Temat: „Teatr jest tak nieodzowny jak szkoła…” Treści kształcenia:

Download (0)

Full text

(1)

Scenariusz zajęć

III etap edukacyjny, język polski

Temat: „Teatr jest tak nieodzowny jak szkoła…”

Treści kształcenia:

III. Tworzenie wypowiedzi.

2. Świadomość językowa. Uczeń:

11) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura; region i Polska).

Cele operacyjne:

Uczeń:

● Poznaje wiadomości z zakresu wiedzy o teatrze,

● Dostrzega i odczytuje znaki teatru,

● Umie argumentować.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

● Potrafi wyrazić własną opinię na temat teatru i umotywować ją,

● Rozumie rolę teatru we współczesnym świecie,

● Umie formułować wnioski,

● Posługuje się słownictwem związanym z szeroko rozumianą kulturą.

Kompetencje kluczowe:

● Porozumiewanie się w języku ojczystym,

● Umiejętność uczenia się,

● Świadomość i ekspresja kulturalna.

Środki dydaktyczne:

● Zasób multimedialny: film „Adaptacja teatralna”,

● Sprzęt multimedialny: rzutnik, ekran, tablica interaktywna,

● Szary papier.

Metody nauczania:

● Problemowe: rozmowa kierowana, dyskusja,

● Eksponująca: film,

● Praktyczna: ćwiczenia.

Formy pracy:

● Zbiorowa,

1

(2)

● Indywidualna jednolita.

Przebieg zajęć:

Etap przygotowawczy

Na kilka dni przed zajęciami nauczyciel prosi uczniów o przeprowadzenie wśród znajomych krótkiej ankiety dotyczącej teatru (wystarczy pięć wypełnionych ankiet) i przyniesienie jej na lekcję.

Proponowane pytania do ankiety:

1. Jak często chodzi Pani/Pan do teatru?

a. Nie chodzę b. Rzadko c. Często

2. Kiedy ostatnio była Pani/był Pan w teatrze?

3. Dlaczego nie chodzi (rzadko chodzi) Pani/Pan do teatru?

4. Dlaczego chodzi Pani/Pan do teatru?

Etap wstępny

Nauczyciel wita się z uczniami i zapoznaje ich z tematem zajęć. Prosi o krótką relację na temat opracowanych ankiet: wszyscy wspólnie ustalają przeważające odpowiedzi; chętna osoba zapisuje wyniki na szarym papierze – arkusz zostaje zawieszony na tablicy.

Polonista inicjuje swobodną wymianę zdań na temat teatru i wrażeń związanych z wizytami w nim, obejrzanymi spektaklami, grą aktorską, rodzajem przedstawień, które uczniowie lubią/których nie lubią itp. Następnie zapoznaje klasę z celami zajęć.

Etap realizacji

Ankieta i jej wyniki stanowią punkt wyjścia do kolejnej dyskusji – tym razem na temat obecności lub braku kultury związanej z teatrem w życiu współczesnego człowieka. Na zakończenie rozmowy nauczyciel prosi o sformułowanie wniosków i zapisanie ich do zeszytu:

Wnioski (przykładowe):

1. Dzisiaj rzadko lub w ogóle nie chodzimy do teatru.

2. Wolimy korzystać z innych źródeł rozrywki (kino, telewizja, internet).

3. Brakuje nam czasu i pieniędzy na wyjścia do teatru.

4. Nie chce nam się.

5. Nie lubimy teatru, nudzi nas.

Uczniowie zastanawiają się nad społeczną niechęcią do teatru – podają swoje propozycje możliwych przyczyn tej tendencji; nauczyciel zapisuje je na tablicy. Młodzież odpowiada, czy we współczesnym świecie w ogóle potrzebna jest taka forma rozrywki; uzasadnia swoje poglądy. Próbuje także określić rolę teatru w dzisiejszej kulturze. Prowadzący pomaga im skonkretyzować wnioski, np.:

1. Teatr jest jedną z najstarszych instytucji kulturowych na świecie.

2. Każdy spektakl to niepowtarzalne zjawisko, ponieważ jest bezpośrednim spotkaniem aktora z widzem.

2

(3)

3. Teatr silniej niż inne sztuki oddziałuje na uczucia człowieka, zaspokaja jego potrzeby duchowe, wpływa na sferę emocjonalną i intelektualną, kształtuje postawy moralne i społeczne.

4. Czyni człowieka rozumniejszym i wrażliwszym, uczy go rozumienia świata i innych ludzi.

5. Rozwija wyobraźnię, uczy kreatywności i otwartości na świat.

6. Zaspokaja potrzebę obcowania ze sztuką i doznawania przeżyć estetycznych.

Prowadzący zaprasza uczniów do obejrzenia filmu (zasób multimedialny). Prosi, by zwrócili uwagę na inspiracje w tworzeniu spektaklu oraz na charakterystykę widowiska będącego adaptacją, o których mówi reżyser teatralny, Mikołaj Grabowski.

Po emisji materiału widzowie dzielą się wrażeniami, a następnie uzupełniają wcześniej zapisaną w zeszycie notatkę o roli teatru. Nauczyciel zadaje pytanie o charakterystyczne znaki przedstawienia, jakie reżyser wskazał w prezentowanym fragmencie (postaci, gra aktorska, scenografia, choreografia, adaptacja lub praca z nowym tekstem itp.). Pyta, które – ich zdaniem – mają największe znaczenie dla ostatecznego efektu scenicznego. Prosi o uzasadnienie odpowiedzi.

Etap końcowy

Nauczyciel poleca uczniom dokończenie zdania: „Teatr to dla mnie…”.

Zapis pracy domowej:

Zaprojektuj do wybranego fragmentu „Balladyny” Juliusza Słowackiego lub „Dziadów części II” Adama Mickiewicza scenografię, kostiumy lub dobierz do nich muzykę (efekty dźwiękowe).

3

Figure

Updating...

References

Related subjects :