Przepisy z Zakresu Prawa Administracyjnego, 1947 z. 9

80  Download (0)

Full text

(1)

P R Z E P I S Y

Z Z A K R E S U P R A W A

ADMINISTRACYJNEGO

^

d a w n ic t w o p o d n a d z o r e m m in is t erstw a

ADMINISTRACJI PUBLICZNE) A W n n A K T A C H STANU C Y W I L N E G O I PRZEPI SY Z W I Ą Z K O W E

Szyt 9 W arszawa 1947 r.

T R E Ś Ć Z E S Z Y T U :

str.

‘i o t : ; : s s « % £ £ w

* M M » ) A ^ i n i s t . a c i

stop a da 1945 r. w spraw ie wykonania praw a o aktach stanu cym g n i g

, W prow adzających to pra w o . ■ • • ' ... ... 42

i ; ; £

»•'

o t : ; i ££ s *£z SS

r.

-

™ or,eso 5j

» ' 0 stw ie rd ze n ie zgonu ( w y c ią g ) ■ ■ • ■ ■ . ' , > _.niu im i on j nazw isk ( w yciąg). . 52

o D ekret z d n ia 10 listo p a d a 1945 r. o ¿nu n 52

/q z d n ia 22 styczn ia 1946 r. P ra w ° rcJ wadzające praw o rodzinne (w y c ią g ) 57

; / z c/ma 22 stycznia 1946 r Przepi y, 58

12 D ekret z d n ia 14 m aja 1946 r. P raw o o pi -k u n , ■ praw 0 opiekuńcze (w y -

D ekret z d n ia 14 m aja 1946 r. Przepisy, w p ... 59 U cM g ) ..., • ' ' ’ j w ła d z ą opiekuńczą (w y c ią g ) 59 u i e kre t z dnia 21 ma>a 1946, r ■ 0 • P°k o lfz T T s ta w o d a w s tw w zakresie m ałżeństw a.

K onw encja , dotycząca uregulow ania k o li 1 ... ... 61 podpisana w H adze w d n iu 12 czerwca • ( a stosunków p ry w a tn y c h

Dstaw a z d n ia 2 sie rp n ia 1926 r. o pra w ie ly ia ś c iiy y m ^ (w y c ią g ) • ... <52 m iędzynarod ow ych (p ra w o p ry w a tn e m ię. z2 , . d la stosunków p ry w a tn y c h

z 4 * . i * n » k , t r n r. » ... - «

wewnętrznych (prawo prywatne między 1 WZorów ksiąg metrykalnych . 63

; Okólnik N r. 65 z dnia 22 listopada 1945 t. w< sf> 0£/ pfsóu, i wyciągów z akt '• O k ó ln ik N r. 6 z dnia 26 stycznia 1946 r o w yd a w a n ia p ...

;9 «ianu cywż/nego, sporządzonych w ję z y “ <2 • le g a liz a c ji św iadectw zdolności

' O k ó ln ik N r. 15 z d n ia 20 m arca 1946 r. w spraw s... 65 20 do zaw arcia m ałżeństw a . • ■ • \ ],< snrawie ważności oświadczenia w o li za-

Okólnik N r. 20 z dnia 17 m a,a 1946 r. w spraw ie ... ... • • ■ • 65 21 w a rd a m ałżeństw a . ■ • ' ‘ „ w z o r o w y c h urzędach st. cyw ilnego . . 66 22 O k ó lni k N r. 25 z dnia 3 czerwca m ó r . o V lovJych od podań 1swia-

Okólnik N r. 28 z dnia 13 czerwca 19*6 r. o op i l n e g o ... ... 66 23 t ec*w, tyczących się czynności urzea° l r ' A c r 1225/46 w spraw ie w ykazów

■ Pismo okólne z dnia 19 kw ie tn ia 1946 r. L. Ą S L . . . . . . 6/ 2{ R zę d ó w stanu cyw ilnego . • ■ ■ ' ' V W ASC . 2878146 w spraw ie w yzna-

Plsmo okólne z dnia 31 p a źd zie rn ika > • nisvw ania aktów st. cyw.. sporządzonych czenia U rzę d u Stanu C yw . właściwego do w pisyw a ta

(2)

2

PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO za

25.

26.

21.

28.

29 30 31.

32.

Nr l

g ranicą, oraz postanow ień sądów, o uzna niu ooby za z m a rłą łub o stw ie rd ze n iu ^ zgonu * ... * ...

Pismo okólne z dnia 20 m arca 1946 r. L. IV . A C . 224/46 w spraw ie w ykazów prze- ^ chow yw anych ksiąg m e tr y k a ln y c h ... • • • ■ / • ' ' ' Zarządzenie M in is tra A d m in is tra c ji P u b liczn e j z dnia 23 p a ź d zie rn ika 1946 r. o w y ­

znaczeniu U rz ę d u S tanu C yw ilnego w ła ściw e g o do w p isyw a n ia a któ w stanu c y w il­

nego, sporządzonych za granicą, oraz postanow ień sądowych o uznaniu osoby za zm ar- ^ łą i o s tw ie rd ze n iu zgonu . . . • • - ... • - * ‘ '

Rozporządzenie M inistra A d m in is tra c ji P u b lic z n e j z dnia 9 lis to p a d a 1946 r. o zm ia- ^ nie ta r y fy o p ła t za czynności urzędów stanu cyw ilnego i w ła d z nadzorczych . ■ ■

Pism o okólne z d n ia 10 g ru d n ia 1946 r. L. IV . A S C . 5810/46 w spraw ie św iadectw p zdolności do zaw arcia m ałżeństw a d la cudzoziem ców

O k ó ln ik N r. 62 z d n ia 23 g ru d n ia 1946 r. w spraw ie w s p ó łd z ia ła n ia b iu r e w id e n cji ^ lu d n o ści z urz. st. cyw . w zakresie re je s tra c ji st. c y w ...

O k ó ln ik N r. 64 z d n ia 23 g ru d n ia .1946 r. w spraw ie w łaściw ości okręgow ej w ła d z y p nadzorczei do w yd a w a n ia św iadectw zd o l n o ś c id o zaw arcia m ałżeństw a . . . .

Pism o okólne z d n ia 30 g ru d n ia 1946 r. L. IV . A S C 6676/46 w spraw ie w y d a - 73 w ania zaświadczeń i w ycią g ó w z a k t st. cyw . d la celów ubezpieczeń społecznych .

O k ó ln ik N r 4 z d n ia 20 stycznia 1947 r. w spraw ie in s tru k c ji o prow a d ze n iu księgi 7J u z u p e łn ia ją c e j w urzędach stanu cyw ilnego . . . • ■ • • , • * • r e p ’

33. Pism o okólne M in is tra A a m im s tra c ji P u b lic z n e j z dnia 25 stycznia 1947 r. L . S. P. 7 6527/46 w spraw ie o p ła t adm. od podań wnoszonych do urzędów stanu cyw ilnego 77 34. S ko ro w id z . . . , ... ...

1. D E K R E T

z dnia 25 w rze śn ia 1945 r.

Prawo o aktach stanu cywilnego,

(Dz. U.R.P, z dnia 7 listopada 1945 r. N r 48, poz. 272) N a p o d s ta w ie u s ta w y z dnia 3 s tyczn ia 1945 r, o tr y b ie w y d a w a n ia d e k re tó w z m ocą usta w y (Dz. U . R. P. N r 1, poz, 1) — R ada M in is tró w postana w ia, a P re z y d iu m K ra jo w e j R a d y N a ro ­ d ow ej z a tw ie rd z a , co następuje:

R o z d z i a ł I.

Przepisy ogólne.

A rt, 1. Stan c y w iln y osoby s tw ie rd z a się na p o d s ta w ie . a k tó w , sporządzon ych w księgach stanu cyw iln e g o .

A rt, 2, K s ię g i stanu c y w iln e g o służą do re je ­ s tra c ji urodzeń, m a łże ń stw i zgonów.

R o z d z i a ł II,

O urzędach i urzędnikach stanu cywilnego.

A rt, 3. (1) D o p ro w a d z e n ia ksiąg sta n u cy- , w iln e g o i w y k o n y w a n ia in n y c h czynności w za­

k re s ie re je s tra c ji stanu cyw iln e g o , p rz e w id z ia ­ n y c h w n in ie js z y m p ra w ie , p o w o ła n e są u rz ę d y

stanu cyw iln e g o , , .

(2) U rz ę d y stanu c y w iln e g o podlegają M in i­

s tro w i A d m in is tra c ji P ublicznej.

” T w d v T t a n u cvw. na Ziemiach Odzyskanych podlle- źająU w m yśl dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. (Dz. U.

R P N r 51, poz. 295) M in istro w i Ziem Odzyskanych.

A rt, 4. C zynności u rz ę d ó w stanu cyw -- należą do zadań a d m in is tra c ji państw ow e), ¡e k o n y w a n y e h p rze z g m iny w zle co n ym zaK

d zia ła n ia . _ , . jub

A rt. 5, (1) O bszar k a ż d e j gminy^ w iejskie) m ie jskie j s ta n o w i o b w ó d u rz ę d u stanu cytY

go- i# '

(2) O k rę g o w a w ła d z a na d zo rcza może z « , gi na lic z b ę lu d n o ś c i bądź p o d z ie lić obszar n y na d w a lu b w ię c e j o b w o d ó w bądź z ¿i obszar d w ó ch lu b k ilk u gm in w jeden o p o w ie rz a ją c p e łn ie n ie czynności w zakres je s tra c ji stanu c y w iln e g o dla obszaru zląc J|

go u rz ę d n ik o w i stanu c y w iln e g o jednej z gmin.

P. § 2 rozp. wyk. ')

A rt, 6. U rz ę d n ic y stanu c y w iln e g o ko rzy w s w o im za kre sie d z ia ła n ia z o c h ro n y Pr .,i(y p rzysłu g u ją ce j u rz ę d n ik o m sam orządu te ’ rialnego, choćby n im i nie b y li. ^

A rt, 7, (1) W k a ż d y m o b w o d zie u rz ę d u s|^ii cyw iln e g o p o w in ie n b y ć jeden u rz ę d n ik s ^ c y w iln e g o i co na jm n ie j jeden jego zastępc ..

(2) W ra zie naglącej ko n ie czn o ści albo m ija ją ce j p rz e s z k o d y w s p ra w o w a n iu czyiw przez u rz ę d n ik a stanu c y w iln e g o i jego zas ^ lu b gdy sta n o w is k o za ró w n o u rz ę d n ik a s , cyw iln e g o , ja k i jego zastępcy n ie są )eS . obsadzone, o k rę g o w a w ła d z a n a d zo rca ^ tym czasow o p o w ie rz y ć s p ra w o w a n ie czyn ^ ^ u rz ę d n ik a stanu c y w iln e g o u rz ę d n ik o w i n*

--- ’.„Jc i

') W ten sposób cytowane będą przepisy rozp^,w dzenia M in istró w A dm inistracji Publicznej i Spr®

wości z dnia 24 listopada, 1945 r, w sprawie^ w y* ^ prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów, wadzających to prawo.

(3)

Nr tí

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO I PRZEPISY ZWIĄZKÓW s!^Pcy u rz ę d n ik a stanu c yw iln e g o jednego z są-

Slednich o b w o d ó w .

A ft. 8. (1) U rz ę d n ik ie m stanu cyw iln e g o test / ® °cy niniejszego p ra w a p rz e ło ż o n y gminy Wójt, b u rm is trz , p re z y d e n t m iasta), zastępcą p ę d n ik a stanu c y w iln e g o — jego zastępca IPodwójci, w ic e b u rm is trz , w ic e p re z y d e n t m ia- Sta)> a o ile w s k ła d org a n u zarządzającego gmi- ny 'Wchodzi w ię c e j n iż jeden zastępca prze 020

?eśo, z a s tę p cą -u rzę d n ika stanu cyw iln e g o jest ,ei)i k tó re m u stosow nie do w e w n ę trzn e g o po

Zlału czynności zadanie to przyp a d n ie .

(2) P rzepisu ust. (1) nie stosuje się, o ile okrę- s°Wa w ła d z a n a d zo rcza lu b za jej zezw oleniem Pr2ełożony g m iny u s ta n o w i d la danego obw o u Specjalnego u rz ę d n ik a stanu cyw iln e g o oraz je- jv Zastępcę; p rz e ło ż o n y g m in y może w ty m try

,le ustanow ić je d y n ie innego u rz ę d n ik a zarzą- gminnego.

^ § 3 rozp. wyk.

. A f t. 9. (1) O k rę g o w a w ła d z a nadzorcza mo- e Usuoąę. od p e łn ie n ia fu n k c ji u rz ę d n ik a s anu Vwilnego Imb jego zastępcę i zam ianow ać m i e^ ° spośród u rz ę d n ik ó w zarządu gminnego

, b 2 poza ic h grona, o ile uzna, że u rzę d n i

^nu cyw iln e g o bądź jego zastępca n ie w ype należycie s w ych o b o w ią z k ó w , narusza p ia o lub d z ia ła na szkodę in te re s u publicznego.

'Z1 U suniętem u ze s ta n o w iska u rz ę d n ik a s .cyw ilnego lu b zastępcy p rzysłu g u je praw o p a s ie n ia za ża le n ia do M in is tra A d m in is tra c ji

Ubliicznej.

w;A rb 10. (1) S ta n o w is k o u rz ę d n ik a stanu cy innaeg° m oże b yć połączon e ze spraw ow aniem g0 egn urzędu p a ń stw o w e g o lu b sam orządowezęau pa ń stw o w e g o iu u w - ‘ uo z w y k o n y w a n ie m innego zaA!'f0 'i^ .?ZC2ególności u rz ę d n ik ie m stanu c y w i ne^

'Vsze naUCZyciel Pu^ ^ czne' sz^ ° ’ ^ P°

U rz ę d n ik a p a ń stw o w e g o lu b u rzę d n ika Sn ,0rz^d u gospodarczego albo ubezpiecz

0 Ocznych m ożna p o w o ła ć do p e łn ie n ia czy ZUrn’1 Urz^ d n ik a stanu c y w iln e g o ty lk o w poi o

leniu z jego w ła d z ą przełożoną .

je . ' U rz ę d n ic y g m in y są o b o w ią za n i do P r jetfla sta n o w iska u rz ę d n ik a stanu cyw iln e g o c; 2as tę p c y ; w ra zie u c h y le n ia się o d Pr W Sc stanow iska ulegają o d p o w ie d zia ln o ści y

yplinarnej.

1 A r t - U . (1) U rz ę d n ic y stanu cyw iln e g o P ° d' gr k a ro m p o rz ą d k o w y m u pom nien ia ora

f yivny 200 z ło ty c h , , _

A rt. 12, U rz ę d n ik stanu c y w iln e g o je st o b o ­ w ią z a n y do n a p ra w ie n ia szkody, sp o w o d o w a ­ nej s w ym n ie d b a ls tw e m lu b z łą w o lą , je że li p o ­ szkodow an y n ie m ógł zapobiec szkodzie w to ­ k u p o stę p o w a n ia za pom ocą śro d kó w , p rz e w i­

dzianych w p ra w ie ninie jszym . G m ina jest o d ­ p o w ie d z ia ln a za szkodę so lid a rn ie z u rz ę d n i­

k ie m stanu cyw ilnego. Roszczenie o n a p ra w ie ­ nie szkody p rz e d a w n ia się z u p ły w e m dw óch

la t o d daty, k ie d y p o szko d o w a n y d o w ie d z ia ł się o czynności lu b zaniedb aniu u rz ę d n ik a , k t ó ­ re spow o d o w a ło szkodę.

A rt, 13. (1) K o s z ty u trz y m a n ia u rzę d ó w sta­

nu cyw iln e g o ponosi gmina. W p ły w y z o p ła t za w y k o n y w a n ie czynności p rz y p a d a ją gm inie.

(2) Gm ina, k tó re j p o ru czo n o p ro w a d ze n ie re ­ je s tra c ji stanu c y w iln e g o d la złączonego o b w o ­ du k ilk u gmin, ło ż y na k o s z ty i p o b ie ra w p ły ­ w y. O krę g o w a w ła d z a nadzorcza określa, w ja ­ k im sto p n iu poszczególne gm iny uczestniczą w nadw yżce w p ły w ó w lu b w niedob orze.

A rt 14 R e je stra cja stanu cyw iln e g o o b y w a ­ te li p o ls k ic h zagranicą je st w y k o n y w a n a przez u rz ę d n ik ó w słu żb y ko n su la rn e j, w yzn a czo n ych przez M in is tra S p ra w Z a g ra n iczn ych w p o ro z u ­ m ieniu z M in is tre m A d m in is tra c ji P ublicznej.

U rz ę d n ic y c i podlegają w ty m za kre sie nad zo ­ ro w i M in is tra A d m in is tra c ji P ublicznej,

P. art. 36 ust. (1) a ).1)

A rt, 15. M in is te r A d m in is tra c ji P ublicznej unorm uje w drodze rozpo rzą d ze n ia szczegóły o rg a n iza cji u rzędów stanu c y w iln e g o i spraw ę składania prze z u rz ę d n ik ó w stanu cyw iln e g o ślubow an ia p rz y objęciu u rzędow an ia.

P. 1) §§ 5 - U rozp. wyk.

2) § 109 (i) pkt. 8 rozp. wyk.

3) § 125 rozp. wyk.

A rt 16 O ile z tre ś c i p rz e p is ó w m niejszego p ra w a nie w y n ik a co innego p rz e p is y d o ty c z ą ­ ce p ra w i o b o w ią z k ó w u rz ę d n ik a stanu c y w il­

nego dotyczą ró w n ie ż jego zastępcy.

R o z d z i a ł III.

O nadzorze nad urzędami stanu cywilnego.

A rt 17. N a d zó r nad u rz ę d a m i stanu c y w iln e ­ go spraw uje w p ie rw sze j in s ta n c ji o krę g o w a w ła d z a nadzorcza, w drugiej zas in s ta n c ji

M in is te r A d m in is tra c ji P ublicznej.

A r t 18. (1) O k rę g o w ą w ła d z ą nadzorczą jest w ładza a d m in is tra c ji ogólnej d ru g ie j in sta n cji.

(2) M in is te r A d m in is tra c ji P u b liczn e j może w drodze rozporządze nia p o s ta n o w ić d la o b ­ szaru całego P aństw a lu b jego części, ze o k rę d0Wą w ła d zą nadzorczą je st w ła d z a a d m in i­

s tra c ji ogólnej pierw szej in s ta n c ji.

str ; Aj r usu)e --- n i n W p tf u rz ę d o w y o k rę g o w e j w ła d z y nad- P ^“ a1 l ) P: u S . y i » < * « * * £ : J l ? o b e i T ie o t a « W0ie w6d2,w a (ust. .) Cl d y s c y p lin a rn e j u rz ę d n ik a stanu c y w i lu b p o w ia tu (us .

**y Cio zoo z io iy c n , , K a ry p o rz ą d k o w e w y m ie rz a °k rę g . w ; dza nadzorcza. O d w y m ia ru k a r y porzą n jJ Przysługuje u k a ra n e m u o d w o ła n ie o

^.r a Arł-miin-loł^u./->iś Pink1irvrii>ii.

kOŚg -* d y s c y p lin a rn e j u rz ę d n ik a s u w « ~i.

sjuj a p o d s ta w ie p rze p isó w , dotyczą cyc

^n n k u służbow ego

^ 4 rozp, wyk,

i) W ten sposób cytowane będą o aktach stanu cywilnego.

a rty k u ły Prawu

(4)

4 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Nr 9

R o z d z i a ł IV.

O prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego.

A rt, 19, (1) A k ta stanu cyw iln e g o sporządza się ró w n o le g le w d w ó ch księgach: księdze m ie j­

scowe} i księdze w tó ro p is ó w ,

(2) N ajpóźnie j w d n iu następnym po d o k o n a ­ n iu w p isu w księdze m ie jsco w e j u rz ę d n ik stanu c y w iln e g o w in ie n sporządzić i u w ie rz y te ln ić o d ­ pis w ¡księdze w tó ro p is ó w .

Art. 20. Po u p ły w ie ro k u u rz ę d n ik stanu c y ­ w iln e g o zam yka obie ks ię g i i odsyła księgę w tó ­ ro p is ó w na p rzechow an ie do a rc h iw u m w ła d z y , k tó rą oznaczy rozporządze nie w y k o n a w c z e ; księga m iejscow a pozostaje w a rc h iw u m u rzę ­ du.

P. §§ 12 — 16 rozp. wyk,

A rt. 21. U w ie rz y te ln io n y odpis .wpisu, d o k o ­ nanego w księdze m iejscow ej po odesłan iu k s ię ­ gi w tó ro p is ó w , n a le ży p rze sła ć w ła d z y , k tó ra spraw uje pieczę nad k się g ą w tó ro p is ó w , celem doko n a n ia w pisu w te j księdze,

P. § 17 rozp. wyk.

A rt. 22. A k ta urodzenia, m a łże ń stw a i zejścia sporządza się w o d d zie ln ych księgach stanu c y ­ w iln e g o .

P. § 18 rozip. wyk.

A rt. 23. U rz ę d n ik stanu c y w iln e g o czuw a z urzędu nad swą w ła ściw o ścią ,

A rt, 24. U rz ę d n ik stanu c y w iln e g o może żą­

dać d o w o d ó w p ra w d z iw o ś c i ośw iadczenia, zg ło ­ szonego do w pisu. J e ż e lib y je u z n a ł za n ie p rze - kon yw a ją ce , zbada stan fa k ty c z n y i oceni go w e d łu g w łasnego uznania,

A rt. 25, K to , będąc na s ta n o w isku u rz ę d n ik a stanu cyw iln e g o lu b jego zastępcy, ma zgłosić ośw iadczenie do a k tu stanu cyw iln e g o albo spo­

rzą d zić a k t, d o tyczą cy jego osoby lu b jego m a ł­

żonka, w stępnych, zstępnych, osób pozo sta ją ­ cych z n im w stosunku przysp o so b ie n ia lu b r o ­ dzeństw a, w in ie n w y łą c z y ć się od1 sporządzenia ta k ie g o aktu.

P. § 19 rozp. wyk.

A rt. 26. (1) A k ta stanu cyw iln e g o sporządza się w urzędzie m iejsca, gdzie zaszedł fa k t u ro ­ dzenia lu b zejścia albo w k tó r y m n a stą p iło za­

w a rc ie m ałżeństw a.

(2) S pór o w ła ś c iw o ś ć m iejsco w ą d w ó ch lub k ilk u u rz ę d ó w stanu cyw iln e g o ro zstrzyg a ich w sp ó ln a w ła d z a nadzorcza.

(3) O ile zachodzą w ą tp liw o ś c i co do tego, czy zdarzenie, będące p rz e d m io te m re je s tra c ji sta­

nu cyw iln e g o , n a s tą p iło w k r a ju lu b zagranicą, M in is te r A d m in is tra c ji P u b liczn e j rozstrzyga, czy zdarzenie to ma b y ć za re je stro w a n e w P o l­

sce i w k tó ry m u rzędzie stanu cyw ilnego.

P 1) § 20 rozp wyk.

2) airt. 79 ust. (1).

A rt. 27. K sięgam i w ła ś c iw y m i do w p is y w a ł»3 a któw stanu cyw ilnego, sporządzonym za gr?

nicą, są księ g i urzędu stanu cyw iln e g o , w k t°' rego o bw odzie osoba, k tó r e j a k t d o ty c z y , n»a ła osta tn ie m iejsce zam ieszkania w Pols°e'

a g dyby ta kie g o m iejsca nie b y ło lu b gdyby »X ło ono nieznane, -— ks ię g i urzędu stanu c y ^ 1, nego w W a rsza w ie , w yznaczonego przez M i»1 s tra A d m in is tra c ji P u b liczn e j. '

P. 1) § 21 reap. wyk.

21 pismo ok. Min. Adm. Publ. z dnia 31.X R to ' Nr IV ASC, 2878/46 o wyznaczeniu Urzędu ^ Cyw., właściwego do wpisywania aktów ■ cyw. sporządzonych zagranicą oraz post»*'0, wień sądów, o uznaniu osoby za zmarłą o stwierdzeniu zgonu; (poz. 24 nin. zeszytu) A rt, 28, (1) A k t stanu cyw iln e g o , s p o rz ą d ź ny zagranicą nie przed p o ls k im u rz ę d n ik iel»

stanu cyw iln e g o , może b yć w p isa n y do w ła ś c 1 w ych ksiąg je d yn ie na m ocy zezw olenia okr^

gow ej w ła d z y nadzorczej, ,J

(2) P rzepis ust,. (1) d o ty c z y ró w n ie ż w p is»1}1 w z m ia n k i d o d a tk o w e j na m arginesie w ksj?

gach stanu c y w iln e g o na p o d sta w ie a k tó w s ■ nu cyw iln e g o , orzeczeń sądow ych lu b i n » ^ d o ku m e n tó w , po ch o d zą cych od w ła d z obcy0

P. § 22 rozp wykon. , c

A rt. 29. U ro d z e n ia i zgony o b y w a te li p o ls k ą k tó re n a s tą p iły zagranicą, oraz z a w a rte Prf n ic h za g ra n icą m a łże ń stw a mogą b y ć w k o w y c h p rz y p a d k a c h w p isyw a n e na p o d s ta . zarządzenia M in is tra A d m in is tra c ji P u b lic 2»

zofl?

zarządzenia M in is tra A d m in is tra c ji

do ksiąg u rz ę d u stanu cyw iln e g o , wyznaczę- go przez tegoż M in is tra , zw łaszcza w "przyPa.j ku, gdy w dartym k ra ju re je s tra c ja stanu c y ^ nego nie je s t zorganizow a na lu b też jest n izow ana w sposób n ie d o sta te czn y lu b w a

w y.

P. 1) §§. 23 i 24 rozp, wykon, \04 2) art. art. 5 i 6 Konwencji, 'dotyczącej j,

wania k otrzyj ustawodawstw w zakresie żeństwa, podpisanej w Hadze w dniu 12 cze ca 1902 r. (poz. 14 nin. zeszytu) .<$

3) art. ,airt. 12 i 13 ustawy z dnia 2 sierpnia 1 )•

r. o prawie, właściwym dla stosunków Prt jU)' nych międzynarodowych (poz, 15 nin. zeszY ...

4) art. 14 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o P wie właściwym dla, stosunków p r y w a tn ij, wewnętrznych (Prawo prywatne między»2 nicowe) — (poz, 16 nin. zeszytu).

A rt. 30. U rz ę d n ik stanu c yw iln e g o o h 0^ . zany jest sporządzić a k t w dniu, w k tó ry m , kpnano zgłoszenia ustnego, a najp ó źn ie j w »J.e gu trze ch d n i po nadejściu zgłoszenia na p i*1»

lu b zarządzenia w ła d z y nadzorczej.

A rt. 31, (1) R ozporządze nie w y k o n a^ 0 unorm uje spraw ę w zm ia n e k d o d a tk o w y c h 11- m arginesie akl

te kste m aktu.

m arginesie a k tu i p rz y p is k ó w (adnotacyj) (2) W z m ia n k i d o d a tk o w e d o tyczą w s z c z e p

zm iany, sprostoW»^

nosci u n iew ażn ienia,

i u zu p e łn ie n ia a k tó w , w y k re ś le n ia n ie d o p » ^ czalnej części te k s tu , zastąpien ia a k tu ,ci cyw iln e g o n o w y m po s tw ie rd z e n iu tożsai»0. ^

osoby, ponadto zaś uznania, u p ra w n ie n i»

(5)

Nr 9

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO I PRZEPISY ZWIĄZKOWE^

zrównania d zie cka pozam ałżeńskiego z dziec- kiem z m ałżeństw a, p rzysposobie nia i ro z w ią ­ z ł a . przysposobie nia, zm ia n y im ie n ia lu b naz­

wiska, o d w o ła n ia zm iany n a zw iska, ustalenia nazwiska z m ocą pow szechnie obow iązującą, zawarcia, ro zw ią za n ia i u n ie w a żn ie n ia m ałżeń s^w a i będą d o ko n yw a n e na po d sta w ie orze-

sądowych, a k tó w a d m in istra cyjn ych , ak-

“ w n o ta ria ln y c h , zarządzeń w ła d z n a d zo r­

czych i z a w ia d o m ie ń in n ych u rzę d ó w stanu c’y silnego.

(3) P rz y p is k i pod te kste m m ają na celu po wiązanie a k tó w , d o ty czą cych te j same] oso y, Przez um ieszczenie w z m ia n e k in fo rm a c y jn ie 0 aktach sporządzon ych w cześniej lu b późnie).

(4) R ozporządzenie w yk o n a w c z e unorm uje Współdziałanie sądów, n o ta riu szó w , m zę ow stanu cyw iln e g o i w ła d z a d m in is tra c ji ogolne^

5° ‘ egające na za w ia d a m ia n iu w ła ś c iw y c h urzę-

?°w stanu c y w iln e g o o zdarzeniach i , alcta,cn’

b?dąCyc h p o d sta w ą w p isu w zm ia n e k d o d a tko - Wych i p rz y p is k ó w .

P !) §§ 25 — 40, 78, 79, 92 i 109 (1) pkt. A rozp.

2) ArYtk °art, X V I (1) i X V II dekretu z dnia * września 1945 r, - Przepisy, w p r o w a d z a j prawo o aktach stanu cywilnego lp

31 A r t ^ O 1'd e kre tu z dnia 29 sierpnia 1945 r.

w sprawie postępowania o uznan.e_za z * i o stwierdzenie zgonu (pcc. 7 <n'YTiQ45 r 4) A rt. art. 8 i 9 (1) dekretu z dnia f-

o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk lp

5) A r l! Zart. H* t î ^ X X I I I i XXV dekretu z dma 22 stycznia 1946 r. - Przepisy w p ro w a d za ją c prawo rodzinne (poz. 10 nin, zeszytuj.

s. M . 32. ( i) A k ta stanu cyw iln e g o sporządza S*i w fo rm ie ru b ry k o w a n e j.

u . R ozporządzenie w y ko n a w cze unorm uje r° n ę tech n iczn ą p ro w a d ze n ia ksiąg.

P■ §§. 41 — 54 rozp. wVkon.

v, A r t - 33. (1) W razie c a łk o w ite j lu b częścio­

wi u tra ty jednego z d w ó ch egzem plarzy sló

* stanu c y w iln e g o o krę g o w a w ła d z a nadzorcza oarządza soorzadzenie u w ie rz y te ln io n e g o s sporządzenie u w ie rz y te ln io n e g o Pozostałego egzem plarza, k tó r y zastąpi py egzem plarz,

ok ! ^ razie c a łk o w ite j lu b częściow ej ^ ra V

»P.ydwóch egzem plarzy k s ię g i stanu cyw iln e g o 'Uister A d m in is tra c ji P u b liczn e j może zarzą nn' C’ ¿e księga ma b yć założona na now o.

to;^.,d ze n ie w y k o n a w c z e u norm uje sposo z euia na n o w o k s ię g i stanu cyw ilnego, ok, ] W razie c a łk o w ite j lu b częściow ej ^ raJ ' o l ^ ó c h egzem plarzy księ g i stanu cyw ilnego, Wa 6 nie zostanie z u rzę d u w szczęte pos P p „ nie celem o d tw o rz e n ia księgi, o d tw o rz ę s z c z e g ó ln y c h a k tó w n a stą p i w ten sposob, ze

j ^ r ° d z k i m iejsca, w k tó ry m a k t zos a SP

¡ów *0ny- na w n io s e k w ła d z y nadzorczej, Pr hjp a*°ra lu b osoby in te re so w a n e j u s ta li w W

P ostępow ania niespornego tre ść ak u

p o d sta w ie d o k u m e n tó w i zeznań św ia d k ó w i zarządzi w pisa n ie go do ksiąg stanu c y w iln e ­ go.

p §§ 55 _ 62 rozp, wykon.

A r t 34. P rzepis a rt. 33 ust. (3) stosuje się o d ­ p o w ie d n io w p rz y p a d k u , gdy a k tu nie ma i me m ożna go sporządzić w try b ie z w y k ły m lu b gdy a k t u n ie w a żn io n y trze b a zastąpić n o w ym a k ­ tem.

p. § 63 rozp. wykon.

A r t 35 (1) O b y w a te l p o ls k i może o trzym a ć potrzebne do sporządzenia a k tu stanu c y w iln e ­ go za granicą zaśw iadczenie o tym , że m a zdo - ność praw ną, w ym aganą w e d łu g p ra w a p o l­

skiego do sporządzenia danego a ktu .

(21 Zaśw iadczenie ta k ie w yd a je M in is te r A d ­ m in is tra c ji P u b liczn e j lu b o k rę g o w a w ła d z a nadzorcza, w k tó re j o krę g u znajduje się urząd w ła ś c iw y do sporządzenia danego a k tu w P o l­

sce.

P. §§• 64 i 65 rozp. wykon.

A r t 36. (1) M in is te r A d m in is tra c ji P u b lic z ­ nej w y d a w drodze rozporządze nia:

al w po ro zu m ie n iu z M in is tre m S p ra w Z a ­ granicznych — p rze p isy o p ro w a d ze n iu ksiąg stanu cyw iln e g o przez p o ls k ic h u rz ę d n ik ó w stanu c yw iln e g o za granicą;

bl w p o ro zu m ie n iu z tym że M in is tre m oraz M in is tre m O b ro n y N a ro d o w e j p rze p isy o p ro w a d ze n iu ksią g stanu cyw iln e g o dla w o jska poza g ra n ica m i P aństw a oraz p rz e ­

pisy o sporządzaniu p ro to k ó łó w , s tw ie r­

dzających zdarzenia, w ym agające sporzą­

dzenia a k tu stanu cyw iln e g o , przez d o ­ w ó d có w (ka p ita n ó w ) p o ls k ic h o k rę tó w w ojennych i s ta tk ó w h a n d lo w y c h na m o ­ rzu oraz d ow ódcó w (k a p ita n ó w ) p o ls k ic h s ta tk ó w p o w ie trz n y c h w o je n n y c h i han­

dlo w ych . m

(2) Przepisy, o k tó ry c h m ow a w ust. (1) p k t b) u norm ują ró w n ie ż spraw ę sporządzania a k tó w stanu cyw iln e g o na obszarze P aństw a przez osoby w o jsko w e dla w o js k a i m iejscow e, ludności c y w iln e j w p rz yp a d ku , gdy w danym obw odzie urząd stanu c y w iln e g o za w ie s ił d z ia ­ łalność z pow o d u d zia ła ń w o je n n ych lu b w y d a ­ rzeń zw iązanych z w ojną.

R o z d z i a ł V.

I

O wypisach z ksiąg stanu cywilnego.

A rt 37 (1) K a żd y może żądać od urzędu s ta n u ’ cyw iln e g o lu b w ła d z y prze ch o w u ją ce j S c g i w tó ro p is ó w w y d a n ia mu w ycią g u lu b od- n,su skróconego a k tu stanu cyw iln e g o , ja k r ó w ­ nież zaświadczenia, że pewnego w p isu m e ma w księgach stanu cyw iln e g o .

(2) R ozporządzenie w yk o n a w c z e unorm uje sprawę w y d a w a n ia książeczek stanu c y w iln e ­ go.

(6)

6 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWiA ADMINISTRACYJNEGO

Nr 0

P, 1) §§ 66 — 68 i 109 (1) pkt, 4) i 5) rozp. wyk.

2} A rt. X IV przepisów wprowadzających prawo o akt. st. cyw. (poz. 2 nin. zeszytu).

A rt. 38. (1) O dpis z u p e łn y a k tu stanu c y w il­

nego w y d a je się t y lk o na żądanie osoby, k tó re j stan c y w iln y zo sta ł w a kcie s tw ie rd zo n y, jej w stępnego, zstępnego, m a łż o n k a lu b p rz e d s ta ­ w ic ie la ustaw ow eg o albo na p o d s ta w ie ze zw o ­ le n ia sądu.

(2) M in is te r A d m in is tra c ji P u b liczn e j lu b o krę g o w a w ła d z a nadzorcza mogą w y ją tk o w o ze z w o lić na w y d a n ie odpisu zupełnego in n e j osobie, k tó r a u d o w o d n i, że m a w ty m in te re s p ra w n y .

A rt, 39. (1) W w ycią g a ch um ieszcza się t y l­

k o następujące dane:

aj w w y c ią g u alktu u ro d ze n ia — im ię i na­

z w is k o dziecka, im io n a i n a zw iska ro d z i­

ców , m iejsce i datę uro d ze n ia dziecka;

b) w w y c ią g u a k tu m a łże ń stw a — im iona i n a zw iska m a łżo n kó w , m iejsce i datę za­

w a rc ia m ałżeństw a, datę w y ro k u o rz e k a ­ jącego ro zw ó d lu b u n ie w a żn ie n ie m a łże ń ­ stw a;

c) w w ycią g u a k tu zejścia — im ię i n a zw isko zm arłego, m iejsce i datę zgonu, w ie k i stan c y w iln y zm arłego.

(2) W odpisach skró co n ych um ieszcza się o prócz danych, w y m ie n io n y c h w ust. (1), nastę­

pujące dane:

a) w odpisie a k tu u rodzenia — na zw isko ro ­ dowe m a tk i dziecka oraz zaw ód i m iejsce zam ieszkania jego ro d z ic ó w ;

b) w odpisie a k tu m a łże ń stw a — nazw isko ro d o w e żony, zaw ód i m iejsce zam ieszka­

n ia m a łżo n kó w , m iejsce i datę ic h u ro ­ dzenia, im io n a i n a zw iska ro d z ic ó w m a ł­

ż o n k ó w i ic h m iejsce zam ieszkania;

c) w odpisie a k tu zejścia — za w ó d i m ie j­

sce zam ieszkania zm arłego, m iejsce i d a ­ tę jego urodzenia , im io n a i n a z w is k o p o ­ zostałego m a łżo n ka lu b w zm ia n kę o tym , że z m a rły nie p o zo sta w a ł w z w ią z k u m a ł­

żeńskim , godzinę zgonu, im io n a i n a ­ z w is k a ro d z ic ó w zm a rłe g o oraz ic h m ie j­

sce zam ieszkania. ■

(3) Na w n io s e k osoby, k tó ra żąda w yd a n ia odpisu skróconego', podaje się w nim w yszcze­

gólnien ie d o ku m e n tó w , p rz e d s ta w io n y c h p rz y sporządzeniu a ktu , o ile są one w akcie w y m ie ­ nione, oraz perso n a lia św ia d k ó w ,

(4) O d p isy zupełne sta n o w ią dosłow ne p o ­ w tó rz e n ie tre ś c i a k tó w w ra z ze w s z y s tk im i w z m ia n k a m i d o d a tk o w y m i.

(5) W w ycią g a ch i odpisach s k ró co n ych po­

daje się tre ść a k tu w p o sta ci ostatecznej przez u w zg lę d n ie n ie w z m ia n e k d o d a tk o w y c h ora z z p o m in ię c ie m u s tę p ó w skre ślo n ych ; w w y c ią ­ gach i odpisach s k ró co n ych a k tu urod ze n ia d z ie c k a pozam ałżeńskiego, u p raw nion ego łu b zrów naneg o z d z ie ckie m z m ałżeństw a, ozna­

cza się je ja k o d z ie c k o z m ałżeństw a,

P. §§ 69 — 79, 109 (1) pkt. 1) — 3), 11) — H), uS' (2) i § 117 rozp. w yk.

A rt. 40. Z aśw iadczenie o tym , że w księ^ze stanu c y w iln e g o n ie m a pew nego w p isu , | d o ty c z y ć ty lk o ta k ic h danych, k tó r e podaje ^ w odpisach skró c o n y c h a k tó w .

P. § 109 (1) p kt. 4) rozp. wyk.

A rt. 41. P ra w o prze g lą d a n ia ksiąg stanu w iln e g o p rzysłu g u je je d yn ie w ła d z o m pubhcZ nym ; o krę g o w a w ła d z a nadzorcza m oże zezW lić osobom o b cym na p rzegląda nie po uwi®1' godnie niu prze z n ie in te re s u praw nego.

P. § 109 (1) pkt. 10) rozp. wyk.

R o z d z i a ł V I . ,

O mocy dowodowej ksiąg stanu c y w iln i0 i wypisów z tych ksiąg.

A rt, 42. (1) W p is y w księ g a ch stanu c y w ib j^

go sta n o w ią d o w ó d zu p e łn y zdarzeń w &

s tw ie rd z o n y c h p o d w a ru n k ie m , że księ g i ¡ p ra w id ło w o p row adzon e. D o w ó d niezgodno5 _ z a re je s tro w a n y c h fa k tó w z p ra w d ą je st dopuS

czalny. . g i

(2) W y c ią g i oraz o d p is y skrócone i zup®' , j m ają m oc d o w o d o w ą ró w n ą w p iso m do k sl

i

stanu cyw iln e g o . ,g |

(3) R ozporządzenie w y k o n a w c z e unornini spraw ę m ocy d o w o d o w e j w p is ó w w k s ią ż eC i kach stanu cyw ilnego.

P. § 80 rozp. wyk.

A rt. 43. W o b e c osoby trz e c ie j, k tó r a W ^ b re j w ie rz e d o k o n a ła z je d n ym z m a łż o n k ą

j

czynności p ra w n e j albo w y s tą p iła p rz e c iw j mu z p o w ó d z tw e m p rze d um ieszczeniem W ® cie m a łże ń stw a w z m ia n k i d o d a tk o w e j o llfl! ¿ w a żn ie n iu lu b ro zw o d zie , nie m ożna zasłany, się u n ie w a żn ie n ie m łu b ro z w ią z a n ie m m ałże stw a przez rozw ód.

R o z d z i a ł V II.

O nieważności aktów stanu cywilnego.

A rt. 44. (1) A k t , k t ó r y n ie zo sta ł s p o r z a ^ ny w księgach stanu cyw iln e g o , n ie ma tP0

a k tu stanu c y w iln e g o . ,

(2) A k t stanu c y w iln e g o , s tw ie rd z a ją c y z rżenie n ie p ra w d z iw e , jest n ie w a żn y. .j,

(3) J e ż e lib y się oka za ło , że a k t stanu cYv|aj nego, s tw ie rd z a ją c y to samo zdarzenie, >, już p o p rze d n io sporządzony, M in is te r A d tf11 s tra c ji P u b liczn e j lu b o krę g o w a w ła d z a na<łz<^ i)

cza zarządzi u n ie w a żn ie n ie jednego z a któ w P p rze p ro w a d ze n iu p o stę p o w a n ia w y ja ś n ia ją ce®

P. §§ 81 — 83 rozp. wyk.

A rt. 45. Sąd na w n io se k- o k rę g o w e j w ł 3^ , nadzorczej, p ro k u ra to ra lu b o soby in te re s 0^

nej uzna w try b ie p o stę p o w a n ia n ie s p o rne®

(7)

PRAWO O AKTACH STANU C Y W IL N E G ^ P R Z E P iS Y Z W A Z J W W Nr 9

stosownie do o ko liczn o ści, czy u c h y b ie n ia p ow stałe p rz y sporządzan iu a k tu stanu c y w i Powodują ta k ie zm niejszenie jego m ocy d dowei że n a le ż y go uznać za niew ażny.

W szczególności b ra k p o d p isu u rz ę d n ik a stanu cywilnego na a kcie może b y ć uznany za «cny wenie, niepociągające za sobą n iew ażno ści aK tu.

, Art, 46, J e ż e li na obszarze, k tó r y jest o ję ty działaniami w o je n n y m i lu b podlega klęsce zy ''dołowej albo in n y m n a d zw ycza jn ym w y p

k°m, n o rm a ln y tr y b p ro w a d ze n ia ksiąg stan cywilnego uleg n ie p rz e rw ie , a k t stanu c y w i 8°. sporządzony w dotych cza so w ych księgacn Przez osobę, k tó r a s p ra w o w a ła p u b lic z n ie czy n°ści u rz ę d n ik a stanu cy w iln e g o , n ie może unieważniony z tego pow odu, że urzędm ni

cyt p o w o ła n y na u rzą d zgodnie z praw em . R o z d z i a ł V III.

O postępowaniu sądowym.

Art. 47. (1) J e ż e li u rz ę d n ik stanu cyw ilnego 0omawia w y k o n a n ia czynności urzędow ej, p r

^ d z ia n e j przez p ra w o , osobie zainteresow 1 okręgow ej w ła d z y n adzorczej P£z y s , i’ l PraWo w n ie sie n ia zażalenia do sądu. Prze j

anieni orzeczenia sąd zażąda w y ja ś n i

p ę d n ik a . . . i OT;

n fe) P rzepis ust. U ) d o ty c z y ró w n ie ż zazalen

^ P ostanow ienia i zarządzenia u rz ę d n ik CU cyw ilnego co do w y k o n a n ia przezeń P

'dzianych przez p ra w o czynności urzę Y~

k § 84 rozp.w yk. ,

„ Art. 48. U rz ę d n ik stanu cyw iln e g o nie Prawa d o k o n y w a n ia zm ian w e w spisach ju kończonych, ch yb a że c h o d z i o o c z y w is ty biąd P'sarski, k t ó r y ulega sp ro sto w a n iu na p

zezw olenia o k rę g o w e j w ła d z y ná z o rO 'j

„ Art. 49. (1) J e ż e li a k t stanu c yw iln e g o zost ,redagowany b łę d n ie lu b nieściśle albo

?a zdarzenie n ie p ra w d z iw e , o jego spros luf tub u n ie w a ż n ie n iu ro z s trz y g a sąd.

, 12) S p ro sto w a n ia lu b u n ie w a żn ie n ia m gi ^ osoba za in te re so w a n a , p ro k u ra to r i

° Y a w ła d z a nadzorcza. •-n io -

n A rt, 50- D o ro z s trz y g a n ia spraw , w y m ‘ e Yęh w a rt. 47 i 49, w ła ś c iw y jest sąd gr . ' s którego o k rę g u m ie ści się siedziba u rf •

auu c y w iln e g o , k tó r y o d m ó w ił w y .e j ub Ynności, w y d a ł zaskarżone p ostanó w

Tządzenie albo sp o rz ą d z ił a k t, p rz y czy 2eka w try b ie p o stę p o w a n ia niesporneg •

R o z d z i a ł I X.

r*episy wspólne dla wszystkich lub niektóry rodzajów aktów stanu cywilnego.

* A r t. 51* U ) A k t stanu cyw iln e g o P ° T j L e lerać t y lk o te dane, k tó re są przew id zia n e Przez p raw o.

(21 N ie n a le ży um ieszczać w a k c ie stanu c y ­ w iln e g o w ia d o m o ści o c h a re k te rz e m iejsca, w k tó r y m n a s tą p iło zdarzenie, np. n a z w y szp i­

ta la z a k ła d u dla o b łą k a n y c h , w ię z ie n ia i t. p., je ż e li w y m ie n ie n ie tego m iejsca m oże p rzyn ie ść

ujm ę za interesow a nym . _ ,

(31 M in is te r A d m in is tra c ji P u b liczn e j lub o k rę g o w a w ła d za nadzorcza m ogą na żądanie osób za in te re so w a n ych albo z u rz ę d u zarządzie skreślenie części te k s tu , k tó r a stosow nie do prze p isó w ust. (1) i (2) nie p o w in n a b y ła b y c

w pisana. ... -

A r t, 52, (1) Zgłoszenia u ro d ze n ia i zejścia do- k °(2r M i h c1aUO b yw a te lska , w ła d z e w o jsko w e , d o w ó d cy o k rę tó w i s ta tk ó w p o w ie trz n y c h , k a ­ p ita n o w ie s ta tk ó w h a n d lo w ych , z a k ła d y pu Kuczne (publiczne k lin ik i p o łożnicze , szpitale,

w ię z ie n ia i t. p.) mogą d o k o n y w a ć zgłoszeń na P1 (311 Przepis ust. (2) stosuje się ró w n ie ż do le ­ karza, p rz y czym podpis jego w in ie n b y c u w ie ­ rz y te ln io n y , je ż e li nie jest znany u rz ę d n ik o w i Std(4lU O so b y1 p o w o ła n e przez p ra w o do d o k o n y ­ w an ia zgłoszeń, p rz e w id z ia n y c h w p ra w ie n i­

niejszym8 mogą się w y rę c z a ć p e łn o m o c n ik a m i szczególnymi. N ie d o ty c z y to z a w ie ra n ia m a ł­

żeństw z w y ją tk ie m p rz y p a d k ó w , p rz e w id z ia ­ nych w p ra w ie m ałżeńskim ,

p §§ 85 — 87 rozp. wyk.

A r t 53 J e że li osoba zeznająca a k t nie może noruzum ieć się z u rz ę d n ik ie m stanu cyw iln e g o L i ustnie, ani na piśm ie, czy to ze w z g lę d u na swą u łom ność fizyczn ą (niem otę, g łuchotę i t . .), . " z y też ze w zg lę d u n a nieznajom ość żadnego

z Ł y k ó w , z ro z u m ia ły c h dla u rz ę d n ik a stanu cyw ikie g o , należy p rz y b ra ć biegłeg o lu b tłu m a ­

cza.

P § § 8 8 — 90 rozp- wyk.

A rt. 54. J e ż e li p ra w o oznacza ko le jn o ść w ia-

i - fi nnszczetfólne o soby o bow iąza ne są d o k o ­ n yw a ć zgłoszeń w urzędzie stanu c y w iln e g o ce­

lom sporządzenia a ktu , w ów czas:

a] osoba w y m ie n io n a na dalszym m iejscu staje się obow iąza ną do zgłoszenia d o p ie ­ ro w ów czas, gdy osoba p rz e d n ią w y m ie - M ona jest nieobecna lu b gdy m e m oże do-

o e łn ić zgłoszenia, . • j

b l u rz ę d n ik stanu cywilnego_ m e może o d ­ m ó w ić spisania a k tu na te j p o dstaw ie , ze L o b y w p ie rw do zgłoszenia obow iąza ne o b o w ią z k u nie d o p e łn iły .

A r t 55. (1) Je ż e li u rodzenie lu b zgon n a s tą p i­

ły w p u b liczn e j k lin ic e p o ło żn icze j sz p ita lu pu- L L n v m lu b in n ym z a k ła d z ie p u b lic z n y m , obo-

" do zgłoszenia jest w y łą c z n ie k ie ro w n ik Takładu lu b u rz ę d n ik , k tó re m u w y k o n y w a n ie it f o o b o w ią z k u zostało zlecone p rze z w ła s c i-

w ą w ła d zo .

(8)

8 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Nr 9 (2) O krę g o w a w ła d z a nadzorcza może r ó w ­

nież u d zie la ć k ie ro w n ik o m p ry w a tn y c h za kła d ów p o ło ż n ic z y c h i s z p ita li zezw olenia, w a ż n e ­ go aż do o d w o ła n ia , na zgłaszanie na piśm ie urodzeń i zgonów, k tó re n a s tą p iły w zakładach.

W ty m p rz y p a d k u o b o w ią z e k zgłaszania o b c ią ­ ża w y łą c z n ie k ie ro w n ik a za kła d u , a o ile b y ten d o zn a w a ł p rz e s z k o d y — jego zastępcę.

A rt. 56. (1) J e ż e li a k t stanu c y w iln e g o d o ty ­ czy osoby, k tó re j tożsam ość nie b y ła ustalona, w ładza, k tó ra p ó źn ie j s tw ie rd z i tożsamość, p o ­ da u rz ę d n ik o w i stanu c y w iln e g o z urzędu dane u zupełn iające a k t; p ra w o zgłoszenia o d p o w ie d ­ niego w n io s k u p rzysłu g u je ró w n ie ż osobie za­

inte re so w a n e j.

(2) U rz ę d n ik stanu c y w iln e g o sporządzi ho w y a k t na p o d sta w ie dotychczasow ego a k tu i da n ych uzu p e łn ia ją cych .

A rt, 57. K to na m ocy niniejszego p ra w a jest o b o w ią za n y do d o k o n a n ia zgłoszenia lu b w y ­ ko n a n ia in n e j czynności, w szczególności do p rz e d ło ż e n ia d o ku m e n tó w , i od d o p e łn ie n ia te ­ go o b o w ią z k u u c h y la się, może b yć do tego zm uszony przez u rz ę d n ik a stanu cyw iln e g o p rz y zasto so w a n iu k a r y p ie n ię żn e j celem p rz y ­ muszenia w try b ie , p rz e w id z ia n y m w a rt. 45 — 48 ro zp o rzą d ze n ia P re zyd e n ta R z e c zyp o sp o li­

tej z dnia 22 m arca 1928 r. o p o stę p o w a n iu p rz y ­ m usow ym w a d m in is tra c ji (Dz. U. R. P. I^ r 36, poz. 342),

R o z d z i a ł X.

O aktach urodzenia.

A rt. 58. U ro d ze n ie d zie cka należy zgłosić u rz ę d n ik o w i stanu cyw iln e g o , w k tó re g o o k rę ­ gu d zie cko u ro d z iło się, w ciągu d w ó ch ty g o d n i celem sporządzenia a k tu urodzenia, choćby dziecko z m a rło p rz e d u p ły w e m tego czasu.

P. 1) §§ 91 — 92 rozp. w yk.

2) A rt. art. 5 — 15 i 17 prawa rodzinnego (poz, 9 nin, zeszytu).

A rt. 59. (1) J e ż e li d z ie c k o u ro d z iło się n ie ż y ­ w e lu b z m a rło p rz y p o ro d zie , zgłoszenie p o w in ­ no nastąpić w te rm in ie p rz e w id z ia n y m w a rt.

58(2) W p is następuje je d yn ie w księdze u r o ­ dzeń. A k t z a w ie ra dane w yszczególnio ne w art.

61, p ró cz im ienia, i w zm ia n kę o tym , że d z ie c ­ ko' u ro d z iło się n ie ż y w e bądź z m a rło p rz y p o ­ rodzie.

A rt. 60. D o zgłoszenia o u ro d ze n iu dziecka o b o w ią z a n i są i to w następującej k o le jn o ś c i:

a) ojcie c;

b) położna, k tó ra b y ła obecna p rz y p o ro ­

d z ie ; , , .

c) le k a rz , k tó r y b y ł obecny p rz y p o ro d zie ; d) każda in n a osoba, k tó r a b y ła obecna p rz y

p o ro d z ie lu b w ie o p o ro d zie na pod sta w ie osobistego p rz e k o n a n ia się o ty m ;

e) m a tk a dziecka, sikoro ty lk o stan zdrowi®

jej na to p o z w o li,

A rt. 61. W akcie u ro d ze n ia w y m ie n ia stf z m o ż liw ie n a jw ię kszą do kła d n o ścią :

a) miejsce, datę i godzinę u ro d z e n ia dziecka' b) jego n a zw isko, im ię (im iona) i p łe ć ; c) n a zw isko, im ię, zaw ód, m iejsce urodzę«13'

datę u ro d z e n ia lu b w łó k i m iejsce za m ieszkania każdego z ro d z ic ó w (jeżeli sa m ałżeństw em , n a le ży to zaznaczyć z P°

daniem, n a z w is k a rodow ego m a tk i);

d) n a zw isko, im ię , zawód, w ie k , m iejsce m ieszkania zgłaszającego i ty tu ł, z które go w y w o d z i p ra w o do doko n a n ia zgłosZ®' n i a,

A rt, 62, Osoba ojca dzie cka pozam ałżeńsk1®

go będzie w y m ie n io n a w akcie je d yn ie na s!k«

tek. jego ośw iadczenia.

P. 1) § 93 rozp. wyk. , 11

2) A rt art. 46 i 48 prawa rodzinnego (poz. 9 111 zeszytu).

A rt. 63. (1) Osoba, k tó r a znajdzie dzieck0 n ieznan ych ro d zicó w , w in n a w ciągu tygod«1®

za w ia d o m ić o ty m w ła d zę a d m in is tra c ji ogól*1®

pie rw sze j in sta n cji, e w e n tu a ln ie m ie jsco w y ° r gan M ilic ji O b y w a te ls k ie j lu b zarząd gmi«11' (m iejski), k tó re b e zzw ło czn ie p rze ka żą jej z£'°

szenie,

(2) W ła d z a a d m in is tra c ji ogólnej pierW sZ®*

in s ta n c ji p rz e p ro w a d z i ko n ie czn e postępoW3 nie w yja śn ia ją ce celem w y ś w ie tle n ia o k o li«2 ności, w ja k ic h d zie cko zo sta ło zn alezio«®)

j

u s ta li po zasięgnięciu o p in ii b ie g ły c h le!karZ/

przyp u szcza ln y jego w ie k , nada m u im ię, ust3 *' ja kie im io n a m ają b yć w p isa n e do a k tu urodź®

nia ja ko i im iona ro d z ic ó w , w y s tą p i do władni a d m in is tra c ji ogólnej d ru g ie j in s ta n c ji o nada«)®

n a zw iska, następn ie zaś zarządzi sporządzę«1, a k tu uro d ze n ia (ust. 4) i um ieszczenie w M o1^ , to rze P o lskim ogłoszenia, zaw ie ra ją ce g o w y«1 p o stę p o w a n ia w yjaśniającego, usta le n ie w ie k 1 im ie n ia i n a zw iska, w ska za n ie osoby lu b i« s'^

tu c ji, k tó ra o bjęła pieczę nad d zie ckie m , «ra, urzędu stanu cyw iln e g o , w k tó ry m a k t urodź®

nia został sporządzony,

(3) Osobie, k tó r a o b ję ła pieczę nad dzi®c kiem , należy dać m ożność zło że n ia oświadcz®

n ia w sp ra w ie b rz m ie n ia im ie n ia i nazwisk przed ich nadaniem dziecku.

(4) A k t u ro d ze n ia zostanie sporządzon y w ® ług p rz e p is ó w ogó ln ych na p o d sta w ie zaw iad0, m ie n ia w ła d z y a d m in is tra c ji ogólnej p ie rW sZ®' in s ta n c ji z tym , że z a w ie ra ć będzie ustało11^

przypuszczalne m iejsce i datę urodzenia- tudz>®

nadane im ię i na zw isko .

(5) Je że li stan c y w iln y d zie cka zostanie «a stępnie u sta lo n y, należy p o stą p ić stosow nie art. 56.

P. art. 13 dekretu z dnia 10.XI.1945 r. o ztni'afll i ustalaniu imion i nazwisk (poz. 8 nin. zeszytu).

(9)

N r 9 PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO I PRZEPISY ZWIĄZKOWE 9

Art, 64, J e ż e li na terenie P aństw a znajdzie osoba dorosła, k tó re j stan c y w iln y nie mo- Ze być u s ta lo n y w s k u te k jej u łom ności1 fiz y c z ­ n i lub psychicznej, p rz e p is y art, 63 będą odpo­

wiednio stosowane, p rz y czym przepis ust. (3) stosuje się do osoby dorosłej.

Art. 65. (1) Je ż e li w dacie sporządzenia aktu ''rodzenia im ię nie zostało jeszcze d zie cku na- rlene, każde z ro d z ic ó w może w ciągu trze ch miesięcy od sporządzenia a ktu podać to im ię

"rz ę d n ik o w i stanu cyw iln e g o . Po u p ły w ie te- te rm in u u rz ę d n ik stanu cyw iln e g o w ezw ie

° lcę, a w razie jego nieobecności m a tkę do zlo-

^enia ośw iadczen ia w ty m prze d m io cie w cią- dw óch tyg o d n i, a po bezskuteczn ym uipły- Wie tego te rm in u sam nada im ię dziecku.

, (2) Je ż e li im ię dzie cka w p isa n o do a k t u na skutek zgłoszenia osoby obcej, każde z rodzt- c° w może żądać w ciągu trz e c h m iesięcy od sporządzenia a k tu w p isa n ia innego im ienia za- m' ast wpisanego,

A rt, 66, U rz ę d n ik stanu cyw iln e g o odm ów i

^P isania im ie n ia : a) ośm ieszającego lu b n ie ­ przyzw oitego, b) w p o sta ci skażonej lu b zme-

ształconej, cl w fo rm ie z d ro b n ia łe j, chyba ze

„ a u sam odzieln iła się, dl w p o sta ci regionalne],

!e używ anej na p o zo sta łym obszarze Pans wa, U 'm ienia, k tó re g o posiadanie u tru d n ia wspo

^ c ie w społeczeń stw ie.

, A rt. 67. (U Je ż e li zgłoszenie urodzenia p ' ecka n a s tą p iło z opóźnieniem p ow yżej r Zech m iesięcy, u rz ę d n ik stanu cyw iln e g o mo

sporządzić a k t urodzenia jedynie na m ocy 'pzwolenia o k rę g o w e j w ła d z y nadzorczej po adaniu przez n ią p rz y c z y n y tego opóźnienia.

. t2) K o s z ty p o stępo w ania, zw iązane z a a

!eiu p rz y c z y n y opóźnienia, ponosi ten, k to za ,eubał zgłoszenia w e w ła ś c iw y m te rm in ie .

■ I) 94 i 123 rozp. w yk. D R..

2) A rt. art. 105 i 107 ust. 3) i 5) r o z p ? rezu ’ R;

o postępowaniu administracyjnym l 7•

P. z r. 1928, poz. 341).

A r t - 68. (11 W razie z a w a rcia przez ro d zicó w i !ecka pozam ałżeńskiego z w ią z k u ma z^n

i ,--xva pozamaizens.K.i«gu - , ,

leSo w p isu ie się w a kcie urodzenia dziecw

?-rniankę d o d a tk o w a o u p ra w n ie n iu . _ Sp ^ zgłoszenia o b o w ią za n i są rod zice prz

?^,2 * * * *^d zeniu a k tu m ałżeństw a. . , rvT ' Je ż e li ro d z ic e nie d o p e łn ili obow iaz ,

, reślonego w ust. (21, w o isa n ie w zm ia n i na

‘ e,Duje na w n io s e k każdego interesow anego, rv SZonY w u rzędzie stanu c y w iln e g o , w Kto jw sporządzony zo sta ł a k t u ro d ze n ia z i e c u ,

^ ^ CZvrn fa k t u p ra w n ie n ia w in ie n byc w y * d o ku m e n ta m i p u b lic z n y m i.

M A rt. 63 §§ 1 i 3 prawa rodzinnego (poz 9 nin, ze- 2) A rt.1" 18 § 1 dekretu o postępowaniu przed

władzą opiekuńczą (poz. 13 nin. zeszy uJ.

69' U) A k t uznania dzie cka lu b nadania acku po za m a łże ń skie m u n a zw iska p rz - SZa m a tk i może b y ć sporządzony przed każ­

dym u rz ę d n ik ie m stanu cyw iln e g o . A k t ta k i sporządza się w księdze urodzeń; może on do­

ty c z y ć k ilk o rg a dzieci.

(2) J e że li uznanie zo sta ło dokonane ty lk o przez ojca, u rz ę d n ik stanu c y w iln e g o z a w ia d a ­ m ia o n im w m iarę m ożności d zie cko , je że li jest p e łn o le tn ie , a w razie jego n ie p e łn o le tn o ś c i — m a tkę lu b p rz e d s ta w ic ie la ustaw ow ego.

p art. art. 52, 53', 64, 68, 69 § 1 Prawa; rodzinnego (poz. 9 nin. zeszytu).

A r t. 70. R ozporządzenie w yk o n a w c z e u n o r­

m uje: .

1) p ro w a d ze n ie w y k a z u a k tó w urodzenia d zieci pozam ałżeńskich. k tó ry c h o jciec lu b m a tka nie zo sta li u ja w n ie n i lu b też u ja w n ie n i w sposób nieuzasadniający w p isa n ia ich do a k ­ tu urod ze n ia ;

(2) zaw iadam ian ie w ła d z y o p iekuń częi w p rz y p a d ka ch , gdy pod sta w a d o jej in g e re n cji u ja w n i się w z w ią z k u z w y k o n y w a n ie m przez u rz ę d n ik a stanu c y w iln e g o o b o w ią z k ó w u rzę ­

d o w ych ; . . .

(3) tre ść a k tu uznania i nadania nazw iska d zie cku pozam ałżeńskiem u przez męża m a tk i.

R o z d z i a ł XI . O a kta ch m a łżeństw a.

A r t . 71. (11 Celem u d o w o d n ie n ia swej p r a w ­ nej zdolności do w stą p ie n ia w zw ią ze k m a łż e ń ­ s ki p rzyszli m a łż o n k o w ie w in n i p rz e d s ta w ić u rz ę d n ik o w i stanu ■ cyw iln e g o o d p isy skrócone sw ych a k tó w urodzenia.

(21 Je że li istn ie je w ą tp liw o ś ć co do tego, czy osoba, w stęDująca w zw ią ze k m ałżeński, p o sia ­ da o b y w a te ls tw o p o lskie , w in n a ona na żąda­

nie u rz ę d n ik a stanu cyw iln e g o p rz e d s ta w ić do­

w ó d o b y w a te ls tw a polskiego.

(31 C udzoziem iec o b o w ią za n y jest z ło ż y ć d o ­ w ód zdolności do z a w a rcia m ałżeństw a w e d łu g swego p ra w a ojczystego.

p 9 gę 95 — 100 rozp. wyk.

21 A rt, art. 3 i 4 prawa osobowego (poz. 6 run. ze- 3) A ’Vt*U14 Dekretu o postępowaniu przed władza

opiekuńczą (poz 13 nin zeszytu],

4) A rt art. 6, 7 i 10 § 1 i 2 Prawa małżeńskiego, (poz, 4 nim. zeszytu).

5) Airt. X I przepisów wprowadzających prawo małżeńskie (poz. 5 nin. zeszytu). ,

6) A rt. art. 12 i 13 prywatnego prawa między­

narodowego (poz. 15 nin. zeszytu).

7) A rt, 4 Konwencji Haskiej (poz. 14 nin. zeszytu) A r t 72. J e że li k tó r y k o lw ie k z p rz y s z ły c h m a łż o n k ó w p o zo sta w a ł już w z w ią z k u m a łże ń ­ skim , w in ie n on p rz e d s ta w ić do w ó d usta n ia p o ­ przedniego m ałżeństw a,

p 1) § 101 rozp. wyk.

' 2) A rt. 7 pkt. 1) prawa małżeńskiego (poz. 4 nin.

■70ft7.vtU.I.

A r t . 73. (1) Z a w a rcie z w ią z k u m ałżeńskiego od b yw a się w siedzibie urzędu stanu c y w iln e -

(10)

PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 10

go. M oże odbyć się poza n ią ty lk o w razie stw ie rd zo n e j niem ożności sta w ie n ia się tam k tó r e jk o lw ie k z osób, w s tę p u ją cych w zw ią z e k m ałżeński.

(2) Ś w ia d kie m p rz y z a w a rciu m a łże ń stw a może b y ć każda osoba p e łn o le tn ia , um iejąca czyta ć i pisa ć po p o lsku , k o rz y s ta ją c a w p e łn i z p ra w c y w iln y c h i o b y w a te ls k ic h p ra w h o n o ­ ro w y c h . N ie może b yć św ia d k ie m ten, k to sto ­ sow nie do p rz e p is ó w k o d e ksu postępow ania karnego nie może składać zeznań w c h a ra k te ­ rze ś w ia d ka pod przysięgą.

P. 1) § 102 rozp, wyk.

2) A rt. art, 11, 12 i 13 Prawa małżeńskiego (poz. 4 nin. zeszytu).

A rt, 74, U rz ę d n ik stanu c y w iln e g o s p ra w ­ dza tożsam ość osób, w s tę p u ją cych w zw ią ze k m ałżeński, p o czym z w ra c a się do każdej z nich po k o le i z za p yta n ie m , czy chce zaw rzeć m ałżeństw o z drugą osobą, k tó re j im ię i n a z w i­

sko w y m ie n ia . G d y oboje o d pow ie dzą tw ie r ­ dząco na p y ta n ie u rz ę d n ik a stanu cyw ilnego, ten ogłosi, że w o b e c publicznego zgodnego ośw iadczenia obojga m a łże ń stw o ic h jest za­

w a rte w e d łu g p rze p isó w p ra w a cyw iln e g o . P. okólnik M in istra A dm inistracji Publicznej N r 20

z dnia 17 maja 1946 r. w sprawie ważności oświadczenia w o li zawarcia małżeństwa (poz.. 20 nin. zeszytu).

A rt, 75, D ow odem za w a rcia z w ią z k u m a ł­

żeńskiego jest a k t m ałżeństw a,

P, airt. art, 12 § 2 i 37 Prawa małżeńskiego (poz, 4 nin. zeszytu).

Art, 76, A k t m a łże ń stw a z a w ie ra :

1) im io n a i n a zw iska osób, w stę p u ją cych w zw ią z e k m ałżeński, ic h zaw ód i m iejsce za­

m ieszkania, m iejsce i datę ic h u rodzenia ; 2) im io n a i n a zw iska ro d z ic ó w i ich m iejsce zam ieszkania;

3) im io n a i n a z w is k a św ia d kó w , ic h zawód i miejsce zam ieszkania;

4) s tw ie rd ze n ie , że osoby w stępujące w z w ią ­ zek m a łż e ń s k i z ło ż y ły p u b lic z n ie w obecności u rz ę d n ik a stanu c y w iln e g o zgodne o św iadcze­

nie o w s tą p ie n iu w z w ią z e k m ałżeński;

5) ew e n tu a ln e ośw iadczenie żony o zacho­

w a n iu swego n a zw iska rodow ego obok n a z w i­

ska męża.

P. 1) §§ 103 — 104 rozp wyk.

2) A rt, 17 Prawa małżeńskiego (poz. 4 nin, zeszytu)' R o z d z i a ł X II,

O aktach zejścia.

A rt, 77, Zgon c z ło w ie k a lu b znalezienie z w ło k należy najpó źn ie j w ciągu d w u d zie stu czte re ch godzin zgłosić u rz ę d n ik o w i stanu c y ­ w iln e g o , w k tó re g o o k rę g u n a s tą p ił zgon lu b znalezienie z w ło k celem sporządzenia a k tu zejścia,

P, § 105 roap. wyk.

A rt, 78, Je ż e li nie w iadom o, gdzie zgon <ia^

stą p ił, sporządza się a k t zejścia w u rzę d zie sta' nu cyw iln e g o , w k tó re g o o krę g u z n a le z i°n

z w ło k i.

A rt, 79, (1) W razie uznania osoby za zm a rły a k t jej zejścia sporządza się w księdze akio zejścia w u rzędzie stanu c y w iln e g o te g o okr?

gu, w k tó ry m osoba ta m ia ła o sta tn ie zamieś^

kanie, w b ra k u zaś ta k ie g o m iejsca — w urz?

dzie stanu c y w iln e g o w W a rsza w ie , w yznacz nym p rze z M in is tra A d m in is tra c ji P ublicznej' (2) Je ż e li okaże się, że uzn a n y za zm arłeś w rz e c z y w is to ś c i żyje, a k t zejścia zostanie uni w a ż n io n y na p o d sta w ie orzeczenia sądoweg ’ uchylającego posta n o w ie n ie o u zn a n iu za zi» at

lego,

P. 1) A rt. art. 12 ■— 21 i 26 prawa osobowego (p°z'

nin. zeszytu). . n;5

2) A rt. art. 10 — 22 dekretu z dnia 29 sierp 1946 r. w sprawie postępowania o uzł ' an;Ii za zmarłego i o stwierdzenie zgonu (poz. 7 zeszytu).

3) § 77 i 106 roizp. wyk. Y ,046 4) pismo ok. Min. Admin. PuM, z dnia 31.A.

A rt. 80, D o zgłoszenia zgonu lu b fa k tu zn • le zie n ia z w ło k osoby o usta lo n e j tożsatn0 o b o w ią za n i są w następującej k o le jn o ś c i:

a) m ałżonek i d zie ci zm a rłe g o ; : ;!

b) n a jb liż s i k r e w n i i p o w in o w a c i, obe

w danej m ie jsco w o ści; n j

c) w ła ś c ic ie l lo k a lu , w k tó ry m n a s tą p ił z»

lu b znalezion o z w ło k i; jj

d) każdy, k to b y ł p rz y zgonie lu b się o «

naocznie p rz e k o n a ł. j0 i

A rt, 81. Je ż e li w sp ra w ie zgonu zoS*foii p rzeprow ad zone dochodzenie u rzę d o w e , z~.

zostanie w p is a n y na p o d s ta w ie pisem nego z8 szenia w ła ś c iw e j w ła d z y .

P. § 87 rozp. wyk,

A rt, 82. K to znalazł z w ło k i osoby o n ie u ^ t lonej tożsam ości albo k to n aocznie p rz e k 0^

się o jej zgonie, w in ie n n a ty c h m ia s t zawia j m ić o ty m bądź organ M ilic ji O byw atel® , bądź sołtysa, k tó r y z k o le i za w ia d a m ia u r z n ik a stanu cyw iln e g o .

A rt. 83, U rz ę d n ik stanu c y w iln e g o sp o i2

dzi a k t zejścia: , r-

a) po p rz e d s ta w ie n iu m u ś w ia d e c tw a le ,0 skiego ( k a rty zgonu), s tw ie rd z a ją0 ^ zgon i jego p rzyczyn ę i wydanego«

le ka rza , k t ó r y le c z y ł chorego w os ta chorobie, lu b le k a rz a u rzę d o w e g o a oglądacza z w ło k lu b _ , 6, b) p o osobistym naocznym s tw ie rd z e n iu »

tu zgonu. j

A rt, 84, M in is te r A d m in is tra c ji P u b l i c ^ , u s ta li w p o ro z u m ie n iu z M in is tre m O b ro n y ro d o w e j sposób sporządzenia a k tó w zCis k osób p o le g ły c h lu b z m a rły c h z ra n w s k U j działań w o je n n ych , k tó r y c h zgon n ie m ó g ł W

s tw ie rd z o n y w try b ie , p rz e w id z ia n y m w PrZ

Figure

Updating...

References

Related subjects :