• Nie Znaleziono Wyników

CZ ĘŚĆ II BADANIA EMPIRYCZNE CZ ĘŚĆ I METODOLOGIA S

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CZ ĘŚĆ II BADANIA EMPIRYCZNE CZ ĘŚĆ I METODOLOGIA S"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

S

PIS TREŚCI

Wprowadzenie ... 4

CZĘŚĆ I METODOLOGIA

Irena Wolska-Zogata

Media jako przedmiot badań ... 8 Wojciech Doliński

O tożsamości europejskiej raz jeszcze – konteksty

metodologiczne ... 22 Aleksandra Perchla-Włosik

System wartości mieszkańców Wrocławia – analiza empiryczna ... 43 Jerzy Żurko

Tożsamość kulturowa uczonego – wychowawcy w świetle

pamiętników prof. A. Johna i prof. E. Gepperta ... 70 Stella Grotowska

Religijność, działalność gospodarcza, organizacja – wymiary

tożsamości jednostki ... 85

CZĘŚĆ II BADANIA EMPIRYCZNE

Kamila Dolińska

Odcienie śląskości – od regionu do narodu ... 98 Grzegorz Dutka

Młodzi Polacy w Londynie. Strategie adaptacyjne na emigracji

w okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ... 117 Marcin Dębicki

Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce na progu XXI wieku

– perspektywa humanistyczna ... 151 Anna Gołębiowska

Tożsamość narodowa Polonii – determinanty samoidentyfikacji z krajem pochodzenia na przykładzie badań Polaków

mieszkających we Wiedniu ... 185 Magdalena Przysło

Struktura kulturowa a więź rodzinna na przykładzie studentów Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

(badania przeprowadzone za pomocą metody biograficznej) ... 194 Honorata Błońska

Narkomania w oczach gimnazjalistów na przykładzie

gm. Marcinowice ... 217 Informacja o autorach ... 237

Cytaty

Powiązane dokumenty

Komfort wypoczynku, jak również wstawania i kładzenia się krów w oborach bok- sowych uzależniony jest od: wymiarów boksów, typu wygrodzeń boksowych i ustawienia ich

Stada zachowawcze gęsi krajowych od- mian regionalnych zostały wpisane przez FAO do światowych zasobów genetycznych podlega- jących ochronie (Word Watch List, FAO

Śruta sojowa jest produktem ubocznym pozyskiwania oleju z nasion soi, co pozwala kształtować ceny śruty sojowej na poziomie konkurencyjnym w stosunku do

Reasumując moŜna szacować, Ŝe pasze rzepakowe mogą być zamiennikiem śruty sojo- wej w Ŝywieniu drobiu, z wyjątkiem Ŝywienia kur nieśnych, co oznacza, Ŝe

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, Ŝe organy administracji publicznej w toku działalności zostały zobowiązane do stosowania zasad prawa

Po tym roku skutki starzenia się polskiego społeczeństwa będą jeszcze przez jakiś czas mniej odczuwalne, ponieważ na rynku pracy coraz aktywniejsze będą osoby

Należałoby się zastanowić nad przyczynami ich występowania oraz sposobami przeciwdziałania ich powstawaniu, gdyż jest to najlepsza i najskuteczniejsza droga do

Dokonując analizy porównawczej między strukturą narodowościową i językową ludności Polski, zauwaŜa się, iŜ wśród ogółu mieszkańców naszego kraju, osoby