• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń:"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

1) Wiadomości Uczeń:

zna konstrukcje: „have/get something done”, “have somebody do something”, “get somebody to do something”

2) Umiejętności Uczeń:

potrafi zbudować poprawne zdania z konstrukcjami: „have/get something done”, “have somebody do something”, “get somebody to do something” w każdym znanym mu czasie gramatycznym;

potrafi odróżnić konstrukcje używane do opisywania czynności, które robi się samodzielnie, od tych używanych do czynności, które ktoś wykonuje coś za nas;

w przypadku codziennych domowych problemów potrafi je zdiagnozować („need doing”) i poradzić, co powinno być zrobione (causative have).

II. Metoda pracy

Rozmowa dydaktyczna, prezentacja, rozwiązywanie ćwiczeń, wypowiedź ustna, dialog.

III. Forma pracy

Praca z całą klasą, praca indywidualna z wykorzystaniem karty pracy ucznia, dyskusja, praca w parach – dialog.

IV. Środki dydaktyczne

Karta pracy ucznia z ćwiczeniami nr 1, nr 2 (A i B).

V. Przebieg lekcji

1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:

sprawdzenie obecności;

b) Określenie celu i formy pracy na lekcji.

c) Podanie i zapisanie tematu lekcji.

2) Faza realizacyjna

a) Nauczyciel mówi i zapisuje zdanie na tablicy:

My car has broken down. It needs repairing.

Omawia z uczniami konstrukcję need + gerund. Zapisuje kolejne zdania, prosząc uczniów o ułożenie do każdego z nich zdania z powyższą konstrukcją (w formie ustnej – nauczyciel zapisuje na tablicy.)

My coat is dirty.

It needs cleaning.

My hair is too long.

(2)

It needs cutting.

I can’t see very well.

My eyes need testing.

My trousers are too tight.

They need loosening.

b) Do każdego z powyższych zdań nauczyciel zadaje pytanie:

What do you have to do? Where do you need to go?

Odpowiedzi zapisuje kolejno na tablicy:

You have to take the coat to the cleaner’s.

You have to go to the hairdresser’s.

You have to visit the optician’s.

You have to take them to the tailor’s.

Nauczyciel zwraca uwagę na formę dopełniacza (‘s).

c) Nauczyciel zadaje pytanie:

Why do you take the coat to the cleaner’s?

Przedstawia konstrukcję: HAVE something DONE Podaje odpowiedź i zapisuje ją na tablicy:

To have it cleaned.

Kontrastuje to zdanie ze zdaniem „To clean it.”, wyjaśniając różnicę. Dodatkowo pokazuje ją na poniższych przykładach, zadając pytanie:

Who cleaned the coat?

Jane cleaned her coat.

Jane had her coat cleaned.

Zachęca uczniów do utworzenia podobnych zdań do pozostałych przykładów i zapisuje je również na tablicy.

To have my hair cut.

To have my eyes tested.

To have my trousers loosened.

Nauczyciel wyjaśnia, że czasownik “have” można również zastąpić czasownikiem “get”.

Zapisuje przykład:

To get my trousers loosened.

d) Nauczyciel zadaje pytania i typuje uczniów do odpowiedzi:

What can you have done:

at the dentist’s? (You can have your tooth pulled out.)

at the doctor’s? (You can have your blood pressure checked. You can have your blood tested.)

at the shoemaker’s? (You can have your shoes mended.)

at the jeweller’s? (You can have you watch fixed.)

(3)

e) Nauczyciel zapisuje na tablicy zdanie:

We had our passports stolen when we were on holiday.

Wyjaśnia, że konstrukcja ta jest również stosowana, kiedy coś złego przytrafia się nam/naszej własności.

f) Uczniowie rozwiązują ćwiczenie na karcie pracy ucznia nr 1.

Klucz:

1. We are having our house painted at the moment.

2. We have our car serviced at the garage every year.

3. I have had my hair dyed blonde.

4. We have had central heating installed in our house.

5. We have to have our washing machine repaired.

6. We had the windscreen broken in our car.

7. They are going to have their flat redecorated.

8. I had my driver’s license taken away by the police.

g) Nauczyciel przedstawia konstrukcję „have somebody do something” i „get somebody to do something” jako uzupełnienie tematu. Zapisuje na tablicy zdania:

The water pipe has burst.

We need to have it fixed.

We have to call a plumber.

We have to have a plumber fix it.

We have to get a plumber to fix it.

h) Uczniowie w parach rozwiązują karty pracy ucznia nr 2 A i B, na przemian przedstawiając problem i odpowiadając w dwojaki sposób:

z użyciem “get/have something done”;

z użyciem “have somebody do something/get somebody to do something”.

3) Faza podsumowująca

Nauczyciel prosi pary uczniów o przedstawienie swoich wypowiedzi na forum klasy, uczniowie porównują je.

VI. Bibliografia

1) Murphy, Raymond “English Grammar in Use”, Cambridge University Press 1994 VII. Załączniki

Karta pracy ucznia

1) Transform the sentences using causative have/get. Remember to use the correct tense.

1. Workmen are painting our house at the moment.

We ___________________________________.

2. They service our car at the garage every year.

We ___________________________________.

3. The hairdresser has dyed my hair blonde.

I _____________________________________.

(4)

4. They have installed central heating in our house.

We ___________________________________.

5. We have to ask somebody to repair our washing machine.

We ___________________________________.

6. Somebody broke the windscreen in our car.

We ___________________________________.

7. They are going to ask someone to redecorate their flat.

They _________________________________.

8. The police have taken away my driver’s license.

I ____________________________________.

2) A

Ask B to respond to your sentences. Then respond to B’s sentences.

1. The windows at our house need replacing.

2. I want to change something about my room.

3. I’m not feeling very well.

4. I’d like to have an artistic portrait photograph.

B

Ask A to respond to your sentences. Then respond to A’s sentences.

1. The roof’s leaking again.

2. I had my keys stolen today.

3. This jacket isn’t machine-washable.

4. I’d like to have some nice flowers in the garden.

VIII. Czas trwania lekcji 45 minut

Cytaty

Powiązane dokumenty

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

Który rysunek poprawnie przedstawia kierunek prądu w pierścieniu i linie pola magnetycznego magnesu?.. Zad.8 W pobliżu zwojnicy ustawiono igiełki magnetyczne. Który z

kartki papieru, blok, kredki, flamastry, nożyczki gazety i czasopisma IV. Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy chcemy coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać itp. Zawiadomienie - gdy mamy

Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na to, że nie wystarczy obliczyć kwoty obniżki, ale należy ją odjąć od ceny początkowej... W sklepie AD trwa wielka wyprzedaż wiosenna.