• Nie Znaleziono Wyników

KARTKÓWKA nr 17TEMAT: POLE POWIERZCHNI GRANIASTOSŁUPA I OBJĘTOŚĆ PROSTOPADŁOŚCIANU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTKÓWKA nr 17TEMAT: POLE POWIERZCHNI GRANIASTOSŁUPA I OBJĘTOŚĆ PROSTOPADŁOŚCIANU"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

1

KARTKÓWKA nr 17

TEMAT: POLE POWIERZCHNI GRANIASTOSŁUPA I OBJĘTOŚĆ PROSTOPADŁOŚCIANU

1.

2 p. Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Graniastosłup, którego podstawą jest trapez równoramienny, ma 3 pary

ścian równoległych. P / F

b) Tylko sześcian ma w podstawie kwadrat. P / F

c) Graniastosłup, którego podstawą jest równoległobok, ma 6 ścian,

12 krawędzi i 8 wierzchołków. P / F

d) W prostopadłościanie krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka mają długości a, b, c, a sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu

opisuje wzór: 4a + 4b + 4c. P / F

2.

4 p. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy. Oblicz pole powierzchni i objętość tej bryły.

3.

1 p. Objętość prostopadłościanu jest równa 42,5 cm3. Krawędzie jego podstawy mają długo- ści 5 cm i 3,4 cm. Jaką długość ma wysokość prostopadłościanu?

Zaznacz poprawną odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie I lub II.

A. 2,5 cm,

ponieważ I. jest to iloraz: 42,5 : 5 : 2,4.

B. 2,4 cm, II. jest to liczba spełniająca równanie 5 · 3,4 · x = 42,5.

4.

3 p. Krawędź sześcianu była równa 10 cm. Długość każdej krawędzi zwiększono o 100%.

a) Ile razy zwiększyło się pole powierzchni sześcianu?

b) Ile razy zwiększyła się objętość sześcianu?

Cytaty

Powiązane dokumenty

powinny korzystać z komentarzy przy zadaniach ( wracać do oglądanych filmików), a jeżeli potrzebują wyjaśnień mogą kontaktować się ze mną przez dziennik, maile, czy

(1) podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku długości x, (2) pole (prostokątnego) przekroju prostopadłościanu płaszczyzną. zawierającą krawędź podstawy i przekątne

Oblicz objętość oraz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, wiedząc, że krawędź jego podstawy jest równa 12 cm, a krawędź

ścian równoległych. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy.

2 pkt – poprawny sposób obliczenia zależności pomiędzy krawędziami prostopadłościanu (krawędź boczna jest trzy razy dłuższa od krawędzi

Pole powierzchni całkowitej sześcianu obliczamy poprzez obliczenie pola jednej jego ściany (kwadratu), a następnie pomnożenie otrzymanego wyniku przez 6 , czyli przez ilość

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi , a wysokość ściany bocznej ma długość 3cm..

Objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 16 cm 3 , a krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy.. Oblicz długość krawędzi

Wysokością graniastosłupa nazywamy odcinek, który łączy podstawy graniastosłupa i jest do tych podstaw

Dzisiaj spróbujemy rozwiązać kilka zadań egzaminacyjnych związanych z polem powierzchni i objętością prostopadłościanu i sześcianu. Takie obliczenia przydadzą ci się także

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian. Zatem ,aby obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu należy obliczyć pole każdej jego ściany a

Dlatego też przepis, który dzisiaj poznasz będzie pasował także do prostopadłościanu i sześcianu.. Aby obliczyć objętość graniastosłupa należy pomnożyć pole podstawy tego

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 4 cm oraz wysokości 10 cm.. Ile litrów wody pomieści basen, którego kształt i wymiary podano

Temat jest powtórzeniowy, ale jeśli potrzebujesz odświeżenia wiadomości obejrzyj filmy (każdy po około 5 minut):4.

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez

- umie obliczyć pole powierzchni sześcianu, prostopadłościanu oraz brył powstałych po odcięciu prostopadłościennych fragmentów od prostopadłościanu,. - rozumie

Pole powierzchni bocznej pewnego prostopadłościanu wynosi 156 cm 2. Oblicz długość drugiego boku podstawy i objętość prostopadłościanu... c)

Agnieszka Piwko Renata Karwowska Krystyna Skrodzka Katarzyna Krystowczyk Barbara Zabielska

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa lub ostrosłupa jest sumą pól wszystkich ścian. Wiedząc , że krawędź sześcianu wynosi 3cm ,oblicz jego pole powierzchni całkowitej.