MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO WARSZAWA, Ul. WSPÓLNA 2/4. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: BDG-V KM/2006

Pełen tekst

(1)

Warszawa, październik 2006 r.

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 00-926 WARSZAWA, Ul. WSPÓLNA 2/4

zaprasza do złoŜenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: BDG-V-281-69-KM/2006

na

sprzedaŜ, wystawianie i dostarczanie biletów lotniczych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rozdział I Informacje ogólne

1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zm.).

2. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i przygotować ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty niezaleŜnie od wyniku postępowania.

4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1, pkt. 6 Ustawy.

7. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. JeŜeli Wykonawca w ofercie lub łącznie z ofertą składa jakiekolwiek materiały/dokumenty w języku obcym zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty załączyć do nich tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez Wykonawcę.

(2)

9. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną cześć.

10. WyraŜenia i skróty uŜyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

a) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

b) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku z późniejszymi zm.),

c) „Zamówienie” – naleŜy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w rozdziale II niniejszej SIWZ,

11. Wszelkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

12. Dane Zamawiającego:

Nazwa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego NIP: 526 289 51 99 Adres Zamawiającego: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4.

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „SprzedaŜ, wystawianie i dostarczanie biletów lotniczych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”.

CPV: 63512000-1 Usługi sprzedaŜy biletów podróŜnych i pakietów wycieczkowych 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Rozdział III Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Rozdział IV Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 Ustawy oraz:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, naleŜycie wykonali usługi polegające na sprzedaŜy, wystawianiu i dostarczaniu biletów lotniczych o łącznej wartości nie mniejszej niŜ 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, b) posiadają zdolność kredytową i/lub środki finansowe własne w wysokości nie

niŜszej niŜ 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdziale V SIWZ. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Dokumenty potwierdzające spełniane warunków udziału w postępowaniu powinny być tak sporządzone aby w sposób jednoznaczny umoŜliwiały Zamawiającemu stwierdzenie spełnienia/nie spełnienia tych warunków (wszystkich elementów składających się na dany warunek udziału w postępowaniu).

(3)

Rozdział V Dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV SIWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV niniejszej SIWZ Wykonawca pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu musi złoŜyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług polegających na sprzedaŜy, wystawianiu i dostarczaniu biletów lotniczych, o wartości łącznie nie mniejszej niŜ 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto.

W wykazie naleŜy podać wartości usług, przedmiot, daty wykonania i odbiorców.

Do kaŜdej wykonanej usługi (wskazanej w wykazie) naleŜy przedstawić dokument potwierdzający, Ŝe usługa ta została wykonana naleŜycie.

f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W informacji naleŜy wskazać, iŜ wykonawca posiada ilość środków finansowych własnych i/lub pochodzących z kredytu w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wysokość środków finansowych oraz zdolność kredytowa muszą być wyraŜone konkretnymi liczbami. W przypadku określenia wysokości środków tylko ilością

(4)

cyfr, do oceny spełniania warunków zostanie przyjęta pierwsza cyfra jeden, a pozostałe zero.

Dokumenty, o których mowa powyŜej Wykonawca moŜe złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla zachowania formy kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem konieczne jest umieszczenie na kaŜdej stronie dokumentu klauzuli poświadczenia za zgodność z oryginałem wraz z podpisem osoby/ób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z przyjętą reprezentacją Wykonawcy) w taki sposób aby toŜsamość tej osoby/ób była z łatwością identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605 z dnia 24 maja 2006 roku).

3. Wszystkie dokumenty sporządzane przez Wykonawcę muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

4. Łącznie z ofertą Wykonawca musi złoŜyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru przedstawionego na załączniku nr 4 do SIWZ (w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie oświadczenie muszą złoŜyć wszyscy ubiegający się Wykonawcy odrębnie lub wspólnie).

5. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty wymienione w pkt 1 lit a), b), c) i d) muszą złoŜyć wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6. W sytuacji gdy dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału są potwierdzane za zgodność z oryginałem lub/i podpisywane w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika musi zostać złoŜone stosowne pisemne pełnomocnictwo, pod rygorem uznania dokumentów za nie złoŜone w prawidłowej formie lub/i złoŜenia ich przez osobę nieupowaŜnioną.

Rozdział VI Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale VIII punkt 1 SIWZ.

Rozdział VII Zawartość oferty oraz opis sposobu jej przygotowania

1. Oferta musi być sporządzona i złoŜona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta musi zawierać:

(5)

a) formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ,

4. O ile prawo do złoŜenia oferty w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych lub składanych łącznie z ofertą, osoba składająca ofertę musi załączyć do niej stosowne pisemne pełnomocnictwo.

5. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie łącznie z ofertą Wykonawcy muszą złoŜyć oświadczenie ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszelkie pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszym SIWZ muszą być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. JeŜeli gdziekolwiek w ofercie lub składanych łącznie z nią dokumentach jest wymagany podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy podpis ten musi być tak złoŜony aby toŜsamość osoby go składającej była identyfikowalna.

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę/y upowaŜnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

9. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty lub materiały powinny być spięte/zszyte oraz powinny posiadać kolejno ponumerowane strony. Strony te powinny być parafowane przez osobę/y upowaŜnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy (wymóg parafowania nie dotyczy stron na których znajdzie się oryginalny podpis osoby/ób upowaŜnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy). W sytuacji, kiedy Wykonawca nie zepnie/zszyje, nie ponumeruje którejkolwiek ze stron lub którakolwiek ze stron nie będzie parafowana wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z tego tytułu obciąŜą Wykonawcę.

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą zostać oznaczone w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŜenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

11. Oferta musi być złoŜona u Zamawiającego w opakowaniu uniemoŜliwiającym jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczeń i oznaczonym następująco:

Pieczątka wykonawcy /z adresem i telefonem/

………

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Biuro Dyrektora Generalnego

00-926 Warszawa

ul. Wspólna 2/4, pokój nr 2003

bilety lotnicze (BDG-V-281-69-KM/06)

Nie otwierać przed dniem 29.11.2006 roku godz. 1000

(6)

Rozdział VIII Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Termin składania ofert upływa 29 listopada 2006 roku o godz. 10:00. Oferty złoŜone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie pok.

2003. ZłoŜenie oferty u Zamawiającego w miejscu innym niŜ wyŜej podane moŜe skutkować nie dostarczeniem oferty do wyznaczonego miejsca w terminie z winy Wykonawcy. W takim przypadku oferta zostanie zwrócona bez otwierania.

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2006 roku o godz. 11:00, w budynku przy ul. Wspólnej 2/4, sala 5114B.

Rozdział IX Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty – waga 100%.

2. Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze ofertę z najniŜszą ceną.

3. W toku dokonywania badania złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert, jednak nie dopuszcza prowadzenia negocjacji dotyczących złoŜonej oferty i dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złoŜonej oferty.

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty.

5. Omyłki rachunkowe Zamawiający poprawi zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy.

6. Badanie i ocenę ofert, w oparciu o wymagania postawione w SIWZ, dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Rozdział X Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty wykonawca przedstawi w punktach procentowych z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, jako cenę względną wyraŜającą stosunek ceny sprzedaŜy do ceny taryfowej biletu.

2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, 3. Cena oferty wyszczególniona w ust. 1 oznacza wskaźnik, który wykonawca będzie

stosował w obliczeniach naleŜnej od Zamawiającego kwoty wyraŜonej w złotych, wyszczególnionej na fakturze jako koszty sprzedaŜy łącznie z ceną biletu.

4. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ dokonywane będą w PLN.

5. W przypadku złoŜenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Wykonawca zagraniczny) podaje on tylko cenę ofertową netto i musi być ona wyraŜona w PLN. Odpowiednie pola formularza ofertowego (załącznik nr 2

(7)

do SIWZ) przeznaczone na wpisanie kwot podatku od towarów i usług (VAT) oraz cen ofertowych brutto powinny zostać przekreślone. Do celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z ofertami Wykonawców krajowych, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto złoŜonej przez Wykonawcę zagranicznego kwotę naleŜnego obciąŜającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział XI Wadium

1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wnieść na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Bank Gospodarstwa Krajowego I O/Warszawa nr 25 1130 1017 0020 0846 9720 0003.

4. Wadium wnoszone w innej formie niŜ pienięŜna musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na kaŜde Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

5. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z przepisami art. 46 Ustawy.

Rozdział XII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnienie po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając niezwłocznie do Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem siedziby i nazwy składającego ją Wykonawcy oraz ceny ofertowej brutto.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział XIII Wzór umowy

1. Zamawiający łącznie z SIWZ przedstawia wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ nr 2.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy, o którym mowa w pkt. 1.

(8)

Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom jak równieŜ innym osobom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 2 Ustawy, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŜe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3 będą dotrzymane jeŜeli w tych terminach oryginał pisma zawierającego protest dotrze do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane w Rozdziale XV ust. 4 SIWZ.

Rozdział XV Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń dokumentów

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji na piśmie lub za pomocą faksu.

2. Protesty przekazuje się wyłącznie na piśmie.

3. W korespondencji przekazywanej Zamawiającemu Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: BDG-V-281-69-KM/06.

4. Adres do korespondencji: 00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4, pok. 2003 sekretariat Biura Dyrektora Generalnego: fax: (022) 461 33 62

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pan Kazimierz Kalinowski, Pani Katarzyna Moćko, Biuro Dyrektora Generalnego MRR, tel.

(022) 461 32 32 (w godz. 9:00-15:00).

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Formularz ofertowy

Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :