnych warunkach pracy, tzn. przy prawidłowo opracowanym

Przytoczone wyniki badań wskazują na konieczność uelastyczniania pracy dla reprezentantów pokolenia Y, tak w kontekście czasu jej wykonywania – skracania wymiaru czasu

Wykonawca zobowiązuje się do pobierania od osób objętych usługami (za ich pisemną zgodą) należności za faktycznie wykonane usługi, w wysokości określonej

 [150] Wyjście służbowe z automatycznym zamknięciem — tryb domyślnie kończący dzień pracy pracownika, który dodatkowo dolicza do czasu pracy okres pomiędzy odbiciem

Wydaje się, iż naukowe sympozjum z okazji stupięćdziesięciolecia urodzin Emila Durkheima pozwoliło na syntetyczne podsumowanie, ale i na próbę rozstrzygnięcia, które

Omówiono w nim: model komórkowy Chowa wykorzystujący rozpowszechniony model strefowy CFAST, modele FASIT i FAS3D, które uwzględniają dodatkową warstwę mieszania, model

W ręku człowieka czas stał się podstawową katego­ rią organizacji życia społecznego, a prawidłowe ukształtowanie wzajem­ nych proporcji czasu pracy i czasu odpoczynku jest

List of selected books published by the researchers of the faculty of law and administration of the University of Silesia in 2014.. Silesian Journal of Legal Studies 7,

Raz jeszcze się okazało, że niezależnie od aktualnej m ody m etodologicznej trzeba podążać za autorem, który na przekór interpretatorom powtarza: wartością

2 IV 1945 roku napisał jednozdaniowe pismo do kurii biskupiej: „Niniejszym proszę o zwolnie- nie mnie z obowiązków administrowania parafi ą w Łaszczowie dekanatu toma-

niu na 100 zatrudnionych wg działów gospodarki narodowej oraz resortów Rozliczenie czasu nie przepracowanego robotników /grupy przemysłowej i rozwojowej, wytwórczej, handlowej itp/

Robotnikogodziny przepraco' przepracowane przypadające tników grupy przemysłowej ' uspołecznionym.. acowane i nie 00 robo-

•/ godziny przepracowane w dniach o zmienionym rozkładzie czaem pracy zaliczono do czasu przepracowanego w godzinach normalnych, a nieobecności zaliczono de czaem nie

Rozliczenie czasu^nie przepracowanego pracowników ogółem w przeliczeniu na 100 Rozliczenie czasu nie przepracowanego kobiet w przeliczeniu.na 100 zatrudnio- Wykorzystanio czasu

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu

Kliknij dwukrotnie nazwę zmiany, godzinę rozpoczęcia lub godzinę zakończenia, aby wprowadzić stosowne ustawienia. Kliknij przycisk OK. Praca zmianowa dla wybranego użytkownika

W kolumnie "Rozliczenie / start" oraz "Rozliczenie / stop" wystpuje okres, który jest brany pod uwag przy sumowaniu czasu pracy, dyurów i godzin nadliczbowych w

Badając lirykę Poświatowskiej autorzy dochodzą do przekona­ nia, że cechą ją charakteryzującą jest występowanie wielości punktów widzenia w obrębie poszczególnych

Zagadnienie leczenia fobii społecznej, wcześniej zaniedbywane, w ciągu ostatnich 15 lat stało się przedmiotem intensywnych badań. Wśród wielu dotychczasowych propozycji,

gation of the geotectonic history of the Central Euro- pean Variscides and the epi-Variscan cover The Geological Map Lausitz–Jizera–Karkonosze (GM LJK; Krentz et al.,

nowieniu z dnia 28 czerwca 2002 r., II SAB/Po 80/02, który odrzucił skargę na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na fakt, iż wnioskodawcę

Większość badaczy wypowiadających się w niniejszej pracy jest jednak zdania, że obecnie Internet nie zagraża istnieniu tra- dycyjnych mediów, jednakowoż pod warunkiem, że te