• Nie Znaleziono Wyników

W swoim wystąpieniu zajęła się ona porównawczymi badaniam i dem okracji i zarządzania lokalnego w 17 wybranych krajach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W swoim wystąpieniu zajęła się ona porównawczymi badaniam i dem okracji i zarządzania lokalnego w 17 wybranych krajach"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

290 SPRAWOZDANIA

Konferencja „Local communities: between tradition and modernity”

M ądralin, 19-21 listopada 1999

W dniach 19-21 listopada 1999 ro ku w M ądralinie koło Otw ocka odbyła się m iędzynarodow a konferencja poświęcona problem atyce w spólnot lokalnych, zorganizow ana przez Joannę Kurczew ską z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej A kadem ii N au k w W arszawie. Przedsięwzięcie zgrom adziło n au ­ kowców z Białorusi, Czech, H olandii, U SA i Polski, dla których w spólnoty lokalne są obiektem zainteresowań i wnikliwych badań.

W ykład otwierający konferencję został wygłoszony przez H enryka D om ań­

skiego z Insty tu tu Filozofii i Socjologii PA N , który w referacie zatytułow anym

„The D eath o f Classes in Poland? (Voting Behaviour in the 90’s)” podzielił się z uczestnikam i konferencji wynikami swoich badań dotyczących ewentualnego zaniku bądź też utrw alenia się klas społecznych w Polsce lat dziewięćdzie­

siątych. J a k w ynika z analiz D om ańskiego, klasy w Polsce nie tylko nie za­

nikły, ale stale się um acniają, choć ich podłoże jest dość wąskie, bowiem tylko dwie partie polityczne zdają się być klasowe (UW i PSL). W to k u dyskusji następującej p o referacie zwrócono uwagę na istotne podziały regionalne, k tó ­ re dostrzeżono po w yborach prezydenckich 1995 roku i które potwierdziły się w czasie głosow ania konstytucyjnego, a które tylko do pewnego stopnia m ogą odpow iadać podziałom klasowym.

Sesję popołudniow ą rozpoczął referat A leksandry Jasińskiej-K ani z In ­ stytutu Socjologii U niw ersytetu W arszawskiego pt. „Dem ocracy and Local Governance: C ross-N ational C om parison” . W swoim wystąpieniu zajęła się ona porównawczymi badaniam i dem okracji i zarządzania lokalnego w 17 wybranych krajach. Badania rozpoczęte w 1990 ro ku dotyczyły stopnia akcep­

tacji wartości dem okratycznych przez władze lokalne i wykazały, iż stopień ten jest zależny od poziom u utrw alenia tradycji dem okratycznych w danym kraju.

Podczas gdy przykłady Szwecji czy Islandii potwierdzały wysoką akceptację wartości dem okratycznych, a kraje Europy Środkowej wykazywały się tenden­

cjami bardziej autorytarnym i, badane społeczności i władze lokalne w Europie W schodniej m iały najniższe notow ania w przyjętej skali akceptacji dem o­

kratycznych wartości. W dyskusji przedstaw iono argum enty na rzecz odm ien­

nej interpretacji faktu słabego poparcia dla uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. Podkreślono fakt kryzysu dem okracji uczestniczącej, który dotyka zarów no kraje tradycyjnie dem okratyczne, jak i te, które n a drogę demokracji weszły stosunkow o niedawno, a jednocześnie zauważono, że brak owego uczestnictwa oznaczać m oże akceptację dem okratycznych reguł gry, nie zaś poparcie dla tendencji autorytarnych.

M ichał Illner z Pragi wygłosił referat zatytułow any „Local Dem ocracy and Local Elite in Czech Republic” . Jak zauważył, czeskie społeczeństwo jest silnie sfragm entaryzowane. P artie polityczne nie są w Czechach silne na

(2)

SPRAWOZDANIA 291 poziom ie lokalnym . Cyrkulacja elit lokalnych jest bardzo intensywna, ich przekrój zaś pozw ala nam dostrzec, iż składają się one w większym stopniu niż m iało to miejsce przed rokiem 1989 ze starszych mężczyzn z wyższym wy­

kształceniem.

W iesława Surażska z Centrum B adań Regionalnych zajęła się kwestią lokalnych korzeni społeczeństwa obywatelskiego w czasie transform acji p o st­

kom unistycznej w referacie o tym samym tytule („Local Origins of Civil Society in Post-C om m unist T ransition”). Jak wykazały jej badania populacji w pewnych regionach Czech i Polski, m asowi m igranci nie biorą udziału w głosowaniach politycznych bądź głosują populistycznie, co prowadziłoby do tezy o podstaw owym znaczeniu zakorzenienia i wspólnotowości dla p o ­ ziom u obywatelskości i dem okracji w danym społeczeństwie. Co za tym idzie, duża m obilność m a znaczenie wyjątkowo negatywne dla wyżej wy­

m ienionego problem u.

W dalszej części konferencji zajęto się zagadnieniem elit samorządowych w Polsce. P iotr K ryczka z K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawił referat pt. „Political Identity o f Self-Governmental Elites” . Podzielił się w nim rezultatam i b ad a ń n ad tożsam ością radnych w 96 gm inach badanych od 1994 roku. W iększość owych radnych stanowili ludzie zasiedziali w swoich miejs­

cowościach, choć nie należący do żadnych lokalnych ugrupow ań, ja k i zdystan­

sowani wobec p artii politycznych szczebla ogólnokrajowego. Lokalne elity odznaczają się często „syndrom em kom batanctw a” , ja k to określił referent, m ając tu n a myśli sposób, w jaki ich dysydencka przeszłość wpływa na nieufność i podejrzliwość wobec procedur oraz aktywność w zwalczaniu przeciwników politycznych.

N ad kolejnym problemem zastanawiał się Jerzy Bartkowski z Instytutu Socjologii U W w referacie pt. „H ow the D em ocratic Fram ew ork Affects Shaping o f Local Elite” . W skazał on m .in. n a dużą stabilność tych elit, wzrost liczby inteligentów oraz spadek liczby robotników , kobiet i ludzi m łodych w lokalnych władzach. W dyskusji zwrócono uwagę n a szerokość pojęcia elita lokalna, któ re wychodzi poza elitę polityczną.

D o n K alb z H olandii (oraz z Instytutu N au k o Człowieku w W iedniu) rozpoczął drugi dzień konferencji, dzieląc się „Reflections on the Possible F utures o f Citizenship in CEE Countries. Preliminary insights from a Polish Local Case Study” . Jego b adania dotyczyły sam orządów fabryk w regionie wrocławskim. Referent zwrócił uwagę n a fakt m ałego uczestnictwa oraz małej stabilności w zarządzaniu, co zdaje się potw ierdzać słabość społeczeństwa obywatelskiego i poczucia wspólnotowości. Jak zauważyła Jo anna Kurczewska w czasie dyskusji, polskie idee w spólnoty są dość silne, ale nie zostały dostatecznie zinstytucjonalizowane.

D avid D om isch z Central E uropean University zajął się „The Social Em- beddem ent o f Polish Regional D evelopm ent” , a konkretnie znaczeniem adm i­

(3)

292 SPRAWOZDANIA

nistracji wojewódzkiej i instytucji sejmika wojewódzkiego dla tegoż rozwoju.

Ja k w ynika z przeprow adzonych badań, rola sejmików wojewódzkich, choć pierwotnie duża w założeniach rządowych, zdaje się obecnie sukcesywnie m a ­ leć, a to za spraw ą wzrastającej niechęci rządu wobec decentralizacji i wzro­

stu kontroli adm inistracji wojewódzkiej n ad działalnością sejmików.

Problem em m iędzyetnicznych relacji polsko-ukraińskich we w spólnotach lokalnych zajął się D ariusz W ojakow ski w referacie pt. „Inter-ethnic Coexisten­

ce in Local Com m unities in the Polish-U krainian Borderland: Integration-Isol- ation-D esintegration” . Przedstawił on wyniki badań ośmiu w spólnot położo­

nych po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Jak wykazały badania, reprezentacja mniejszości w samorządzie pow oduje lepszą artykulację jej interesów i lepsze działanie tegoż sam orządu. W dyskusji zastanaw iano się, ja k dalece działalność sam orządow a n a szczeblu lokalnym m oże być do b rą szkołą życia obywatelskiego.

K atarzy n a Dzieniszewska z Instytutu Stosowanych N au k Społecznych U W om ówiła rezultaty bad ań przeprow adzonych pod kierunkiem Jacka Kurczew ­ skiego i poświęconych problem atyce rozw oju społeczeństwa obywatelskiego na poziom ie lokalnym (tytuł referatu brzmiał: „Local Civil Society as a Political A cto r”). Ja k w skazują badania szeregu m iast i gmin Polski w okresie wyborów lokalnych 1998 roku, społeczeństwo obywatelskie jest obecne na lokalnej arenie politycznej w zbadanych miejscowościach i uczestniczy w nich jak o aktywny p artn er i kon troler w ładz lokalnych.

Popołudniow ą sesję drugiego dnia konferencji poświęcono na omówienie problem u doniosłości tradycji lokalnych dla rozwoju i poziom u demokracji w Polsce w świetle b ad ań zespołu Joanny Kurczewskiej przeprowadzonych w czterech celowo dobranych miejscowościach Polski. Jak stwierdziła J.

K urczew ska w swoim referacie zatytułow anym „Local T raditions for D em o­

cracy?” , podział rozbiorow y Polski stanowi nadal silny czynnik w rozwoju dem okratycznym . Jakościowe badania rodzin, instytucji i autorytetów w wy­

branych miejscowościach wykazały, że nośnikam i tradycji, w tym wartości dem okratycznych, są tam rodziny zasiedziałe lub instytucje pośredniczące oraz m igranci, którzy zdołają przenieść cenne wartości z miejsc swojego poprzed­

niego zamieszkania. W toku b adań dały się wyodrębnić dwa m odele dem o­

kracji: republikańska (w Skoczowie i W rześni, z silnymi instytucjami pośred­

niczącymi) i inteligencka (w W ęgrowie, wypływające z tradycji rom antycz- no-elity stycznych).

D alszą analizą om aw ianych bad ań zajął się Andrzej Szpociński z Instytutu Studiów Politycznych PA N , koncentrując się n a problem ie postrzegania swoj- skości i obcości przez władze lokalne w w ybranych miejscowościach („Local A uthorities: »Ours« o r »Aliens«?” ). Używając analizy pól semantycznych, wykazał on, iż w każdej z tych trzech miejscowości inaczej rozum iano pojęcie obcego i obcości.

(4)

SPRAWOZDANIA 293 Referat W ładim ira T arasow a i Ludmiły N aum enko z Białorusi poświęcony był problem owi „Em ergence o f the N ew Political Elites in Belarus” na szczeblu lokalnym. Ja k stwierdził W. Tarasów , autokratyczna władza prezydenta skute­

cznie uniem ożliwia pojawienie się tam demokratycznie wybranych i prężnie działających elit politycznych, gdyż wszystkie obecne elity są powoływane do funkcjonow ania bezpośrednio przez prezydenta.

O statnim punktem drugiego dnia konferencji było spotkanie z m arszałkiem województwa dolnośląskiego, Janem Waszkiewiczem, poświęcone dyskusji nad konkretnym i problem am i określonego regionu i m ające n a celu szukanie odpowiedzi n a szereg pytań związanych z tem atyką rozwoju lokalnego, m oż­

liwych strategii działania władz lokalnych, ja k i skutecznego wkładu socjologii w lepsze poznanie i zrozumienie zagadnień lokalnych. W czasie dyskusji poruszono między innymi kwestie związane z reform ą administracji państw o­

wej, reform ą służby zdrow ia i systemu edukacji oraz omówiono problem y będące konsekwencją prywatyzacji państw owych do niedaw na zakładów pracy znajdujących się n a terenie obecnego województwa dolnośląskiego. Zw rócono też uwagę n a istotną rolę w spółpracy między władzami regionalnymi i na konieczną koordynację działań, których skala wykracza poza zasięg jednego województwa.

O statni dzień konferencji rozpoczęto rozważaniem kwestii teoretycznych ujęć problem ów w spólnot lokalnych. A neta G aw kow ska ze Szkoły N auk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PA N przedstawiła „C om ­ m unitarians on Local Com m unities (Theoretical A pproach)” , podkreślając ich pozytywny do nich stosunek, k tóry wypływa z założeń o społecznej naturze ludzkiej i, co za tym idzie, z fundam entalnej potrzeby bycia wspieranym przez w spólnotę na drodze rozwoju jednostki. Jak podkreślają wielokrotnie kom uni- tarianie, „ciepło” w spólnot lokalnych jest w stanie przeciwstawić się „zim nym ” strukturom współczesnego państw a liberalnego. W dyskusji poruszono p ro b ­ lem mniejszości narodow ych i etnicznych oraz ich postrzeganie własnych praw jak o praw jednostkow ych i zbiorowych. Zw rócono też uwagę na konieczność analizy treści poszczególnych wspólnot. Podkreślono jednocześnie fakt nie­

zaprzeczalnej nobilitacji wspólnot, jak a m a miejsce w filozofii politycznej kom unitarian.

K onferencję zam knęła ogólna dyskusja nad nowym projektem badań porównawczych powiązanych z tem atyką konferencji oraz podsum ow ująca całość tego bogatego w intelektualną treść spotkania. M ożna mieć nadzieję, że inicjatywa konferencji poświęconej tak ważkiej problem atyce w spólnot lokal­

nych przyniesie w ydatne owoce w postaci lepszego jej zrozum ienia oraz przyczyni się do głębszego zbadania problem u relacji tradycji i nowoczesności oraz demokracji.

Aneta Gawkowska

Cytaty

Powiązane dokumenty

ją się w Polsce oraz stanu gospodarki w okresie przejścia. Charakter i strategia transformacji systemowej.. Transfom1acja systemowa, która dokonuje się w Polsce, podobnie

Zatem długość słowa xzv jest postaci 8n gdzie n < N i słowo to składa się z czterech zrównoważonych segmentów długości 2n < 2N.. Czyli początkowy albo końcowy

Potrzeby seksualne człowieka nie wymagają zaspokojenia pod groźbą utraty życia czy zdrowia, a zdolność czekania- „seksualnego milczenia” - jest sprawnością,

W grupie chorych na OBSz niepoddawanych allo- -SCT oraz leczonych auto-SCT udowodnio- no, że stosowanie profilaktyczne tego leku zmniejsza: odsetek kolonizacji powodowa- nych

Ważną częścią pracy jest analiza badań an­ kietowych dotyczących wpływu rodzaju grama­ tycznego na stereotypizację płci. Wyniki ekspe­ rymentu wskazują, że sam

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza struktury finansowania przedsiębiorstw z wybranych europejskich gospodarek oraz porównanie struktury finansowania

Istotne różnice w masie ciała i masie jaj między bada- nymi rodami wynikają z różnic genetycznych, co potwierdzają także wyniki badań Singh i in.. dniu, a więc

Obiektem badań było siedem odmian traw niskich, zróżnicowanych wczesnością rozwoju pę- dów generatywnych: Lolium perenne (Bajka, Diament, Gagat, Naki), Poa pra-

Zgodnie z omawianymi przepisami, plantatorzy korzystający w da­ nym okresie referencyjnym z instrumentów wsparcia rynkowego w ra­ mach wspólnej organizacji rynku

odbyło się, w gmachu Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie spotkanie wykładowców oraz studentów katedr katechetyki uczelni war­ szawskiej i Katolickiego

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie do 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zamówień polegających na powtórzeniu usług podobnych

Mimo wykazania dość znacznej liczby gatunków – ponad połowę wszystkich znanych z Polski (226) i wykazanych dotychczas z całych Karpat (211 gat.) trzeba stwierdzić, że wiedza

We close by noting that, with possible integration into multiscale topology optimization or as a standalone framework to explore the design space (e.g., via genetic algorithms),

W interpretacji tej narracji wspo- mnieniowej, która jest właściwie esejem autobiograficznym, autorka artykułu podejmuje przede wszystkim takie kwestie, jak relacje rodzinne –

Historię, z jaką spotykamy się w Opowieści, z uwagi na jej związek z gotycy­ zmem i nurtem grozy, a nawet niemieckim ekspresjonizmem filmowym, można określić jednym

Władze Brazylii świadome wielkości krajowego rynku zbytu na tego typu produkty oraz strategicznego znaczenia rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu zdecydowały się na

Nie da się jednak wyklu­ czyć, iż nawet bardzo niezależny bank centralny (np. Bundesbank), starając się wybie­ rać mniejsze zło, może niestety zdecydować się

Łódź znajduje się na obszarze geologicznie młodszym / starszym niż obszar, na którym jest położony Lublin.... Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli

W przedstawionym na rysunku 3 modelu architektury systemowej prosumpcji w obszarze e-zdrowia najważniejszy jest proces biznesowy konsultacji e-zdrowia, który obejmuje

Tym razem sz³o Mu szybko, chcia³, aby manu- skrypt w rêkach ucznia Jego, profesora Ireneusza Walasz- czyka — redaktora naczelnego Acta Geologica Polonica, znalaz³ siê jeszcze

Otóż wyłączność coraz większa prawniczości naszego życia zbiorowego naprowadza na cywilizację, stojącą prawniczością, gdzie nawet religia jest tylko prawem, a z

WIEK OBAZ PRZEBIEG PRZTIWSTU ML\2SZOSCI MAD NA TABASIE ZALEWOWYM WISl.Y W REJONIE WARSZAWY.. W SWIETLE

Bezpłatna pomoc prawna dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy jest udzielana w ramach ogólnego systemu pomocy prawnej dla osób niezamożnych.. Opiera się on