Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1938.08.06, R. 20, nr 90

Pełen tekst

(1)

ć*w nwrntrB 10 fro»«y Opłacono gołówkg i góry

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW

Nr 90baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sobota dnia 6 sierpnia 1938 Rok 20

ita

Wstęp do prawdziwej wojny

pomfęcfzy

K O M U N IK A T JA PO Ń SK I. ] W iadom ości rozpow szechniane przez przew aża opinia, że m arsz. B liicher zdo- spraw zagranicznych notę, protestującą TO K IO . Sztab arm ii koreańskiej ogło źródła japońskie, jakoby sam oloty so- ła przeforsow ać sw e stanow isko. przeciw ko atakom japońskim z dnia 31 sił o godz. 11 w środę (w edług czasu w ieckie urządzały naloty na terytorium i lipca i 1 sierpnia 1938 roku na C zangku- ( lokalnego) kom unikat o przebiegu w y-] M andżurii i bom bardow ały m iejscow o- j TO K IO . Sow iecki charge daffaires feng, rzekom o leżące na terytorium so-

padków na granicy m andżurskiej w cią-; ści w M andżurii nie są praw dziw e. N a-'w Tokio Sm etanin w ręczył w czoraj po w ieckim . N ota została przedstaw iona se- gu ostatniej doby. j leży podkreślić, że od początku ostatnie- południu w japońskim m inisterstw ie kretarzow i generalnem u U gaki.

W ubiegły w torek 4 bataliony piecho-' go zajścia rząd sow iecki w yraźnie stw ier i ty sow ieckiej, w spom agane przez 19 dził. że będzie dążył tylko do obrony ob dział i 30 czołgów zaatakow ały o godz.! szaru, który należy niew ątpliw ie do 15 m iejscow ość Szatsaoping na obszarze Zw iązku Sow ieckiego. Siły lądow e i po- M andżurii. O działy sow ieckie zbliżyły w ietrzne arm ii sow ieckiej przestrzegają się na 200 m etrów do stanow isk japoń- bardzo ściśle tej dyrektyw y i przez ca- skich, jednakże gw ałtow ny ogień ze ły czas akcja tych w ojsk toczy się w y- strony japońskiej zm usił w ojska sow iec- łącznie w granicach obszaru sow ieckie- kie do w ycofania się na odległość 400 go.

m tr. O godz. 20 w e w torek w ojska so- ] K om unikat agencji Tass w dalszym w ieckie ponow nie zaatakow ały stanow i-’ciągu zarzuca stronie japońskiej rozpow -

Sowiety nie są gotowe do wojny z Japonią

TO K IO . Prasa japońska na naczel- Sow iety nie są w ew nętrznie przygotow a nych m iejscach om awia położenie na gra ne do w iększego starcia z Japonią z po- nicy m andżursko - sow ieckiej. -w odu m ałego zajścia granicznego, prze­

ciw nie czynniki sow ieckie odczuw ają ko­

nieczność uregulow ania spornych spraw granicznych, które m ącą stosunki m iędzy obu państw am i. R ów nież rząd japoński dąży do pokojow ego załatw ienia spraw spornych i dow iódł tego w czasie roko­

w ań. Chociaż rokow ania dyplom atyczne zostały zerw ane pom im o pokojow ych za­

m iarów Japonii, to jednak dążyć należy do załatw ienia spornych spraw granicz- , nych zasadniczo i raz na zaw sze w inte- j resie pokoju na D alekim W schodzie.

Jeżeli rząd sow iecki ze w zględów po-

„N iczi - N iczi - Szim bum " pisze: N ie rozum iem y do czego zam ierza rząd so- ska japońskie, lecz zostały odparte. szechnianie nieścisłych w iadom ości o ' w iecki popychając stosunki z Japonią na Straty sow ieckie są bardzo duże. W ojska przebiegu zajść na granicy sow iecko drogę pow ażnego kryzysu i pom ijając japońskie w doskonałym stanie m oral- m andżurskiej i oskarża niektórych dy- m ilczeniem protest japoński przeciw ko nym zw ycięsko utrzym ały w sw ych rę- plom atów japońskich o działanie w kie-; niepraw nem u zajęciu w zgórza C zangku- kach pozycje. J runku kom plikacji położenia. W tych feng przez w ojska sow ieckie. N ie rozu-

A rtyleria sow iecka — stw ierdza dalej w arunkach — brzm i doniesienie Tassa* m ierny rów nież dlaczego Sow iety unika- kom unikat — zajęła teren rozłożony na — prow adzenie dalj w rogich działań 'ją rokow ań dyplom atycznych z Japonią

obszarze M andżurii, w pobliżu M aja -1 . . . ,

oszan (około 10 kim . na północny w schód od K ozo w K orei). Z tego stanow iska działa sow ieckie bom bardują K ozo przez rzekę Tium en. Po stronie japońskiej i

m oźe pociągnąć za sobą niezw ykle w ażne następstw a.

LITW IN O W CZY B LC C HER ?

po- celem przyjaznego załatw ienia spraw y C zangkufeng.

N ależy przypuszczać, że w ładze so-]

w ieckie kierując zainteresow anie ludności litycznych nie chce obecnie dążyć do po . 'z i.. . . . - . j i M O SKW A . W tutejszych kołach po-1 na w ypadki na granicy m andżurskiej kojow ego załatw ienia tego sporu, Japo- koreańskiej nie zarejestrow ano żadnych lityCznych tw ierdzą, że m inister spraw chca odw rócić uw agę sw ych obyw ateli nia zaczeka na sprzyjające okoliczności.

r>7r> 7a c a 1 zagranicznych Litwinow nalegać m a na ocj ciężkiej sytuacji w ew nętrznej i nie- Japonia m usi jednak oiągnąć cele sw ej c . , ’i- i • i j • 'Po^°iow e rozw iązanie konfliktu na D ale zadowolenia z rządów sow ieckich. M ożli akcji w ojennej w C hinach. Jest to abso- am o o y sow iec le rązy y os ni W schodzie, oraz że zależy m u na w e także, że rząd sow iecki chce pow - lutna konieczność dla naszego kraju. G dy sko nad K ozo w ubiegły poniedziałek uniknięciu w szelkich kom plikacji. 'strzym ać Japonię od rozpraw ienia się z ofensyw a japońska w C hinach osiągnie i poniosły cięż je s ra y o ar y ern । N atom iast m arszałek B liicher żądać C zan - K ai - Szekiem . a zw łaszcza zaha-'sw e cele należy zbadać rzeczyw iste za- przecow ło niczej. a ozo zrzucone zo- m a energicznej interw encji przeciw ko Ja m ow ać japońską ofensyw ę na H ankou.1 m iary Sow ietów i załatw ić w iele spraw stały bom by z w ysokości 2.000 m tr. Pro-' iL !w w ojsk h kołach M oskw y N ależy zdaw ać sobie spraw ę z tego, iż'spornych m iędzy obu krajam i.

cent trafienia bardzo m ały. W e w torek r x s H j v y >

19 sam olotów sow ieckich ponow nie ata-:

kow ało K ozo, zrzucając dużą ilość bom b, i Procent trafienia bardzo niski. Jedna z ;

przy barakach w ojskow ych, druga trafiła ]

Minister EBecB^ w ffloruienii

w pryw atny dom koreańczyka.

Tpęypyp jprApM ATAK' ODPARTY ' O SLO. D nia 2 sierpnia p. m inister ..D ziękuję raz jeszcze W aszej Eksce- różne zagadnienia życia europejskiego.

TO K IO W ' d d 7 jB eck byi o godzinie 11-tej przyjęty w lencji za słow a zaufania dla polityki m o- W ten sposób spotkanie to poza cenio- d łg czasu japońskiego^0w ojska^so' pa^acu królewskim na audiencji przez jego kraju i pragnę dodać, że uw ażam nym przez nas zbliżeniem dw ustronnym , sżkód, jednakże m ieszkańcy K ozo zostali

ew akuow ani.

j. K . M . króla H aakona V II, potem zło- rozm owy za szczególne pożyteczne albo pozw ala nam oczekiw ać w yników o o-

' 4- *’A* AlUlu iiaaikwiAa r xxy 1 kJZłlllkJ W y Z/d oZ/VZ* llltJ puzyivv£llv dlUU |JLjZ>Wc11c1 11 CLIII. Uk zZ. 1V

w ie ic w si e o aaionow z^a ^ył w izytę prem ierow i N yaardsvold’ow i w iem pozw alają nam one skontrolow ać biektyw nej w artości.“

kow ały ponow nie stanow iska japońskie i 7m inistrow i spraw zagranicznych K ohto' i sprecyzow ać nasze punkty w idzenia na na w zgórzach C zangkuteng i Szatsaopm g w i_ któ astępie „w izytow ali m inistra

lecz zostały odparte. w G rand H otelu. Po obiedzie odbył się jc , H otelu Po obledzie odbvł sie TA JEM N IC ZE M A R SZE

SO W IEC K IC H C ZO ŁG Ó W TO K IO . N a odcinku granicy sow iec­

ko - m andżurskiej m iędzy N ow okijew - skim i Paszynem zauw ażono od środy rano ruchy czołgów sow ieckich i sam o­

chodów ciężarow ych. Jaki cel m ają te ru

chy nie w iadom o. K oła oficjalne stw ier- m ówienie takim stw ierdzeniem : dzają, ź w ojska w zdłuż granicy stoją w

pogotow iu.

K O M U N IK A T SO W IEC K I

M O SK W A . Sow iecka agencja Tass ogłasza następujący opis starcia na gra­

nicy m andżurskiej w e w torek dnia dru­

giego sierpnia.

2 sierpnia o św icie w ojska japońskie podjęły na now o natarcie na w zgórze Zaoziernaja (C zangkufeng) położone na terytorium sow ieckim . W alka w okolicach w zgórza trw ała przez przez cały tydzień.

Ze strony sow ieckiej podjęto bom bardo­

w anie z sam olotów oraz ostrzeliw anie z artylerii, aby uniem ożliw ić w oj kom ja­

pońskim w ejście na terytorium sow iec- cii kie. Japończycy ponieśli duże straty. 7

O SLO . W czasie obiadu w ydanego ]

ZSOO. w 24-ta rocznice wojny światowej

na czesc m inistra B ecka, p. m inister. .... . . . .

spraw zagranicznych N orwegii K oht w y- * M O SKW A . Poniedziałek jako dzień bec w iadom ości nadchodzących z D ale- głosił przem ów ienie, na które następnie 24-tej rocznicy w ybuchu w ojny św iato- kiego W schodu. W M oskw ie od rana od- odpow iedział m inister Beck. ;w ej stał w całym ZSR R pod znakiem po- byw ały się po fabrykach, w lokalach pu-

M inister B eck zakończył sw oje prze- gotow ia w ojennego. blicznych i na placach w ielkie zgrom adzę N astrój ten potęgow ał się jeszcze w o- nia, na których om aw iano rów nież ostat­

nie w targnięcie oddziałów japońsko - m andżurskich na terytorium ZSR R w re­

jonie C zang - K u - Feng. Jek się okazu­

je, w ataku na pozycje sow ieckie brało udział około 10.000 żołnierzy, rozloko­

w anych w kilku rzutach na całej linii na tarcia długości około 4 km . N astroje M oskw y są przynajm niej, jeśli chodzi o oficjalną ich stronę zdecydow anie w o­

jow nicze. W czasie poniedziałkow ych ze­

brań uchw alono szereg ostrych rezolucyj, skierow anych przeciw ko Japonii i prze­

ciwko faszystow skiem u sprzysiężeniu na całość terytorium ZSR R . Prasa, pośw ię­

cając 24-tej rocznicy w ybuchu w ojny św iatow ej w stępne artykuły podkreśla

‘realność niebezpieczeństw a now ej w ojny,

Ml

Ofiary rozruchów w Palestynie

970 zahitijch i rannijch

JER O ZO LIM A . W ciągu lipca jak o-j bom bow ych przy czym ranne zostały 3 bliczają ofiarą rozruchów w Palestynie : osoby. W H ebronie pow stańcy zaatakow a padło około 670 zabitych i rannych, w li jeden z gm achów rządowych. Po na- tym 148 zabitych A rabów i 600 Żydów , dejściu policji napastnicy zbiegli.

A rabów w tym czasie zostało rannych 265, Żydów 201.

W w ielu innych m iejscow ościach do _ __ ___ szło do strzelaniny. N a linii Lydda — Stale napływ ają w iadom ości o no- H aifa na skutek sabotażu w ykoleił się po w ych zajściach. W Jerozolim ie został ciąg tow arow y. N a linii Jaffa — Lydda Jężko ranny arabski sierżant policyjny. ■ podłożono petardę pod pociąg tow arow y.

Z H aify donoszą o dw óch zam achach i ■—

(2)

Str 2 „GŁOS POMORZA14 Nr 90

Targowiska zwierzęce woj. pomorskiego

hiemcy propagują

niezależność Flamandii

edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.xxU p u Z e stro n y p ew n y ch czy n iikó w Irz e - ,.x-xx (ciej K zeszy p u o W tęca się w o statn ich

v.,xx* j czasacn w iele u w ag i sp raw o m zw iąz.

...o j.-, x. x-x- — x ^ - 'z zag au m en iam i n aro d o w o ścio w y m i t> el-

^xxxxxx> u icu u u w .a « -'g ii. rrze u e w szy stk im czy n io n e są stara - w xdovxw H xuxxxxv m x Im a, ab y u zasao n ic, ze p rz ew a ża ją ca w ię w xuzcxixa a- k szo sc lu d n o ści iia m a n d sk ie j w b e lg ii jw m cz a p a ra tu u a u n a le ż y d o u g ru p o w ań ak ty w isty czn y cli, L aiguw xon.a u zu u - p rzeciw w alo ń sk ich i p rzeciw iran cu sk ich .

;o it u a m a ją p x zeu e O rg an p re m iera T rzeciej K zeszy ,dN atio-

o z n a k i n a d c ią g a ją c e j o u rz y . A iex u cy p o p ie ra ją w y ia zu ie p ro g ra m D eig ijsik icn icix siS iu w , K tó rzy a u in a g a ją się z m ia n y

szej K o n sek w en cji zw ią/K U z rlo la n d ią . K eK sisci p ro p a g u ją c w sp ó łp ra c ę w aio a- S K iego la szy z m u z tła m an o sk im i n a c jo - n aiistam i, z n a jd u ją p rz y cn y in e sta n o w i­

sk o p ra sy n iem ieck iej. S tan o w isk o p ra sy n iem ieck iej je st jasn e. P o p ie ra o n a te ru ­ n ął Z eitu n g ’ w E ssen w y raź n ie stw ie r-(ch y , k tó re o ą z ą d o zm ian y stano w iska

o lbrz y m ia w ięk szo ść fla m an d c z y - b e lg a w sto su n k u d o p a n siw zach o d n ich , G ram m esem . a zw łaszcza d o F ra n c ji.

P rz ez p o łą c ze n ie się z H o lan d ią, w zro sły b y n a tu raln ie w p ły w y N iem iec z y sk u ją cy c h p rz e w a g ę n a d ty m i k ie ru n ­ k am i p o lity czn y m i i g o sp o d arczy m i B e l­

g ii, k tó re b ro n ią n iezaw isło ści B elg ii w p ierw szy m rz ęd z ie w sto su n k u d o w szy ­ stk ich sąsiad ó w b ez w y ją tk u , a w sz c z e­

g ó ln o ści w sto su n k u d o N iem iec.

O sta tn io u k o ń czo n e z o sta ły b a d a n ia p ro w u u a z o n e p rz e z larg uw isK O w y a p a - u i n a u z o rc z y , m a ją c y n a celu o p raco w a- ..

m e p ia n u stru k tu ra ln o - ro zw o jo w eg o n a H ryiiK U m ięsn y m , w szczeg ó ln o ści o d n o ś- „ m e k ia sy lik a c ji targ o w isk i u sta len ie ich VJ sieci o ra z p lan ó w in w esty cy jny ch . ' s .

Z a d a n ia i o b o w iązk i O k ręg ow ej fa r- g o w u k o w ej K o m isji N ad zo rczej n a ty m o d c in k u w y m ag ały p rz e d e w szy tk im d o - c k ła d n e j zn ajo m o ści w szy stk ich targ o w isk w

n a sze g o o k ręg u i ich w aru n k ó w . W ty m lu im n o a o w ia u y m i, w u o ru u ie d za

c e lu in sp e k to r targ o w isk o w y p rz ep ro w a-' u u -izezu . m o ^ ą u n e o u g ry w ac je u y m e ro - k o w stoi n iezaw o d n ie za

d ził in sp ek c je w szy stk ich targ o w isk , o d - ię p o m o cn iczą, z, teg u w zg ięu u v eem n uz- (G ram m es ja k w iad o m o je st p rz y w ó d c ą g ry w a ją cy c h w ię k sz ą ’ ro lę w o b ro cie a e u rz ą u z em a n a ty cn lax g o w isK acii o ę- se p a raty sty c z n e g o ru ch u iiam an d sk ieg o , z w ie rz ę ta m i. N a sk u tek ty ch in sp ek cy j ' u ą o g ran iczo n e d o n a jn iez o ę d m ejszy c a a o b ecn ie o d siad u je k a rę w w ięzien iu w i b a d a ń O k ręg ow a T arg o w isk o w a K o m i-' eiem en to w . G e n t za a k c ję a k ty w isty c z n ą w śró d F la - sja N a d z o rcz a w T o ru n iu p o sia d a o p ra co , JP ian y in w e sty cy jn e , o p ra c o w an e m an d czy k ó w .)

w a n ą ew id en cję k ażd eg o targ o w isk a, tj. p rzez O K ręg o w ą is.o m isję w lo ru n iu o- „ N a tio n a l Z eitu n g o m aw iając o - m o żliw ie ścisłe d a n e o ilo ści i u ro d z a ju o e jm u ją je u y m e k o szty n iezb ęd n y ch ro -' sta tn ie d e m o n stra c je flam an d sk ie, pocino sp ę d za n y c h w ciąg u ro k u zw ierząt, w y -' b o t in w e sty cy jn y c h , k tó re w in n y o y c d o - si z n acisk iem , że o z n ac za ją o n e „g łu ch e so k o ści d o ch o d ó w , stan u tech n iczn y ch u - k o n an e n a targ o w isk ach , c e lem d o p ro w a-

rz ą d ze ń ta rg o w isk a i c h a rak te ry sty k ę je u zen ia ich d o n a le ż y te g o stan u i d o sto- g o ro li w o b ro cie zw ierzętam i. Z z e sta- so w an ia d o w y m o g o w ro z p o rzą d z e n ia w ień ty ch w y n ik a, że w o jew ó d ztw o P o - M in iste rstw a P rze m y słu i H a n d lu z d n ia ' m o rsk ie p o siad a 112 targ o w isk zw ierzę- 4 sie rp n ia 1 9 3 6 ro k u . W sz c z e g ó ln o ści' cy ch. W ro k u 1937 sp ęd zon o n a targ o w i- p rz e d sta w io n e w p la n a ch su m y o b e jm ą sk a p o m o rsk ie 5 4 .9 3 1 k o n i, 5 9 .6 3 8 k ró w . K o szty ro b o t ziem n y ch , n iw elacy jn y ch , 5 .8 2 2 jało w ic, 1 1 ,9 8 8 cieląt, 2 1 5 ,2 0 0 o d w a d n ia ją c y c h i b ru k a rsk ic h , b u d o w y św iń i p ro sią t o ra z 2 .8 4 6 o w iec. W p ły w y stu d z ień i ściek ó w , sta ły ch ra m p d o ła -' z o p ła t targ o w isk o w y ch w ro k u 1 9 3 6 -3 7 d o w an ia i w y ła d o w a n ia z w ie rz ąt, w resz-

w y n o siły 2 0 8 .8 8 2 zł. U rząd zen ia w ag o w e cie p ra c zw iązan y ch z zad rzew ien iem W m a ju b r. P K O . z a in c jo w a ła w sp ó ln e w eg o . k tó reb y z a sp a k a ja ło p o trze b y za- z n a jd u ją się n a 2 3 targ o w isk ach . targ o w isk , jeg o o g ro d zen iem i in n y ch, k o n iere n cje p rz ed staw icie li z a k ła d ó w u - k ła d ó w u b ezp ieczeń , ch o ciaż z a k ład y te

P rz ed p rz y stą p ien ie m b o w iem d o o r- N a p o d sta w ie b a d a ń p rz e p ro w a d z o n y c h b ezp ieczen , celem p rz e d y sk u to w a n ia za- g a n iza c ji ry n k u , trz eb a d o k ła d n ie z d a ć w te ren ie o ra z m a te ria łó w c h a rak te ry - g ad m eri, z w ią z a n y c h z o rg a n iz a cją stu - so b ie sp ra w ę n ie ty lk o z ro li g o sp o d a r-j z u ją c y c h o b ró t z w ierz ę ta m i n a te re n ie d io w u b ezp ieczen io w y ch w P o lsce, c z e j, ja k ą p o szczeg ó ln e o śro d k i k o n c e n -,w o j. P o m o rsk ieg o , O k ręg o w a K o m isja W k o n fe re n cji w zięli u d z iał p rze d - tra c ji to w aro w ej o d g ry w a ją w tej ch w ili, I u sta liła b ra k i i n ie d o m a g a n ia p o m o rsk ie- staw iciele d z iału u b ezpieczeń n a ży cie a le p rz e d e w szy stk im ja k ą m o g ą i p o w iń g o ry n k u m ięsn eg o . S p raw a ta b y ła p rz e - P K O ., P o w szech n eg o Z a k ład u U b ezp ie- n y o d g ry w ać, ze w zg lęd u n a w aru n k i, w d m io tem o b ra d O k ręg o w ej K o m isji w czeń W z aje m n y c h , Z a k ład u U b ezp ieczeń ja k ic h się z n a jd u ją , trz e b a zatem p o z n a ć [ d n iu 2 6 lip ca 1938 ro k u . P la n a k c ji u p o - S p o łeczn y ch i Z w iązk u P o lsk ic h P ry w a t sta ty sty k ę , a le p rz e d e w szy stk im i d y -1 rz ąd k o w a n ia p o m o rsk ieg o ry n k u m ię sn e , n y ch Z a k ła d y w U b ezp ieczeń .

n a m ik ę ry n k u o ra z p rz y c zy n y d e c y u u - j g o z o sta n ie p rz e d ło ż o n y w ła d z o m w o je - N a le ży zazn aczy ć, że d o ty ch czas n ie ją c e o taK im lu o lu n y n i je^ o ro zw o ju . w ó d zk im i c e n tra ln y m . m a w P o lsce szk o ln ictw a u b ezp ieczenio -

dla kształcenia młodzieży

w ó d zk im i c e n tra ln y m . ją c e o taK im lu o in n y m je^ o ro zw o ju .

P o d ty m K ątem w ia ze m a z o sta ły p rz e p ro w a d z o n e a o k ia d n e b ad an ia, w K tó­

ry c h w y n ik u o p rac o w an a z o stała siec targo w isK , siec K o m isji targ , i u o io w an cen , p ia n y in w e sty c y jn e u la p o sz cz e g ó l­

n y c h targ o w isK o ra z w n io sk i m ące w K ie ru n k u u p o rz ą d k o w an ia p o m o rsk ieg o ry a

k u m ięsneg o . L rzy a n a lizie o o ecn eg o sua im itarg o w isK o ra z w aru n K o w ro z w o ju K ażd eg o targ o w isK a, U K ręg o w a rto m isja w z ięta p o d u w ag ę n a stę p u ją c e K ry teria m a o cen y ro li ta rg o w isk a w o o ro cie zw ie rz ęta m i g o sp o aarsK im i n a te re n ie w o j.

p o m o rsk ie g o : w ielk o ść o b ro to w , z a p lec z e to w a ro w e (zasięg ta rg o w isk a , w ieiK O sc) o b sz a ru ja k ie ta rg o w isk o o b słu g u je w

o d b io rze to w aru o ra z c h a ra k te r g o sp o d a r ro sła, jad ąca za b iletem n o rm aln y m lub u l­

eży o k rę g u — p ro d u k c y jn y czy k o n su m - gow ym , m a p raw o zab rać ze sobą 5 dzieci c y jn y ), p o ło ż e n ie ta rg o w isk a , n a le ż y te w w iek u do lat 14. U iga d la dzieci jest b ar- te c h m cz n e w y p o sa ż en ie ry n k u , k o n k u - dzo zn aczn a, w ynosi bow iem 87% proc, od

re n c ja sąsied n ieg o ta rg o w isk a , k o n k u re n - tary fy n o rm aln ej. P rzed n ab y ciem b iletu j m oże b y ć sto so w an a w 1, 2 i 5 k lasie pocią- c ja in n y ch fo rm sp rze d a ż y , a w p ie rw - d la sieb ie o p iek u n p o w in ien się zao p atrzy ć | gów o sob o w y ch lub p o spieszn y ch . P o d ró ż szy m rz ę d zie sp ę d ó w o ra z 'h an d lu p o z a w k u rty u czestn ictw a d la dzieci, w y d an e n a ; z p o w ro tem m usi być ro zp o częta n ajp ó źn iej ta rg o w isk a m i (h a n d lu d o m o k rążn eg o ) i b arw n y ch p o cztó w k ach p rzez L igę P o p iera-: d n ia 18 sierpn ia 1958 r.

niu T u ry sty k i. K arty te w cen ie 50 g ro szy

łą c zn ie z u b e z p iec z aln ia m i sp o łeczn y m i z a tru d n ia ją o b ecn ie z g ó rą 1 5 ,0 0 0 p ra ­ co w n ikó w u m y sło w y ch .

x d h i p rz y stą p ie n ia u o p x ac, m a ją c y c n z a p e in iu tę p o w a b n ą i u x x^ , u tru aiita^ c^ cą w u u z e j u u e rz e ro z w o j u ó e z p ie c z e u . n a - le z y p o v ^x iac z ra u o sc ią . x> ia n n o u z x e z y o tw ie ra ją się n o w e H o ry z o n ty i n o w e m ó ziiw o i» ci p ra c y a a ją c e j tiu z.e m o z iiw o sc i ż y c io w e .

D o in ic jaty w y z a k ła d ó w u b ezp ieczeń

i p u zo aw io iią w szelk iej o iu ro K raty czn ej

OM O * * I ■ i C* ł 8 8 r 4 n r r * io rm a listy k i, m in iste rstw o w y zn an re li-

i K I clJ 111 I W O i IbŁll g ijn ycii i o św iecen ia p u b liczn eg o i d zię-

k i te m u m a o y c u ru ch o m io n e liceu m u - W arszaw a. W d n iach od 8 do 14 sierp n ia za sztu k ę sp rzed ają w szy stk ie b ileto w e k asy b ezp ieczem o w e w W arszaw ie.

i P o lsk ie K o leje P ań stw o w e p o n aw iają o k res k o lejo w e o raz b iu ra p o d ro ży. P u w y p ein ie- j u lg o w y ch p rzejazd ó w d la d zieci w w iek u do n iu i p o d p isan iu k art u czestn ictw a o iek u n

I ..i 1 \ i' •>! /»U / i 1 z- ł Z' n » - 4- •» ’I kli J

lat 14. W p ierw szy m o k resie, k tó ry trw ał od p rzed k ład a je w 11 'd o 21 lip ca br., o d b y ło się p o n ad 200 ty s.

ulgow ych p rzejazd ó w dzieci, co n ajlep iej św iad czy o p o p u larn o ści im p rezy , k tó ra o d ­ b y ta się pod h asłem : „P K P. — n ajm ilszy m tu ry sto m ". W aru nk i ulgow e p rzew o zu dzieci w d n iach od 8 do 18 sierp n ia b ęd ą tak ie sa­

m e, ja k i p o p rzed n io , a w ięc k ażd a osoba do-

_ _ _ _ N a ra zie m a b y ć z o rg a n iza w a n y w

r k asie b ileto w ej, k tó ra n a ra m a c h L iceu m H an d lo w eg o tej sz k o ły I p o d staw ie ty ch k ari w y d a b ilety ulgow e d la (W a rsz aw a u l. P ro sta 14) sp e cja liz a cja p rzejazd w u b ezp ieczen io w a n a 111-im ro k u stu d ió w .

Z a rz ąd i d y re k cja szk o ły , k tó re w y ­ k a z ały d u że zro zu m ien ie p o trz eb y zo rg a n izo w an ia ty c h stu d ió w u b ezp ieczen io - dzieci ze zn iżk ą 75 p iecem n a

p ierw szą stro n ę. B ilety te słu żą n astęp n ie do b ezp łatn eg o p o w ro tu do stacji p ierw o tn e ­ go w y jazd u . ty m celu p rzed ro zp o częciem

p o d ró ży z p o w ro tem o p iek u n p o w inien ostem - - ~

p lo w ać w k asie b ileto w ej tak k arty uczest- ^ y c h , p o c z y n iły k ro k i w k ie ru n k u p o z y - n ictw a ja k i b ilety ulgow e d la d zieci, w y k o ­

rzy stan e n a p rzejazd p ierw o tn y , bow iem bez o stem p lo w an ia k art i b iletó w dzieci nie m ia­

ły b y p raw a do b ezp łatn eg o p o w ro tu . U lga

tp. । *ą; K

O p ie rają c się n a ty ch k ry teria ch , O - k rę g o w a K o m isja w lo ru n iu p o se g re g o ­ w a ła ta rg o w isk a w o j. P o m o rsk ieg o w e­

d łu g ich z n a c z e n ia g o sp o d arczeg o , d z ie­

ląc je n a trz y g ru p y : a) ta rg o w isk a m a rtw e ,

b ) ta rg o w isk a o z n a c ze n iu lo k alny m , ej ta rg o w isk a o sz erszy m zasięg u . P rz y stę p u ją c d o z a sz e re g o w a n ia ta r­

g o w isk w p o szczeg ó ln e g ru p y , O k ręg o w a K o m isja w y e lim in o w ała w p ierw szy m rz ęd z ie ta rg o w isk a m a rtw e, w z g lę d n ie w y k a z u ją c e te n d e n c je d o z a m arc ia . P o w y łą czem u targ o w isk m a rtw y c h O k ręg o w a K o m isja p rz y stąp iła d o w y łąc z en ia z p o ­ z o stały c h ta rg o w isk ty ch , k tó re m a ją w y ­ ra źn ie z n a c z e n ie sz ersz e. R o la w szy st­

k ich ta rg o w isk tej g ru p y n ie je st o czyw i­

ście je d n a k o w o w ie lk a . Z teg o p o w o d u sp is ty c h ta rgo w isk z o stał o p rac o w an y w e d łu g ro li g o sp o d arc ze j, ja k ą d a n e ta rg o - isk o o d g ry w a w z g lę d n ie o d g ry w ać p o ­ w in n o .

D o tej g ru p y ta rg o w isk n a leż ą : T a r­

g o w isk o w G d y n i, B y d g o szczy , T o ru n iu . W ło c ław k u , G ru d zią d zu , In o w ro cław iu , B ro d n ic y , C h o jn icach , K o ścierzy n ie, S ta ro g a rd z ie . A le k sa n d ro w ie K u j., L ip n ie, R y p in ie , Wąbrzeźnie, W y rzy sk u , Ś w ieciu , W e jh e ro w ie , K a rtu z a ch T u ch o li, N o w y m

Mniejszości narodowe Dobrzynia

nie sn zachwyceni połączeniem Goiubia z Bohrzyni^m w jedne miasto

S praw a ta niebaw em zadecydow ana zo sta­

nie przez P om orski U rząd W ojew ódzki po zło­

żeniu spraw ozdania przez K om isję, k tó ra oaeg- daj badała w arunki m iejscow e w oou m iastach.

W skład K om isji tej pod przew odnictw em in sp ek to ra w ojew ódzkiego p,. iom czyńskjiego z T orunia w chodzili pp.; w icestarosia pow iatu w icestaro jta

sk a n ia o d p o w ied n iej ilo ści u czn ió w . A b so lw en ci liceu m ze sp e cja liz ac ją u b e z p ie c z e n io w ą m a ją zap ew n io n e u z y ­ sk a n ie z a ję c ia w o b ec d u żeg o z a p o trz e­

b o w an ia n a ry n k u. P o z a ty m z a k ła d y u - b ezp ieczeń z a d e k la ro w a ły p rz y ję c ie a b ­ so lw en tó w d o p ra c y .

I

O ta in io n a le ż y z a n o to w ać d alsze, p o ­ p a rc ie tej a k c ji ze stro n y d z iału u b e z p ie czeń P K O ., k tó ry p ra g n ąc p rz y jść z p o ­ m o cą m a terialn ą słu ch aczo m , u sta n o w ił d la n ich 8 sty p e n d ió w p o 5 0 0 z ło ty c h ro - ' czn ie, z z a strz e ż e n ie m , że k a n d y d a c i p o u k o ń czen iu stu d ió w zo b o w iążą się d o p ra ­ cy w d z ia le u b ezp ieczeń , n a tu ra ln ie za o d p o w ied n im w y n ag ro d zen iem . W a ru n e k ten je st n a tu raln ie n ie o b ciążen iem , ale d o b ro d ziejstw em .

POKOJE

Jak się duw iadujtniy m niejszość narodow a D obrzynia czyniła usilne staran ia, żeby nie do­

puścić do p o łączen ia m iasta tego z sąsiednim G ciubiem w jedną adm inistracyjną całość, a po definityw nej już decyzji połączenia tych m iast, czyni się ze stro n y tej kurczow e zabiegi, żeby dom inującą rolę w now ym zespole nie odgry­

w ał przew yższający sąsiada pod w zgl. urządzeń w ąbrzeskiego m gr. G orczyński,

kult. G olub lecz D obrzyń, D elegacje m nie;- pow . rypińskiego, dr R um iński, burm istrz m ia- szości interw eniują u m iarodajnych instancyj, sta G olubia R ciske i burm istrz m iasta D obrzy- przedstaw iając, że w chłonięcie D obrzynia przez nia. A ndrzejczak. K om . przekonała się o stanie w ielki G olub godzi w ich żyw otne interesy, nie finans. obu m iast, dokon ała przeglądu ich nie- zaszkodzi natom iast, jeżeli ściągnie się przodu- ruchom ości, urządzeń i przedsiębiorstw , szkół jący G olub na poziom D obrzynia. i i innych obiektów m ajątkow ych.

N ie jest do pom yślenia, żeby koncepcja tak a f ■■.

m iała pow odzenie w czasie, gdy hasłem dnia jest „pociągnąć P olskę w zw yż". H istoria sta­

rodaw nego m iasta starościńskiego G olubia. o zw artej ludności polskiej, jego bogate zab y tk i, \ now oczesna stru k tu ra m iasta, rząd zen ia k u ltu -1

tan ie, czy ste, eich e i ciep łe z w o d ą bież.

M isk o D w o rca G ł.

w W a rs z a w ie p o leca

W e in e ro w ie , K a rtu za c n lu c n u u , i^ u w y m ,--- - ,

M ieście L ub., S zu b inie. T czew ie i S ęp ó l- i m aciek w łasny przechyhc m u -

. jszą wagę na korzyść Golubia.

D l

ROYAL

Wywczasów niedzielnych w sielankowym otoczeniu użyjesz

tfzie .Bradwa Kurkowego

Chmielna 31 K a w i a r n i a B ezp łatn y g araż.—

(3)

N i. 9 0 ■* „GŁOS POMORZA" S tr. 3

C Wiadomości ciekawe z bliska i daleka

Krwawa tragedia małżeńska

w Częstochowie

andyci zastrzelili listonosza

W A R S Z A W A . Z u rz ę d u p o c z to w e g o w S k u lac h p o d M sz c z o n o w e m w p o w ie c ie b ło ń sk im , w y sła n o d w ó c h fu n k c jo n a riu - C Z E S T O C H O W A . C a łe m ia sto ź y je | w sz e lk ic h p rz y p u sz c z e ń z p o w o d u z a z - sz y d o są sie d n ie j w si p o p o c z tę. G d y p o d w ra że n ie m d ra m a tu m a łże ń sk ie g o • d ro śc i. Z a b ity M ie c z y sła w J u n g b y ł b a r- fu n k c jo n ariu sze p o c z to w i, ja d ą c y n a ro - jak i ro z e g rał się w n o c y z p o n ie d z ia łk u ) d z o p o p u larn y w m ieśc ie , a w c u k ie rn i w e ra c h . W ła d y sła w i R o m a n K o w alsc y je g o z b ie rały się n a jle p s z e sfe ry to w a rzy - b y li ju ż n ie d a le k o o d S k u ł, z z a ro ś la p o - sk ie C z ę sto c h o w y . sy p a ły się strza ły . T ra fio n y k u la m i W ła - jak i ro z e g rał się w n o c y z p o n ie d z ia łk u ,

n a w to re k . K rw a w e z a jśc ie w y n ik ło w p o ­ p u la rn e j c u k ie rn i ,,R o m a‘’, k tó re j w ła ś­

c ic ie le m b y ł 3 9 -letn i M ie c zy sła w Ju n g . O g o d z in ie 1 -sz e j w n o c y , k ie d y ju ż b y ła z a m k n ię ta c u k iern ia , ro z leg ł się o d ­ g ło s 7 -m iu w y strz a łó w re w o lw e ro w y c h . N a o d g ło s strz ałó w , d o sa li c u k ie rn i w b ie g ła słu ż b a , k tó ra u jrz a ła M iec z y sła w a J u n g a le ż ąc e g o w k a łu ż y k rw i. O k ilk a k ro k ó w o d n ie g o s ta ła ż o n a Ju n g a , 2 9 - le tn ia M a ria , trz y m a ją c w rę k u re w o lw er.

Z a n im z d o ła n o o d e b ra ć je j b ro ń , Ju n g o - w a w y b ie g ła sz y b k o n a u lic ę , g d z ie c ię­

ż k o z ra n iła się w p ie rsi.

N a m ie jsc e k rw a w e g o d ra m a tu m a ł­

ż e ń sk ie g o p rz y b y ła p o lic ja i le k a rz , k tó ­ ry stw ie rd z ił z g o n J u n g a w sk u tek o d n ie ­ sio n y c h ra n . Z a b ó j c z y n i m ę ża p rz e w ie­

z io n a d o sz p ita la w a lc z y z e śm ie rc ią . Ju n g o w a d o k o n a ła z a b ó jstw a , w e d łu g

Chciał nastraszyć żonę

K A T O W IC E P rz y p ło c ie n a ta rg o w i­

sk u w Ś w ięto ch ło w ic ac h z n a le z io n o w i- ją c e g o się w b ó lac h b e z ro b o tn e g o , 3 4 -le t n e g o J a n a S o b e c k ie g o z e Ś w ię to c h ło w ic.

P o n ie w a ż p rz y p u sz c z a n o , ż e S o b e c k i w c e lac h sa m o b ó jc z y c h z a ż y ł ja k iejś tru c i­

z n y , w e zw a n o n ie zw ło cz n ie le k arz a , k tó ­ re m u o św ia d c zy ł, ż e p o łk n ą ł k ilk a k a w a ł k ó w stłu c z o n e g o sz k ła .

P o p rz e w ie z ie n iu g o d o sz p ita la w T vxaw ax

W ielk ic h H a jd u k a c h o k a z a ło się je d n a k , w ła d zy w b łą d , ż e w ż o łąd k u i w je lita c h sz k ła n ie z n a -

d y sła w K o w alsk i p a d ł tru p em n a m ie jsc u , a R o m an K o w a lsk i o d n ió sł c ięż k ie ra n y . B a n d y c i z re w id o w a li ic h sz u k a jąc p ie ­ n ię d z y , k tó ry c h listo n o sz e n ie w ie ź li. T e ­ g o ro d z a ju n a p a d y z a c z y n a ją b y ć w P o l­

sc e se z o n o w e . Z a w sz e p rz e d p ie rw sz y m w z g lę d n ie 1 -g o k a ż d e g o m ie sią c a , k ie d y listo n o sz e w o ż ą w ię k sz e su m y p ie n ię d z y z ło cz y ń c y d o k o n u ją n a n ic h n a p a d ó w .

le z io n o , w o b e c c z e g o o d d a n o g o p o d o b ­ se rw a c ję , p rz y p u sz c z an o b o w ie m , z e je st o n u m y sło w o c n o ry .

1 ta h ip o te z a b y ła m y ln a , g d y ż w d a lsz e j ro z m o w ie b o b e c k i o św ia d cz y ł, ż e n ic n ie z a ż y ł, ty lk o c h c ia ł w te n sp o so b n a s tra s z y ć sw ą ż o n ę , d o k tó re j ż y w ił ja ­ k ą ś u ra z ę . N ie u d a ło m u się to je d n a k ,

| ty lk o sa m so b ie z a szk o d z ił, g d y ż o d p o ­ w iad a ł b ę d z ie o b e c n ie z a w p ro w a d ze n ie

w ż o łąd k u i w je lita c h sz k ła n ie z n a -

Hitler odwrócił się od sztandaru czechosłowackiego

L O N D Y N . P ra s a lo n d y ń sk a ż y w o k o -|b u n ą , k a n c lerz H itle r o s te n ta c y jn ie o d Im e n tu je in c y d e n t, ja k i się w y d a rz y ł w w ró c ił się. n ie p o z d ra w ia ją c s z ta n d a ru ,

c z a sie d e filad y sp o rto w c ó w n ie m ie c k ic h z C z e ch o sło w ac ji p o d c z a s ig rz y sk sp o r- A rn o o so o o w e S k u te k to w y c h w e W ro c ła w iu . W c h w ili m ian o - C z e sła w a L ie d k e g o z S o n o w c a w sk u tek Y to w c ó w n ie _ p ę k m ę c a o p o n y p rz y ty ln y m k o le p rz e - /C z e c h o s ło w a c ji z p a ń stw o w ą

w ró c iło się . S a m o c h ó d z o stał d o sz c z ę tn ie » j

rn z b itv . K iero w ca o ra z 3 p a sa ż e ro w ie o d - < 1 ^ c z e c h o sło w ac k ą k ro c z y ło p rz e d try -

Krwawy wypadek samochodowy

C H O JN IC E . N a sz o sie p ro w a d z ąc e j z C z e rsk a d o T c z e w a z d a rz y ł się w y p a­

d e k sa m o c h o d o w y .

A u to o so b o w e , p ro w ad a z o n e p rz e z

& całej Polilii

,.--M, ... . . -.... , , , —

C H O JN IC E . S tra ż c e ln a p rz y trz y m a ia d n ia 2 b m . n a a w o rcu x o ie jo w y m w C h o jn ic a c h o b y w a te lk ę n ie m ie c k ą A n a ­ s ta z ję C h a b o w sk ą , k tó ra p rz y je c h a w sz y d o C h o jn ic u siło w a ła p rz e m y c ie u ra n y , k tó re u k ry ła p o d o d z ie ż ą . O d sta w io n o ją d o a resz tu .

C H O JN IC E , P o d c z a s b u rz y p rz e c h o ­ d z ą c e j n a d p o w ia te m c h o jn ic k im w o k o ­ lic y w si N o w a C e rk ie w g ra d w ielk o śc i g o łę b ie g o ja ja . W sk u tek g ra d u z n isz c zo ­ n e z o sta ły p o la o k o ło 2 0 p ro c e n t.

P o sz k o d o w an i są p rz e w a ż n ie u b e z p ie ­ c z e n i.

p ę k n ię c ia o p o n y p rz y ty ln y m k o le p rz e - v : - - ’ - ’ ■ 1 1

ro z b ity . K ie ro w ca o ra z 3 p a sa ż e ro w ie — n ie śli ra n y .

N a jd o tk liw ie j ra n n y je st d r L ie d k e k tó ry p o z a o g ó ln y m i o b ra ż e n iam i o d n ió sł z łam an ie ło p a tk i. R a n n y c h p rz e w ie z io n o d o s z p ita la w C h o jn ic a c h .

Milion złotych z dymam

W n o c y n a w to rek o g o d z in ie 0 ,1 5 m y sz k o w sk iej p rz ę d z a ln i S m e lc e ra M y sz k o w ie w y b u c h ł g ro ź n y p o ż a r. P rz y ­ b y łe n a m iejsce p o ż aru o d d z ia ły o k o li­

c z n y c h s tra ż y p o ż a rn y c h p o 7 -g o d z in n e j a k c ji z d o ła ły p o ż a r z lo k a liz o w a ć .

P a s tw ą p ło m ie n i p a d ły d w ie h a le fa ­ b ry c z n e z su ro w c e m i g o to w ą p rz ę d z ą .

R ó w n ie ż c z ę śc io w e m u z n isz c ze n iu u - le g ły d w a m a g a z y n y z su ro w c e m . P ro ­ w iz o ry c z n e o b lic ze n ia w sk a z u ją , ż e s tra ­ ty , ja k ie p o w sta ły p rz e z p o ż a r, się g a ją m ilio n a z ło ty c h .

w w

w ic ie , k ie d y c z o ło g ru p y sp o rto w c ó w n ie -

P ism a lo n d y ń sk ie s tw ie rd z a ją je d n o ­ g ło śn ie , ż e H itle r o d w ró c ił się n a g ły m ru c h e m i o ste n ta c y jn ie , co w śró d o b e c ­ n y c h n a d e fila d z ie d y p lo m ató w w y w o ła ­ ło w ie lk ie p o ru sz e n ie .

Nauczyciel sowiecki

mieszka na korytarzu szkolnym

M O S K W A . L o s n a u c z y c ie la w S o w ie sk ie j. J a k d o n o si o rg a n k o m isa ria tu o - ta c h je st c h y b a je d n y m z n a j tra g ic z n iej - 1 św ia ty „ U cz itie lsk a ja G a z ie ta , G ie rg ie l sz y c h . N a u c zy c ie le o d p o c z ą tk u istn ie n ia ju ż o d trz ec h la t m iesz k a z lic zn ą ro d z i- u s tro ju so w iec k ie g o tra k to w an i są p rz e z n ą n a k o ry ta ra z u w g m a c h u sz k o ln y m i w ład z e p o m a c o sze m u . W y m o w n y m te-1 p o m im o w sz y stk ic h in terw e n c ji n ik t n ie g o d o w o d e m je st ro z p a c z liw a sk a rg a n a - m ó g ł w p ły n ą ć n a p rz y d z iele n ie m u m ie - u c z y cie la G ie rg iela z p ro w , k u jb y sz o w -1 sz k an ia.

IN O W R O C Ł A W . W d n iu w c zo ra j­

sz y m n a je zio ro M o k re w y je ch a ło ło d z ią c z tere c h c h ło p c ó w w w iek u o d 1 5 d o 2 0 la t. K ie d y łó d ź z n a la z ła się w d u ż e j o d ­ le g ło ści o d b rz e g u , w sk u tek u m y śln e g o ro z k o ły sa n ia w y w ró ciła się.

W z y scy c h ło p c y w p a d li d o w o d y . T rz e m u d a ło się d o p ły n ą ć d o b rz e g u , c z w a rty z a ś 1 7 -le tn i A lo jz y B le ja u to n ą ł.

IN O W R O C Ł A W . P re z y d e n t S e n a tu m . G d a ń sk a A . G re is e r p rz y b y ł w d n iu w c z o ra jsz y m d o In o w ro cła w ia w c h a ra k ­ te rz e p ry w a tn y m .

P re z y d e n t G re ise r z w ie d z ił g im n a­

z ju m (o b e c n ie im . J a n a K a sp ro w ic z a), d o k tó re g o u c z ę sz c z a ł a ż d o w y b u c h u w o jn y św ia to w e j. P o z w ie d z e n iu m iasta p . G re ise r u d a ł się sa m o c h o d e m d o G d a ń sk a .

Z Podhala na Kujawy

N O W Y S Ą C Z , Z p o w iatu g ry b o w sk ie g o z g m in y K o rz en n a w y je c h a ła g ru p a m a ło ro ln y c h , k tó rz y s p rz e d a li sw o je 1 i 3 m o rg o w e g o sp o d a rstw a , u d a ją c się n a K u jaw y , g d z ie z o stali o sie d le n i n a g o ­ sp o d a rstw a c h 1 0 -cio h e k taro w y c h , z a k u ­ p io n y c h z p a rc e la c ji rz ą d o w e j.

Z a u z y s k a n ą g o tó w k ę z e sp rz ed a ż y p o ­ p rz e d n ic h g o sp o d a rstw z a k u p ili in w e n ­ ta rz .

Pożar gmachu kanclerskiego

B E R L IN . W św ie ż o w y k o ń c z o n y m g m a ch u k a n c le rk im w y b u c h ł p o ż a r, sp o ­ w o d o w a n y z a p a len ie m się o b ić śc ie n ­ n y c h w je d n y m z g a b in e tó w .

P o ż a r z d o ła n o u g a sić b e z u c ie k a n ia się d o p o m o c y s traż y o g n io w e j. K o ła m ia ro d a jn e z a p rze c z a ją , ja k o b y p o ż a r te n m ia ł b y ć w y n ik ie m sa b o ta ż u z e s tro ­ n y ro b o tn ik ó w , p ra c u ją c y c h p rz y b u d o ­

wie.

W Paranie nie wolno modlić się po polsku

N O W Y JO R K . D o N o w e g o J o rk u n a ty b ie , a ta k u ją c y n ie ty lk o d u c h o w ie ń stw o d e sz ły w ia d o m o ści z K u ry ty b y , iż w ła - p o lsk ie w P a ra n ie , a le ró w n ież ks.^ b isk u d z e w o jsk o w e w P a ra n ie i S t. C a th a rin a

z a k a z a ły w y g łasz an ia k a z a ń i o d m a w ia ­ n ia m o d litw y p o p o lsk u , g ro ż ą c k sięż o m p o lsk im a re sz to w a n ie m .

W sz y stk ie d z ien n ik i k u ry ty b sk ie z a ­ m ie śc iły a rty k u ł, re d a g o w a n y p rz e z d o ­ w ó d z tw o o k rę g u w o jsk o w e g o w K u ry -

60 osób zginęło

w strasznej “ !!is na Jamajce

K IN G S T O N . W z w ią z k u z e s tra s z li­

w ą k a ta stro fą k o le jo w ą , ja k a w y d a rz y ła się w o d le g ło śc i 1 1 0 k m o d K in g sto n n a d c h o d z ą n o w e w iad o m o śc i. K a ta stro fa ta je st n a jw ię k s z ą w d z ie ja c h w y sp y .

W o b e c tru d n o śc i d o ta rc ia d o m iejsc a k a ta s tro fy z p o w o d u u sz k o d z e n ia d ro g i, w iad o m o śc i są c ią g le je sz c z e sk ą p e .

P o tw ie rd z a się , ż e p o n a d 6 0 lu d z i' z g in ę ło , a 6 0 in n y c h o d n io sło b a rd z o c ię­

ż k ie ra n y .

Z w ło k i z a b ity c h są z u p e łn ie z n ie k szta ł c o n e .

K a ta stro fa w y d a rz y ła się n a o stre j

k rz y w iź n ie . D o p o c ią g u , k tó ry b y ł p rz e - n ą ł z a so b ą w ó z p ie rw sz y i lo k o m o ty w ę , p e łn io n y p a sa ż era m i ja d ą c y m i n a w a k a -!W a g o n i lo k o m o ty w a s p a d ły p o sto k u c je p rz y c z ep io n o z e w z g lę d u n a tru d n o śc i d u ż e g o i stro m eg o w ty m m ie jsc u n a sy - g ó rz y ste te re n u d ru g ą lo k o m o ty w ę < k tó ra ■ p u d o rz ek i a n a s tęp n ie w a g o n y sp ię trz y i m ia ła p o c iąg p o p y c h a ć . 1 ły się i ro z b iły się c a łk o w ic ie .

p a K u b in ę i św ia to w y Z w ią z e k P o la k ó w . P ro b o szc z p a ra fii p o lsk iej k s, K u b - c z y k w K u ry ty b ie w o b e c re p re s ji z a m ­ k n ą ł k o śc ió ł p o lsk i im . św . S ta n is ła w a i p o w ręc z e n iu k lu c z y k u rii b isk u p iej w y ­ je c h a ł.

IN O W R O C Ł A W . W d n iu w c z o ra j­

sz y m , w c z a sie s z a le ją c ej n a d G n ie w k o ­ w e m (p o w ia t in o w ro c ław sk i) b u rz y p io ­ ru n u d e rz y ł w o b o rę M e tn e ra G e o rg a .

S tra ty w y n o szą 1 0 8 .0 0 0 z ło ty c h . S p a ­ liła się sto d o ła n a p e łn io n a te g o ro c z n y m i z b io ram i, m ło c a rn ia p a ro w a , o b o ra i 15 sz tu k b y d ła (ja ło w ic ).

M O G IL N O . W ła śc ic ie l p ie k a rn i w G ę b ic a c h p . S u c h a le r n a b y ł ta m te js z ą b o ż n ic ę , k tó rą z lik w id o w ała g m in a ż y ­ d o w sk a . B u d y n e k z o stan ie ro z e b ra n y i n a ty m m iejsc u w y b u d o w a n y n o w y , k tó ­ ry p o m ie śc i p ie k a rn ię o ra z m ie sz k a n ia.

P O Z N A Ń . Z k o lo n ii le tn ie j w B o ru i K o śc ie ln e j p o d N o w y m io m y śle m m u ­ sian o o d e słać z p o w ro te m d o N ie m ie c 1 4 le tn ią d z ie w cz y n k ę , E d y tę R a u sc h , k tó ­ ra b a w iła n a te j k o lo n ii z d z ie ćm i n ie ­ m iec k im i p rz y b y ły m i z N ie m ie c d o P o lsk i n a w y w cz a sy , z a to , ż e o d e z w a ła się d o p o lsk ic h d z ie c i n a s tę p u ją c o : „ P o z n a ń sk ie je st p rz e c ie ż n ie m ie c k ie , a P o la c y je N ie m c o m u k ra d li“ .

T u ż z a k rz y w iz n ą m a sz y n ista p ie rw ­ sz e g o p a ro w o z u id ą ce g o u c z o ła, z a u w a ­ ż y ł n a d je ż d ż a ją c y z e stro n y p rz e c iw n e j p o c iąg .

I B o ją c się z d e rz e n ia p o c z ą ł g w a łto w n ie h a m o w a ć w c h w ili g d y p o c iąg m iał z n a cz n ą sz y b k o ść .

M a sz y n ista ty ln e j lo k o m o ty w y n ie m o g ą c n a łu k u w id zie ć co się z p rz o d u d z ie je , n ie z a h a m o w a ł p a ro w o zu , w sk u ­ te k c z e g o w y k o leił się d ru g i w a g o n w p o c ią g u .

P rz e w ra c a ją c się, w a g o n te n p o c ią g -

p e łn io n y p a sa ż era m i ja d ą cy m i n a w a k a - ! W a g o n i lo k o m o ty w a s p a d ły p o sto k u

T A R N O P O L . N a te re n ie p o w iatu z b o ro w sk ie g o w w o jew ó d z tw ie ta rn o p o lsk im w z m ó g ł się o sta tn io k o lp o rta ż n ie le g a l­

n y c h u lo tek u k ra iń sk ich , w y d a n y c h p rz e z U O N .

Z n a m ie n n y m je st fa k t, ż e w n ie k tó ­ ry c h w sia c h p o ro z rz u c e n iu u lo te k ro z le ­ g a ły się p u n k tu a ln ie o g o d z in ie d w u n a ­ ste j w n o c y d z w o n y w ta m te js z y c h c e r­

k w ia c h , z ry w a ją c z e sn u p rz e ra ż o n ą lu d ­ n o ść .

leśli wiesz..

ż e s ą s ia d tw ó j n ie a b o n u je „ G ło s u ” n a m ó w g o d o z a p is a n ia c h o ć b y n a je d e n m ie sią c . G d y ra z z a p is z e , b ę d z ie s ta ły m C z y te ln ik ie m !

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :