• Nie Znaleziono Wyników

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Rada

Unii Europejskiej

Bruksela, 3 kwietnia 2017 r.

(OR. en) 7913/17

OJ CRP1 13

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD

Dotyczy: 2623. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I)

Data: 5 kwietnia 2017 r.

Godzina: 10.00 Miejsce: Bruksela

1. Przyjęcie porządku obrad

Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku II

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (pierwsze czytanie) (obrady ustawodawcze)

= Informacje prezydencji na temat wyniku rozmów trójstronnych

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (pierwsze czytanie) (obrady ustawodawcze)

= Analiza ostatecznego tekstu kompromisowego w celu wypracowania porozumienia

(2)

4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (pierwsze czytanie) (obrady ustawodawcze)

= Informacje prezydencji na temat wyniku rozmów trójstronnych

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych (pierwsze czytanie) (obrady ustawodawcze)

= Informacje prezydencji na temat wyniku rozmów trójstronnych – Sprawy różne

(3)

ZAŁĄCZNIK I (1)

6. Odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie skierowane do Rady przez posłów do Parlamentu Europejskiego

= Przyjęcie w trybie milczącej zgody (+)

a) E-008709/2016 – Daciana Octavia Sârbu (S&D) i Pavel Poc (S&D) Podwójna jakość środków spożywczych

7505/17 PE-QE 80

b) E-009507/2016 – Barbara Kappel (ENF) Program pomocy dla Grecji

6153/17 PE-QE 47 + AMD 1

c) E-000616/2017 – Marie-Christine Arnautu (ENF) Znaki zapytania dotyczące wolnego handlu

7222/17 PE-QE 72

d) E-000651/2017 – Tokia Saïfi (PPE) Bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku

7124/17 PE-QE 66

e) E-000662/2017 – Claude Rolin (PPE)

Stosunki transatlantyckie w następstwie wyboru Donalda Trumpa 7216/17 PE-QE 71

f) P-000905/2017 – Barbara Spinelli (GUE/NGL), Claude Moraes (S&D), Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) i Ana Gomes (S&D)

Odpowiedź na rezolucję Parlamentu zawierającą wniosek o ochronę Edwarda Snowdena

7125/17 PE-QE 67

7. Sprawa wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sprawa C-128/17 (Rzeczpospolita Polska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej)

= Nota informacyjna dla Komitetu Stałych Przedstawicieli (część I)

7789/17 JUR 164 ENV 302 ENER 125 IND 76 TRANS 131 ENT 84 SAN 131 PARLNAT 106 CODEC 510

8. Rada Zarządzająca Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) Mianowanie Lindy ROMELE (LV), członka w kategorii przedstawicieli organizacji pracowników

= Przyjęcie

7787/17 EDUC 129 SOC 232

(4)

9. Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/2192 w sprawie podziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy, przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

= Decyzja o zastosowaniu do przyjęcia procedury pisemnej (°) 7548/17 PECHE 118

+ COR 1 7484/17 PECHE 114

10. Projekt pisma wystosowane w imieniu Unii Europejskiej i dotyczącego odrzucenia czterech późnych zastrzeżeń do poprawek do dodatków I i II do konwencji CITES

= Decyzja o zastosowaniu do przyjęcia procedury pisemnej (°) 7895/17 ENV 322 WTO 91

11. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr .../... z dnia 24.2.2017 r. w sprawie klasyfikacji właściwości użytkowych – osiadania na powierzchniach horyzontalnych oraz krótkotrwałej nasiąkliwości wodą – wyrobów do izolacji cieplnej z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ, zgodnie z normą EN 15101-1 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

= Zamiar niezgłaszania sprzeciwu wobec aktu delegowanego 7733/17 MI 279 ENT 80 COMPET 217 DELACT 63 6757/17 MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35

+ ADD 1

12. Rozporządzenie Komisji (UE) .../... ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej

= Decyzja o braku sprzeciwu wobec przyjęcia 7750/17 ENER 122

6668/17 ENER 88 + ADD 1

13. Projekt konkluzji Rady w sprawie planu strategicznego ONZ dotyczącego lasów i w związku z uczestnictwem Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w dwunastej sesji forum ONZ dotyczącego lasów (UNFF 12)

= Przyjęcie

7783/17 FORETS 11 ENV 301 RELEX 280 PROBA 5 + ADD 1

14. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (pierwsze czytanie) (obrady ustawodawcze)

(5)

15. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (pierwsze czytanie) (obrady ustawodawcze)

= Przyjęcie aktu ustawodawczego

7782/17 CODEC 504 ENV 300 COMER 45 MI 285 ONU 49 SAN 130 IND 75 + ADD 1

PE-CONS 4/17 ENV 30 COMER 5 MI 48 ONU 7 SAN 30 IND 8 CODEC 55 16. Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zakresu

częstotliwości 470-790 MHz w Unii (pierwsze czytanie) (obrady ustawodawcze)

= Przyjęcie aktu ustawodawczego

7784/17 CODEC 505 TELECOM 74 AUDIO 33 MI 286 PE-CONS 5/17 TELECOM 15 AUDIO 4 MI 59 CODEC 78

__________________________________

(1) Punkty te zostaną omówione przez Grupę Mertens w dniu 4 kwietnia 2017 r.

(+) Punkt ten może zostać przyjęty w trybie milczącej zgody w myśl art. 12 ust. 2 regulaminu wewnętrznego Rady.

(º) Punkt, co do którego Coreper może przyjąć decyzję proceduralną, zgodnie z art. 19 ust. 7 regulaminu wewnętrznego Rady.

Cytaty

Powiązane dokumenty

EUWT powinno podejmować działania bądź w celu wdrażania programów współpracy transgranicznej współfinansowanych przez Wspólnotę, szczególnie w ramach funduszy

wzywa państwa członkowskie, aby zawsze przeprowadzały inspekcje na etapie załadunku zwierząt przed długotrwałym przewozem do krajów spoza UE oraz by opracowały procedury

Na podstawie wartości handlu, który podlegał wpływowi usuniętych barier (tabela 3), najpoważniejsze przeszkody usunięto w Chinach – odpowiadały one 63 %

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Knyszyn do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”... Podjęcie uchwały

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było. Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie udzielenia Burmistrzowi

1) Ocena ofert złożonych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego może być kontynuowana w czasie trwania wstępnego przeglądu oraz szczegółowego

(6) Warunkiem stosowania traktowania taryfowego zagwarantowanego w niniejszym rozporządzeniu jest powstrzymanie się przez Ekwador od wprowadzania nowych ceł lub opłat o

b) uznania jurysdykcji sądów państwa członkowskiego organu sektora publicznego w odniesieniu do wszelkich sporów związanych z wypełnieniem obowiązku określonego w