• Nie Znaleziono Wyników

8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot Wydział /studium języków obcych: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA/ KATEDRA MEBLA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot Wydział /studium języków obcych: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA/ KATEDRA MEBLA"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

KARTA PRZEDMIOTU 1i2 I. Informacje ogólne

1) Nazwa przedmiotu:

PODSTAWY PROJEKTOWANIA MEBLI 2) Forma studiów:

STUDIA STACJONARNE 3) Kod przedmiotu:

kier. – forma – tryb – nazwa przedmiotu – rodzaj zajęć – semestr/semestry AW/S/L/PM/ĆW/III, IV

4) Wydział:

ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII 5) Kierunek:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ 6) Profil:

OGÓLNOAKADEMICKI 7) Rodzaj studiów:

PIERWSZEGO STOPNIA Z TYTUŁEM LICENCJATA

8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot – Wydział /studium języków obcych:

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA/ KATEDRA MEBLA

II. Informacje o przedmiocie

1) Semestr/y (wymienić wszystkie semestry w cyklu kształcenia):

SEMESTR – III, SEMESTR - IV

2) Liczba punktów ECTS (rozpisać wszystkie semestry w cyklu kształcenia):

III-2, IV-2

3) Poziom przedmiotu:

podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany ŚREDNIOZAAWANSOWANY

4) Typ przedmiotu:

obowiązkowy, fakultatywny, nadobowiązkowy OBOWIĄZKOWY

5) Język wykładowy:

POLSKI

1 obowiązuje zgodnie z programem i planem studiów danego kierunku

2 jeśli przedmiot realizuje osobne zadania/zagadnienia na poszczególnych semestrach/latach i spełnia różne efekty przedmiotowe konieczne jest sporządzenie osobnych kart przedmiotu na każdy semestr/rok, jeśli przedmiot realizuje program ciągły wystarczy jedna karta przedmiotu na cały cykl studiów

(2)

2

III. Forma zajęć 1) Forma zajęć:

wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki, warsztaty, plener itp.

WYKŁADY, ĆWICZENIA, WARSZTATY

2) Liczba godzin w semestrze (rozpisać wszystkie semestry w cyklu kształcenia):

III-45, IV-45

3) Liczba godzin w tygodniu (rozpisać wszystkie semestry w cyklu kształcenia):

III-4, IV-4

IV. Wymagania wstępne BRAK

V. Cele, treści merytoryczne, metody dydaktyczne, efekty uczenia się i ich weryfikacja 1) Cel przedmiotu (odpowiadający uzyskiwanym przedmiotowym efektom uczenia się):

KOD CELU PRZEDMIOTO

WEGO

TREŚĆ KOD SPEŁNIANEGO EFEKTU

PRZEDMIOTOWEGO C01 Celem przedmiotu jest zrozumienie problematyki

projektowania mebli w oparciu o wybraną technologię oraz zasady ergonomii.

EP_W01, EP_W02, EP_W04,

C02 Celem przedmiotu jest zapoznanie się z materiałami,

technologiami oraz terminologią specyficzną dla projektowania mebli.

EP_W03, EP_W04, EP_W05

C03 Celem przedmiotu jest nabycie podstawowych umiejętności w projektowaniu mebli.

EP_U01, EP_U02, EP_U03, EP_U04 C04 Celem przedmiotu jest zrozumienie relacji pomiędzy wnętrzem

a meblem.

EP_K01, EP_K02,

2) Treści merytoryczne przedmiotu:

Uwarunkowany wybraną pracownią.

3) Metody dydaktyczne:

Uwarunkowany wybraną pracownią.

4) Kierunkowe efekty uczenia się (spełniane przez przedmiot):

KOD EFEKTU KIERUNKOWEGO

OPIS EFEKTU KIERUNKOWEGO

K_W02 Zna i rozumie ogólne zagadnienia w zakresie dziedzin pokrewnych architekturze wnętrz.

K_W07 Zna i rozumie podstawowe zasady projektowania mebli.

K_U03 Potrafi zrealizować koncepcję projektu z zakresu architektury wnętrz, wystawiennictwa, oraz obiektów przestrzennych opartych na właściwych

(3)

3

rozwiązaniach formalnych, funkcjonalnych, materiałowych.

K_U05 Potrafi zaprojektować formę przestrzenną o określonej funkcji.

K_U13 Potrafi zastosować zasady ergonomii, przepisy prawne i normy budowlane w projektowaniu architektury wnętrz, a także w innych dyscyplinach projektowych.

K_K01 Jest gotów do umiejętnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu architektury wnętrz i dziedzin pokrewnych.

K_K08 Jest gotów do podejmowania współpracy z przedstawicielami branż pokrewnych, pracy w zespole, koordynowania pracy w grupie, komunikowania się z innymi oraz wymiany doświadczeń przy realizacji zadań projektowych i artystycznych.

5) Przedmiotowe efekty uczenia się i metody ich weryfikacji:

WIEDZA zna i rozumie:

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO

ODNIESIENIE DO KIERUNKOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ

METODY WERYFIKACJI

Zna i rozumie podstawowe zagadnienia oraz problematykę związaną z projektowaniem mebli.

EP_W01 K_W02 Realizacja tematu projektowego, konsultacje.

Zna i rozumie różne metody analizy i poszukiwania formy.

EP_W02 K_W02

K_W07

Realizacja tematu projektowego, konsultacje.

Zna i rozumie zależności pomiędzy koncepcją a jej realizacją w danej technologii.

EP_W03 K_W02 K_W07

Realizacja tematu projektowego, konsultacje.

Zna i rozumie podstawową wiedzę z zakresu materiałów i konstrukcji stosowaną w projektowaniu mebla.

EP_W04 K_W02

K_W07

Realizacja tematu projektowego, konsultacje.

Zna i rozumie rolę ergonomii w kształtowaniu formy mebla.

EP_W05 K_W02

K_W07

Realizacja tematu projektowego, konsultacje.

UMIEJĘTNOŚCI potrafi:

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO

ODNIESIENIE DO KIERUNKOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ

METODY WERYFIKACJI

Potrafi prawidłowo zdefiniować problem projektowy odpowiadając

EP_U01 K_U03

K_U05

Realizacja tematu projektowego,

(4)

4

na założone potrzeby użytkowników. konsultacje.

Potrafi przeprowadzić analizę w odpowiedzi na zadany temat za pomocą metod rysunku odręcznego.

EP_U02 K_U03

K_U05

Realizacja tematu projektowego, konsultacje.

Potrafi zaprojektować meble opanowując podstawowe zasady projektowania mebli.

EP_U03

K_U03 K_U05

Realizacja tematu projektowego, konsultacje.

Potrafi wykorzystywać podstawowe zasady ergonomii w projektowaniu mebla.

EP_U04 K_U13 Realizacja tematu

projektowego, konsultacje.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE jest gotów do:

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO

ODNIESIENIE DO KIERUNKOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ

METODY WERYFIKACJI

Jest gotów do współpracy projektowej z wykonawcami.

EP_K01 K_K01

K_K08

Realizacja tematu projektowego, konsultacje.

Jest gotów do zaprojektowania formy mebla integralnej z wnętrzem.

EP_K02 K_K01

K_K08

Realizacja tematu projektowego, konsultacje.

VI. Forma i warunki zaliczenia, kryteria oceny 1) Forma zaliczenia:

zaliczenie z ocenę.

2) Warunki zaliczenia – jeśli przedmiot jest na zaliczenie:

frekwencja (80 % obecności na zajęciach);

aktywność (aktywność na zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne).

Warunki zaliczenia z oceną – jeśli przedmiot jest na zaliczenie z oceną:

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowa aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych i końcowosemestralnych przeglądów prac;

ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobra aktywność (aktywność na zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne przeglądy prac,;

ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych i końcowosemestralnych przeglądów prac,;

ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalająca aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych i końcowosemestralnych przeglądów prac;

(5)

5

ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętna aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych

i końcowosemestralnych przeglądów prac;

ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niska aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych

i końcowosemestralnych przeglądów prac;

ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczna aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych i końcowosemestralnych przeglądów prac.

3) Kryteria oceniania – jeśli przedmiot jest na ocenę:

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowe zaliczenie egzaminu końcowego;

ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobre zaliczenie egzaminu końcowego;

ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobre rezultaty egzaminu końcowego;

ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalające rezultaty egzaminu końcowego;

ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętny poziom zaliczenia egzaminu końcowego;

ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niski poziom zaliczenia egzaminu końcowego;

ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczny poziom egzaminu końcowego.

VII. Obciążenie pracą, punkty ECTS

rozpisać wszystkie semestry w cyklu kształcenia

A. Obciążenie pracą sem. III

h

sem. IV h

razem h

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach) 45 45 90

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury, przygotowanie pracy artystycznej, projektu, prezentacji itp.)

45 45 90

Razem 90 90 180

B. Punkty ECTS sem. III sem. IV razem

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1 2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1 2

Razem 2 2 4

VIII. Spis zalecanych lektur

1) Wykaz lektur podstawowych:

Uwarunkowany wybraną pracownią.

2) Wykaz lektur uzupełniających:

Uwarunkowany wybraną pracownią.

AUTOR OPRACOWANIA Rada Programowa Kierunku

Cytaty

Powiązane dokumenty

Studia niestacjonarne, drugiego stopnia Rok akademicki 2018 / 2019.. ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu organów ochrony prawnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz

•Odgrywa decydującą rolę w mikroświecie, w zjawiskach, takich jak emisja i absorpcja światła, sprężystość, tarcie, spójność; leży u podstaw procesów chemicznych

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2012/2013 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Letni.. Kod grupy S00-22a Kod

9 potrafi zainspirowac, zaplanowac, zorganizowac i skoordynowac proces uczenia się innych, szczegolnie w zakresie sposobow kierowania zespołem i nauczania spiewu zbiorowego,

-Wykonywanie zadań podczas lekcji on-line oceniane na plusy w ramach aktywności (uzyskanie 5 plusów daje ocenę bardzo dobrą, za 10 plusów jest

2 nalezKy podac numer efektu uczenia się, numery odpowiednich zakresow tresci kształcenia oraz przyporządkowac im metody kształcenia i weryfikacji (podac numery).. Podstawy

ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych

bardzo dobry Otrzymuje uczeń, który potrafi zaprezentować pełen zakres wiadomości religijnych.. wynikających z

Ocena stanu zdrowia ludności w Polsce w zakresie chorób żywieniozależnych na podstawie negatywnych mierników zdrowia.. 7 współczynników zapadalności umieralności dla

ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczna aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i

ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych

ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych

Warunki zaliczenia z oceną –jeśli przedmiot jest na zaliczenie z oceną:ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowa aktywność (aktywność na

ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych

ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych

Brak zaliczenia oceny z ćwiczeń we wskazanym terminie będzie skutkować negatywną oceną końcową z ćwiczeń.. Ocena pozytywna

Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy: prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dział IV ordynacji

Zainteresowane osoby mogą przeprowadzić prezentację na zajęciach z zakresu przestępstw znajdujących się w części szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym

Prawo karne jako część systemu prawa – pojęcie i funkcje prawa karnego, zasady i źródła prawa karnego.. Czyn zabroniony a przestępstwo;

En particulier, si vous n’utilisez pas la program- mation objet 1 , vous pouvez commencer vos variables par une minuscule et distinguer vos fonctions par une majuscule.. Mais nous

“Cái chưa biết” có thể là một ẩn số (như chiều cao trung bình ở người Việt Nam, hay trọng lượng một phần tử), hiệu quả của một thuật điều trị, gen có chức

Obecnie metoda hydrauliczna (bez modyfikacji) jest stosowana na składowisku „Lubie ń ”, gdzie deponuje si ę Ŝ u Ŝ le oraz popioły wychwytywane przed elektrofiltrami blo-