Schemat oceniania. Test na zakończenie klasy 3. Edukacja przyrodnicza 1

Download (0)

Full text

(1)

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019 imię i nazwisko

Numer zadania

Odniesienie do punktu w podstawie programowej

Zasady przyznawania punktów Punktacja

EDUKACJA PRZYRODNICZA 51 6.1) Zaznaczenie właściwego dokończenia zdania – 1 punkt.

Zaznaczenie niewłaściwego dokończenia zdania lub kilku dokończeń zdań –

0 punktów. 0–1

52 6.6) Zaznaczenie właściwego dokończenia zdania – 1 punkt.

Zaznaczenie niewłaściwego dokończenia zdania lub kilku dokończeń zdań –

0 punktów. 0–1

53 6.2)

Pokolorowanie tylko 3 ramek z nazwami grzybów – 2 punkty.

Pokolorowanie 3 właściwych ramek i 1 niewłaściwej ramki lub pokolorowanie 2 właściwych ramek, lub pokolorowanie 2 właściwych ramek i 1 niewłaściwej ramki – 1 punkt.

Pokolorowanie 1 właściwej ramki lub tylko niewłaściwych ramek – 0 punktów.

0–2

54 6.2) Otoczenie pętlą tylko właściwego rysunku – 1 punkt.

Otoczenie pętlą niewłaściwego rysunku lub kilku rysunków – 0 punktów. 0–1 55 6.7)a) Pokolorowanie 3 lub 2 właściwych zakończeń zdań – 1 punkt.

Pokolorowanie 1 właściwego lub niepokolorowanie żadnego zakończenia zdania

– 0 punktów. 0–1

56 6.2) Otoczenie pętlą właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Otoczenie pętlą niewłaściwej odpowiedzi lub otoczenie pętlą kilku odpowiedzi

– 0 punktów. 0–1

57 6.4) Zaznaczenie właściwego zakończenia zdania – 1 punkt.

Zaznaczenie niewłaściwego zakończenia zdania lub zaznaczenie kilku zakończeń

zdania – 0 punktów. 0–1

58 6.3) Wpisanie w okienka 3 właściwych liczb – 1 punkt.

Wpisanie w okienka niewłaściwych liczb – 0 punktów. 0–1

59 6.3)

Wykreślenie 3 wyrazów niepasujących do opisu krajobrazu górskiego – 2 punkty.

Wykreślenie 3 nazw niepasujących do opisu krajobrazu górskiego i 1 innej nazwy lub wykreślenie 2 nazw niepasujących do opisu krajobrazu górskiego, lub wykreślenie 2 nazw niepasujących do opisu krajobrazu górskiego i 1 innej nazwy – 1 punkt.

Niepoprawne wykreślenie wszystkich wyrazów – 0 punktów.

0–2

60 6.2) Poprawne połączenie nazw – 1 punkt.

Popełnienie co najmniej 1 błędu przy łączeniu nazw – 0 punktów. 0–1 61 6.5) Zapisanie 4 lub 3 właściwych nazw pór roku – 1 punkt.

Zapisanie 2 właściwych nazw pór roku lub 1 właściwej nazwy pory roku

lub niezapisanie właściwych nazw – 0 punktów. 0–1

62 6.6)

Pokolorowanie 5 poprawnych odpowiedzi – 2 punkty.

Pokolorowanie 4 lub 3 poprawnych odpowiedzi – 1 punkt.

Pokolorowanie 2 poprawnych odpowiedzi lub 1 poprawnej odpowiedzi, lub brak odpowiedzi – 0 punktów.

0–2

63 6.7)b) Uzupełnienie zdania 2 wyrazami wybranymi z ramki – 1 punkt.

Uzupełnienie zdania 1 wyrazem wybranym z ramki lub niewpisanie wyrazu –

0 punktów. 0–1

64 6.7)c) Zaznaczenie odpowiedniego dokończenia zdania – 1 punkt.

Zaznaczenie nieodpowiedniego dokończenia zdania lub kilku dokończeń zdania

– 0 punktów. 0–1

1

Schemat oceniania. Test na zakończenie klasy 3. Edukacja przyrodnicza

Uwaga!

Za niewykonanie zadania uczeń otrzymuje 0 punktów.

(2)

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019 imię i nazwisko

Numer zadania

Odniesienie do punktu w podstawie programowej

Zasady przyznawania punktów Punktacja

65 6.8) Zapisanie 4 odpowiednich nazw narządów – 2 punkty.

Zapisanie 3 lub 2 odpowiednich nazw narządów – 1 punkt.

Zapisanie 1 odpowiedniej nazwy lub brak nazwy – 0 punktów. 0–2 66 6.9) Zapisanie 4 lub 3 odpowiednich przykładowych produktów – 1 punkt.

Zapisanie 2 odpowiednich przykładowych produktów lub 1 przykładowego

produktu, lub brak przykładu – 0 punktów. 0–1

67 6.10) Zaznaczenie odpowiedniego zdania – 1 punkt.

Zaznaczenie nieodpowiedniego zdania lub kilku zdań – 0 punktów. 0–1 68 6.10) Zaznaczenie 3 lub 2 poprawnych przykładów – 1 punkt.

Zaznaczenie 1 niepoprawnego przykładu lub zaznaczenie wszystkich

niepoprawnych przykładów – 0 punktów. 0–1

2

Figure

Updating...

References

Related subjects :