• Nie Znaleziono Wyników

2. Dla chętnych:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2. Dla chętnych:"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Historia VII – 15 czerwca 2020r.

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej.

 Poznam sytuację międzynarodową Polski przed II wojną światową.

1. Zapoznaj się z tekstem podręcznika: Temat–Polska w przededniu II wojny światowej - str. 264 – 267.

Zwróć uwagę na:

– postawę Polski wobec decyzji konferencji monachijskiej – relacje polsko-litewskie

– niemieckie żądania wobec Polski

– postawę władz polskich wobec roszczeń Hitlera

– zacieśnienie współpracy Polski z Francją i Wielką Brytanią – pakt Ribbentrop–Mołotow i jego konsekwencje

– postawę społeczeństwa polskiego wobec pogarszającej się sytuacji międzynarodowej

2. Dla chętnych:

 Zapoznaj się z materiałami dodatkowymi :

- https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-wybuchem-ii-wojny- swiatowej/D1BUWqzvx

- http://www.1939.pl/przed-wybuchem-wojny/sytuacja-polityczna/index.html

3. Wykonaj w zeszycie przedmiotowym:

- zadanie 1- 3 z podręcznika ze strony 267

- Kontakt z uczniami na Messengerze - E-mail nauczyciela: iwondob@op.pl

- Konsultacja z nauczycielem na Skype – czwartek 11.00-12.00

(2)

Polska w przededniu II wojny światowej – NOTATKA

1. Konflikt polsko-czechosłowacki o Zaolzie (część Śląska Cieszyńskiego, zamieszkała przez Polaków)

a. Zaolzie wbrew wcześniejszym ustaleniom zostało włączone do Czechosłowacji w 1919 r.

b. wcielenie Zaolzia do Polski – X 1938 r.

– Polska skorzystała z okazji, jaką stworzyła III Rzesza, żądając na konferencji w Monachium oddania im przez Czechosłowację Sudetów

– minister Józef Beck wystosował do Czechosłowacji ultimatum z żądaniem zwrotu Zaolzia – 2 X 1938 r. na Zaolzie wkroczyły wojska polskie

2. Zaostrzenie stosunków polsko-niemieckich

a. niemieckie żądania wobec Polski zostały przedłożone przez Joachima von Ribbentropa 24 X 1938 r.

III Rzesza domagała się od Polski:

– zgody na wcielenie do Niemiec Wolnego Miasta Gdańska

– zgody na przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej z Niemiec do Prus Wschodnich

– ponadto Ribbentrop zaproponował przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego

b. w zamian Niemcy zaproponowali Polsce:

– utrzymanie przez Polskę wolnego portu i kolei w Gdańsku – przedłużenie paktu o nieagresji na 25 lat

– pomoc w uzyskaniu wspólnej granicy z Węgrami

c. władze polskie kategorycznie sprzeciwiły się żądaniom niemieckim 3. Sojusz z Francją i Wielką Brytanią

a. 31 III 1939 r. premier Anglii, Neville Chamberlain udzielił Polsce gwarancji pomocy na wypadek agresji ze strony Niemiec.

b. w kwietniu Wielka Brytania i Polska udzieliły sobie wzajemnych gwarancji c. do sojuszu polsko-angielskiego przyłączyła się Francja

4. Zacieśnienie polsko-francusko-angielskiej współpracy Adolf Hitler wykorzystał jako pretekst do wypowiedzenia polsko-niemieckiego paktu o nieagresji – 28 IV 1939 r.

5. Nawiązanie współpracy przez ZSRS i III Rzeszę

a. 23 VIII 1939 r. został zawarty niemiecko-radziecki pakt o nieagresji, zwany paktem Ribbentrop-Mołotow

b. do traktatu dołączono tajny protokół, w którym III Rzesza i ZSRS dokonały podziału Europy Środkowej na strefy wpływów

c. na jego mocy również ziemie polskie zostały podzielone między oba państwa

Cytaty

Powiązane dokumenty

po śmierci Józefa Piłsudskiego obóz sanacyjny uległ podziałowi i ukształtowały się dwie grupy:. – grupa zamkowa z prezydentem Ignacym Mościckim na czele

– znaczenie terminów: sejm ustawodawczy, mała konstytucja, konstytucja marcowa, kontrasygnata, Zgromadzenie Narodowe, system parlamentarny, czynne i bierne prawo

 Zastanowię się, czy wysiłek militarny w zmaganiach o granice był potrzebny i miał wpływ na korzystniejsze rozwiązania dla Polski.. KARTKÓWKA Z TRZECH OSTATNICH

został utworzony Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową – 14 XI

W pewnym momencie każda z nich wskakuje na losowo wybranego psa (to oznacza, że będziemy zakładać, że każdy możliwy rozkład tych t pcheł na n psach jest jednakowo

Gracz wygrywa, jeśli otrzyma 4 karty o tej samej wartości (możliwe jest, że gracze wygrywają jednocześnie). wygrał co najmniej jeden;.. b.. Ustawiamy w rzędzie litery ze

Zbuduj model przestrzeni klasycznej dla tego doświadczenia, czyli takiej, w której wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne.. Oblicz prawdopodobieństwo

dokładnie 10 razy została wylosowana kula antracytowa, jeśli wiadomo, że za pierwszym i drugim razem została wylosowana kula antracytowa;.. w pięćdziesiątym