UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx

Pełen tekst

(1)

UMOWA  DZIERŻAWY NR  A‐xx‐xxxxx   

zawarta w ………, dnia dd.mm.aaaa r. pomiędzy: 

 

STEN  Polska  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  05‐085  Kampinos,  ul.  Niepodległości  22  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st. 

Warszawy  –  XIV  Wydział  Gospodarczy  KRS  w  Warszawie  pod  numerem  KRS:  0000247840,  REGON: 

140366280, NIP: 118‐18‐20‐433 

reprezentowaną  przez:                                                                  –   Pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa z dnia      . 

zwaną w dalszej części Umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM,   

a Spółką pod firmą: 

………  z  siedzibą  w  ………..,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  ...  pod  numerem  KRS:  ...,  REGON:  ……….,  NIP: 

……….. 

 

reprezentowaną  przez:  ………  ‐  ………,  zgodnie  z  aktualnym  odpisem  z  rejestru  przedsiębiorców KRS, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy 

zwaną w dalszej części Umowy DZIERŻAWCĄ,   

dalej łącznie zwane STRONAMI    

o następującej treści: 

  

§ 1 

Przedmiot dzierżawy 

1. Przedmiotem  Umowy  jest  dzierżawa  deskowań  ściennych  i  stropowych  produkcji  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  wraz  z  osprzętem  (zwanych  dalej  „Urządzenia”  lub  „Sprzęt”),  do  samodzielnego montażu przez DZIERŻAWCĘ. Zasady, warunki i sposób montażu określone są  w Instrukcji Montażu załączonej do dzierżawionych Urządzeń.  

2. Ilości Sprzętu wraz z podaniem nazwy i numeru katalogowego, jednostkowe ceny dzierżawy  oraz  wartości  poszczególnych  Urządzeń  określone  są  przez  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  w  Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy zwanej dalej „Umową”. 

(2)

3. Ilości  dzierżawionych  Urządzeń  określone  są  każdorazowo  na  podstawie  protokołów  zdawczo‐odbiorczych  wystawionych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO przy odbiorze i zdawaniu  Urządzeń przez DZIERŻAWCĘ. 

4. Elementy  tracone,  konieczne  do  wykonania  prac  z  zastosowaniem  deskowań  lub  dla  zapewnienia  jakości  konstrukcji  betonowych  nie  stanowią  przedmiotu  Umowy.  Elementy  takie mogą być przez DZIERŻAWCĘ zakupione za dodatkowym wynagrodzeniem.  

5. Do  każdej  rozpoczynanej  przez  DZIERŻAWCĘ  budowy,  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  Umowy, jednakże nie później niż przed wydaniem Urządzeń DZIERŻAWCA zobowiązany jest  pisemnie wskazać następujące dane budowy: 

a. Inwestor: pełna nazwa, adres oraz telefon, 

b. Generalny Wykonawca: pełna nazwa, adres oraz telefon,  c. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy, 

d. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia dzierżawy Urządzeń,  e. Adres budowy, nazwisko i numer kontaktowy Kierownika Budowy, 

f. Nazwisko, telefon kontaktowy, numer faxu oraz adres e‐mail osoby uprawnionej do  odbioru, zwrotu Urządzeń oraz składania reklamacji na zasadach określonych Umową  (dalej Przedstawiciel DZIERŻAWCY). 

6. W  związku  ze  wskazaniem  nowej  budowy  oraz  danych  określonych  w  ust.  5  powyżej   każdorazowo zawarty zostanie pomiędzy Stronami aneks do Umowy.  

 

§ 2 

Wartość Urządzeń  

Wartość  Urządzeń,  do  której  odwołują  się  postanowienia  Umowy,  jest  ustalana  na  podstawie  jednostkowych cen netto Urządzeń określonych w złotych polskich w Cenniku obowiązującym u  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  na  dzień  zawarcia  Umowy.  Cennik  zawiera    Załącznik  nr  1  stanowiący  integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

Czas trwania dzierżawy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednak nie krótszy, niż 30 dni kalendarzowych. 

2. Czas trwania dzierżawy rozpoczyna się odpowiednio od dnia następnego po dniu dokonania: 

a)  odbioru Urządzeń przez DZIERŻAWCĘ z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO lub  b) odbioru  Urządzeń  przez  przewoźnika  wskazanego  przez  DZIERŻAWCĘ  z  magazynu  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO lub 

(3)

c) odbioru przez DZIERŻAWCĘ Urządzeń dostarczonych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO   na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 5 Umowy. 

3. Czas  trwania  dzierżawy  kończy  się  odpowiednio  w  dniu  dokonania  zwrotu  Urządzeń  do  magazynu  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO,  a  w  przypadku  odbioru  przez  przewoźnika  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w dniu odbioru przez przewoźnika z placu budowy. 

4. Odbiór  lub  zwrot  Urządzeń  zostanie  potwierdzony  każdorazowo  protokołami  zdawczo‐

odbiorczymi  podpisanymi  przez  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  i  DZIERŻAWCĘ  lub  przewoźnika  DZIERŻAWCY  zawierającymi  między  innymi  informację  o  rodzaju  i  typie  dzierżawionych  Urządzeń  oraz  ich  ilości  z  podaniem  numerów  katalogowych,  ewentualnie  uwagi  dotyczące  stanu technicznego zdawanych Urządzeń. 

 

§ 4 

Czynsz dzierżawny 

Za  okres  dzierżawy  DZIERŻAWCA  jest  zobowiązany  do  zapłaty  WYDZIERŻAWIAJĄCEMU  czynszu  dzierżawnego.  Czynsz  ustalany  jest  według  zasad  określonych  w  §5  Umowy  na  podstawie  jednostkowych cen dzierżawy poszczególnych Urządzeń.  

Wartość  czynszu  zostanie  każdorazowo  powiększona  o  należny  podatek  VAT  według  obowiązującej  stawki w dniu wystawienia faktury.  

 

§ 5 

Rozliczanie dzierżawy, terminy, fakturowanie i płatności 

1. DZIERŻAWCA zobowiązuje się płacić WYDZIERŻAWIAJĄCEMU czynsz dzierżawny w wysokości  stanowiącej  sumę  iloczynów  jednostkowych  cen  dzierżawy  poszczególnych  Urządzeń,  ich  ilości oraz czasu trwania ich dzierżawy wyrażonego w dniach. 

2. Czynsz dzierżawny będzie płatny przez DZIERŻAWCĘ miesięcznie z dołu na podstawie faktur  wystawianych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.  

3. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy przed końcem miesiąca kalendarzowego,  faktury  będą  wystawiane  przez  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  niezwłocznie  po  wygaśnięciu  lub  rozwiązaniu Umowy. 

4. WYDZIERŻAWIAJĄCY  w  dniu  wystawienia  faktury  wyśle  jej  duplikat  w  formie  elektronicznej  na adres e‐mail wskazany przez DZIERŻAWCĘ. 

5. DZIERŻAWCA oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  do wystawiania faktur VAT bez podpisu DZIERŻAWCY.  

6. Czynsz dzierżawny będzie płatny na konto WYDZIERŻAWIAJĄCEGO: 

(4)

BANK PEKAO S.A. Oddział w Warszawie  nr rachunku: 96 1240 5918 1111 0000 4911 5020         w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

7. Za  datę  zapłaty  uznaje  się  datę  uznania  kwot  na  rachunku  bankowym  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

8. W  przypadku  opóźnienia  się  przez  DZIERŻAWCĘ  z  zapłatą  czynszu,  WYDZIERŻAWIAJĄCY  będzie miał prawo do żądania do DZIERŻAWCY zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień  opóźnienia. 

9. WYDZIERŻAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Urządzeń w przypadku,  gdy DZIERŻAWCA spóźnia się z zapłatą czynszu, a termin płatności został przekroczony o 20  dni.  

 

§ 6 

Koszty transportu 

1. DZIERŻAWCA  ponosi  koszty  transportu  dzierżawionych  Urządzeń  z  magazynu   WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego oraz koszty transportu ww. 

Urządzeń  z  powrotem  do  magazynu  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.      Warunki  i  koszty  transportu  zostały określone w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1.  

2. . DZIERŻAWCA powinien zgłosić transport w formie pisemnej , faxem lub e‐mailem , najpóźniej  na  3  dni  robocze    przed  planowanym    odbiórem  lub  zwrotem  Urządzeń.  W  przypadku  zwrotu  DZIERŻAWCA  jest  zobowiązany  wskazać  dane  dotyczące  ilości  i  wielkości  środków  transporu  niezbędnych do dokonania przewozu.  

3. Koszty załadunku i rozładunku Urządzeń na terenie magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO obciążają  WYDZIERŻAWIAJACEGO, natomiast koszty załadunku i rozładunku Urządzeń na miejscu realizacji  zadania inwestycyjnego obciążają DZIERŻAWCĘ. Załadunek lub rozładunek Urządzeń na miejscu  realizacji  zadania  inwestycyjnego  jest  dokonywany  przez  DZIERŻAWCĘ  i  powinien  trwać  nie  dłużej niż 3 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu DZIERŻAWCA zapłaci 120 zł netto za  każdą  rozpoczętą  godzinę  przestoju  środka  transportu.  Koszt  wykorzystania  żurawia  samochodowego  (HDS)  przy  rozładunku  lub  załadunku  Sprzętu  na  miejscu  realizacji  zadania  inwestycyjnego wynosi 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę. 

 

§ 7 

Stan dzierżawionego sprzętu 

1. WYDZIERŻAWIAJĄCY  zobowiązuje  się  przekazać  DZIERŻAWCY  Urządzenia  sprawne  technicznie  i 

(5)

kompletne  zgodnie  z  zamówieniem.  WYDZIERŻAWIAJĄCY  dostarczy  DZIERŻAWCY  Wykaz  dotyczący standardów jakości Urządzeń. 

2.  DZIERŻAWCA podczas dokonywania odbioru Urządzeń powinien dokonać kontroli i oceny stanu  technicznego i ilościowego. W przypadku  zaistnienia wad dostarczanych Urządzeń DZIERŻAWCY  przysługuje  prawo  do  ich  zgłoszenia  w  formie  pisemnej,  e‐mailem  lub  faxem.  W  przypadku  nie  zgłoszenia wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru uznaje sie , ze DZIERŻAWCA uznaje   stan techniczny Urządzeń za dobry. 

3. WYDZIERŻAWIAJĄCY  powiadomiony  w  terminie,  wskazanym  w  ust.  1  powyżej,  o  wadach  dostarczonych Urządzeń jest zobowiązany do niezwłocznej, jednakże nie później niż w terminie 2  dni  roboczych,  kontroli  i  oceny  technicznej  Urządzeń,  do  których  została  zgłoszona  reklamacja  przez  DZIERŻAWCĘ  i  do  sporządzenia  protokołu  oględzin.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  mogących mieć wpływ na wytrzymałość danego elementu WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się  do wymiany Urządzenia na sprawny technicznie.  

4. DZIERŻAWCA zobowiązany jest zwrócić Urządzenia w stanie sprawnym technicznie. Ewentualne  koszty  naprawy  uszkodzeń  nie  wynikających  z  normalnego  procesu  zużycia  lub  czyszczenia  Urządzeń  obciążają  DZIERŻAWCĘ.  Wskazane  koszty  napraw  są  określone  w  Załączniku    Cennik  dotyczący napraw sprzętu dołaczony jest do  Umowy. 

 

§ 8 

Odbiór i zwrot sprzętu 

1. Urządzenia zostaną wydane wyłącznie upoważnionemu Przedstawicielowi DZIERŻAWCY zgodnie z  załącznikiem  nr  2  do  niniejszej  Umowy.  W  przypadku  braku  obecności  upoważnionego  Przedstawiciela,  Urządzenia  nie  zostaną  wydane,  a  ewentualne  związane  z  tym  koszty,  w  tym  transportu, poniesie DZIERŻAWCA. 

2. Odbiór  Urządzeń  zostanie  każdorazowo  potwierdzony  protokołami  zdawczo‐odbiorczymi,  zawierającymi  dane  określone  w  §  3  ust.  4  niniejszej  Umowy  i  podpisanymi  przez  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO i DZIERŻAWCĘ (lub przewoźnika DZIERŻAWCY).  

3. WYDZIERŻAWIAJĄCY deklaruje udostępnienie Sprzętu do odbioru przez DZIERŻAWCĘ w terminie  3  dni  roboczych  (poniedziałek  –  piątek)  od  daty  otrzymania  od  DZIERŻAWCY  pisemnego  zamówienia (faxem lub e‐mailem). 

4. Zamówienie  złożone  przez  DZIERŻAWCĘ  po  godzinie  12:00  danego  dnia  traktowane  jest  jako  złożone w następnym dniu roboczym. 

5. Kontrola i ocena stanu technicznego i ilościowego zwracanego sprzętu odbędzie się w magazynie  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  w  obecności  upoważnionego  Przedstawiciela  DZIERŻAWCY.  Po  każdym 

(6)

zwrocie  przygotowany  zostanie  protokół  zdawczo‐odbiorczy.  W  przypadku  nieobecności  Przedstawiciela  DZIERŻAWCY  (pomimo  uprzedniego  wezwania  z  wyznaczeniem  terminu),  protokół  zdawczo‐odbiorczy  zostanie  sporządzony  jednostronnie  przez  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

Protokół  może  być  sporządzony  w  terminie  do  3  dni  od  dnia  zwrotu  Sprzętu  i  będzie  zawierał  informacje  o  wynikach  kontroli  i  oceny  stanu  technicznego  zwracanego  Sprzętu.  Ww.  protokół  będzie  stanowić  podstawę  do  obciążenia  DZIERŻAWCY  za  zniszczony  lub  uszkodzony  Sprzęt.  Po  każdym  zwrocie  Sprzętu  WYDZIERŻAWIAJĄCY  przekaże  na  wskazany  przez  DZIERŻAWCĘ  numer  faxu lub adres e‐mail dokument Potwierdzenia Zwrotu Sprzętu. 

6. Do  zwrotu  dzierżawionego  Sprzętu  mają  zastosowanie  „Ogólne  warunki      zwrotu    Sprzętu”,  stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

 Postanowienia dodatkowe  1. DZIERŻAWCA jest zobowiązany: 

a) na  własny  koszt  uzyskać  i  złożyć  pełną  dokumentację  i  komplet  wymaganych  pozwoleń, dotyczących zainstalowania dzierżawionych Urządzeń,  

b) eksploatować  Urządzenia  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  oraz  instrukcją  obsługi  dostarczoną  przez  WYDZIERŻAWAJĄCEGO  oraz  przestrzegać  zasad  właściwej  ich  konserwacji i składowania, 

c) zapewnić nadzór nad Urządzeniami zabezpieczając je przed kradzieżą i zniszczeniem.  

2. WYDZIERŻAWIAJĄCY  jest  zobowiązany  do  opracowania  specyfikacji  technicznej  doboru  Urządzeń  do  obsługi  technologicznej  budowy,  stosownie  do  pisemnych  wymagań  DZIERŻAWCY. 

3. WYDZIERŻAWIAJACY  może  na  życzenie  DZIERŻAWCY  przeszkolić  pracowników  DZIERŻAWCY  w  zakresie  montażu,  obsługi  i  demontażu  dzierżawionych  Urządzeń.  W  takim  wypadku  zakres  szkolenia,  termin,  ilość  osób  zostanie  przez  Strony  ustalone  w  drodze odrębnego, pisemnego zlecenia. 

 

§ 10 

Prawo do nadzoru w okresie dzierżawy 

1. WYDZIERŻAWIAJĄCY  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzenia  sposobu  używania  dzierżawionych  Urządzeń.  DZIERŻAWCA  zobowiązuje  się  do  zgłoszenia  WYDZIERŻAWIAJĄCEMU  każdorazowego  miejsca montażu i składowania Urządzeń i/lub poszczególnych komponentów. 

2. DZIERŻAWCA  upoważnia  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  w  przypadku  rozwiązania  lub  wygaśnięcia 

(7)

niniejszej  umowy  i  niezwrócenia  w  terminie  Urządzeń,  do  wejścia  na  teren  budowy  i/lub  do  pomieszczeń DZIERŻAWCY i do przejęcia przedmiotu dzierżawy, również za pośrednictwem osoby  trzeciej, na koszt DZIERŻAWCY.  

3. DZIERŻAWCA  uznaje,  że  przejęcie  w  tym  trybie  przedmiotu  dzierżawy  nie  stanowi  naruszenia  jego posiadania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy   

1. Wszelkie ryzyka, bez względu na ich przyczynę, związane z utratą dzierżawionych Urządzeń lub z  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  obciążają  DZIERŻAWCĘ  od  momentu  wydania  DZIERŻAWCY  (lub  przewoźnikowi  wskazanemu  przez  DZIERŻAWCĘ)  Urządzeń/Sprzętu  przez  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO aż do momentu jego zwrotu. 

2.  W  przypadku  utraty  Sprzętu  lub  jego  poszczególnych  elementów  DZIERŻAWCA  zobowiązany  będzie  do  zapłaty  WYDZIERŻAWIAJĄCEMU    odszkodowania  w  kwocie  odpowiadającej  wartości   utraconego  Sprzętu  w  kwocie  określonej  w  Cenniku  stanowiącym  Załacznik  nr  1.  W  przypadku  stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawy  DZIERŻAWCA będzie zobowiązany do zapłaty  WYDZIERŻAWIAJĄCEMU odszkodowania w kwocie określonej w Cenniku stanowiącym Załacznik  nr 1 pomniejszonej o 20%.  

3. DZIERŻAWCA  jest  zobowiązany  niezwłocznie  zawiadomić  pisemnie  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  o  fakcie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu.  

 

§ 12 

Odpowiedzialność DZIERŻAWCY  

DZIERŻAWCA  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody,  w  tym  za  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim, które powstały w trakcie eksploatacji wydzierżawionego Sprzętu. 

 

§ 13 

Wcześniejsze rozwiązanie umowy. Odszkodowanie 

1. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  ze  skutkiem  natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem wysłanym listem poleconym, w każdym z  następujących przypadków, gdy: 

a) DZIERŻAWCA zalega z zapłatą czynszu, a opóźnienie przekracza 30 dni;  

b) DZIERŻAWCA nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,  

c) DZIERŻAWCA  udostępnia  Sprzęt  innemu  podmiotowi,  pod  jakimkolwiek  tytułem 

(8)

prawnym, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WYDZIERŻAWIAJĄCEGO,  d) śmierci DZIERŻAWCY będącego osobą fizyczną, 

e) rozpoczęcia  postępowania  likwidacyjnego  DZIERŻAWCY,  przekształcenia  lub  sprzedaży  firmy DZIERŻAWCY bez przejęcia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

f) znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej lub prawnej DZIERŻAWCY. 

2. Z  chwilą  rozwiązania  umowy  DZIERŻAWCA  zobowiązany  jest  niezwłocznie,  jednakże  w  terminie  nie  dłuższym  niż  3  dni  do  zwrotu  dzierżawionego  Sprzętu  na  swój  koszt  do  magazynu  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 

3. W  razie  rozwiązania  Umowy  przez  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  z  przyczyn  wskazanych  w  ust.  1  powyżej  WYDZIERŻAWIAJĄCY  będzie  miał  prawo  do  żądania  od  DZIERŻAWCY  zapłaty  zaległego  czynszu  dzierżawnego  oraz  naliczania  odsetek  za  opóźnienie  w  wysokości  0,1%  wartości  wydzierżawianego  Sprzętu  za  każdy  dzień  opóźnienia  od  pierwszego  dnia  upływu  terminu  do  zapłaty. 

4. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  DZIERŻAWCĘ  ze  skutkiem  natychmiastowym,  gdy  WYDZIERŻAWIAJĄCY z przyczyn przez niego zawinionych  opóźnia się w stosunku do ustalonego  terminu wydania Sprzętu, a okres zwłoki jest dłuższy niż 14 dni. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie  spory  i  rozbieżności  wynikające  lub  mające  związek  z  niniejszą  Umową  Strony  zobowiązują się podjąć próbę ich rozwiązania w drodze negocjacji. 

4. Wszelkie  roszczenia  mające  związek  z  Umową  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  z  siedzibą  w  Warszawie. 

5. Wszelka  korespondencja  pomiędzy  Stronami  odbywać  się  będzie  na  adresy  wskazane   w  Umowie.  Strony  zobowiązane  są  informować  się  pisemnie  o  każdej  zmianie  adresu.  Za  doręczoną  uznaje  się  korespondencję  dostarczoną  bezpośrednio  drugiej  Stronie,  za  pośrednictwem  kuriera  z  potwierdzeniem  odbioru,  a  w  przypadku  listu  poleconego  potwierdzenie odbioru lub dwukrotne nadanie listu poleconego z przerwą nie mniejszą niż 7 dni  pomiędzy nadaniami w placówce pocztowej. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Przedstawiciele stron do kontaktów: 

(9)

Ze strony WYDZIERŻAWIAJĄCEGO: 

a. Terminy dostaw sprzętu, zamawianie zwrotów sprzętu, faktury, płatności, reklamacje  ilościowe i jakościowe: 

Pani       , tel.:      , adres e‐mail:     

b. Obsługa techniczna, projekty i rozwiązania szalunkowe: 

Pan ………, adres e‐mail: ... 

c. Zamówienia sprzętu, warunki handlowe: 

Pan ………, tel.:  ……….., adres e‐mail: ... 

Ze strony DZIERŻAWCY: Pan ……….., tel.  ……….. 

8. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  pod  jednym  egzemplarzu  dla  każdej ze Stron. 

9. Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1: Cennik. ( oferta zaakceptowana przez DZIERŻAWCĘ)  Załącznik nr 2: Upoważnienie do odbioru Urządzeń i zdania Urządzeń. 

Załącznik nr 3: Ogólne warunki  zwrotu Sprzętu. 

Załącznik nr 4: odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Dzierżawcy. 

10. Cennik dotyczacy napaw Sprzetu.  

       

WYDZIERŻAWIAJĄCY              DZIERŻAWCA 

 

(10)

Załącznik nr 2 do umowy nr A‐xx‐xxxxx   

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA I ZWROTU SPRZĘTU Z DZIERŻAWY 

Ja/  My  niżej  podpisani,  działający  działając  w  imieniu  i  na  rzecz  Spółki  pod  firmą  _______________________  z  siedzibą  w  ___________________  wpisanej  do  rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________,  ___  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem  KRS:  ________,  REGON:  _________,  NIP:  _________,   upoważniam/upoważniamy  niniejszym następujących pracowników Spółki. 

   

1. ... legitymującego się dowodem osobistym    

      Seria   ...  

 

Nr ..., wydanym przez ...dnia ... 

r. 

   

2. ... legitymującego się dowodem osobistym    

      Seria   ...  

 

Nr  ...,  wydanym  przez  ...dnia  ... r. 

 

do  stałego  pobierania  lub    zwrotu  (w  tym  podpisywania  protokołów  zdawczo‐odbiorczych)  w  moim imieniu z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO Sprzętu, zgodnie z zawartą Umową Dzierżawy  nr    A‐xx‐xxxxx  z  dnia  dd.mm.aaaa.  Niniejsze  upoważnienie  jest  ważne  do  momentu  doręczenia  WYDZIERŻAWIAJĄCEMU STEN Polska Sp. z o.o., jego odwołania, przesłanego listem poleconym za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

Data ... 

   

... 

Pieczęć firmowa i podpis DZIERŻAWCY   

Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy nr A‐xx‐xxxxx 

(11)

 

OGÓLNE WARUNKI  ZWROTU SPRZĘTU   

1. Podstawą  do  rozliczenia  DZIERŻAWCY  dzierżawionego  Sprzętu  jest  sporządzony  w  magazynie  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  Protokół  Zdawczo  –  Odbiorczy,  który  zawiera  uwagi  dotyczące zwróconego Sprzętu. Ocena stanu zwracanego Sprzętu oraz Protokół Zdawczo  – Odbiorczy sporządzany jest w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od dnia zwrotu  sprzętu. 

2. Przy  ocenie  stanu  zwracanego  Sprzętu  –  w  terminie  uzgodnionym  obustronnie  ‐   niezbędna  jest  obecność  upoważnionej  przez  DZIERŻAWCĘ  osoby,  która  winna  zaakceptować  uwagi  dotyczące  stanu  zwracanego  Sprzętu.  Sporządzony  w  obecności  Przedstawiciela DZIERŻAWCY Protokół Zdawczo – Odbiorczy jest podstawą do obciążenia  DZIERŻAWCY za zniszczony Sprzęt. 

3. W  przypadku  nieobecności  Przedstawiciela  DZIERŻAWCY,  (pomimo  uprzedniego  wezwania z wyznaczeniem terminu) za przyjęty uznaje się Protokół Zdawczo – Odbiorczy  wraz  z  uwagami  dotyczącymi  stanu  zwracanego  Sprzętu.  Sporządzony  jest  on  przez  Przedstawiciela  lub  magazyniera  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  a  jego  kopia  wysłana  jest  do  DZIERŻAWCY na wskazany nr faxu lub adres e‐mail jako Potwierdzenie Zwrotu Sprzętu. 

4. W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  niemożliwych  do  naprawy,  DZIERŻAWCA  zostanie  obciążony fakturą za zniszczone Urządzenia lub ich elementy. Zostanie to odnotowane w  Protokole Zdawczo – Odbiorczym w formie informacji „Zniszczone”. Zniszczone elementy  pozostają  do  odbioru  przez  DZIERŻAWCĘ  przez  okres  14  dni  od  daty  sporządzenia  protokołu  zdawczo‐odbiorczego.  Po  upływie  tego  terminu  WYDZIERŻAWIAJĄCY  dokona  ich złomowania. 

5. Urządzenia  zwracane  do  magazynu  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  przez  DZIERŻAWCĘ  muszą  być  dostarczone  na  miejsce  środkiem  transportu  przystosowanym  do  obsługi  wózków  widłowych  w  formie  pakietów  lub  na  paletach  bądź  w  koszach  transportowych.      W  przypadku,  gdy  ten  warunek  nie  jest  spełniony  WYDZIERŻAWIAJĄCY  naliczy  koszty  za  ręczny rozładunek Sprzętu. 

6.  Zwracane  Urządzenia  powinny  spełniać  warunki  określone  przez  przez  WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.  W  przypadku  zwrotu  Urządzeń  uszkodzonych  z  możliowścią  naprawy  DZIERŻAWCA  zostanie  obciążony  fakturą  zgodnie  z  Cennikiem  dotyczącym  napraw sprzetu.  W przypadku zwrotu Urządzeń niemożliwych do naprawy DZIERŻAWCA  zostanie obciążony fakturą zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy  pomniejszonej o 20%  

 

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :