• Nie Znaleziono Wyników

Ilość osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych, ilość udzielonych porad. Ilość Punktów Konsultacyjnych w plenerze. Ilość zakupionych materiałów

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ilość osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych, ilość udzielonych porad. Ilość Punktów Konsultacyjnych w plenerze. Ilość zakupionych materiałów"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE MIASTA I GMINY JANIKOWA NA 2015 ROK. – (art.41 ustawy).

CEL GŁÓWNY DZIAŁANIA WSKAŹNIKI ŹRÓDŁA

POZYSKIWANIA WSKAŹNI- KÓW

ODPOWIEDZIALN I ZA REALIZACJĘ

KOSZT DZIAŁANIA

I.

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY

TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB

UZALEśNIONYCH OD ALKOHOLU.

1.Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. UzaleŜnień:

-poniedziałek 15.30 – 17.30 (porady prawne) -wtorek 16.00 - 19.00 (terapeuta, przeciwdziałanie alkoholizmowi)

-środa 16.00 - 19.00 (Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych) -czwartek 15.30 - 18.30 (terapeuta, przeciwdziałanie narkomanii)

- piątek 15.00 – 17.00 (porady związane z przemocą) - 1 raz z miesiącu udziela porad – lekarz psychiatra, (wynagrodzenie radcy prawnego, terapeutów, lekarza, poradniki specjalistyczne, ).

2.Uruchamianie Punktów Konsultacyjnych na imprezach plenerowych.

3. Zakup i kolportaŜ materiałów edukacyjnych (broszury, plakaty, czasopisma, banery, materiały informacyjne) na potrzeby punktu konsultacyjnego oraz instytucji związanych z problematyką uzaleŜnień, warsztaty, kampanie edukacyjne.

Ogólnopolskie i lokalne imprezy plenerowe, środowiskowe, kampanie.

4. Pomoc organizacyjna dla osób uzaleŜnionych pozostających bez środków do Ŝycia, a

korzystających z terapii w Inowrocławiu.

5.Współfinansowanie ponadpodstawowych programów wychodzenia z uzaleŜnienia (np.

Radziejów, Świecie, obozy, kolonie, warsztaty

Ilość osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych, ilość

udzielonych porad

Ilość Punktów Konsultacyjnych w plenerze

Ilość zakupionych materiałów

Ilość osób, którym udzielono pomocy

Liczba programów, rachunki.

Sprawozdania, raporty, umowy, zlecenia, rachunki

Zamówienia, rachunki

Ilość osób korzystających z pomocy. Kontrakt, lista obecności

Umowa, zlecenie, zamówienie

Pełnomocnik ds.

rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy punktów konsultacyjnych

GKRPA Pełnomocnik

Pełnomocnik, GKRPA

Pełnomocnik, GKRPA MGOPS

Pełnomocnik, GKRPA, MGOPS

Bez kosztów

bez kosztów kolonii

(2)

II.

UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY

PSYCHOSPOŁECZ- NEJ I PRAWNEJ, A W

SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.

6.Dofinansowanie telefonu ”Niebieska Linia „

7.BieŜące informowanie społeczeństwa o adresach placówek i instytucji związanych z problematyką uzaleŜnień.

8.Współpraca z Odwykowo-Psychiatrycznym Ośrodkiem Leczniczym w Inowrocławiu, Świeciu, Radziejowie,

1.Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym w podejmowaniu działań zmierzających do kierowania osób uzaleŜnionych na leczenie.

2. Kierowanie osób uzaleŜnionych od alkoholu na leczenie. Występowanie do biegłych (psycholog i psychiatra) o wydanie opinii o uzaleŜnieniu danej osoby. Opłaty sądowe.

3.Współpraca z instytucjami mającymi za zadanie m.in. pomoc, interweniowanie w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową i przemocą w rodzinie (policja, pomoc społeczna, szpitale -oddziały odwykowe, poradnia odwykowa, szkoły, kuratorzy sądowi).

4.Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym.

5.Dofinansowywanie szkoleń i kursów słuŜących podniesieniu kompetencji w zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wspieranie i udział w gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6. Dofinansowanie działalności świetlicy „Dar Serca”

w Janikowie.

Liczba mieszkańców gminy.

Liczba punktów informacyjnych ilość informacji

Ilość osób korzystających z pomocy

Ilość porad, ilość wniosków o leczenie

Liczba wydanych opinii, liczba wniosków skierowanych do Sadu Rejonowego,

Liczba kontraktów, badań, diagnoz,

Ilość porad, dyŜurów,

Ilość szkoleń, ilość uczestników

Ilość uczestników

Umowa, rachunek

Plakaty, ulotki, broszury

Kontrakty, informacja z ośrodków odwykowych

Wnioski,

skierowania, opinie,

Wnioski,

Ankiety, dane, diagnozy,

Sprawozdania,

Lista obecności, umowy, sprawozdania, certyfikaty,

Lista obecności,

Pełnomocnik, GKRPA, MGOPS

Pełnomocnik, GKRPA

GKRPA, MGOPS, policja, słuŜba zdrowia, pedagodzy,

j.w.

j.w.

GKRPA, prawnik, terapeuci, specjaliści, Pełnomocnik, Zespół interdyscyplinarny,

Pełnomocnik, opiekunowie Daru Serca

Bez kosztów

.

RAZEM:

75.500,00 ZŁ.

Koszty punktów konsultacyjnych

RAZEM:

15.000,00 zł.

(3)

III.

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I

MŁODZIEśY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ

SPORTOWYCH, A TAKśE DZIAŁANIA NA RZECZ

DOśYWIANIA DZIECI UCZESTNICZ. W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZ. I SOCJOTERAPEUTYCZ NYCH

1.Dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji kampanii profilaktycznych w szkołach, m.in.

- Obudź Się,

- Zachowaj Trzeźwy Umysł, - Wyhamuj w porę,

- Nie bo tak,

- Postaw Na Rodzinę, - inne

2.Zajęcia edukacyjne nt. środków psychoaktywnych dla rodziców i nauczycieli .

3.Szkolenia, konferencje dla osób zajmujących się problematyką uzaleŜnień, dla sprzedawców napojów alkoholowych , itp.

4. Współpraca z mediami, publikacja materiałów dot.

realizacji Gminnego Programu.

5.Organizacja kolonii, półkolonii, biwaków profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

6.Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (teatr edukacyjno- profilaktyczny, wycieczki z elementami profilaktyk, dzień dziecka, wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych, działania integracyjne , promujące zdrowy styl Ŝycia).

7.Imprezy środowiskowe, happeningi poświęcone problematyce uzaleŜnień, promujące zdrowy tryb Ŝycia (biegi, konkursy, festyny, warsztaty, dzień dziecka, rajdy piesze, rowerowe )

8.Organizacja i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych dot. uzaleŜnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ilość uczestników, ilość akcji, kampanii, zajęć,

Liczba uczestników, ilość zajęć,

Liczba uczestników, ilość szkoleń, konferencji,

Ilość publikacji

Ilość kolonii, liczba uczestników,

Liczba imprez, liczba uczestników,

Liczba imprez, liczba uczestników,

Ilość kampanii, liczba uczestników,

Sprawozdania,

Umowy, listy obecności,

Umowy, listy obecności,

Pisma lokalne, strona internetowa,

Umowa, rachunki, sprawozdania,

Umowy, sprawozdania,

Umowy , rachunki, sprawozdania,

Umowy , rachunki, sprawozdania

Pełnomocnik, placówki oświatowe, pedagodzy,

Pełnomocnik

Pełnomocnik,

Pełnomocnik

Pełnomocnik,

Pełnomocnik

Pełnomocnik,

Pełnomocnik

Bez kosztów

(4)

IV.WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUśĄCEJ

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

V.

PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART.131 I 15 USTAWY ORAZ

WYSTĘPOWANIE

środowiskowej „URWISY” (wynagrodzenie opiekunki, koszty pomocy dydaktycznych, wyjazdy integracyjne, art. spoŜywcze).

10.Prowadzenie popołudniowych zajęć w szkołach podstawowych w klasach 0-III i IV-VI w Janikowie – profilaktyczno-rekreacyjno-sportowe

1.Wspieranie stowarzyszeń i klubów abstynenckich, jako miejsc trzeźwego i zdrowego stylu Ŝycia dla uzaleŜnionych i ich rodzin,

2.Systematyczne rozwijanie współpracy

stowarzyszeń z lokalnymi społecznościami, aktywne włączanie ich w realizację przedsięwzięć w ramach gminnego programu.

3.Przekazywanie materiałów edukacyjnych,

4. Wspieranie działalności profilaktycznej z

mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku

5. Wspieranie działalności profilaktycznej oraz imprez plenerowych promujących zdrowy tryb Ŝycia przez Środowiskowy Dom Samopomocy w

Janikowie,

6. Wspieranie działań profilaktycznych, promujących zdrowy tryb Ŝycia, realizowanych przez MGOK, MGOPS, OSiR, Kościół, Policja, Szkoły, SłuŜba Zdrowia, klub „ZEFIR”, koło PTTK, i inne,

W przypadku złamania zakazu sprzedaŜy alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina moŜe podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarŜyciel publiczny, czyli kierować sprawy bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora. Postępowanie z tego zakresu prowadzone jest na podstawie

Ilość uczestników,

Ilość współprac.

jednostek, klubów, ilość spotkań

Ilość spotkań, ilość uczestników

Ilość przekazanych materiałów

Ilość działań, uczestników

Ilość działań , uczestników

Ilość działań , ilość uczestników,

Ilość interwencji, ilość wniosków skier.

do sądu

obecności, sprawozdania,

Wykaz, listy obecności, sprawozdania,

Umowy, plakaty

Sprawozdania, raporty, protokoły

sprawozdania listy obecności,

sprawozdania, listy obecności,

sprawozdania , listy obecności,

sprawozdania , listy obecności

Wnioski, zgłoszenia, protokoły

GKRPA, SP Janikowo, pedagodzy,

GKRPA Pełnomocnik

GKRPA, przedst.

stowarzyszeń, klubów

GKRPA

GKRPA

Pracownicy DPS, terapeuta,

GKRPA,

Pracownicy ŚDS,

GKRPA i pracownicy poszczególnych instytucji,

GKRPA, policja

RAZEM:

133.000,00 ZŁ.

Bez kosztów

Bez kosztów

Koszty w pkt. I.3

Koszty w pkt. III. 5-7

RAZEM:

5.500,00 zł.

(5)

PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARśYCIELA POSIŁKOWEGO.

VI.

INNE ZADANIA GKRPA

VII.

WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ

ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

przepisów o postępowaniu karnym. Sprawy, w których gmina występuje jako oskarŜyciel publiczny odbywają się w trybie uproszczonym. Wniesienie aktu oskarŜenia do sądu musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego, które naleŜy do kompetencji policji

1.Kontrole punktów sprzedaŜy i lokali

gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prawa lokalnego - diety komisji, koszty dojazdu.

2. Informowanie Policji o naruszeniach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3.Rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych - diety GKRPA, szkolenia, dojazdy.

Działania podejmowane od lat w ramach gminnych programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych obejmują integrację społeczną. NaleŜą do niej:

- leczenie i rehabilitacja osób uzaleŜnionych od alkoholu narkotyków oraz członków ich rodzin, - działanie na rzecz pomocy dzieciom alkoholików, i osób zaŜywających narkotyki (świetlice, kolonie, obozy),

Ilość kontroli, liczba skontrolowanych punktów

Ilość powiadomień

L. wniosków, liczba postanowień

l. osób poddanych leczeniu,

rehabilitacji,

l. dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, narkotykowymi

Zawiadomienia, protokoły, wykaz placówek

Pisma skierowane do policji

Wnioski, protokoły, postanowienia, lista obecności

Sprawozdania, postanowienia sądowe, l. obecności

GKRPA, policja

GKRPA, policja

GKRPA

GKRPA, OPS, słuŜba zdrowia

BEZ KOSZTÓW

Bez kosztów

Bez kosztów

Bez kosztów

RAZEM:

2.000,00 zł.

Bez kosztów

Bez kosztów

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pamiętajcie, że siedzenie w domu nie może oznaczać braku wysiłku i aktywności

Pokazać, że liczba podziałów liczby n takich, że żadna część nie po- jawia się więcej niż k − 1 razy, jest równa liczbie podziałów liczby n na części niepodzielne przez

8. Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowane w tulejach.. Mechanizm naciągowy

[r]

A4; Prędkość procesora: od 192 MHz; Maksymalna szybkość druku (mono): od 24 str./min.; Zainstalowana pamięć: 128 MB; Rozdzielczość w poziomie (mono): od 1200 dpi; Rozdzielczość

Wynajęt o lokal na czas nieozna czony nr 1 przy ul... Sien

[r]

[r]

Opaska ortopedyczna sztywna wykonana z włókna szklanego nasączonego żywicą poliuretanową aktywującą się pod.. wpływem wody o wymiarach 5cm x 3,6m

Architektur. Aber zur Kunst gehören also auch die darstellenden Künste, wie zum Beispiel Theater und Tanz. Meine Mutter ist Musikerin und mein Vater beschäftigt sich mit

przeglądu Przeglad z wymiana oleju (z okresem zmiennym) Czynności

2) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

Należy podać nieruchomości stanowiące Pana/Pani własność(również nieruchomości niewchodzące w skład gospodarstwa rolnego, ale bez nieruchomości spółek, których Pan/Pani

 Starostowie poszczególnych roczników przygotowują deklaracje wyboru (nazwa kursu oraz imienna alfabetyczna lista studentów zainteresowanych kursem) a następnie przesyłają

W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.. Załącznik nr 2 -

czyszczenie dokładne, hydrodynamiczne aparatu, należy wyczyścić wnętrze aparatu do stopnia umozliwiajacego przeprowadzenie rewizji wewnetrznej, wybieranie załadunek urobku do

Płyn do codziennego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych o działaniu antybakteryjnym TENZI TopEfekt SANIT, 600ml. 60 100

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie prawa oraz usługobiorcy (jednostki i instytucje wojskowe, na

ZIEMNIAKI, typu Irga, Irys, konsumpcyjne, umyte, bulwy o jednolitym miąższu barwy kremowej, nie dopuszcza się ziemniaków zaparzonych, zwiędniętych, zapleśniałych, o

Maksymalna wartość niniejszej umowy uwzględniająca prawo opcji wynosi ………… zł brutto (suma kwot określonych w ust. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie po

Celem tego etapu jest zebranie jak najwięcej wytycznych i konkretów (w tym ustalenie liczb), do których uczniowie będą odnosić się na dalszych etapach pracy..  Od tego

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie.. Gmina Miejska