• Nie Znaleziono Wyników

[Zaproszenie. Incipit] Rektor i Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmie zapraszają na inaugurację roku akademickiego 1984/1985 ... 3 października 1984 roku; Rektor i Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmie zapraszają na

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "[Zaproszenie. Incipit] Rektor i Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmie zapraszają na inaugurację roku akademickiego 1984/1985 ... 3 października 1984 roku; Rektor i Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmie zapraszają na"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

INAUGURACJA ROKU

AKADEMICKIEGO 1984/1985

40 lat UNIWERSYTETU MIKOŁAJA

KOPERNIKA

W TORUNIU

(2)

PROGRAM

H Y M N P A Ń S T W O W Y

*

P R Z E K A Z A N IE IN S Y G N IÓ W R E K T O R S K IC H

*

W Y S T Ą P I E N IE IN A U G U R A C Y J N E R E K T O R A P R O F . D R H A B . S T A N I S Ł A W A Ł Ę G O W S K IE G O

*

IM M A T R Y K U L A C J A S T U D E N T Ó W

*

W R Ę C Z E N IE N A G R Ó D I W Y R Ó Ż N IĘjŃ

P R Z E M Ó W IE N IE O K O L IC Z N O Ś C IO W E

*

W Y K Ł A D I N A U G U R A C Y J N Y P R O F . D R H A B . J A N A K O P C E W IC Z A

„ S T R A T E G IA M E T O D O L O G I C Z N A W S P Ó Ł C Z E S N E J B I O L O G I I ”

* G A U D E A M U S

B E Z P O Ś R E D N IO P O IN A U G U R A C J I S E N A T U M K Z Ł O Ż Y K W IA T Y P O D P O M N IK IE M M I K O Ł A J A K O P E R N IK A

REKTOR I SENAT

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

UPRZEJMIE ZAPRASZAJĄ NA

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO

1984/1985

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 1984 ROKU O GODZINIE 10.00 W AULI UMK

NA BIELANACH

(3)

Uprzejmie proszę o wcześniejsze imienne potwierdzenie uczestnictwa w inauguracji

REKTOR

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

T e l e f o n 226-94 T e l e x n r 0552412

CZŁONKOWIE SENATU ORAZ PROFESOROWIE I DOCENCI PROSZENI SĄ O PRZYBYCIE NA ZAPLECZE AULI O GODZ. 9.30

CELEM PRZEBRANIA SIĘ W TOGI

UPRZEJMIE ZAPRASZAM NA SPOTKANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ PO INAUGURACJI W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 1984 ROKU W SALI RECEPCYJNEJ NA ZAPLECZU AULI UMK

R e k t o r

Proj

.

dr hab. Stanisław Łęgowski

(4)

G A U D E A M U S I G I T U R IU V E N E S D U M S U M U S (b is) P O S T IU C U N D A M IU V E N T U T E M , P O S T M O L E S T A M S E N E C T U T E M . N O S H A B E B I T H U M U S

V IV A T A C A D E M IA

V IV A N T P R O F E S S O R E S (b is) V IV A T M E M B R U M Q U O D L IB E T , V IV A N T M E M B R A Q U A E L IB E T . S E M P E R S I N T IN F L O R E .

Z P U M K 664/84 F-15 1000

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

INAUGURACJA

UNIWERSYTET

UNIW ERSYTET

[r]

INAUGURACJA AKADEMICKIEGO

CZŁONKOWIE SENATU ORAZ PROFESOROWIE I DOCENCI PROSZENI SĄ O PRZYBYCIE NA ZAPLECZE AULI O

BEZPOŚREDNIO PO INAUGURACJI ODBĘDZIE SIĘ ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM. MIKOŁAJA KOPERNIKA — PRZEZ SENAT