• Nie Znaleziono Wyników

Cd. y'oo/is PL ISSN 0035-9629

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cd. y'oo/is PL ISSN 0035-9629"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Cd. y'oo/is

PL ISSN 0035-9629

iK^ZEŚĆDZIESIĄTY SZÓSTY

ZESZYT TRZECI

RUCH PRAWNICZY

E K O N O M I C Z N Y

i SOCJOLOGICZNY

ORGAN

UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA

I AKADEMII EKONOMICZNEJ

W POZNANIU

KWARTAŁ TRZECI - 2004

___________POZNAŃ 2004__________

Wydział Prawa i Administracji UAM

(2)

KOMITET REDAKCYJNY Redaktorzy

Teresa Rabska (Redaktor Naczelny)

Wiesława Przybylska-Kapuścińska (z-ca Redaktora Naczelnego), Jan Wlodarek (z-ca Redaktora Naczelnego), Marek Smolak (Sekretarz Redakcji)

Członkowie

Dorota Appenzeller, Michał Chmara, Eugeniusz Czerwieniec, Zbigniew Czerwiński, Marian Gołka, Roman Hauser, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Marian Kępiński,

Andrzej Kwilecki, Wojciech Łączkowski, Włodzimierz Piotrowski, Zbigniew Radwański, Marek Ratajczak, Aleksander Tobis,

Stanisław Wierzchosławski, Marek Ziółkowski

Tłumaczenie na język angielski: Radosław Krynicki

Adres Redakcji:

ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań, Coll. Iuridicum UAM, pokój 03 tel. (0-prefiks-61) 829-42-90, fax: (0-prefiks-61) 829-41-00

e-mail: rpeis@amu.edu.pl http: //www.rpeis.pl

Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

Printed in Poland

© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Skład i druk na zlecenie Wydziału Prawa i Administracji UAM

ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań

Ars boni et aequi - Przedsiębiorstwo Wydawnicze - Władysław Rozwadowski

60-351 Poznań, ul. Zakręt 26 Zarejestrowane pod nr /09161/92/S UM Poznania - Wydz. Dział. Gosp. teł. (0-61) 868-83-23, tel./fax (0-61) 867-18-27 e-mail: arsboni@arsboni.com.pl http://www.arsboni. com. pl

ISSN 0035-9629

Nakład 350 egz. cena 18 zł

(3)

SPIS TREŚCI

Jubileusz 85-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Dziekan prof, dr hab. Andrzej J. S z w a r c ... 5

I. ARTYKUŁY

Antoni Z. K a m i ń s k i (PAN, Warszawa)

Uwagi o ustroju III RP w świetle porównawczych badań politologicznych nad typami rządów i ordynacją wyborczą ... 19 Piotr W i n c z o r e k (UniwersytetWarszawski)

Czy zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.? ... 35 Jan S a n d o r s k i (UAM, Poznań)

Nieważność zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych a niemieckie roszczenia odszko­ dowawcze ... ... ... 53 Matthias P e c h s t e i n , Philipp K u b i c k i (Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą)

Prawomocność a procedura zapytania wstępnego o ważność aktów wspólnotowych według art. 234 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej ... 71 Robert S t e f a n i c k i (Uniwersytet Wrocławski)

Ograniczenia swobodnego przepływu towarów i usług ze względu na interes publiczny w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ... 91 Tomasz B o j k o w s k i (AE, Poznań)

Wolności oraz prawa konstytucyjne podatnika ... 113 Zdzisław N i e d b a ł a (UAM, Poznań)

O kontrowersjach pracowniczego zatrudnienia członków zarządu spółdzielni ... 127 * * *

Jan S z a m b e l a ń c z y k (AE, Poznań)

Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w warunkach integracji i globalizacji rynków finansowych ... 141 Maciej Ł a w r y n o w i c z (AE, Poznań)

Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne ... 159 Danuta M i ł a s z e w i c z (Uniwersytet Szczeciński)

Retrospektywne ujęcie roli państwa w gospodarce w myśli ekonomicznej ... 181 Piotr P i o t r o w s k i (Uniwersytet Szczeciński)

Wpływ imigracji na wzrost gospodarczy w Austrii w latach 1988-2003... 205 Magdalena M u s i e l a k , Marcin K a m i ń s k i (AE, Poznań)

Wskaźniki monetarne a inflacja w Polsce w latach 1999-2003 ... 225

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Ryszard Kokoszczyński, Współczesna polityka pieniężna w Polsce (ree. Wiesława P r z y b y ł -s k a - K a p u ś c i ń -s k , a ) ... 245 Tomasz Budnikowski, Bezrobocie na świecie i w Polsce (ree. Maciej Ż u k o w s k i ) ... ... 247 Romuald Poliński, Prawidłowości transformacji systemów ekonomicznych (ree. Lucyna M. G i e

r-s z o n ) ... ... 250 Pierre Bourdieu, Męska dominacja (ree. Honorata J a k u b o w s k a - M r o s k o w i a k ) ... 253

Ścieżki transformacji, red. Krzysztof Brzechczyn (ree. Marek N o w a k ) ... 256

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

(4)

CONTENTS

85th Anniversary o f the Faculty o f Law and Administration o f Adam Mickiewicz University

- Dean prof. dr hab. Andrzej J. S z w a r c ... 5

I. ARTICLES

Antoni Z. K a m i ń s k i (Polish Academy of Sciences, Warsaw)

Remarks on the system o f Third Republic o f Poland in view o f comparative political study of government types and electoral system s... 19 Piotr W i n c z o r e k (Warsaw University)

Should the Polish Constitution o f 2 April, 1997 be amended? ... 35 Jan S a n d o r s k i (Adam Mickiewicz University, Poznań)

Invalidity o f Polish waiver o f war reparations vs. German claims for indemnity ... 53 Matthias P e c h s t e i n , Philipp K u b i c k i (European Univesity Viadrina, Frankfurt Oder)

Validity control o f final and binding acts according to art. 234 European Community Treaty . . . . 71 Robert S t e f a n i c k i (Wroclaw University)

Limits to the free flow o f goods and services in the common market because of public interest in the light o f the European Court of Justice’s decisions ... 91 Tomasz B o j k o w s k i (The Poznań University of Economics)

Constitutional freedoms and rights o f tax-payer... 113 Zdzisław N i e d b a ł a (Adam Mickiewicz University, Poznań)

Controversies over employment o f board members of cooperatives ... 127 * * *

Jan S z a m b e l a ń c z y k (The Poznań University of Economics)

Prospects o f Polish cooperative banks in finacial market integra tion and globalisation conditions 141 Maciej Ł a w r y n o w i c z (The Poznań University of Economics)

Cooperative and neoinstitutionalists theories... 159 Danuta M i l a s z e w i c z (University of Szczecin)

State’s role in economy — retrospective view in economic thought... 181 Piotr P i o t r o w s k i (University of Szczecin)

The effects o f immigration on the economic growth in Austria in the years 1998-2003 ... 205 Magdalena M u s i e l a k , Marcin K a m i ń s k i (The Poznań University of Economics)

Monetary aggregates and inflation in Poland in 1999-2003 ... 225 II. BOOK R E V IE W S ... 245 III. REPORTS AND INFORMATION ... 259

Cytaty

Powiązane dokumenty

Michał Chmara, Zbigniew Czerwiński, Marian Gołka, Bohdan Gruchman, Roman Hauser, Marian Kępiński, Andrzej Kwilecki, Włodzimierz Piotrowski, Tferesa Rabska, Zbigniew

Dorota Appenzeller, Michał Chmara, Eugeniusz Czerwieniec, Zbigniew Czerwiński, Rafał Drozdowski, Marian Gołka, Roman Hauser, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Marian

Michał Chmara, Zbigniew Czerwiński, Marian Gołka, Bohdan Gruchman, Roman Hauser, Marian Kępiński, Andrzej Kwilecki, Włodzimierz Piotrowski, Tferesa Rabska, Zbigniew

Dorota Appenzeller, Michał Chmara, Eugeniusz Czerwieniec, Zbigniew Czerwiński, Rafał Drozdowski, Marian Gołka, Roman Hauser, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Marian

Dorota Appenzeller, M ichał Chmara, Eugeniusz Czerwieniec, Zbigniew Czerwiński, Rafał Drozdowski, Marian Gołka, Roman Hauser, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Marian

Dorota Appenzeller, M ichał Chmara, Eugeniusz Czerwieniec, Zbigniew Czerwiński, Rafał Drozdowski, Marian Gołka, Roman Hauser, Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Marian

Michał Chmara, Zbigniew Czerwiński, Marian Gołka, Bohdan Gruchman, Roman Hauser, Marian Kępiński, Andrzej Kwilecki, Włodzimierz Piotrowski, Tferesa Rabska, Zbigniew

Michał Chmara, Zbigniew Czerwiński, Marian Gołka, Bohdan Gruchman, Roman Hauser, Marian Kępiński, Andrzej Kwilecki, Włodzimierz Piotrowski,. Teresa Rabska, Zbigniew