publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele

Pełen tekst

(1)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres trwania stażu: 2 lata i 9miesięcy od 01.09.2009 r. do 31.05.2012 r.

s. mgr Bożena Flisikowska nauczany przedmiot – religia Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Legnicy

(2)

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie

jakości pracy szkoły.

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

1. Podnoszenie jakości pracy nauczyciela poprzez pracę własną nad rozwojem zawodowym .

• Hospitacje zajęć poprzez dyrektora ,

ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć

• Systematyczny udział w spotkaniach formacyjno - szkoleniowych

Zgodnie z

terminami w ciągu stażu

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu pracy i metod pracy.

• Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego ( w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych )

W ciągu stażu

3. Samodzielne studiowanie literatury i czasopism wymiana doświadczeń.

• Systematyczne studiowanie nowości w zakresie metodyki i dydaktyki katechezy

W ciągu stażu

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły

związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

• Praca w zespole zadaniowym szkoły

• Praca w zespole wychowawczym szkoły

W ciągu stażu

(3)

5. Podejmowanie

dodatkowych zajęć w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności

uczniów.

• Przygotowanie uczniów do konkursów

organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Legnickiej

• Pomoc w zbieraniu materiałów, rozmowy z dziećmi, włączenie rodziców

W ciągu stażu

6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

• Praca z uczniami biorącymi udział w

konkursach religijnych i przedstawieniach (Jasełka, Dzień Papieski )

• Prowadzenie Koła Biblijnego dla uczniów Szkoły Podstawowej

• Prowadzenie grupy dziecięcej w formie scholi skupiającej uczniów szkoły podstawowej z różnych rodzin

W ciągu stażu

(4)

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Forma realizacji Termin

1. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej.

• Udział w kursie komputerowym

W ciągu stażu

2. Zastosowanie technologii komputerowej i

informatycznej w pracy.

• Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji i Internetu na potrzeby katechezy

• Korzystanie z encyklopedii multimedialnych

• Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów, pomocy dydaktycznych, planów wynikowych

W ciągu stażu

3. Wykorzystanie Internetu. • umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie

• Publikacje i opracowanie przez siebie scenariuszy

• Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli

• Komunikowanie się z organizatorami konkursów, Parafią św. Trójcy,

Wydziałem Katechetycznym Legnickiej Kurii Biskupiej oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli

W ciągu stażu

(5)

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

1. Prowadzenie otwartych zajęć.

• Zajęcia otwarte z religii dla nauczycieli

• Prowadzenie spotkań z dziećmi i rodzicami przed Mszą św. dla dzieci w niedzielę

W ciągu stażu

2. Sprawowanie opieki nad nauczycielem

zdobywającym awans zawodowy i studentami odbywającymi praktyki

• Ustalenie zasad współpracy

• Obserwowanie i prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego

• Omówienie i ewaluacja

W ciągu stażu

3. Współpraca w procesie wychowania uczniów, ze szczególnym

uwzględnianiem dbałości o kształtowanie ich postaw religijnych.

• Stała współpraca z wychowawcami i rodzicami

• Obecność na zebraniach dla rodziców w szkole

• Dzielenie się wiedzą pedagogiczną w trakcie indywidualnych rozmów z rodzicami

W ciągu stażu

(6)

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenia programu dotyczącego działań edukacyjnych

i wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI

TERMIN 1.

2.

. Opracowanie i wdrożenie programu Koła Biblijnego

Opracowanie i wdrożenie programu przygotowującego dzieci do Pierwszej

Komunii Świętej

• Przygotowanie dokumentu

• Prowadzenie zajęć dydaktycznych

• Przygotowanie dokumentu

• Prowadzenie zajęć dydaktycznych

W ciągu stażu

W ciągu stażu

(7)

§ 8 ust . 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.

ZADANIA FORMA

REALIZACJI

Termin 1.

2.

3.

4.

Współpraca z organizacjami, które zajmują się pomaganiem dzieciom oraz z mediami.

Wychowanie do szacunku i czci miejsc religijnych oraz kultu religijnego.

Integracja społeczności szkolnej.

Współpraca z katechetami różnych parafii.

Kontaktowanie się z parafią św.

Trójcy, Caritas, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci , tygodnik

„Niedziela”

Przeprowadzenie katechez w szkole dotyczących Mszy Św., nabożeństw różańcowych, Rorat, Drogi Krzyżowej i rekolekcji

Organizowanie wyjść do kościoła

Organizowanie wycieczek –

pielgrzymek autokarowych

Wspólne spotkania modlitewne, pielgrzymki

W ciągu stażu

W ciągu stażu

W ciągu stażu

W ciągu stażu

(8)

§ 8 ust 2 pkt 4 e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania

w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. ZADANIA FORMY

REALIZACJI

TERMIN 1. Współpraca z rodzicami.

Angażowanie rodziców w przygotowanie

przedstawień

Pedagogizacja rodziców dzieci

Komunijnych podczas zebrań w kościele

W ciągu stażu

2. Współpraca z parafią Świętej

Trójcy.

Udział w spotkaniach katechetów

z ks. Proboszczem. Prowadzenie spotkań mających na celu przygotowanie dzieci do przyjęcia Sakramentu Pokuty i

Eucharystii

Przygotowanie rozważań do nabożeństw różańcowych i drogi krzyżowej

Przygotowanie dzieci do procesji Bożego Ciała

Przygotowanie oprawy liturgicznej podczas Mszy Świętej Niedzielnej

W ciągu stażu

(9)

Adoracja dzieci przy żłóbku, ciemnicy i Bożym Grobie

Organizowanie i przeprowadzenie zabawy karnawałowej dla dzieci

3. Współpraca z Caritas Diecezji Legnickiej.

Współudział w organizowaniu kolonii letniej

Podjęcie funkcji wychowawcy kolonijnego

W ciągu stażu

4. Współpraca z Biblioteką Seminaryjną w Legnicy.

Organizowanie wycieczki do Biblioteki Seminaryjnej w celu zapoznania dzieci z różnymi dziedzinami teologii katolickiej / „ Jakich przedmiotów uczą się alumni?”/

Rozbudzanie u dzieci zainteresowanie książką katolicką jako źródłem informacji

W ciągu stażu

(10)

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel

jest zatrudniony.

Lp. ZADANIA FORMA

REALIZACJI

TERMIN

1.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :