WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pełen tekst

(1)

Warszawa, 06 kwietnia 2018 r.

WPS-II.431.1.7.2018.IM

Pani Bożena Roman Pani Wiktoria Bogdan wspólnicy spółki cywilnej

Bożena Roman, Wiktoria Bogdan s.c podmiot prowadzący

Pielęgniarski Dom Opieki Dar Serca Łomna 38 c

05-152 gm. Czosnów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust.1 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985), zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 8-9 lutego 2018 r.

kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę pod nazwą Pielęgniarski Dom Opieki Dar Serca w Łomnej 38. Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych

świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę i przestrzeganie praw mieszkańców. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 23 marca 2018 r. przez wspólników spółki Panią Wiktorię Bogdan i Panią Bożenę Roman, bez zastrzeżeń – stosownie do art. 128 ustawy - przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny:

Podmiot prowadzący placówkę posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa w ustawie - decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2009 r., nr 3/2009 - na czas nieokreślony, z liczbą 36 miejsc.

WOJEWODA MAZOWIECKI

(2)

Placówka przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. W czasie kontroli zorganizowana była na 36 miejsc. Mieszkały w niej 34 osoby, w wieku od 66 do 108 lat.

Główne schorzenia mieszkańców wynikały z ich podeszłego wieku. W czasie kontroli 3 osoby były samodzielne, pozostali mieszkańcy wymagali wspomagania i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Trzy osoby były ubezwłasnowolnione całkowicie. Jedna osoba posiadała orzeczenie o niepełnosprawności.

Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest dwukondygnacyjny, wolnostojący, zaopatrzony w podstawowe media. Teren wokół budynku jest ogrodzony i zagospodarowany.

Pokoje mieszkalne oraz pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia usytuowane są na parterze a na piętrze znajduje się między innymi pomieszczenie do prania i suszenia, kuchnia oraz część administracyjna.

W czasie kontroli, na budynku, w którym zorganizowana jest placówka umieszczona była tablica z nazwą placówki, natomiast brak na niej było informacji o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę. Wewnątrz placówki, znajdowała się tablica z informacją dotyczącą zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie podmiotu.

Do dyspozycji mieszkańców pozostawało 16 pokoi mieszkalnych: 2- i 3-osobowych. Powierzchnia pokoi oraz ich wyposażenie są zgodne z obowiązującym standardem. Do większości pokoi mieszkalnych przylegały łazienki w układzie jedna łazienka na dwa pokoje. Ponadto, w placówce znajduje się łazienka ogólnodostępna. Liczba łazienek i toalet jest zgodna z obowiązującym standardem.

W czasie kontroli we wszystkich pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach wspólnych i sanitariatach panował ład i porządek oraz były one wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Placówka zapewnia 3 podstawowe posiłki dziennie. Mieszkańcy mają również możliwość korzystania z drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami podstawowymi. Ostatni posiłek podawany jest zbyt wcześnie - o godz. 17.30. W czasie kontroli, w placówce realizowane były diety zalecone przez lekarza.

Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków we własnych pokojach. Podstawowe środki do higieny osobistej i środki czystości zapewnia placówka.

W odzież i obuwie mieszkańców zaopatrują rodziny.

Placówka zatrudnia 1 pielęgniarkę, 9 opiekunek i 2 kucharki. W dzień i w nocy mieszkańcami opiekują się po 3 osoby.

Placówka umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych

(3)

ze środków publicznych. Wszystkie osoby przebywające w placówce zgłoszone są w ramach NFZ do przychodni w Łomiankach. Lekarz pierwszego kontaktu odwiedza mieszkańców raz w miesiącu i według potrzeb. Wizyty u lekarzy specjalistów oraz rehabilitacja odbywają się w ramach NFZ lub prywatnie na koszt mieszkańców.

Mieszkańcy i rodziny mieszkańców, z którymi rozmawiano podczas kontroli, nie zgłaszali negatywnych uwag, co do warunków pobytu i jakości świadczonych w placówce usług. W opinii inspektorów mieszkańcy byli zadbani, schludnie i czysto ubrani, uczesani, osoby chodzące swobodnie przemieszczały się po terenie placówki.

W Pielęgniarskim Domu Opieki Dar Serca prowadzona jest dokumentacja mieszkańców, która zawiera: umowę o świadczenie usług, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, zaświadczenie o ubezwłasnowolnieniu oraz dane kontaktowe opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. W teczkach dwóch osób ubezwłasnowolnionych znajdowało się postanowienie sądu zezwalajace opiekunowi prawnemu na umieszczenie podopiecznego w domu pomocy społecznej. W dokumentacji trzeciej osoby ubezwłasnowolnionej znajdowało się oświadczenie jej opiekuna, że przyjął do wiadomości iż musi uzyskać taką zgodę. W zdecydowanej większości teczek mieszkańców przechowywane były ich dowody osobiste, natomiast brak było oświadczeń, w których mieszkańcy wyrażaliby zgodę na przechowywanie dokumentu tożsamości przez placówkę.

Placówka nie prowadzi ewidencji korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki.

W teczkach mieszkańców znajdowały się informacje dotyczące stanu ich zdrowia, m.in.: historia choroby, aktualne wyniki badań laboratoryjnych, informacja o wydanym orzeczeniu o niepełnosprawności i zalecenia lekarskie lekarzy specjalistów, konsultujących mieszkańców poza placówką i dostarczanych przez ich rodziny. Brak było natomiast udokumentowanych zaleceń lekarza pierwszego kontaktu. Powyższa dokumentacja prowadzona była w sposób nieuporządkowany i mało czytelny.

W trakcie kontroli, inspektorzy odnieśli się do sprawy dotyczącej niezapewnienia właściwej opieki mieszkańcowi placówki panu XX., zasygnalizowanej w piśmie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie. Z uwagi na fakt, że kontrola w placówce była przeprowadzona już po opuszczeniu jej przez wskazanego mieszkańca oraz braku dokumentacji wewnętrznej z jego przyjęcia i pobytu w placówce, nie było możliwości sprawdzenia zgłoszonych zarzutów dotyczących opieki nad nim. Jak wyjaśniły właścicielki, w trakcie swojego pobytu, mieszkaniec był objęty opieką

(4)

zgodnie z zakresem usług zawartym w umowie o świadczenie usług w placówce natomiast dokumentacja medyczna jest w posiadaniu przychodni, do której należał.

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, w placówce zapewniającej całodobową opiekę Pielęgniarski Dom Opieki Dar Serca w Łomnej 38 zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek (art. 68a ust. 2 ustawy),

2. Ostatni posiłek podawać mieszkańcom nie wcześniej niż o godz. 18.00 – zgodnie z art. 68 ust.6 pkt 2 ustawy,

3. Prowadzić ewidencję korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz zalecenia lekarskie, zgodnie z art. 68a ust.1 lit. d ustawy,

4. Uzyskać od opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej zgodę sądu opiekuńczego na umieszczenie w placówce swojego podopiecznego (art. 156 w związku z art. 175 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy),

5. Odebrać od mieszkańców oświadczenia, w których wyrażają oni zgodę na przechowywanie dowodu osobistego przez placówkę,

6. Rozważyć prowadzenie dokumentacji wewnętrznej zawierającej ocenę stanu mieszkańca pod względem higienicznym w momencie zamieszkania w placówce oraz monitorowanie na bieżąco stanu psycho-fizycznego mieszkańców i efektów realizacji usług opiekuńczych

7. Dokumentacje prowadzić w sposób uporządkowany, systematyczny i czytelny.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz.

1768 i 1985), kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych,

(5)

zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.

2. O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy w terminie 30 dni powiadomić Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

3. Zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r.

poz. 1769 i 1985), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 6.000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Anna Olszewska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pani Bożena Roman 2. Pani Wiktoria Bogdan 3. a/a

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :