• Nie Znaleziono Wyników

Temat: „Teatr jest tak nieodzowny jak szkoła…” Treści kształcenia:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat: „Teatr jest tak nieodzowny jak szkoła…” Treści kształcenia:"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz zajęć

III etap edukacyjny, język polski

Temat: „Teatr jest tak nieodzowny jak szkoła…”

Treści kształcenia:

III. Tworzenie wypowiedzi.

2. Świadomość językowa. Uczeń:

11) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura; region i Polska).

Cele operacyjne:

Uczeń:

● Poznaje wiadomości z zakresu wiedzy o teatrze,

● Dostrzega i odczytuje znaki teatru,

● Umie argumentować.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

● Potrafi wyrazić własną opinię na temat teatru i umotywować ją,

● Rozumie rolę teatru we współczesnym świecie,

● Umie formułować wnioski,

● Posługuje się słownictwem związanym z szeroko rozumianą kulturą.

Kompetencje kluczowe:

● Porozumiewanie się w języku ojczystym,

● Umiejętność uczenia się,

● Świadomość i ekspresja kulturalna.

Środki dydaktyczne:

● Zasób multimedialny: film „Adaptacja teatralna”,

● Sprzęt multimedialny: rzutnik, ekran, tablica interaktywna,

● Szary papier.

Metody nauczania:

● Problemowe: rozmowa kierowana, dyskusja,

● Eksponująca: film,

● Praktyczna: ćwiczenia.

Formy pracy:

● Zbiorowa,

1

(2)

● Indywidualna jednolita.

Przebieg zajęć:

Etap przygotowawczy

Na kilka dni przed zajęciami nauczyciel prosi uczniów o przeprowadzenie wśród znajomych krótkiej ankiety dotyczącej teatru (wystarczy pięć wypełnionych ankiet) i przyniesienie jej na lekcję.

Proponowane pytania do ankiety:

1. Jak często chodzi Pani/Pan do teatru?

a. Nie chodzę b. Rzadko c. Często

2. Kiedy ostatnio była Pani/był Pan w teatrze?

3. Dlaczego nie chodzi (rzadko chodzi) Pani/Pan do teatru?

4. Dlaczego chodzi Pani/Pan do teatru?

Etap wstępny

Nauczyciel wita się z uczniami i zapoznaje ich z tematem zajęć. Prosi o krótką relację na temat opracowanych ankiet: wszyscy wspólnie ustalają przeważające odpowiedzi; chętna osoba zapisuje wyniki na szarym papierze – arkusz zostaje zawieszony na tablicy.

Polonista inicjuje swobodną wymianę zdań na temat teatru i wrażeń związanych z wizytami w nim, obejrzanymi spektaklami, grą aktorską, rodzajem przedstawień, które uczniowie lubią/których nie lubią itp. Następnie zapoznaje klasę z celami zajęć.

Etap realizacji

Ankieta i jej wyniki stanowią punkt wyjścia do kolejnej dyskusji – tym razem na temat obecności lub braku kultury związanej z teatrem w życiu współczesnego człowieka. Na zakończenie rozmowy nauczyciel prosi o sformułowanie wniosków i zapisanie ich do zeszytu:

Wnioski (przykładowe):

1. Dzisiaj rzadko lub w ogóle nie chodzimy do teatru.

2. Wolimy korzystać z innych źródeł rozrywki (kino, telewizja, internet).

3. Brakuje nam czasu i pieniędzy na wyjścia do teatru.

4. Nie chce nam się.

5. Nie lubimy teatru, nudzi nas.

Uczniowie zastanawiają się nad społeczną niechęcią do teatru – podają swoje propozycje możliwych przyczyn tej tendencji; nauczyciel zapisuje je na tablicy. Młodzież odpowiada, czy we współczesnym świecie w ogóle potrzebna jest taka forma rozrywki; uzasadnia swoje poglądy. Próbuje także określić rolę teatru w dzisiejszej kulturze. Prowadzący pomaga im skonkretyzować wnioski, np.:

1. Teatr jest jedną z najstarszych instytucji kulturowych na świecie.

2. Każdy spektakl to niepowtarzalne zjawisko, ponieważ jest bezpośrednim spotkaniem aktora z widzem.

2

(3)

3. Teatr silniej niż inne sztuki oddziałuje na uczucia człowieka, zaspokaja jego potrzeby duchowe, wpływa na sferę emocjonalną i intelektualną, kształtuje postawy moralne i społeczne.

4. Czyni człowieka rozumniejszym i wrażliwszym, uczy go rozumienia świata i innych ludzi.

5. Rozwija wyobraźnię, uczy kreatywności i otwartości na świat.

6. Zaspokaja potrzebę obcowania ze sztuką i doznawania przeżyć estetycznych.

Prowadzący zaprasza uczniów do obejrzenia filmu (zasób multimedialny). Prosi, by zwrócili uwagę na inspiracje w tworzeniu spektaklu oraz na charakterystykę widowiska będącego adaptacją, o których mówi reżyser teatralny, Mikołaj Grabowski.

Po emisji materiału widzowie dzielą się wrażeniami, a następnie uzupełniają wcześniej zapisaną w zeszycie notatkę o roli teatru. Nauczyciel zadaje pytanie o charakterystyczne znaki przedstawienia, jakie reżyser wskazał w prezentowanym fragmencie (postaci, gra aktorska, scenografia, choreografia, adaptacja lub praca z nowym tekstem itp.). Pyta, które – ich zdaniem – mają największe znaczenie dla ostatecznego efektu scenicznego. Prosi o uzasadnienie odpowiedzi.

Etap końcowy

Nauczyciel poleca uczniom dokończenie zdania: „Teatr to dla mnie…”.

Zapis pracy domowej:

Zaprojektuj do wybranego fragmentu „Balladyny” Juliusza Słowackiego lub „Dziadów części II” Adama Mickiewicza scenografię, kostiumy lub dobierz do nich muzykę (efekty dźwiękowe).

3

Cytaty

Powiązane dokumenty

W Ustrzykach Dolnych znajduje się jedno miejsce, gdzie turysta może przejrzeć prasę.. Jest to klub-kawiarnia „Ruch” przy

● Grupa niebieskiego kapelusza – uczniowie czuwają nad przebiegiem dyskusji, wsłuchują się w przedstawiane argumenty, a po zaprezentowaniu wyników

Kilka dni przed zajęciami nauczyciel prosi troje uczniów (zdolnych, mających umiejętności informatyczne, zainteresowania historyczne, swobodnie wypowiadających się

Moja dolna szczęka lekko opada, moja szyja trochę się wydłuża… Rozluźniam kark i barki… powoli… Rozluźniam mięśnie prawej ręki… Prawa ręka jest

Po obejrzeniu filmu uczniowie dyskutują o tym, które ze sposobów radzenia sobie z presją stosowali, które wydają im się warte uwagi, które są zupełnie nowe.. Nauczyciel dzieli

Kwoka, do wydrukowania dla uczniów z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami z koncentracją!. Jan Brzechwa Kwoka Proszę

Dalsza część zajęć odbywa się w bibliotece, gdzie dzieci, z pomocą bibliotekarza, nauczyciela i uczniów dobrze czytających oraz piszących,

Pewne rzeczy po prostu muszą zostać zrobione, więc lepiej wziąć się z optymizmem do roboty, niż trząść się ze strachu przed nimi.. Rada numer