• Nie Znaleziono Wyników

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu"

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik do uchwały nr 53/RW/2013 z dnia 03.07.2104

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich

na Wydziale Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

§ 1.

Podstawy prawne otwierania i prowadzenia przewodu doktorskiego

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop- niach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2012, poz. 572).

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach dok- torskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1200.

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycz- nych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065).

5. Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz nazwy nadanych stopni ogłoszony przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów

6. Zarządzenie R-41/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Ka- zimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 maja 2013 r. w sprawie: zasad finansowania przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora przeprowadzanych przez wydziały Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

7. Zarządzenie R-31/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Ka- zimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia uchwa- ły Nr 000-3/3/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimie- rza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dy- plomów dla osób, którym nadano stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki.

8. Pismo okólne nr 6/2006 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia standardowej okładki i wzoru pierwszej strony rozpraw doktorskich obowiązujących na wydziałach posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora

§ 2.

Procedura wszczęcia przewodu doktorskiego

1. Przewód doktorski może być wszczęty na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stop- nia doktora, zwanej dalej „kandydatem”. Wniosek powinien być zgodny ze wzorem okre- ślonym w aneksie 1.

2. Kandydat, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego, przedstawia dziekano- wi:

1) oryginał albo poświadczoną przez dziekana Wydziału Ekonomicznego kopię do- kumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego, a w przypadku uzyskania „Diamentowego Grantu” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki – dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub równorzędnego,

(2)

2) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma obyć otwarty przewód,

3) propozycję osoby promotora lub promotora i promotora pomocniczego,

4) wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działal- ności popularyzującej naukę – warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym o za- sięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw na- uki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej,

5) oświadczenie, czy uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ekonomia; w przypadku uprzedniego ubiegania się – infor- mację o przebiegu przewodu doktorskiego,

6) opinię opiekuna naukowego zawierająca charakterystykę rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem stopnia jej zaawansowania oraz zgodę na pełnienie funkcji promoto- ra,

7) życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy naukowej i zawodowej,

8) zobowiązanie pokrycia kosztów przewodu doktorskiego w przypadku, gdy kandy- dat nie jest pracownikiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologicz- no-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

9) protokół z seminarium naukowego, o którym mowa w ust. 7.

3. Kandydat, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego może przedstawić dzie- kanowi:

1) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zgodnie z za- łącznikiem nr 1 do Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w po- stępowaniu o nadanie tytułu profesora); kandydat, który przedstawi certyfikat jest zwolniony z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego

2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym ję- zyku niż język polski.

4. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz załącznikami kandydat składa za po- średnictwem kierownika Biura Obsługi Studenta nr 2 (zwanym dalej BOS). Kierownik BOS sprawdza wniosek pod względem formalnym i przedkłada dziekanowi Wydziału Ekonomicznego.

5. Za zgodą Rady Wydziału Ekonomicznego, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.

6. Kandydat, który złożył wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktor- skiej w innym języku niż język polski przedstawia certyfikaty potwierdzające biegłą zna- jomość tego języka przez Kandydata i opiekuna naukowego.

7. Kandydat przed wszczęciem przewodu doktorskiego prezentuje założenia pracy doktor- skiej podczas seminarium naukowego, zorganizowanego w Katedrze wskazanej przez dziekana. Celem seminarium jest dyskusja nad tematem i koncepcją rozprawy doktorskiej oraz stwierdzenie czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę Wydziału Ekonomicznego uprawnień, a także ocena poziomu naukowego kandydata i stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej. Seminarium jest protokołowa- ne przez osobę wyznaczoną przez kierownika Katedry. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników seminarium. W seminarium uczestniczy opiekun naukowy kandy- data oraz kandydat na promotora pomocniczego.

(3)

8. Wnioski z seminarium naukowego, o którym mowa w ust. 7, oraz opinię o projekcie roz- prawy doktorskiej i celowości wszczęcia przewodu doktorskiego prezentuje kierownik Katedry podczas Kolegium Dziekańskiego.

9. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Dziekańskiego, dziekan umieszcza w porządku obrad Rady Wydziału punkt dotyczący wszczęcia przewodu doktorskiego z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osób proponowanych na funkcję promotora i promotora pomocniczego.

10. Po wszczęciu przewodu doktorskiego Rada Wydziału Ekonomicznego wyznacza promo- tora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem. Rada Wydziału może wyzna- czyć także promotora pomocniczego w celu sprawowania pomocniczej funkcji w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.

11. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie ekonomii lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

12. Uchwały o wszczęciu przewodu, wyznaczeniu promotora i promotora pomocniczego po- dejmuje się w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

13. Jeżeli w trakcie przygotowywania rozprawy zaistnieją powody do zmiany tematu rozpra- wy, Rada Wydziału podejmuje stosowną uchwałę na wniosek kandydata zaopiniowany przez promotora oraz nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł naukowy lub sto- pień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych wyznaczonego przez dziekana Wydziału Ekonomicznego.

§ 3.

Powołanie komisji egzaminacyjnych

1. Rada Wydziału Ekonomicznego, na wniosek dziekana, powołuje komisje przeprowadza- jące egzaminy doktorskie (zwane dalej „komisjami egzaminacyjnymi”), w tym ich prze- wodniczących, w zakresie:

1) dyscypliny podstawowej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających ty- tuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie ekonomii, w tym promotor,

2) dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co naj- mniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej,

3) nowożytnego języka obcego w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej.

2. Kandydat, który przedstawił właściwy certyfikat potwierdzający znajomość języka obce- go jest zwolniony z egzaminu. Nie dopuszcza się zwolnienia z pozostałych egzaminów, w tym zdanych w innym przewodzie doktorskim.

3. W skład komisji egzaminacyjnych Rada Wydziału Ekonomicznego może powołać promo- tora pomocniczego bez prawa głosu.

4. Obcokrajowiec może składać egzamin z języka polskiego lub nowożytnego języka obcego innego niż jego język ojczysty.

5. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego będący potwierdzeniem kom- petencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej ekono- mia, przeprowadza się według następującej procedury:

1) autoprezentacja i omówienie pracy doktorskiej,

2) tłumaczenie fragmentu tekstu naukowego napisanego w języku polskim na język obcy oraz napisanego w języku obcym na język polski,

(4)

3) rozmowa z egzaminatorem na temat przetłumaczonego tekstu,

4) wypowiedź na wybrany temat dotyczący współczesnych problemów ekonomicz- nych.

6. Egzaminy doktorskie są oceniane według następującej skali ocen: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna, przy czym w zakresie kompetencji językowej kandydata sto- suje się następujące kryteria:

1) bardzo dobra – zdający posługuje się płynnie językiem, wykazuje szeroki zasób słownictwa, nie ma żadnych trudności w rozumieniu, popełnia nieliczne błędy gramatyczne nie mające wpływu na komunikatywność wypowiedzi.

2) dobra – zdający posługuje się dosyć płynnie językiem, wykazuje dość duży zasób słownictwa, nie ma żadnych trudności w rozumieniu, popełnia błędy gramatyczne nie mające jednak wpływu na komunikatywność wypowiedzi.

3) dostateczna – zdający posługuje się językiem niezbyt płynnie, wykazuje nieco ograniczony zasób słownictwa, pewne trudności w rozumieniu oraz popełnia do- syć dużo błędów gramatycznych nie zniekształcających jeszcze komunikatywności wypowiedzi.

4) niedostateczna – zdający ma trudności w posługiwaniu się językiem, wykazuje zbyt mały zasób słownictwa, ma trudności w rozumieniu, popełnia dużo błędów gramatycznych o jakości powodującej zniekształcenie i ograniczenie komunika- tywności wypowiedzi.

7. Wykaz literatury obowiązkowej z dyscypliny podstawowej zawiera aneks nr 2. Literaturę obowiązkową z dyscypliny dodatkowej ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

8. Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wy- działu. Terminy egzaminów doktorskich ustala dziekan Wydziału Ekonomicznego w po- rozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi po wpłynięciu co najmniej jednej pozytywnej recenzji pracy doktorskiej.

9. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału Ekono- micznego, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż jeden raz.

10. Nieobecność nieusprawiedliwiona na egzaminie doktorskim jest równoznaczna z nega- tywną oceną z egzaminu i stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Wydziału Ekono- micznego uchwały o zamknięciu przewodu doktorskiego. O usprawiedliwieniu nieobec- ności decyduje dziekan Wydziału Ekonomicznego.

11. Kandydat, który przedstawił właściwy certyfikat potwierdzający znajomość języka obce- go jest zwolniony z egzaminu. Nie dopuszcza się zwolnienia z pozostałych egzaminów, w tym zdanych w innym przewodzie doktorskim.

12. Każdy egzamin odbywa się w obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej.

13. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu, który podpi- sują wszyscy członkowie komisji. W protokole umieszcza się zadane pytania i ocenę od- powiedzi na poszczególne pytania oraz ogólny wynik egzaminu.

§ 4.

Przedłożenie rozprawy doktorskiej

1. Przed przedłożeniem zakończonej rozprawy doktorskiej promotorowi, Kandydat prezen- tuje ostateczną wersję rozprawy na seminarium naukowym w Katedrze wskazanej przez dziekana Wydziału Ekonomicznego. Prezentacja obejmuje co najmniej układ i strukturę rozprawy, jej cele, sposób weryfikacji hipotez badawczych i tezy, wnioski z przeprowa- dzonych badań. W seminarium powinno uczestniczyć co najmniej trzech nauczycieli aka-

(5)

demickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz promotor i promotor pomocniczy, o ile został wyznaczony.

2. Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w formie elektronicznej i w formie papierowej.

3. Promotor przedstawia dziekanowi Wydziału Ekonomicznego rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią.

4. Rozprawę doktorską przedstawioną dziekanowi Wydziału Ekonomicznego, kandydat składa w sześciu egzemplarzach w BOS.

5. Rozprawa doktorska powinna zostać wydrukowana dwustronnie i oprawiona w okładki zgodne z pismem okólnym nr 6/2006 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 czerwca 2006 r.

§ 5.

Wyznaczenie recenzentów

1. Rada Wydziału Ekonomicznego powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracow- nikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Wydziału Ekonomicznego.

2. Recenzentem może być może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej, w której wszczęty został przewód dok- torski lub dyscypliny pokrewnej.

3. Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której zacho- dzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

§ 6.

Komisja doktorska

1. Rada Wydziału Ekonomicznego powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej (zwaną dalej „komisją doktorską”), w tym przewodniczącego, spośród członków rady posiadających tytuł profesora lub stopień dok- tora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi roz- prawy doktorskiej albo pokrewnej dyscypliny naukowej.

2. W skład komisji doktorskiej, liczącej co najmniej siedem osób, wchodzą ponadto recen- zenci rozprawy doktorskiej oraz promotor.

3. W skład komisji doktorskiej Rada Wydziału może powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.

§ 7.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony

1. Komisja doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recen- zjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (zwanej dalej „obroną) oraz wyznacza termin obrony.

2. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału Ekonomicznego.

3. Po przyjęciu rozprawy doktorskiej, komisja doktorska zamieszcza na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego recenzje i streszczenie rozprawy oraz przekazuje jeden egzem- plarz rozprawy doktorskiej do Biblioteki Głównej, w celu w celu umożliwienia zaintere- sowanym zapoznania się z nią.

4. Komisja doktorska zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia, promotora, recenzentów i kandydata oraz wy-

(6)

wiesza ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Wydziału Ekonomicznego. W zawia- domieniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu recenzji i streszczenia rozprawy doktorskiej na stronie internetowej Wydziału.

§ 8.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora i promotora pomocniczego. W posiedzeniu mogą uczestniczyć osoby zapro- szone oraz inne osoby zainteresowane obroną pracy doktorskiej.

2. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący komisji doktorskiej.

3. Porządek publicznej obrony obejmuje:

1) otwarcie posiedzenia: powitanie kandydata, promotora, recenzentów, członków komisji i gości,

2) przedstawienie kandydata i dotychczasowego przebiegu przewodu doktorskiego, 3) prezentację głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej,

4) prezentację recenzji – w przypadku nieobecności recenzenta, przewodniczący ko- misji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji,

5) ustosunkowanie się kandydata do krytycznych uwag recenzentów i odpowiedź na pytania recenzentów,

6) dyskusja nad rozprawą, w której mogą brać udział wszyscy obecni na posiedzeniu – pytania i wypowiedzi merytoryczne dotyczące rozprawy,

7) odpowiedź kandydata na pytania zadane podczas dyskusji na rozprawą i jego wy- powiedź końcowa

§ 9.

Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych i wyróżnienie rozprawy 1. Niezwłocznie po zakończeniu publicznej obrony, odbywa się posiedzenie niejawne komi-

sji doktorskiej. Porządek posiedzenia obejmuje:

1) dyskusję na rozprawą doktorską i przebiegiem publicznej obrony,

2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 3) przygotowanie projektu uchwały Rady Wydziału Ekonomicznego w sprawie na-

dania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia,

4) przygotowanie projektu uchwały Rady Wydziału Ekonomicznego w sprawie wy- różnienia rozprawy doktorskiej.

2. W przypadku nieprzyjęcia publicznej obrony komisja doktorska nie przystępuje do gło- sowania nad projektami uchwał, o których mowa w ust. 1, p. 3) i 4).

3. Warunkiem głosowania nad przyjęciem projektu uchwały Rady Wydziału Ekonomiczne- go w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej jest pisemny wniosek, wraz z uzasadnie- niem, zawarty w co najmniej jednej recenzji.

4. Projekt uchwały w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej kieruje się do Rady Wy- działu, jeśli za jego przyjęciem głosowało więcej niż 2/3 członków komisji doktorskiej.

5. Przewodniczący komisji doktorskiej przedstawia treść podjętych uchwał w miejscu pu- blicznej obrony, niezwłocznie po zakończenie niejawnego posiedzenia komisji doktor- skiej.

§ 10.

Nadanie stopnia doktora i wyróżnienie rozprawy

1. Przewodniczący komisji doktorskiej prezentuje na posiedzeniu Rady Wydziału treść pod- jętych uchwał oraz przebieg publicznej obrony.

(7)

2. Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicz- nych w dyscyplinie ekonomia oraz o ewentualnym wyróżnieniu rozprawy.

3. Osoba, w stosunku do której podjęto uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicz- nych otrzymuje dyplom zgodny ze wzorem określonym przez Senat Uczelni.

§ 11.

Tryb podejmowania uchwał

1. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami w przedmiocie:

1) wszczęcia przewodu doktorskiego, 2) wyznaczenia promotora,

3) wyznaczenia promotora pomocniczego, 4) wyznaczenia recenzentów,

5) powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,

6) powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej,

7) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, 8) przyjęcia publicznej obrony,

9) przyjęcia projektu uchwały Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora na- uk ekonomicznych,

10) przyjęcia projektu uchwały Rady Wydziału w sprawie wyróżnienia rozprawy dok- torskiej,

11) nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych, 12) wyróżnienia rozprawy

2. Uchwały wymienione w ust, 1, pkt. 7), 8), 9) i 10) podejmuje komisja doktorska.

3. Uprawnionymi do głosowania w czynnościach przewodu doktorskiego są członkowie Rady Wydziału Ekonomicznego, posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habili- towanego oraz promotor i recenzenci rozprawy doktorskiej, a w sprawie uchwał wymie- nionych w ust. 2 – członkowie komisji doktorskiej.

4. Wszystkie uchwały za wyjątkiem wymienionych w ust. 1, pkt. 5) i 6) są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwały wymienione w ust. 1 pkt. 5) i 6) podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością od- danych głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Uchwała wymieniona w ust. 1, pkt 10) w trybie przedstawionym w § 9, ust. 4.

5. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Wydziału, na którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, dziekan Wydziału Ekonomicznego przeka- zuje do Działu Rozwoju Kadry Naukowej zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora, które w formie elektronicznej przesyłane jest do systemu POLON.

6. W ciągu 14 dni od posiedzenia Rady Wydziału, na którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, kierownik BOS przekazuje do Działu Rozwoju Ka- dry Naukowej kompletną dokumentację dotycząca przeprowadzonego przewodu doktor- skiego. Po weryfikacji kompletności ww. dokumentacji, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, przekazuje ją do archiwum.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Rada Wydziału Ekonomicznego może nie powoływać komisji doktorskiej. W takim przy- padku Rada Wydziału realizuje wszystkie czynności przewodu doktorskiego, z tym, że uchwał wymienionych w § ust. 1, pkt. 8 i 9 nie podejmuje się.

(8)

2. Obsługę administracyjną przewodu doktorskiego oraz archiwizację dokumentów zapew- nia BOS.

3. Protokół komisji doktorskiej sporządza osoba wyznaczona przez dziekana Wydziału Eko- nomicznego.

4. Rada Wydziału Ekonomicznego niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w formie elektronicz- nej.

5. Zawiadomienia promotora i recenzentów o posiedzeniach komisji doktorskiej dokonuje się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pozostali członkowie komisji doktorskiej zawiadamiani są pocztą elektroniczną (e-mail). Dostarczenie zawiadomienia potwierdzają przesłaniem maila, którego wydruk przechowuje się w aktach przewodu doktorskiego.

6. W przypadku odmowy przyjęcia uchwał, o których mowa w § 11 ust. 1, pkt. 1)-4), 7), 8) i 11), dziekan Wydziału Ekonomicznego zawiadamia pisemnie kandydata o tej decyzji i jej uzasadnieniu. Kandydat może wnieść odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału Ekonomicznego w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada Wydziału Ekonomicznego przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

7. Jeżeli od daty wszczęcia przewodu doktorskiego minęły cztery lata i nie zakończył się on uzyskaniem przez kandydata stopnia doktora Rada Wydziału może podjąć uchwałę o za- mknięciu przewodu doktorskiego. Ponowne otwarcie przewodu doktorskiego może nastą- pić nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia zamknięcia przewodu.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem stosuje się obowiązuje przepisy dotyczące stopni naukowych i przewodów doktorskich.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Lekarski mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w czasie semestrów: II, IV, VI, VIII, X, oraz praktycznego

Przywiązanie do niegdysiejszego podkomendnego było na tyle mocne, że po objęciu województwa poleskiego także na tym terenie Cedzyński pojawił się w roli – bardzo cenione-

a) pierwsza rata w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji zostanie wpłacona w ciągu 14 dni od otrzymania faktury proforma, która zostanie wystawiona przez

Rektora o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku oraz powołania przez Dziekana Komisji Konkursowej w składzie: prof..

11) przekształcenie studiów – zmiana nazwy studiów lub jednostki je prowadzące. Studia mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, poza dotychczasowymi obciążeniami określonymi w Dziale III księgi wieczystej, nieruchomość obciążona zostanie na

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych opłata związana z kształceniem oznacza także opłatę pobieraną za uczestniczenie w zajęciach uzupełniających efekty

16. przygotowywanie dokumentacji, w tym projektów umów oraz prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej bez podatku od

h) Na podstawie analizy raportu podobieństwa, promotor pracy dyplomowej przygo- towuje opinię wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej procedury, doty- czącą

Program studiów I stopnia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn obowiązujący od roku akademickim 2019/2020 został opracowany zgodnie z misją i strategią

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać: ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta. Moduł

organizacyjnego Uczelni. Wydział posiada własne godło i barwy. Wzór, zasady używania godła i barw Wydziału uchwala Senat.. Oficjalnymi skrótami nazwy Wydziału są

Kodeks pracy (t.j. W Regulaminie pracy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie zaplanował urlopu wypoczynkowego,

7) o podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia zostały określone dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w

jej Przewodniczącego. Komisja Doktorska występuje z wnioskiem do Rady Wydziału o wyznaczenie recenzen- tów rozprawy oraz powołanie komisji przeprowadzających egzaminy

b) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Wszystkie uchwały wymienione w punktach 1.1 i 1.2 są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością

4) wnioskowanie i opiniowanie wniosków do Administratora Danych Osobowych o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień dostępu do danych osobowych oraz pozostałych wniosków

Nazwiska kandydatów do objęcia funkcji Rektora zgłaszane mogą być przez wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uczelni posiadających czynne prawo wyborcze.. Nazwiska

im. Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu określa zasady przeprowadzania wyborów członków

lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

– osoba, której nadano stopień naukowy doktora otrzymuje oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim wg wzoru określonego w załączniku nr 1,.. – osoba,

Kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni – spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze – zgłaszają do właściwych komisji wyborczych w swoich grupach (na