Przepisy z Zakresu Prawa Administracyjnego, 1946 z. 3

64  Download (0)

Full text

(1)

z P R Z E P I S Y

G iii h 0 6 1 Z

Z A K R E S U P R A W A ADMINISTRACYJNEGO

Wy d a w n i c t w o m i n i s t e r s t w a a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j

Zeszyt 3 Warszawa 1946 r,

organizacja władz administracji ogólnej

T M I E Ś Ć Z E S Z Y T U :

1■ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie

dzia ła n ia w ładz adm inistracji ogólnej str. 1

2. Dekret ż dnia 21 sierpnia lj)44 r. o trybie pow ołania władz adm inistracji ogólnej I-e j i Ii- e j instancji str. 20 3. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 2 lipca 1931 r. o stanowisku wojewodów i starostów

jako przedstawicieli Rządu str. 21

4. Rozporządzenie M in is tra Spraw W ewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1931 r. w sprawie organizacji

urzędów wojewódzkich oraz trybu za ła tw ia n ia spraw w tych urzędach str. 32 5. Rozporządzenie M inistra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1935 r. w sprawie zastępstwa

wojewodów i - str. 3ą

6. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich str. 41 I- Rozporządzenie M in istra Spraw W ewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. w sprawie wewnętrznej

organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania < str. 42

8. Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie d ziałania rad narodowych str. 4<) 9. Dekret z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie d ziałania samorządu terytorialnego str. 54

10. Dekret o zarządzie Ziem Odzyskanych , str. 56

U- Okólnik M in is tra A d m in istra cji Publicznej Nr. 48 z dnia 3 października 1945 r. L. dz. I. O. 15310/45

w sprawie stanowiska wojewodów w świetle obowiązujących przepisów prawnych str. 57 12. Spis województw i powiatów Oraz okręgów i obwodów pełnomocników Rządu na Ziemiach Odzy­

skanych R. P. według stanu na dzień 1 listopada 1945 r. str. 58

S k o r o w i d z

_ J ) _________________________________________________________________________________________

c.:; O b j a ś n i e n i a :

a- Wyszczególnione powyżej od 1 do 10 normy prawne są podane z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez przepisy ogłoszone w Dz. U.R.P. do dnia 1 maja 1946 r.

Przy zmianach tego rodzaju, że w miejsce poprzedniego tekstu danego- przepisu został wprowadzony tekst nowy, podany jest nowy tekst, a w odsyłaczu ewent. w samym tytule (nagłówku) wymieniona jest norma, która zmianę wprowadziła. W przypadkach natomiast, gdy dany przepis nie został form alnie zmieniony ani uchylony, lecz tylko sam przedm iot jest odmiennie uregńlowany w innych, późniejszych przepisach prawnych, podany jest tekst dawny, wydrukowany innym krojem pisma (kursywą), w odsyłaczach zaś jest sprawa omówiona szerzej i podany lub powołany tekst przepisu późniejszego. Jeżeli przepis został uchy­

lony bez wprowadzenia na jego miejsce przepisu innego, nie jest on podany, lecz uczyniona tylko wzmianka o uchyleniu, z podaniem normy uchylającej.

c- Używane skróty są ogólnie przyjęte i dlatego nie są tutaj objaśnione.

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

z d n ia 19 stycznia 1928 r.

o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej

^ brzmieniu nadanym mu obwieszczeniem Ministra -praw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1936 r. w spra- ,d e ogłoszenia jednolitego tekstu tego rozporządzenia n d U.RJP. ,z ¿nią 22 października 4936 r. (Nr. 80, Poz. 555).

N a podstaw ie art. 44 ust. 6 K o n s ty tu c ji i usta- w y 2 d n ia 2 sierpnia 1926 r- o u p o w a żn ie n iu Pre*

-yd e n ta R zeczypospo litej do w y d a w a n ia ro z ­ porządzeń z mocą u s ta w y (D z . U . R. P. N r 78, poz. 443) postanaw iam co itestępuje:

R o z d z i a ł I.

Postanowienia ogólne

A r t . 1.

U trz y m u je się is tn ie ją c y obecnie p o d z ia ł tery*

to ria łn y P aństw a dla celów a d m in is tra c ji ogólnej na w o je w ó d z tw a , p o w ia ty i g m in y .

Sprawę p r zepr owa d z ani a zmian, w ty m podzia*

le re g u lu ją osobne przepisy.

Do art. 1.

Podział terytorialny Państwa dla celów admini­

stracji ogólnej uległ w stosunku do stanu z dn. 31.VIII 1939 t. poważnym zmianom. Dekretami z dn. 30.III i 7.VII 1945 r. Dz. U.R.P. Nr. 11, poz. 57 i Nr. 27, poz. 168 zostały utworzone województwa: gdańskie i rzeszow­

skie. Pośrednio artykułem 2 ustawy z dn. 11.IX 1944 r

i / H e *

(2)

2 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 3

o org. i aakr. dział, rad narodowych Dz. U.R.P. N r 3/1946, poz. 26 (p. poz. 8 nin. wyd.) zostało utworzone woje­

wództwo grodzkie łódzkie. Dekrety Dz. U.R.P. poz.poz.

38, .159, 160 i 167 z 1945 r. wprowadziły szereg zmian w granicach istniejących województw oraz w podziale ich na powiaty. Zaszły również zmiany w podziale na gminy. Poza ty m i zmianami niejako wewnętrznymi za­

szły dalsze, wynikające ze zmiany granic Państwa, Na wschodzie odpadło, całkowicie lub częściowo kilka województw, na zachodzie zaś na Ziemiach- Odzyska­

nych R.P. powstały nowe, zwane okręgami pełnomo­

cników Rządu R.P., przy , czym podział tych nowych ziem na1 województwa i powiaty nie jest jeszcze osta­

tecznie uregulowany (p. art. 5 dekretu z dn. 13.XI 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych Dz. U.R.P. Nr.

51, poz. 295— poz. 10 nin. wyd.). Należy tu jeszcze nad­

mienić, że podział administracyjny, wprowadzony przez okupanta, został uchylony artykułem 11 dekretu z dn.

21.V III 1944 r. o trybie powołania władz adrnin. ogólnej I. i II instacji Dz./U. iR. P. N r. 2, ¡poz, 8 * - p. ;poz. 2 nin.

wiyd. Całość obecnego podziału na województwa i po­

w iaty jest podana pod poz. 12 nin. wyd.

A r t . 2.

W ła d z a m i a d m in is tra c ji ogólnej są:

1) w o je w o d o w ie , K o m is a rz R zą d u na m< st.

W arszaw ę, starostow ie p o w ia to w i i starostow ie g ro d z c y ;

2) organa z w ią z k ó w sam orządu te ry to ria ln e g o , k tó re spełniają zadania a d m in is tra c ji ogólnej w zakresie u s ta lo n y m przez rozporządzenie ni*

niejsze oraz inne p rze p isy ¡prawne.

Do art. 2.

Co do Komisarza Rządu na m. st. Warszawę t sta­

rostów grodzkich — p. uwagi do art. art. 74 — 76 i 85, Poza tym, wobec utworzenia województwa grodzkiego łódzkiego, należy w pkcie 1 artykułu 2 wymienić pre­

zydenta tego miasta, jako jego wojewódzką władzę ad­

ministracji ogólnej — p. uwagi do rozdziału VI.

A r t . 3.

(1 ) W ła ś c iw o ś ć m iejsco w a w ła d z , w y m ie n io ­ n y c h w art. 2, obejm uje ich o k rą g a d m in is tra c y j*

n y , o ile rozporządzenie niniejsze nie p rz e w id u je w y ją tk ó w .

(2 ) O rgana, k tó ry c h zakres czynności obej­

m uje d w a lu b więcej o krę g ó w a d m in is tra c y jn y c h ,, podleg ają p o d w zględem oso b o w ym tej w ła d z y a d m in is tra c ji ogólnej, w k tó re j o krę g u m ają swo*

ją siedzibę urzędow ą, p o d w zględem słu ż b o w y m zaś ty m w ła d zo m , na k tó ry c h obszarach spełniają czynności urzędow e.

(3 ) W sprawach a d m in is tra c ji re fo rm ro ln y c h , d o tyczących obszaru położonego w d w u lu b w ię ­ cej po w ia ta ch w zg lę d n ie w o je w ó d ztw a ch , w laścu w y będzie starosta, w zg lę d n ie w o jew oda , w y z n a ­ czo n y | w k a ż d y m poszczególnym p rz y p a d k u przez w ła d zę bezpośrednio wyższą.

Do art. 3.

Przepis ustępu (3) przestał obowiązywać w związku z utworzeniem odrębnych (nie wchodzących w skład władz administracji ogólnej) wojewódzkich i powiato­

wych urzędów ziemskich — p. dekret z dn. 15.V III 1944 r. o org. wojewi i powiat, urzędów ziemskich. Dz.

U.R.P. Nr. 2, poż. 4,

- ' A r t . 4.

W ła ś c iw o ś ć rzeczową i sposób działania w ła d z, w y m ie n io n y c h w art. 2, określają istnie*

jące w tej m ierze p rze p isy ze zm ianam i, w y n ik a ­ ją c y m i z rozporządze nia niniejszego.

A r t . 5-

(4 ) W o je w o d o w ie , K o m is a rz R ządy na st. W arszaw ę, starostow ie p o w ia to w i i starost w ie g ro d zcy działają p o d osobistą o d p o w ie d zi,!!

nością sam odzielnie i je d n o o s o b o w o , z zastrzeż n ie m ko le g ia ln e g o z a ła tw ia n ia spraw stosów n do p o stano w ień rozporządze nia niniejszęg w zg lę d n ie in n y c h przepisów p ra w n ych .

(2 ) U s tró j organów , oznaczonych w p. 2. ar 2, okre śla ją obow iązujące w tej m ierze przepisy.

Do art. 5.

Co do Komisarza Rządu na m. st. Warszawę — p.

uwaga tio art. 2-

A r t. 6.

Sprawę orzekania przez sądy a d m in is tra c y jn e 0 legalności a k tó w a d m in is tra c y jn y c h ure g u lu je osobna ustaw a; do tego czasu pozostają w m ocy obow iązujące p rze p isy prąw ne ze zm ianam i, w y ­ n ik a ją c y m i z rozporządzenia niniejszego.

R o z d z i a l i k Wojewodowie

A r t . 7.

'N a czele w o je w ó d z tw a s to i w o je w o d a , m iano*

w a n y przez P rezydenta R z e c z yp o sp o lite j na w n io s e k M in is tr a S praw W e w n ę trz n y c h , uchwa--

lo n y przez R adę M in is tró w . Do art. 7.

Przepis art. 7 w części podanej kursywą, ¡nie obo­

wiązuje wobec odmiennego uregulowania sprawy w art.

1 dekretu o trybie powołania władz administracją ogól­

nej I i II instancji — poz. 2 nin. wyd. p. poza tym art.

6. dekretu o zarządzie Ziem Odzyskanych—poz. 10 nin.

wyd.

A r t . 8.

W o je w o d a podleg a p o d w zględem o so b o w ym M in is tr o w i S p ra w W e w n ę trz n y c h , p o d w zg lę ­ dem s łu ż b o w y m zaś, zależnie o d ro d z a ju spraw , w chodzących w zakres jego działania , Prezesowi R a d y M in is tr ó w oraz ¡poszczególnym m in is tro m , w ła ś c iw y m d la danego d z ia łu a d m in is tra c ji.

Do art. 8. ^

Na miejsce „M inistra Spraw Wewnętrznych“ wcho­

dzi obecnie „M inister Administracji Publicznej“ . W praw ­ dzie brak W tym przedmiocie wyraźnego przepisu praw­

nego, ale wynika to niewątpliwie z art. 4 cyt. wyż. de­

kretu poz. 8 z 1944 r. (p, poz. 2 nin. wyd.), z art. 9 de­

kretu z dn. 23.Xl 1944 r. o org. i zakr. dział, samorządu

(3)

N r i O R G A N IZ A C J A W Ł A D Z A D M IN IS T R A C J I O G Ó L N E J 3

terytorialnego, Dz. U.R.P. Nr. 14, poz. 74 (p. poz. 9 nin. wyd.) oraz z wielu innych przepisów prawnych, wydanych w 1944 i 1945 r.

Przepis art. 8 jest powtórzony w art. 4 dekretu poz.

° z 1^44 r. Obydwa artykuły, przy użyciu nieco innych wyrażeń mają treść tę samą.

A r t . 9.

W o je w o d a jest na obszarze w o je w ó d z tw a : 1) przedstaw iciele m R ządu, sp ra w u ją cym z te*

ty tu łu fu n k c je , przekazane m u rozporządzę*

ruem n in ie js z y m lu b specjalnie zlecone przez R ząd;

2) szefem a d m in is tra c ji ogólne j, tj. a d m in i­

stracji spraw w e w n ę trzn ych oraz in n y c h d z ia łó w ad m in is tra c ji, bezpośrednio zespolonych we w ładzach a d m in is tra c ji ogólne j (a rt. 27).

D0 art. 9 i nast.

Stanowisko wojewodów w świetle obowiązujących obecnie przepisów prawnych wyjaśnia okólnik M inister­

stwa Administracji Publicznej Nr. 48— L. dz. I. O.

15310/45 z dn. 3.X 1945 r. {p. ¡poz. 11 nin. wyd.). / Na miejsce „administracji spraw wewnętrznych“

wchodzi obecnie administracja z zakresu działania M i­

nistra Administracji Publicznej — p. uwaga do art, 8.

w o je w o d zie p rz y s łu g u je ró w n ie ż pra w o w y s tę ­ po w a n ia wobec w ła ściw e j w ła d z y z in ic ja ty w ą w y d a n ia przez nią zarządzenia.

(3) O ile w sprawach, w y n ik a ją c y c h z iposta*

n o w ie ń a r ty k u łu niniejszego, nie d o jd z ie do u zg o d n ie n ia p o g lą d ó w w o je w o d y i naczelnika w łaściw ej w ła d z y , ro zstrzyg a w ty m w zględzie w ła ś c iw y m in iste r.

(4 ) P rzepisy a rty k u łu niniejszego nie d o ty * czą w y p a d k ó w , w k tó ry c h poszczególna w ła d za w y d a ję zarządzenie na po d sta w ie specjalnego p o ­ lecenia otrzym anego od w łaściw ego m in istra .

A r t . 12.

(1) W o je w o d a jest u p ra w n io n y żądać w y ją * śnień od n a cze ln ikó w w ła d z i u rzę d ó w rządo*

w y c h oraz za kła d ó w p a ń stw o w ych p o ło żo n ych na obszarze w o je w ó d ztw a .

2) W w y p a d k a c h szczególnie w ażnych, g d y z w ło k a zagraża in te re so w i p u bliczne m u , w o je ­ w o d a może osobiście w ejrzeć w to k spraw ty c h in s ty tu c ji, z w y ją tk ie m za kła d ó w n a u k o w y c h i p rz e d s ię b io rs tw p a ń s tw o w y c h .

Stanowisko wojewody fako przedstawiciela Rządu. A r t- 13.

A r t . 10.

Jako p rze d sta w icie l R ządu w o je w o d a ma obo*

wiązek i p ra w o :

O w yłącznego reprezentow ania R ządu p rz y

^ P c-ystychi w ystą p ie n ia ch , o ile Prezes R a d y J im is tr ó w nie w yśle osobnego delegata:

.2) u zgadn iania d zia ła ln o ści ca łe j a d m in istra * CU rządow ej na obszarze w o je w ó d z tw a w m yśl zasadniczej l in ii d zia ła ln o ści R ządu;

p ) ogólnego n a d zo ru nad spraw am i o so b o w y- r?1 lu n k c jo n a riu s z ó w p a ń s tw o w y c h ze s ta n o w i­

ska w y m o g ó w _ bezpieczeństwa, s p o k o ju i p o ­ rzą d ku pu b liczn e g o ;

4) u zgadn iania działa ln o ści a d m in is tra c ji cy*

w , neJ> ja k o też interesów gospodarczych w o je -' w ó d ztw a , z potrzebam i o b ro n y Państwa-

art. 10.

Przy wykonywaniu uprawnień, przewidzianych w Pkcie 3 tego artykułu, należy brać pod uwagę fakt utwo- 1 zenia odrębnych (niezespolonych z władzami adm. og.) wojewódzkich i powiatowych urzędów bezpieczeństwa Publicznego. Patrz co do tego uwagi do art. 27.

A r t. 11.

(1 ) N a c z e ln ic y w s z y s tk ic h w ła d z i urzędów rządow ych p o d le g ły c h bezpośrednio w ła d zo m -e n tra ln y m , są o b ow iąza ni uzgadniać z w ojew o*

uą p ro je k ty sw oich zarządzeń n a tu ry ogólnej ub też ta k ic h , k tó re m ają szczególne znaczenie ula p o lity k i R ządu na obszarze w o je w ó d ztw a .—

(2) W spraw ach, o k tó ry c h m ow a w ust. 1,

(1 ) N a zaproszenie w o je w o d y i po d jego prze*

w o d n ic tw e m naczelnicy w ła d z i u rzę d ó w rzą d o ­ w y c h , podleg ających bezpośrednio w ładzom ce n tra ln ym , a ' n ie ze sp o lo n ym z a d m in is tra c ją ogólną, o d b y w a ją periodyczne zebrania w celu stałego u zgadn iania d ziałalno ści w s z y s tk ic h dzia*

łó w a d m in is tra c ji rzą d o w e j m ię d zy .sobą i z za­

sadniczą lin ią d zia ła ln o ści Rządu. W w y ją tk o ­ w y c h w y p a d k a c h zebrania ta kie mogą się o d b y*

wać w sp ó ln ie d la k ilk u w o je w ó d z tw .

(2 ) M in is te r S p ra w W e w n ę trz n y c h w porożu*

m ie n iu z za interesow a nym i m in is tra m i w y d a re­

g u la m in ty c h zebrań. __

A r t . 14.

(1 ) W e w s z y s tk ic h działach a d m in is tra c ji rz ą d o w e j niezespolonych z a d m in is tra c ją ogólną, w o je w o d a jest u p ra w n io n y uczestniczyć o sobi­

ście w posiedzeniach w s z y s tk ic h k o le g ia ln y c h o rganów a d m in is tra c y jn y c h (ra d , k o m is y j i t d . ) , działających na obszarze w o je w ó d ztw a , zabićrać głos poza z w y k łą k o le ją m ów ców , a także objąć p rz e w o d n ic tw o obrad.

(2) O ile w o je w o d a p rze w o d n iczy, w c h o d z i on we w s z y s tk ie praw a i o b o w ią z k i p rze w o d n i*

czącego, p rzew idziane w przepisach o u s tro ju ty c h o rg a n ó w k o le g ia ln y c h .

(3 ) R ada M in is tr ó w jest u p ra w n io n a w drodze rozporządzenia w yd a w a ć w razie p o trz e b y prze­

p is y , mające na celu d ostosow a nie po sta n o w ie ń dotychczas obow ią zu ją cych do" przepisów a rty ­ k u łu niniejszego.

(4)

4 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 3

(4 ) P rzepisy a r ty k u łu niniejszego nie dotyczą w ża d n ym razie p o d a tk o w y c h k o m is ji o d w o ła w * czych, org a n ó w ubezpieczeń społecznych (a rt.

27) oraz k o m is ji rozjem czych, p o w o ły w a n y c h w zatargach o pracę i płacę.

A r t . 15.

(1 ) P rzyjęcie do s łu ż b y p a ń stw o w e j osób, p o d ­ legających przepisom o p aństw ow e j służbie cy­

w iln e j, w ym a g a uprzedniego zasięgnięcia o p in ii w łaściw ego w o je w o d y .

(2) O ile chodzi o inne osoby, o p in ia w łaści*

wego w o je w o d y w in n a b y ć zasięgana p rzed uzys*

kaniem charakteru fu n k c jo n a riu s z a stałego.

Do art. art. 15 i nast.

P. uwaga do art. 10.

A r t- 16.

(1 ) W e w s z y s tk ic h działach a d m in is tra c ji rzą d o w e j w yznaczanie fu n k c jo n a riu s z ó w na sta­

n o w is k a sam oistne lu b kie ro w n icze , z w y ją tk ie m fu n k c jo n a riu s z ó w w ła d z centralnych, w ym aga uprzednie go zasięgnięcia o p in ii w łaściw ego w o ­ je w o d y .

(2) 0 ile w yznaczenie nie należy do kom peten*

c ji w ła d z y naczelnej, mioże b yć w razie u je m n e j' o p in ii w o je w o d y dokonane d o p ie ro na sku te k d e c y z ji w łaściw ego m in istra .

A r t . 17.

*

W w y p a d k a c h p rz e w id z ia n y c h w art. 15 i 16, w ła ś c iw y m do w yra że n ia o p in ii je st w o je w o d a tego w o je w ó d z tw a , w któ re g o obrębie ma b yć obsadzone sta n o w isko .

A r t . 18.

(1 ) K a żd a w ła d za rządow a jest obow iązana bezzw łocznie rozpatrzeć s k ie ro w a n y do n ie j w n io s e k w łaściw ego w o je w o d y o usunięcie lu b przeniesienie podle g łe g o te j w ła d z y fu n k c jo n a r­

iusza pełniącego fu n k c je na terenie w o je w ó d z*

tw a .

(2) O ile odnośna w ła d za uzna w n io se k za nie*

uzasadn iony, w in n a p rze d ło żyć sprawę do de­

c y z ji w łaściw em u m in is tro w i- A r t . 19.

O dznaczenia (o rd e ry , krzyże, m edale), z w y * ją tk ie m o rd e ró w i odznaczeń za zasługi w o js k o * we oraz odznaczeń fu n k c jo n a riu s z ó w w ła d z cen­

tra ln y c h , m ogą być nadawane je d y n ie po u p rz e d ­ n im zasięgnięciu^opinii w łaściw ego w o je w o d y .

A r t . 20.

(1 ) R ada M in is tr ó w może w drodze u c h w a ły upow ażniać w s z y s tk ic h lu b poszczególnych w o*

jew ńdólw , na czas o k re ś lo n y lu b d o o d w o ła n ia ,

do żądania w strz y m a n ia ca łk o w ite g o lu b częścio*

wego w y k o n a n ia :

a) zarządzeń w ła d z centralnych, k tó re w o je ­ w o d a uważa za sprzeczne z ró w n o cze sn ym i za­

rządzeniam i in n e j w ła d z y centralnej albo też za n ie ko rzystn e dla P aństw a wobec zm ia n y stanu fa ktyczn e g o , w zarządzeniu nie u w z g lę d n io n e j;

b ) zarządzeń w ła d z i u rzę d ó w rz ą d o w y c h na obszarze w o je w ó d z tw a , k tó re w o je w o d a uważa za w y ra ź n ie sprzeczne z zasadam i, w y tk n ię ty m i przez w ładze centralne, albo za niedopuszczalne z in n y c h p o w o d ó w , w y m ie n io n y c h p o d lit. a) ustępu niniejszego.

(2 ) W razie n ie u z g o d n ie n ia p o g lą d ó w m ię d z y w o je w o d ą a w ła ś c iw y m nacze ln ikie m w ła d z y roz*

strzyg a w ty m w zględzie w ła ś c iw y m inister.

A r t . 21.

(1) U p ra w n ie n ia w o je w o d y p rzew idziane w art. 11, 12, 14, 15, 16, 18 i 20, nie odnoszą się do a d m in is tra c ji w o js k o w e j.

(2 ) W zebraniach, p rz e w id z ia n y c h w art. 13, d o w ó d c y o krę g ó w k o rp u s ó w m ogą brać u d z ia ł ża zezw oleniem M in is tr a S praw W o js k o w y c h Do art. 21.

Obecnie: dowódcy okręgów wojskowych i Minister Obrony. Narodowej.

A r t . 22.

(1 ) U p ra w n ie n ia w o je w o d y , p rze w id zia n e w art. 11, 12, 14, 15, 16, 18 i 20, nie odnoszą się do sędziów oraz w s z y s tk ic h fu n k c jo n a riu s z ó w w y m ia ru sp ra w ie d liw o ś c i i w ię zie n n ictw a .

(2 ) W zebraniach, p rz e w id z ia n y c h w art. 13, b io rą u d z ia ł przedstaw iciele p ro k u ra tu ry , preze*

si sądów zaś m ogą brać u d z ia ł za zezwoleniem M in is tr a Sipraw iedliw ości.

Do art. 22.

Więziennictwo faktycznie przeszło do zakresu dzia­

łania Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

A r t . 23.

(1 ) U p ra w n ie n ia w o je w o d y , p rzew idziane w art- 11, w ust. 2 art. 12, w art. 14, 15, 16, 18 i 20, nie odnoszą się do a d m in is tra c ji oświecenia p u ­ blicznego.

(2 ) W zebraniach, p rz e w id z ia n y c h w art. 13, k u ra to ro w ie o krę g ó w s z k o ln y c h m ogą brać u d zia ł.

(3 ) U p ra w n ie n ia , p rzysłu g u ją ce w o je w o d zie w m y ś l 3Tt. 12, nie d o tyczą spraw o charakte­

rze ściśle n a u k o w y m i d y d a k ty c z n o * pedago*

gicznym .

i (4 ) W dziale k o le jn ic tw a u p ra w n ie n ia , p rz y ­ sługujące w o je w o d zie w m y ś l art. 11, 12 i 20, nie dotyczą spraw technicznych i bezpieczeń­

stw a ru ch u kolejoiwfego.

Do art. 23.

Obecnie: administracji oświaty.

(5)

N r 3 O R G A N IZ A C J A W Ł A D Z A D M IN IS T R A C J I O G Ó L N E J 5

A r t . 24-

W sto su n ku do spraw w o js k o w y c h (a rt. .10, P; 4) w oje w o d a , niezależnie od o b o w ią zkó w , dążących na a d m in is tra c ji ogólne j w zakresie uzupełnienia i zaopatrzenia a rm ii, ja k o też spraw w sp ó łd zia ła n ia s ił z b ro jn y c h z w ła d zą cywilną, dla uśm ierzania ro z ru c h ó w lu b przym usow ego w y k o n y w a n ia p rze p isó w p ra w n y c h :

1) czuwa nad n a le ż y ty m u w zg lę d n ie n ie m in=

teresów o b ro n y P aństw a przez w s z y s tk ie d z ia ły a d m in is tra c ji;

2) in ic ju je i k ie ru je w s p ó łd zia ła n ie m czynni*

k ó w społecznych w a k c ji p rz y g o to w a n ia o b ro n y Państwa, p rzysposobie nia w o jsko w e g o oraz

° p ie k i nad żołnierzem ;

j 3) czuwa w p o ro z u m ie n iu z w ła ś c iw y m i w ła ­ dzam i w o js k o w y m i na d n a le ż y ty m uw zg lę d n ie - uiem przez d o w ó d z tw a i zarządy w o js k o w e in*

teresów gospodarczych w o je w ó d z tw a i jego mie*

szkańców..

A r t . 25.

(1 ) N a w y p a d e k częściowej lu b ca łk o w ite j uaobilizacji, albo w in n y c h w yp a d k a c h , w k tó ­ ry c h ze w z g lę d u na interes P aństw a R ada M i ­ n is tró w uzna to za konieczne, w szczególności na w y p a d e k ogłoszenia stanu w y ją tk o w e g o , W ojewoda od' d n ia , w skazanego uchw ałą R a d y M in is tró w , obejm uje naczelne k ie ro w n ic tw o ca*

*ej a d m in is tra c ji rządow ej na obszarze w o je ­ w ó d ztw a , z w y ją tk ie m a d m in is tra c ji w o js k o w e j oraz a d m in is tra c ji w y m ia ru sp ra w ie d liw o ści, k o le jn ic tw a oraz poczt i telegrafów .

(2) W ty m charakterze spraw uje on czyn­

ności zw ie rzch n ika w s z y s tk ic h w ła d z, u rzędów 1 o rganów rz ą d o w y c h oraz je st s łu żb o w ym Przełożonym ic h fu n k c jo n a riu s z d w za pośred*

nictw em n a cze ln ikó w ty c h w ła d z i urzędów -

Do art. 25. ■

P- art. 7 dekretu o zarządzie Ziem Odzyskanych — P°z. 10 nin. wyd.

ogólnej, nie p rz y s łu g u je m u pra w o w y d a w a n ia orzeczeń i zarządzeń, w y ją w s z y w y p a d k i, w k tó * ry c h prze p isy praw ne w y ra źn ie inaczej stanowią.

Stanowisko wojewody! Jako sźefa administracji

< ogólnej A r t . 27.

D o zakresu d z ia ła n ia w o je w o d y ja k o szefa ad­

m in is tra c ji ogólnej należą w s z y s tk ie s p ra w y : 1) a d m in is tra c ji spraw w e w n ę trzn ych , tj. ad*

m in is tra c ji z zakresu d ziałania bezpośrednio p o d ­ ległego M in is t r o w i S p m w W e w n ę trz n y c h ;

2) a d m in is tra c ji przem ysłu i h a n d lu , z w y ją t*

k ie m spraw przekazanych a d m in is tra c ji g ó rn i­

czej, urzędom p r o b ie r c z y m i służbie le g a liza cji narzędzi m ie rn iczych oraz w ła d zo m i urzędom m o rs k im ;

3) a d m in is tra c ji ro ln ic tw a i re fo rm ro ln y c h z w y ją tk ie m a d m in is tra c ji lasów p a ń stw o w ych , p a ń stw o w ych z a k ła d ó w chow u k o n i, państw o*

w y c h in s ty tu tó w i z a k ła d ó w badaw czo-nauko*

w y c h oraz in n y c h spraw , k tó re stosow nie do obo­

w ią zu ją cych przepisów w o je w o d zie nie podle*

4) a d m in is tra c ji o p ie k i społecznej z w y ją tk ie m spraw przekazanych in s p e k c ji p ra c y ; stosunek w o je w o d y do spraw ubezpieczeń społecznych i do F u n d u szu P racy re g u lu ją osobne p rze p isy;

5) a d m in is tra c ji k o m u n ik a c ji z w y ją tk ie m ko*

le jn ic tw a ; stosunek w o je w o d y do spraw lo tn ic ­ tw a cyw iln e g o re g u lu ją osobne p rz e p is y ;

6) a d m in is tra c ji w yzn a ń re lig ijn y c h i ośw ie­

cenia p u b liczn e g o w zakresie spraw w yzn a m o * w y c h oraz spraw s z tu k i i k u ltu r y (ochrona za*

b y tk ó w , ochrona p rz y ro d y itd .) ;

7) a d m in is tra c ji skarbow ej w zakresie spraw d a n in y lasow ej oraz pom o cy p aństw ow e j na o d ­ b u d o w ę b u d y n k ó w zniszczonych lu b u szko d zo ­ n y c h w s k u te k działań w o je n n y c h ;

8) poza w y m ie n io n y m i w p u n k ta c h 1 —- 7, w k tó ry c h w o je w o d a jest w ła ś c iw y na podstaw ie przepisów specjalnych.

A r t . 26.

(1 ) W e w s z y s tk ic h sprawach, w y n ik a ją c y c h 5^ stanow iska w o je w o d y ja k o p rzedstaw iciela R ządu (a rt. 10— 25), s łu ży w o je w o d zie pra w o bezpośredniego p o ro zu m ie n ia się ze w s z y s tk im i w ładzam i, zarów no c e n tra ln y m i ja k .lo k a ln y m i, w szczególności p ra w o bezpośredniego p rz e d ­ kła d a n ia spostrzeżeń i w n io sikó w w ła ś c iw y m mlinistrom.

(2) U p ra w n ie n ia w o je w o d y , w y n ik a ją c e z art.

10 — 26, są u p ra w n ie n ia m i, ściśle p rz y w ią z a n y - m i do sta n o w iska i p rz y s łu g u ją w yłą czn ie w oje*

jo d z ie lu b u rz ę d n ik o w i, k tó r y p e łn i fu n k c je w o ­ je w o d y.

(3 ) Ile k ro ć w o je w o d a na p odstaw ie przepisów rozporządzenia niniejszego w kra cza w dziedzinę spraw, nie należących do zakresu a d m in is tra c ji

ń art. 27.

Nastąpiły poważne zmiany- w zakresie działania tak aintereśowanych ministerstw, jak i wojewodow jako zetów administracji ogólnej oraz władz administracji gólnej obydwu instancyj w ogóle. Nie wszystkie jea- ak zmiany, zaszłe u władz centralnych, spowodowały dpowiednie przesunięcia w zakresie działania władz dministracji ogólnej. Następnie, nie wszystkie zmiany /prowadzone zostały w życie na podstawie przepisu stawy, dekretu lub rozporządzenia. Niektóre z nich zo- tały zastosowane bez _ takiego przepisu,^stąd tez me reTircłki A

Ważniejsze zmiany są następujące:

I. Zakres działania b. Ministerstwa Spraw Wewnę­

trznych, a obecnego Administracji Publicznej:

1. uległ zwiększeniu:

a) przez włączenie doń z zakresu działania b. Min.

Wyzn. Rei. i Ośw. Publ. spraw wyznaniowych. We władzach administracji ogólnej nie spowodowało to

(6)

P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 3

zmian, gdyż sprawy te również i poprzednio do nich należały w myśl pktu 6) ar.t. 27 nin. rozp.;

2 uległ zmniejszeniu:

b) przez utworzenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu­

blicznego i przekazanie mu spraw o tej samej na­

zwie (zakres dotąd nieustalony ustawowo). W tere­

nie działa Min. Bezp. Publ. przez podlegle mu, nie- zespolone z władzami administracji ogólnej woje- ' wódzkie i powiatowe wzędy bezpieczeństwa publi­

cznego oraz przez organa M ilicji Obywatelskiej, c) przez utworzenie Ministerstwa Odbudowy i przeka­

zanie mu spraw budowlanych oraz zarządu gma­

chami i placami państwowymi — p. dekret z dn.

24.V 1945 r. Dz. U.R.P. Nr. 21, poz. 123. Do władz administracji ogólnej sprawy te należą nadal w oby­

dwu instąncjach;

d) przez utworzenie na terenie stolicy dla prac w za­

kresie jej odbudowy Biura Odbudowy Stolicy przy Prezydencie m. st. W arszawy —• p. dekret z dn.

24.V 1945 r. Dz. U.R.P. Nr. 21, poz. 124. Biuro tó nie jest zespolone ze stołecznymi władzami admini­

stracji ogólnej;

e) przez utworzenie Ministerstwa Informacji i Propa­

gandy i przekazanie- mu spraw prasy codziennej i periodycznej1— p. dekret z dn. 7.IX 1944 I. Dz. U.R.P Nr. 4, poz.-20. Sprawy te-odeszły również z zakre­

su ¡działania władz a-dmin. ogólnej I i II instancji i należą obecnie do podległych Ministerstwu Inf.

i Prop., a n!ie wchodzących w skład władz admini­

stracji ogólnej wojewódzkich urzędów i powiato­

wych oddziałów informacji i propagandy — p. rozp.

Min. Inf. i Prop. z dn. l.III 1945 r. Dz. U,R.P. Nr. 7, poz. 32;

;f) prze® utworzenie ¡Głównego Urzędui ¡Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady M inistrów i powierzenie mu spraw administracji miernictwa i pomiarów kraju — p. dekret z dn. 30.III 1945 r. Dz. U.R.P. Nr, 11, poz. 58. Jeśli idzie o władze administracji ogólnej, to , sprawy te należą do nich nadal w obydwu instan­

cjach.

II. Zakres działania b. (Ministerstwa Przemysłu i Handlu, a obecnego Przemysłu, uległ zmniejszeniu przez powołanie do’ życia M inisterstw Aprowizacji i Handlu

oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego. We władzach administracji ogólnej — stam bez zmian.

III. W dziale Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rol­

nych1 nastąpiły zmiany następując©:

a) uległ zmniejszeniu zakres działania M. R. i R. R.

przez utworzenie Ministerstwa Aprowizacji i Han­

d lu — p. uwaga powyżej — i przekazanie mu spraw aprowizacyjnych. We władzach administracji ogól­

nej stan bez zmian t.j. sprawy- te nadal należą do zakresu działania- tych władz;

b) dalszemu zmniejszeniu uległ zakres działania /M.R.

1 i R.R. przez utworzenie Ministerstwa Lasów, które przejęło zarząd lasów państwowych i przekazanych Państwu niektórych prywatnych (p. dekret z dn.

12.XII 1944 r. Dz. U.R.P. Nr. 15, poz. 82), jak rów­

nież sprawy oęhrony lasów nieprzekazanych. Od władz administracji ogólnej odeszły sprawy ochro­

ny lasów przekazanych t-j. czynności wojewódzkich inspektorów ochrony lasów i -powiatowych komi­

sarzy o-l. w tym- względzie;

c) utworzone zostały odrębne, wojewódzkie i powiato­

we urzędy ziemskie, które przejęły od władz admi­

nistracji ogólnej obydwu instancji sprawy - opieki państwowej nad rolnictwem oraz sprawy reformy

• r-ołnej— p. dekret z dn. 15.VIII 1944 r. Dz. U.R.P.

Nr. 2, poz. 4;

d) utworzone zostały odrębne urzędy wodno-meliora­

cyjne,-» które przejęły od starostw, sprawy melio- racyj podstawowych A szczegółowych oraż sprawy ochrony-przed powodzią. ¡Urzędy "t© obejmują'swą działalnością z reguły dwa lub więcej powiatów.

W II instancji podlegają one wojewódzkim u rzę-.

dom ziemskim.

IV. Uległ zmniejszeniu zakres b. Ministerstwa- Opie­

ki Społecznej (obecnie -Ministerstwa Pracy i Opieki Spo­

łecznej) przez przekazanie administracji zdrowia pu­

blicznego Ministerstwu Zdrowia, utworzonemu na pod­

stawie dekretu z dn. 11.IV 1945 r. Dz. U.R.P. Nr. 12, poz. 63. _ We władzach administracji ogólnej stam-bez zmian, t.j. nadal służba zdrowia wchodzi w skład urzę­

dów wojewódzkich i starostw.

V. Zakres działania b. Ministerstwa Wyznań Reli­

gijnych i Oświecenia Publicznego, a obecnego Minister­

stwa Oświaty uległ zmniejszeniu przez przekazanie spraw wyzn-ąniowych ¡Ministerstwu Administracji Pu­

blicznej (p. uwaga powyżej pkt. I a) oraz przez utwo­

rzenie Ministerstwa Kultury i Sztuki (p. dekret z dn.

15.IX 1944 r. Dz. U.R.P., Nr. 5, poz. 25), które przejęło sprawy sztuki i kultury, ochrony zabytków itp. We wła­

dzach administracji ogólnej ■ zmian zakresu działania n«e ma.

VI. Z zakresu działania Ministerstwa Skarbu zni­

knęły sprawy- daniny lasowej, jako nieaktualne oraz spiawy pomocy państwowej na odbudowę, które prze­

szły do Ministerstwa Odbudowy (p. wyżej). We wła­

dzach administracji ogólnej zmian nie ma.

VII. Zakres działania władz admin. ogólnej obydwu instancji uległ zwiększeniu przez przekazanie im spraw rejestracji szkód wojennych. Sprawy te centralnie są za­

łatwiane przez -Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady M inistrów (poprzednio przez M inister­

stwo Odszkodowań Wojennych). >

VIII. Co do stosunku do spraw lotnictwa cywilnego

— p. rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 gru­

dnia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4 z 1946 r„ poz. 39).

A r t . 28.

(1 ) S praw y, w y m ie n io n e w art. 27, w o je w o d a za ła tw ią p rz y po m o cy urzędu w o je w ó d zkie g o , w ła d z a d m in is tra c ji ogólnej (a rt. 2) oraz in n y c h w ła d z, u rzę d ó w i organów , p o d le g ły c h na obsza­

rze w o je w ó d z tw a w o je w o d zie .

(2 ) D la w y k o n y w a n ia specjalnych ro b ó t i ich a d m in is tra c ji właś.ciwi m in is tro w ie w porożu-»

m ie n iu z M in is tre m S praw W e w n ę trz n y c h m o ­ gą ^— w zakresie dzia ła n ia prze ka za n ym im ro z ­ porządzeniem P rezydenta R zeczypospo litej z d n ia 21 m aja 1932 r. w spraw ie zniesienia u rz ę ­ d u M in is tr a R o b ó t P u b lic z n y c h (D z . U . R. P.

N r 51, poz. 479) — tw o rz y ć organa techniczno-»

b u d o w la n e niezespolone z w ła d za m i a d m in is tra ­ c ji ogólnej.

Do art. 28.

Przepis^ ust. (2) należy rozszerzyć również -i na ro­

boty-, należące do zakresu działania Ministra Odbudo­

wy — p. art. 6 ust. 2 dekretu z dn. 24.V 1945 r. o utwo­

rzeniu Ministerstwa Odbudowy Dz. U.R.P. Nr. 21, poz. 123.

A r t. 29.

W zakresie spraw a d m in is tra c ji ogólnej, w y*

m ie n io n ych w art. 27, w o je w o d a jest;

1) o d p o w ie d z ia ln y m w yko n a w cą zleceń w laści*

w ych m in is tró w ;

2) s łu żb o w ym z w ie rzch n ikie m odnośnych w ładz, u rzę d ó w i organów oraz prze ło żo n ym fu n k c jo n a riu s z ó w ty c h w ła d z, u rzę d ó w i orga-»

n ó w ;

3) organem zarządzającym , orzekającym , ro z­

strzyg a ją cym i sta w ia ją cym w n io s k i;

(7)

N r 3 O R G A N IZ A C J A W Ł A D Z A D M IN IS T R A C J I O G Ó L N E J

4) p rzew odniczą cym w s z y s tk ic h organów k o ­ le g ia ln ych (ra d , k o m is y j itd .) , p o w o ła n ych przez obowiązujące p rze p isy do w sp ó łd z ia ła n ia w po*

w yższych działach a d m in is tra c ji rządow ej.

A r t . 30.

W o je w o d a m ianuje, przenosi na inne miejsce służbowe, zw a ln ia oraz przenosi w stan spoczyn*

k u w ramach obow iązu jących prze p isó w p odle- głyc h m u fu n k c jo n a riu s z ó w .

A r t . 31.

W o je w o d a spełnia swoje zadania ja k o szef ad­

m in is tra c ji ogólnej przez:

1) udzielanie w ska zó w e k i poleceń w ła d zo m a d m in is tra c ji ogólne j oraz in n y m w ła d zo m i urzę*

dom, jem u p o d le g ły m ;

2) rozstrzyganie o d w o ła ń o d orzeczeń i zarząd dzeń w ła d z p o w ia to w y c h , o rganów u s tro jo w y c h zw ią zkó w sam orządow ych oraz in n y c h w ła d z i urzędów , w o je w o d zie p o d le g ły c h , w ramach przepisów p ra w n ych , re g u lu ją cych w łaściw ość i to k instanęji w postę p o w a n iu a d m in is tra c y j* ■ n y m ;

3) w yd a w a n ie orzeczeń i zarządzeń w I in s ta n ­ cji w w y p a d ka ch , p rz e w id z ia n y c h przez prze p isy praw ne;

4) w y k o n y w a n ie nad zo ru nad działalnością w ładz a d m in is tra c ji ogólnej oraz in n y c h w ła d z 1 urzędów , w o je w o d zie p o d le g ły c h ; decyzje ty c h w ładz i u rzę d ó w w o je w o d a może uchylać z urzę*

du lu b zm ieniać w drodze n a d zo ru w w yp a d * kach, p rz e w id z ia n y c h przez prze p isy praw ne;

5) przez w y d a w a n ie , powszechnie o b o w ią zu ją ­ cych rozporządzeń (art- 108— 113).

A r t . 32. '

(1 ) Zastępcą w o je w o d y jest w icew ojew oda . (2 ) "W icew ojew odę m ianuje M in is te r S praw W e w n ę trzn ych za [zgodą Prezesa R a d y M in i­

strów . I , i ' : i

(3 ) W ic e w o je w o d a zastępuje w o jew odę w za*

kresie u s ta lo n ym przez rozporządzenie M in is tr a S praw W e w n ę trz n y c h .

(4 ) Jeżeli w o je w o d a nie może pełnić o b o w ią z­

k ó w słu żb o w ych , zakres zastępstwa rozciąga się na w szystkie czynności spełniane przeż w o je ­ w odę.

Do art. 32.

Przepis ustępu (2) w ezęśęi .podanej kursywą, nie obowiązuje wobec odmiennego uregulowania sprawy w art. 6 dekretu o trybie powołania władz -admin, ogólnej ' > U instancji — p. poz. 2. nin. wyd.

Urząd wojewódzki

A r t . 33.

W s z y s c y fu n kcjo n a riu sze w urzędzie w ojew ó*

d z k im oraz we w ładzach i urzędach rzą d o w ych ,

p o d le g ły c h w o je w o d zie , są na etacie M in is te r*

stw a S praw W e w n ę trz n y c h , z w y ją tk ie m fu n k ­ cjonariuszów fachow ych, pozostających na eta­

tach in n y c h m in is te rs tw a p rz y d z ie lo n y c h do za*

ła tw ia n ia spraw , w ym a g a ją cych zaw odow e j w ie ­ d zy fachow ej.

A r t. 34-

F u n k c jo n a riu sza m i fa c h o w y m i w ro zu m ie n iu art. 33 są fu n k c jo n a riu s z e p ia stu ją cy ta k ie stanor w is k a służbow e, k tó ry c h zajm ow anie zależy od w yka za n ia się specjalnym te o re tyczn ym w y ­ kształceniem fa c h o w y m z w yłączeniem w y*

kształcenia praw niczego , o ile rozporządzenie ninie jsze nie sta n o w i w y ją tk ó w (a rt. 117).

A r t . 35.

W e w n ę trz n a organizacja urzędów w ojew ódz*

k ic h opiera się na następujących zasadach:

1) u rz ę d y w o je w ó d z k ie dzielą się na niezbęd­

ną ilość w y d z ia łó w ; .

2) w y d z ia ły dzielą się w razie koniecznej p o ­ trz e b y na o d d z ia ły ;

3) w poszczególnych w y d z ia ła c h łączy się w m iarę m ożności sp ra w y je d n o ro d n e p o d wzglę*

dem p ra w n y m w zg lę d n ie fa k ty c z n y m ;

4) w je d n y m w y d z ia le łączy się spraw y, d o ty*

czące o rg a n iza cji a d m in is tra c ji w o je w ó d z k ie j, a w szczególności: sp ra w y osobowe, budżetow e, gospodarcze, in sp e kcyjn e i nadzoru nad to k ie m urzędow ania, ja k o też spraw y, w y n ika ją ce ze stanow iska w o je w o d y ja k o p rzedstaw iciela Rzą­

d u ; s p ra w y fu n d u s z u obrotow eg o re fo rm y ro ln e j są załatw iane w urzędzie w o je w ó d z k im łącznie ze s p ra w a m i [a d m in istra cji re fo rm ro ln y c h ;

5) zakres czyn n o ści poszczególnych w y d z ia ­ łó w i o d d z ia łó w oraz zakres o d p o w ie d zia ln o ści fu n k c jo n a riu s z ó w poszczególnych k a te g o rii i sta*

n o w is k , zarów no k ie ro w n ic z y c h ja k p o d w ła d * nych, ze szczególnym u w zg lę d n ie n ie m fu n k c jo ­ na riu szó w fa ch o w ych (a rt. 34 i 117), będzie szczegółowo u s ta lo n y w sposób o k re ś lo n y w a r­

ty k u le następnym . Do art. 35.

Przepis ostatniego zdania pktu 4) przestał _ obowią­

zywać wobec utworzenia odrębnych wojewódzkich urzę­

dów ziemskich — p. uwaga do art. 3 i 27.

A r t . 36.

(1 ) W ram ach zasad u sta lo n ych w art- 35 M i*

n iste r S praw W e w n ę trz n y c h w y d a je w porożu*

m ie n iu z za interesow a nym i m in is tra m i przepisy, clotyczące o rg a n iza cji u rzę d ó w w o je w ó d z k ic h i tr y b u za ła tw ia n ia spraw w ty c h urzędach.

(2 ) N a pod sta w ie ty c h p rze p isó w k a ż d y w o ­ je w o d a ustala sta tu t o rg a n iz a c y jn y i szczegóło­

w y p o d z ia ł czynności urzędu w o je w ó d zkie g o i ogłasza w „ D z ie n n ik u W o je w ó d z k im .

\

(8)

P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O

A r t . 37.

(1 ) W ła ś c iw i M in is tro w ie mogą przeprow a*

dzać przez sw oich delegatów lustrację czynności fu n k c jo n a riu s z ó w pozostających na ich etacie, ja ­ k o też w zakresie spraw swego d z ia łu lustrację czynności poszczególnych w y d z ia łó w i o d d z ia ­ łó w u rzę d u w o je w ó d z k ie g o oraz w ła d z i urzę­

d ó w w o je w o d zie p o d le g łych .

(2) O rozpoczęciu lu s tra c ji i je j w y n ik u de*

legat zaw iadam ia w ojew odę.

A r t . 38.

(1) W o je w o d a w y d a je pism o urzędow e

„ D z ie n n ik W o je w ó d z k i“ .

(2) R ozporządzenia, obwieszczenia i inne a k ty w ła d z a d m in is tra c ji Ogólnej oraz w ła d z i urzę*

d ó w rz ą d o w ych z w y ją tk ie m centralnych, k tó re w m y ś l o b o w ią zu ją cych prze p isó w m ają b y ć p o ­ dawane do w ia d o m o ści p u b liczn e j na obszarze w o je w ó d ztw a , m ają być ogłaszane w „ D z ie n n ik u W o je w ó d z k im “ , o ile rozporządzenie niniejsze nie ¡przew iduje w y ją tk ó w a rt (120).

(3 ) M o c obow iązująca pow yższych a k tó w , o ile jest zależna od ich ogłoszenia, rozpoczyna się w te rm in ie , w aktach ty c h p o d a n ym , a w b ra k u oznaczenia ta k ie g o te rm in u — po u p ły w ie 14 d n i od d n ia w y d a n ia odnośnego n um eru „D z ie n n ik a W o je w ó d z k ie g o “ .

A r t . 39.

(1 ) Rada M in is tr ó w u s ta li, k tó re w ładze, urzę­

d y i organa rządow e oraz sam orządowe będą obowiązane prenum erow ać „ D z ie n n ik W o je * w ó d z k i“ . , i , ij .i j j i - , - ’ ] (2 ) „ D z ie n n ik \X7o je w ó d z k i“ może prenum e*

row ać także k a ż d y in n y urząd oraz osoby fiz y c z ­ ne i praw ne.

Rozdział III.

sów obowiązujących od nieobowiązujących jest w odnie­

sieniu do niektórych artykułów tego rozdziału trudne^

Ze względu na podstawowe znaczenie cyt. wyż. aktów ustawodawczych dla zagadnienia ustroju władz admini­

stracji ogólnej Ł wpływ, jaki w yw arły one na zmiani tego ustroju, podaje się przedruk tych aktów w całości pod poz. 8 i 9 nin. wyd.

A r t . 40.

D o w s p ó łd zia ła n ia z w o je w o d ą w w y k o n y w a ­ n iu zadań a d m in is tra c ji ogólnej w zakresie usta*

lo n y m przez prze p isy praw ne, p o w o łu je się czyn*

n ik o b y w a te ls k i, reprezento w any przez organa sam orządu w o je w ó d zkie g o .

A r t . 41.

D o czasu zorganizow a nia sam orządu w o je ­ w ó d zkie g o , tw o rz y się p rz y w o je w o d zie radę w o je w ó d zką i w y d z ia ł w o je w ó d z k i, k tó re w s p ó ł­

d zia ła ją z w o je w o d ą w w y k o n y w a n iu jego zadań w z,Peresie 'a d m in is tra c ji ogólne j, stosow nie do postano w ień rozporządzenia niniejszego i in n ych p rze p isó w p ra w n ych .

A r t . 42.

(1 ) R ada w o je w ó d z k a składa się z c z ło n k ó w , w y b ra n y c h przez ra d y p o w ia to w e i ra d y m iej>

skie m iast, w y d z ie lo n y c h z p o w ia to w y c h zw iąz­

k ó w sam orządow ych, na obszarze w o je w ó d ztw a , p o je d n y m przez każdą radę p o w ia to w ą w z g lę d ­ nie radę m iejską.

(2) W s k ła d ra d y w o je w ó d z k ie j może wejść k a ż d y m ieszkaniec odnośnego p o w ia tu w z g lę d ­ nie miasta, k tó r y może być członkiem ra d y g m in n e j w z g lę d n ie m ie js k ie j, z w y ją tk ie m czym nych fu n k c jo n a riu s z ó w a d m in is tra c y jn y c h pań=

s tw o w y c h )oraz sam orządow ych.

(3 ) P ow yższe ograniczenie nie o d n o si się do fu n k c jo n a riu s z ó w ' rzą d o w e j a d m in is tra c ji cen­

tra ln e j. ,

Wojewódzkie organa kolegialne.

Do rozdziału III.

Zawarte w tym rozdziale przepisy określające: a) or­

ganizację, tj. ustrój i sposób działania rady wojewódz­

kiej j wydziału wojewódzkiego, jako tymczasowych organów powołanych do czasu zorganizowania samorzą­

du wojewódzkiego, b) zakres .uprawnień tej rady i w y ­ działu w sprawach nadzoru nad samorządem terytorial­

nym niższych stopni — przestały obowiązywać w związ­

ku z wejściem w życie, ustawy z dn. 11.IX.1944 r. o orga­

nizacji i zakresie działania rad narodowych Dz. U. R. P.

Nr. 3, poz. 26/46 r. orąz dekretu: z dn. 23.XI.1944 r. o o r­

ganizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego Dz. U. R. P. Nr 14. poz. 74. Pozostają natomiast nadal w mocy przepisy rozdziału III o współdziałaniu z woje­

wodą „wojewódzkich organów kolegialnych“ , którym i są obecnie wojewódzkie rady narodowe i w ydziały wo­

jewódzkie powołane zgodnie z cyt. wyżej ustawą i de­

kretem, — w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie ustalonym przez odnośne ustawy i rozporzą­

dzenia. Pozostają również w mocy przepisy o sposobie i zakresie tego współdziałania. Rozgraniczenie przepi­

Do art. 42.

P. art. art. 1, 3 — 8 ustawy o org. i zakr. dział, rad narodowych.

A r t . 43.

(1) M a n d a t członka ra d y w o je w ó d z k ie j trw a ta k d łu g o , ja k d łu g o trw a kadencja organu, k tó ­ r y d o k o n a ł w y b o ru .

(2 ) N a m iejsce opróżnion e w czasie trw a n ia k a d e n c ji d o k o n y w a się w y b o ru uzupełniającego•

A r t . 44.

(1 ) Posiedzenia ra d y w o je w ó d z k ie j o d b yw a ją się p rz y n a jm n ie j raz na ro k .

(2) W o je w o d a zw o łu je posiedzenia ra d y i s p ra w u je p rz e w o d n ic tw o .

(3 ) Zastępcą przew odniczącego jóst w ic e w o je ­ w oda.

(4 ) N a zaproszenie, w zg lę d n ie za zgodą w o je =

(9)

N r 3 O R G A N IZ A C J A W Ł A D Z A D M IN IS T R A C J I O G Ó L N E J 9

w o d y , mogą brać u d z ia ł w obradach bez praw a głosow ania p rzedstaw iciełe w ła d z, p o d le g łych bezpośrednio w ła d zo m ce n tra ln ym , a nie {zespo=

lonych z a d m in istra cją ogólną,, ja k o też p rz ę d n i- cy p o d le g li w o je w o d zie .

. (5 ) D o praw om ocno ści u ch w a ł ra d y niezbędna ]est obecność przew odniczącego i p o ło w y o g ó l­

nej Hczby ezłónkćtw ra d y ; u c h w a ły zapadają większością g ło s ó w obecnych cz ło n k ó w ra d y ; Przew odniczący nie głosuje.

Do art. 44.

P. art. art. 13, 18, 20 i 24 ustawy o r. n.

* A r t . 45.

P rz y n a jm n ie j raz na ro k w o je w o d a obowfąza- nY jest na posiedze niu ra d y przedstaw ić spraw o­

zdanie o o g ó ln y m stanie w o je w ó d z tw a , d ziałał*

n°ś c i a d m in is tra c ji p a ń stw o w e j na obszarze wo*

je w ó d ztw a w ciągu ostatniego ro k u i w a ż n ie j­

szych zam ierzeń na przyszłość, tu d zie ż w y s łu ­ chać o p in ii ra d y co do o g ó ln ych potrzeb woje*

w ó d ztw a oraz p ro je k tó w , zarów no p rze d ło żo n ych ra dzie przez w o jew odę , ja k i zgłoszonych przez c zło n kó w ra d y.

A r t- 46.

(1 ) R ada w o je w ó d z k a jest organem o p in io ­ daw czym .

(2 ) Rada w o je w ó d z k a o p in iu je na żądanie w o je w o d y w sprawach n a tu ry ogólne j, należą­

cych do k o m p e te n cji w o je w o d y , a dotyczących 'ud ności całego w o je w ó d z tw a lu b poszczegól*

n y ch je j grup.

(3 ) D la opracow ania o p in ii i p ro je k tó w w p o ­ szczególnych spraMach rada może w y b ie ra ć spec- lalne kom isje.

(4 ) O ile sprawa jest p iln a albo m niejszej w a g i, w o je w o d a może zam iast o p in ii ra d y za­

lę g n ą ć o p in ii w y d z ia łu w o je w ó d z k ie g o .

D<Lart. art. 46 i 47.

P- art. art. 1, 17, 28 i 29 ustawy o r.»h.

A r t . 47.

(1) W y p a d k i, w k tó ry c h rada w o je w ó d zka w sp ó łd zia ła z głosem stanow czym , określają prze*

p is y prawtne.

'(2) S praw y, w k tó ry c h rada w o je w ó d z k a w s p ó łd z ia ła z głosem stanow czym , w o je w o d a uioze przekazać w y d z ia ło w i w o je w ó d z k ie m u , je ­ żeli zw ło ka , związana ze zw ołaniem ra d y , zagra*

za in te re so w i pu b liczn e m u lu b jeżeli posiedzenie f ady, na którego p o rz ą d k u d zie n n ym p o s ta w io ­ no daną sprawę, nie doszło do s k u tk u z b ra k u ko m p le tu czło n kó w , albo wreszcie jeżeli rada, m i*

Mo w ezw ania, ostatecznej u c h w a ły nie pow zięła.

, A r t . 48.

(1) W s k ła d w tydziału w o je w ó d z k ie g o w cho-

a ) w o je w o d a w zg lę d n ie w ice w o je w o d a ja k o p rze w o d n iczą cy;

b ) d w a j in n i u rz ę d n ic y p a ń stw o w i, Z k tó ry c h , jednego wyznacza i o d w o łu je M in is te r S praw ' W e w n ę trz n y c h , d ru g ie g o zaś p o w o łu je $ię we=

d łu g zasad o kre ślo n ych w art- 51 i 119 u s t. 2;

' c ) (trzej czło n ko w ie , w y b ra n i przez radę w o ­ je w ó d z k ą w g ło so w a n iu s to s u n k o w y m spośród m ieszkańców w o je w ó d ztw a , posiada jących bier­

ne p ra w o w yb o rcze do ra d y w o je w ó d z k ie j (a rt. 42).

(2 ) O p ró cz trzech cz ło n k ó w rada w o je w ó d z k a w y b ie ra w o d d z ie ln y m g ło so w a n iu f,rzęch zastęp­

ców. K a ż d y członek w y d z ia łu z w y b o ru ma swe*

go zastępcę, któ re g o w yznacza się w e d łu g sto­

s u n k u o trzym a n ych głosów . Do art. art. 48 — 52.

P. art. art. 11. — 18, 34 i 35 dekretu o sam. (o org.

i zakr. dział, samorządu teryt.).

A r t . 49.

(1 ) W y b ra n i c z ło n ko w ie w y d z ia łu w o je w ó d z = kiego pełnią sw oje fu n k c je przez przeciąg lat czterech, w zg lę d n ie aż do czasu d o ko n a n ia przez radę w o je w ó d z k ą w y b o ru następców.

, (2 ) G d y m andat członka w y d z ia łu w ygaśnie z in n y c h p o w o d ó w , a n iż e li rozw iązanie w y d z ia łu lu b u p ły w ka d e n cji, miejsce jego w w y d z ia le zaj­

m uje zastępca.

, A r t- 50.

Jeżeli w s k u te k n o w ych w y b o ró w d o ra d po=

w ia to w y c h , w zg lę d n ie ra d m ie jskich , sk ła d ra d y w o je w ó d z k ie j zm ieni się w ięcej niż w p o ło w ie ( art. 42), w o je w o d a zarządzi now e w y b o ry c z ło n k ó w w y d z ia łu w o je w ó d z k ie g o i ich zastęp­

ców. przez radę w o je w ó d z k ą przed u p ływ e m czterołecia.

A r t- 51.

(1 ) Ile k ro ć w y d z ia ł w o je w ó d z k i jest p o w o ła n y d o za tw ierdzania u chw ał z w ią z k ó w sam orządo­

w ych (a rt. 55 p. 1 ) w spraw ach fin a n so w ych , k tó re w e d łu g d o tych cza so w ych p rze p isó w p ra w ­ nych z a tw ie rd z a i w o je w o d a w p o ro zu m ie n iu z d y re k to re m iz b y ska rb o w e j, w c h o d z i ja k o d ru ­ g i u rz ę d n ik w w y d z ia le w o je w ó d z k im (a rt. 48 ust. 1 lit.b ) d y re k to r iz b y ska rb o w e j lu b in n y u rz ę d n ik a d m in is tra c ji ska rb o w e j przez niego w yznaczony.

(2 ) Ile k ro ć w y d z ia ł w o je w ó d z k i jest p o w o ła n y do ro zstrzyg a n ia łu b o p in io w a n ia spraw, ^wcho=

dzących W zakres A d m in is tra c ji z d ro w ia p u b lic z ­ nego lu b in n y c h d z ia łó w a d m in is tra c ji, w y m ie ­ n io n y c h w art. 27, a w urzędzie w o je w ó d z k im są dla ty c h d z ia łó w a d m in is tra c ji zorganizow ane osobne w y d z ia ły , o d d z ia ły lu b p rz y d z ie le n i spec=

ja ln i re fe re n c i Ifa ch o w i, wówczas ja k o d ru g ie g o u rz ę d n ik a \w w y d z ia le w o je w ó d z k im (a rt. 48 ust.

1 lit . b ) p o w o łu je w o je w o d a k ie ro w n ik a w ła ści-

(10)

P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 3 10 -

wego w y d z ia łu lu b o d d zia łu , w zg lę d n ie re fe re n ­ ta fachow ego.

(3 ) G d y nie zachodzi żaden z w y p a d k ó w prze­

w id z ia n y c h w p o p rze d n ich ustępach, ani w y p a ­ d e k p rz e w id z ia n y w art. 119 ust. 2, miejsce d ru ­ giego czło n ka w e d łu g art. 48 ust. 1 lit. b zajm uje d ru g i u rz ę d n ik z d z ia łu spraw w e w n ę trzn ych w yzn a czo n y przez w ojew odę.

A r t . 52.

(1 ) Posiedzenia w y d z ia łu w o je w ó d zkie g o zw o­

łu je w o je w o d a w m iarę p o trze b y.

(2 ) D o praw om ocno ści uch w a ł w ym agana jest obecność przew odniczącego lu b jego zastępcy i co n a jm n ie j 2 czło n kó w , a w szczególności jednego z u rz ę d n ik ó w w y m ie n io n y c h w ust. 1 lit. b art.

48 oraz je d n e g o członka spośród w y m ie n io n y c h w usit. 1 lit. c a rt. 48.

(3 ) U c h w a ły zapadają w iększością gło só w obecnych c z ło n k ó w w y d z ia łu ; w razie rów ności g ło só w .rozstrzyga to zdanie, za k tó ry m g ło s o w a ł przew odniczący.

A r t . 53.

(1 ) Jeżeli w y d z ia ł w o je w ó d z k i ma pow ziąć uchw ałę w jednej ze spraw w y m ie n io n y c h w art.

55, a dotyczącą z w ią z k u sam orządowego, do któ re g o o rg a n ó w należy członek w y d z ia łu w o je ­ w ó d zkie g o , w te d y członek ten nie bierze u d z ia łu w obradach i głosow an iu.

(2 ) G d y b y z p o w o d u określonego w ust. 1 nie b y ło przepisanego k o m p le tu , w o je w o d a w miej=

sce w yłączonego czło n ka w y d z ia łu p o w o ła jego zastępcę.

(3 ) A n a lo g ic z n ie po stą p i w oje w o d a , g d y w spraw ie je st bezpośrednio i osobiście zaintere­

sow any członek w y d z ia łu lu b jego k re w n y albo p o w in o w a ty do czwartego sto p n ia w yłącznie, a w w y p a d k u p rz e w id z ia n y m w art. 55 p. 3, je*

żeli członek w y d z ia łu b ra ł u d z ia ł w w y d a w a n iu zaskarżonej d e cyzji ja k o członek k o le g iu m p o ­ w iatow ego .

Do art. 53.

Wobec tego, że przestał obowiązywać ustęp (2), ust, (3) należy rozumieć w tym Sensie, że przepis ustępu (1) ma zastosowanie również w przypadku, „gdy w sprawie jest bezpośrednio i osobiście zainteresowany,...“ .

A rt- 54.

' W y d z ia ł w o je w ó d z k i ma głos d oradczy w p rzyp a d ka ch , p rz e w id z ia n y c h ptzez p rze p isy obow iązujące, ja k o też we w s z y s tk ic h sprawach, k tó re w o je w o d a w y d z ia ło w i do za opinio w ania przekaże.

A r t . 55.

Jeżeli z ustaw w y d a n y c h po w e jściu w życie rozporządzenia niniejszego nie w y n ik a inaczej,

w y d z ia ł w o je w ó d z k i w sp ó łd zia ła z głosem sta*

n o w czym stosow nie do postano w ień rozp o rzą ­ dzenia' niniejszego w zg lę d n ie in n y c h przepisów p ra w n ych , a w szczególności w sprawach d o ty*

czących:

(1) za tw ierdzania uch w a ł organów z w ią z k ó w sam orządow ych w ta k im zakresie, w ja k im p ra ­ w o tó p rz y s łu g u je w e d łu g prze p isó w w o je w o d zie samemu tub w o je w o d zie w p o ro z u m ie n iu z d y * re kto re m iz b y s k a rb o w e j;

2) ro z s trz y g a n ia w to k u in s ta n c ji o d w o ła ń od orzeczeń i zarządzeń o rg a n ó w z w ią z k ó w sam or rzą d o w yćh , o ile w e d łu g p rze p isó w ro zstrzyg a ­ nie ta k ic h o d w o ła ń ‘s łu ż y w o je w o d z ie ;

3) ro z s trz y g a n ia o d w o ła ń w to k u in s ta n c ji od orzeczeń i zarządzeń, k tó re w niższej instancji- zo sta ły lu b p o w in n y b y ły b y ć w yd a n e p rz y u d zia le k o le g iu m , o ile w e d łu g o b o w ią zu ją cych p rze p isó w ta k ie o d w o ła n ie je st dopuszczalne;

4) sp ra w o w a n ia nadzoru nad Samorządem te­

ry to ria ln y m w ta k im zakresie, w ja k im w e d łu g p rie p is ó w nadzór ten należy > d o w yłą czn e j k o m p e te n c ji w o je w o d y , z w yłączeniem bieżą­

cych czyn n o ści n adzorczych o charakterze p rz y ­ g o to w a w czym , o g ó ln ych zarządzeń in s tru k c y j- nych oraz słodow an ia ś ro d k ó w p rz y m u s o w y c h o charakterze p o rz ą d k o w y m ;

5) orzekania we w s z y s tk ic h sprawach, k tó re w m yśl dotychczaso w ych prze p isó w są lu b mogą być przekazane d e c y z ji w o je w o d y w zastępstwie o rg a n ó w sam orządu w o je w ó d z k ie g o ;

6) orzekania we w s z y s tk ic h sprawach zastrze­

żonych przez u s ta w y i rozporządzenia w yra źn ie w y d z ia ło w i w o je w ó d z k ie m u ;

7) o kreślania sposobu w y k o n y w a n ia uch w a ł ra d y w o je w ó d z k ie j w sprawach, w k tó ry c h ona w s p ó łd z ia ła z głosem stanow eżym .

Do art. 55.

P. art. art. 5 — 8, 17 i 18 dekretu o sam.

A r t . 56.

(1 ) Z ch w ilą zorganizow a nia w y d z ia łu w o je ­ w ó d z k ie g o ustaje w sp o m n ia n y w p. 1 art. 55 obow iąze k w o je w o d y poro zu m ie w a n ia się z dy=

re kto re m iz b y ska rb o w e j, z w y ją tk ie m w y p a d k u p rze w id zia n e g o w art. 57.

^ (2 ) Ile k ro ć w y d z ia ł w o je w ó d z k i w spó łd zia ła w z a tw ie rd za n iu u ch w a ł o rganów sam orządo­

w y c h w sp ra w ie w y s o k o ś c i d a n in ko m u n a ln y c h , y ło ln o d y r e k to r o w i 'iz b y s k a rb o w e j, w z g lę d n ie w yznaczone m u przezeń u rz ę d n ik o w i a d m in is tra ­ c ji skarbc,vziej (a rt. 51 ust. 1), zgłosić na odnoś=

n y m p o sie d ze n iu w y d z ia łu w o je w ó d z k ie g o na ręce przew odniczą cego sprzieCiw p rz e c iw k o uchw ałę \Wy/działu\, k tó ra , zdańiem jfego\, jest sprzeczna z interesem S k a rb u P aństw a. S przeciw w s trz y m u je w y k o n a n ie u c h w a ły .

(3 ) Sprzeciw ro zstrzyg a M in is te r Spaw W e - w n ę trzn ych w p o ro z u m ie n iu z M in is te rm S karbu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :