Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnika Łódzka

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Wniosek

z dnia 20.11.2015 roku

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Biotechnologia

1. Imię i Nazwisko Anna Danuta Bujacz

2. Stopień doktora Doktor nauk technicznych w zakresie Technologii Chemicznej 3. Tytuł osiągnięcia naukowego Struktury krystaliczne wybranych białek o

znaczeniu medycznym i biotechnologicznym

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym1).

Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym.

6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

1 ) jeżeli niepotrzebne - skreślić

podpis Wnioskodawcy Załączniki:

1. Poświadczona kopia dyplomu Doktora Nauk Technicznych.

2. Dane osobowe.

3. Autoreferat w języku polskim i 3A w języku angielskim.

4. Kopie publikacji naukowych powiązanych tematycznie, stanowiących podstawę do wniosku.

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych z analizą scjentometryczną oraz informacja o działalności dydaktycznej, projektach grantowych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki w języku polskim i 5A w języku angielskim.

a) - publikacje stanowiące podstawę do wniosku, z określeniem wkładu własnego autora;

b) - pozostały dorobek naukowy

6. Oświadczenia współautorów publikacji stanowiących podstawę do wniosku.

7. Wersja elektroniczna całości dokumentacji na płycie CD (2 egzemplarze).

Figure

Updating...

References

Related subjects :