• Nie Znaleziono Wyników

STATUT Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STATUT Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach"

Copied!
9
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

STATUT Technikum nr 2

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego

w Katowicach

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2017 poz. 60 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.) 5. Akty wykonawcze do ustaw wymienionych w pkt 1-4

6. Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Rozdział 1

Informacje ogólne o szkole

§ 1

Technikum nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Katowice z siedzibą: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 3

1. Szkoła używa nazwy: Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

2. Dopuszcza się używania w korespondencji następującego skrótu nazwy: Technikum nr 2 w Katowicach.

§ 4 1. Technikum nr 2 kształci w zawodach:

1) technik ekonomista – symbol zawodu 331403;

2) technik hotelarstwa – symbol zawodu 422402;

3) technik rachunkowości – symbol zawodu 431103.

2. Do końca roku szkolnego 2022/23 w szkole równolegle funkcjonują oddziały

(2)

czteroletniego technikum na podbudowie gimnazjum oraz pięcioletniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej.

§ 5

Aktem nadrzędnym wobec niniejszego statutu jest Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

§ 6

1. Szkoła używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego TECHNIKUM NR 2

tel. 2516-801 ul. Raciborska 3 40-074 K A T O W I C E

2. Szkoła prowadzi dokumentację w formie papierowej oraz elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7 1. Nauka w szkole jest bezpłatna.

2. Zasady przyjmowania do szkoły oraz zasady przechodzenia ze szkoły do szkoły określają odrębne przepisy.

Rozdział 2 Cele i zadania szkoły

§ 8

Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów oraz sposób ich wykonywania zostały uregulowane w Statucie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 3

Organy Technikum nr 2

§ 9

1. Organami Technikum nr 2 są organy wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego:

1. Dyrektor szkoły, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Rada Rodziców, 4. Samorząd Uczniowski.

(3)

2. Szczegółowe kompetencje organów o których mowa w ust. 1, w tym warunki współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi, reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego.

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

§ 10

Organizację pracy szkoły reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy szkoły

§ 11

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, a także sposób i formy wykonywania tych zadań reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 6

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów

§ 12

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 7

Organizacja praktycznej nauki zawodu

§ 13

Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 8

(4)

Organizacja pracowni szkolnych

§ 14

Organizację pracowni szkolnych reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 9

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

§ 15

Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 10

Prawa i obowiązki uczniów

§ 16

Prawa i obowiązki uczniów reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 11 Nagrody i kary

§ 17

1. Uczeń może otrzymać jedną z wymienionych nagród indywidualnych lub zespołowych:

1) pochwała nauczyciela wychowawcy klasy:

a) za udzielanie się w inicjatywach klasy (dekoracje klasy, samopomoc koleżeńska);

b) za dobrą pracę w samorządzie klasowym;

c) za dobre wyniki w nauce i bardzo dobrą frekwencję.

2) wyróżnienie przed rodzicami na zebraniu rodziców:

a) za bardzo dobre wyniki w nauce;

b) za frekwencję w wymiarze 100%;

c) za udział w konkursach, rozgrywkach sportowych, olimpiadach przedmiotowych;

d) za wyróżniającą działalność na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

3) pochwała Dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej:

a) za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;

b) za zaangażowanie w działalność Samorządu Uczniowskiego lub inną działalność na rzecz szkoły;

(5)

c) za bardzo dobre wyniki w nauce i frekwencję w wymiarze 100%.

4) nagroda książkowa, dyplom lub inna forma nagrody rzeczowej oraz nagroda pieniężna dla klasy lub indywidualna dla ucznia za wybitne osiągnięcia w nauce i pracę społeczną:

a) za wybitne osiągnięcia w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz;

b) za najlepsze wyniki w nauce na terenie szkoły.

5) list pochwalny dla rodziców za całokształt osiągnięć w nauce i za zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły i środowiska.

2. Działania ucznia uzasadniające przyznanie nagrody podlegają również systemowi punktacji zachowania ujętemu w Statucie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

§ 18 1. Wobec uczniów stosuje się następujące kary:

1) upomnienie nauczyciela wychowawcy

za niewłaściwe zachowanie ucznia w czasie pobytu w szkole i poza szkołą (w szczególności: niestosowny ubiór, przeszkadzanie nauczycielowi i innym uczniom w prowadzeniu lekcji, palenie papierosów, używanie e-papierosów, używanie przez ucznia wulgaryzmów);

2) upomnienie przed klasą

za powtarzające się zachowanie wymienione w pkt 1, nagminne spóźnienia, sporadyczne wagary;

3) upomnienie Dyrektora szkoły i / lub wezwanie rodziców

za niewłaściwe zachowanie ucznia na wycieczkach i innych wyjściach zorganizowanych (w szczególności: picie alkoholu, używanie narkotyków), zniesławienie imienia szkoły, kradzieże, fałszowanie zwolnień i inne oszustwa;

4) publiczna nagana Dyrektora szkoły i / lub przeniesienie do innej klasy

za drastyczną lub powtarzającą się dewastację mienia, notoryczne kradzieże i oszustwa, chuligańskie wybryki na terenie szkoły i poza nią, za wniesienie na teren szkoły broni, innego niebezpiecznego przedmiotu, imitacji broni lub imitacji innego niebezpiecznego przedmiotu;

5) przeniesienie ucznia niepełnoletniego do innej szkoły

jeżeli powyższe kary nie przyniosą oczekiwanych skutków Dyrektor szkoły może przenieść ucznia niepełnoletniego do innej placówki oświatowej;

6) skreślenie ucznia pełnoletniego z listy uczniów

jeżeli kary o których mowa w pkt 1–4 nie przyniosą oczekiwanych skutków uczeń pełnoletni uchwałą Rady Pedagogicznej może zostać skreślony z listy uczniów.

2. Przeniesienie ucznia niepełnoletniego do innej szkoły może nastąpić w sytuacji:

1) niewłaściwego zachowania ucznia w stosunku do nauczyciela, np. czynna napaść;

2) zachowania rażąco przekraczającego ogólne normy moralne (pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub bez ich wpływu uczeń zachowuje się agresywnie, wulgarnie, narażając swoje i innych zdrowie lub życie, dewastuje i niszczy mienie szkolne lub innych osób);

3) innych rażących przewinień na wniosek rodziców jeżeli uczeń stanowi poważne zagrożenie moralne i fizyczne dla innych i wywiera na nich negatywny wpływ, znęca się nad kolegami lub systematycznie ich deprawuje;

4) popełnienia umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jeżeli wskazuje ono na wysoki stopień demoralizacji ucznia.

3. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za spowodowanie w majątku szkoły

(6)

straty, jak również pokrywa koszty interwencji służb zewnętrznych, jeżeli została ona podjęta z jego winy.

4. W powyższych sytuacjach podejmowane będą natychmiastowe działania interwencyjne zgodne z obowiązującymi procedurami i wynikające z odpowiednich aktów prawnych.

§ 19

1. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do pisemnego odwołania się od decyzji o nagrodzeniu lub ukaraniu w terminie 14 dni od uzyskania informacji o tym fakcie. W przypadku nagrody lub ukarania przez nauczyciela wychowawcę odwołanie kieruje się do Dyrektora szkoły, w przypadku nagrody przyznanej lub kary nałożonej przez Dyrektora szkoły – do organu nadzorującego.

3. Skarga skierowana do Dyrektora szkoły powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni.

4. W przypadku, gdy decyzja Dyrektora szkoły dotyczy skreślenia z listy uczniów (dotyczy uczniów pełnoletnich), a brak jest podstaw do jej natychmiastowej wykonalności, uczeń ma prawo przez 14 dni nadal chodzić do szkoły i w tym czasie wnieść odwołanie do organu nadzorującego.

Rozdział 12 Wolontariat

§ 20

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 13

Formy opieki i pomocy uczniom

§ 21

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 14 Biblioteka szkolna

§ 22

(7)

Organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 15 Ceremoniał szkolny

§ 23

Warunki stosowania sztandaru szkolnego oraz ceremoniał szkolny reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 16

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

§ 24

Organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 17

Współdziałanie szkoły z rodzicami

§ 25

Organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 18

Współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

§ 26

Organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej reguluje Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

(8)

Rozdział 19

Postanowienia dotyczące oddziałów dotychczasowego czteroletniego technikum

§ 27

1. W roku szkolnym 2019/20 utworzone zostały po raz ostatni oddziały w których kształcenie odbywa się w cyklu czteroletnim na podbudowie programowej gimnazjum.

2. W oddziałach o których mowa w ust. 1 realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego technikum.

3. Czteroletnie technikum kształci w zawodach:

1) technik ekonomista – symbol zawodu 331403;

2) technik hotelarstwa – symbol zawodu 422402;

3) technik rachunkowości – symbol zawodu 431103.

4. Oddziały czteroletniego technikum funkcjonować będą do zakończenia roku szkolnego 2022/23.

Rozdział 20 Zmiana statutu

§ 28

Procedura zmiany Statutu szkoły uregulowana została w Statucie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rozdział 21 Postanowienia końcowe

§ 29

Szkoła korzysta z bazy materialnej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, stanowiącej własność komunalną Miasta Katowice.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go uchwałą przez Radę Pedagogiczną, tj. 20 listopada 2019 r. po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

(9)

Za Radę Pedagogiczną Dyrektor szkoły

_________________________________ _________________________________

Za Radę Rodziców

_________________________________

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej. Uczeń szkoły dla młodzieży, który w wyniku

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego

albo „zwolniona”. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować

3. Pozostali nauczyciele lub inni pracownicy Szkoły, którzy chcieliby mieć wpływ na ocenę zachowania ucznia przekazują swoje informacje ustnie

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Ocenę –niedostateczny- otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających ze

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej oraz przestrzeganiu obowiązujących ucznia

pedagogicznej. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga

w Zespole Szkół im.. Postanowienia ogólne ... Podstawowe informacje o szkole ... Siedziba szkoły ... Organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego ... Zawody, w których

2) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Uczeń

5) wchodzi w porozumienie z Radą Rodziców celem uchwalenia przez nią programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Podjęcie uchwały dotyczącej skreślenia z listy

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na

7) wychowanie do życia w rodzinie. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.. Szkoła ma

Nauczanie języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta i zajęć praktycznych oraz przedmiotów zawodowych

Jeśli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z przewidywaną roczną lub końcową oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć

1. Roczne oceny klasyfikacyjne ustala się na zakończenie roku szkolnego i stanowią one podstawę do.. promowania ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia przez niego szkoły.

Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych.. Absolwenci będą

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po

Wniosek ten uczeń składa w sekretariacie szkoły (w nagłówku imię i nazwisko nauczyciela) w terminie do 3 dni od momentu ogłoszenia przez nauczyciela przewidywanych rocznych

4) prezentuje pozytywną postawę ucznia i stosunek do obowiązków szkolnych. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w

struktury aktywów i pasywów, analizy poziomej, wskaźniki rentowności majątku jednostki, płynności finansowej, rotacji zapasów, rotacji należności, rotacji

Zarobki zależą od stanowiska, doświadczenia, miejsca pracy oraz wykształcenia, więc kwoty mogą różnić się od podanych.. Menadżerowie w sławnych