• Nie Znaleziono Wyników

Zarządzenie Nr 18 /2013 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 12 kwietnia 2013 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zarządzenie Nr 18 /2013 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 12 kwietnia 2013 r."

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Zarządzenie Nr 18 /2013

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz.

654 z późn. zm.), w związku z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) za- rządzam :

§ 1

Ogłosić konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r.

w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz/lub po jej zakończeniu (dyżur stacjonarny) w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wzory formularzy ofertowych, o których mowa w ogłoszeniu zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Kierownika Działu Kadr i Płac.

§ 5 Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(2)

Załącznik Nr 1 „Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

ZAPRASZA

podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, którego obszar działania obejmuje około 90 tyś. osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń, w okresie od 1.05.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. :

- w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz/lub po jej zakończeniu (dyżur stacjonarny) w oddziale okulistyki,

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz projekty umów i obowiązujący formularz oferty dostępne są w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 (pokój nr 110), oraz na stronie internetowej Woj. Szpitala w Tarnobrzegu: www.szpitaltbg.pl

Zamknięte oferty z napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki” należy składać w Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul.

Szpitalna 1 (Sekretariat) w terminie do 19 kwietnia 2012 r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert odbędzie się następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert, w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala o godz. 9.00

Komisja Konkursowa podejmie decyzję i ogłosi wyniki konkursu nie później niż 14 dni od daty otwarcia ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu, oferent może złożyć umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, jak również prawo do przesunięcia terminu składania ofert.”

(3)

Załącznik Nr 2 ..., dnia...

...

...

nazwa Oferenta i pieczęć firmowa z adresem

OFERTA KONKURSOWA I.

W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oraz/lub po jej zakończeniu w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w wymiarze odpowiadającym przeciętnie ……. godzin tygodniowo (podstawowa ordynacja) w dniach powszednich od poniedziałku do piątku oraz na dyżurach:

- średniomiesięczna ilość dyżurów 16 godzinnych …….

- średniomiesięczna ilość dyżurów 24 godzinnych …….

I. Dane o oferencie :

Podmiot wykonujący działalność leczniczą ...

Adres/Siedziba podmiotu ...

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Okręgowej Izby Lekarskiej*

...

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej...

Osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania

oferenta: ...

.... Telefon ... Fax ...

II. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach w nich określonych.

III. Jednocześnie wyrażam zgodę na przyjęcie przez Udzielającego zamówienia niniejszej oferty ze zmniejszoną ilością dyżurów uzależnioną od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia. Takie przyjęcie oferty nie będzie miało wpływu na określoną cenę za 1 godzinę dyżuru.

IV. Propozycja warunków cenowych za udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Rodzaj udzielanych

świadczeń zdrowotnych Cennik Wymiar

świadczeń podstawowa ordynacja oddziału

w dniach roboczych* ... zł. Miesiąc/godzina*

wykonywanie procedur zgodnych z katalogiem

Świadczeń NFZ w 2013 r.* wg załącznika procedura

dyżur medyczny w dniu

powszednim ... zł. godzina

dyżur medyczny w dniu

świątecznym i w niedziele ... zł. godzina V. Proponowany czas trwania umowy : od ... 2013 r. do 31.12.2013 r.

VI. Załączona dokumentacja odpowiada wymaganiom zawartym w „Szczegółowych informacjach dotyczących konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

(4)

VII. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na oferowane świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na świadczenie usług będących przedmiotem konkursu.

... ...

(Data) (Podpis oferenta)

* niepotrzebne skreślić

(5)

Załącznik do oferty konkursowej nr I

Katalog świadczeń z zakresu chrób narządu wzroku

lp kod

grupy kod produktu nazwa grupy

Propozycja ceny udzielanego świadczenia

1 2 3 4 5

Choroby narządu wzroku

38 B01 5.51.01.0002001 Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej

39 B02 5.51.01.0002002 Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF

40 B04 5.51.01.0002004 Przeszczep rogówki - kategoria I*

41 B05 5.51.01.0002005 Przeszczep rogówki - kategoria II*

42 B06 5.51.01.0002006 Przeszczep rogówki - kategoria III*

43 B11 5.51.01.0002011 Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze *

44 B12 5.51.01.0002012 Usunięcie zaćmy powikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*

45 B13 5.51.01.0002013 Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*

46 B14 5.51.01.0002014 Usunięcie zaćmy powikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*

47 B15 5.51.01.0002015 Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*

48 B16 5.51.01.0002016 Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne *

49 B17 5.51.01.0002017 Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne * 50 B23 5.51.01.0002023 Średnie zabiegi na soczewce *

51 B24 5.51.01.0002024 Małe zabiegi na soczewce *

52 B32 5.51.01.0002032 Duże zabiegi na aparacie ochronnym oka * 53 B33 5.51.01.0002033 Średnie zabiegi na aparacie ochronnym oka * 54 B34 5.51.01.0002034 Małe zabiegi na aparacie ochronnym oka * 55 B42 5.51.01.0002042 Duże zabiegi na oczodole i aparacie łzowym * 56 B43 5.51.01.0002043 Średnie zabiegi na oczodole i aparacie łzowym * 57 B44 5.51.01.0002044 Małe zabiegi na oczodole i aparacie łzowym * 58 B52 5.51.01.0002052 Duże zabiegi na rogówce i twardówce * 59 B53 5.51.01.0002053 Średnie zabiegi na rogówce i twardówce * 60 B63 5.51.01.0002063 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych * 61 B72 5.51.01.0002072 Duże zabiegi w jaskrze i na naczyniówce * 62 B73 5.51.01.0002073 Średnie zabiegi w jaskrze i na naczyniówce * 63 B74 5.51.01.0002074 Małe zabiegi w jaskrze i na naczyniówce * 64 B81 5.51.01.0002081 Duże zabiegi na siatkówce *

65 B82 5.51.01.0002082 Duże zabiegi na ciele szklistym * 66 B83 5.51.01.0002083 Średnie zabiegi witreoretinalne * 67 B84 5.51.01.0002084 Małe zabiegi witreoretinalne * 67a B94 5.51.01.0002094 Inne procedury w zakresie oka *

68 B98 5.51.01.0002098 Leczenie zachowawcze okulistyczne

(6)

..., dnia...

...

...

nazwa Oferenta i pieczęć firmowa z adresem

OFERTA KONKURSOWA II.

W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oraz/lub po jej zakończeniu w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu I. Dane o oferencie :

Podmiot leczniczy ...

Adres/Siedziba podmiotu leczniczego ...

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Okręgowej Izby Lekarskiej*

...

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności

gospodarczej* ...

...

Osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania

oferenta: ...

.... Telefon ... Fax ...

II. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach w nich określonych.

III. Propozycje cenowe za udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierają dodatkowe formularze ofertowe.

IV. Proponowany czas trwania umowy : od 1.05.2013 r. do 31.12.2013 r.

V. Załączona dokumentacja odpowiada wymaganiom zawartym w „Szczegółowych informacjach dotyczących konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

VI. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na oferowane świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na świadczenie usług będących przedmiotem konkursu.

... ...

(Data) (Podpis oferenta)

* niepotrzebne skreślić

(7)

..., dnia...

...

nazwa podwykonawcy i pieczęć firmowa z adresem

Dodatkowy formularz ofertowy (załącznik do OFERTY KONKURSOWEJ II)

W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oraz/lub po jej zakończeniu w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w wymiarze odpowiadającym przeciętnie ……. godzin tygodniowo (podstawowa ordynacja) w dniach powszednich od poniedziałku do piątku oraz na dyżurach stacjonarnych:

- średniomiesięczna ilość dyżurów 16 godzinnych …….

- średniomiesięczna ilość dyżurów 24 godzinnych …….

I. Dane o podwykonawcy :

Podmiot wykonujący działalność leczniczą ...

Adres/Siedziba podmiotu ...………...

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Okręgowej Izby Lekarskiej*

...…………..

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej* ...………….

Telefon ... Fax ...

II. Propozycja warunków cenowych za udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Rodzaj udzielanych

świadczeń zdrowotnych Cennik Wymiar

świadczeń podstawowa ordynacja oddziału

w dniach roboczych* ... zł. Miesiąc/godzina*

wykonywanie procedur zgodnych z katalogiem

Świadczeń NFZ w 2013 r.* wg załącznika procedura

dyżur medyczny w dniu

powszednim ... zł. godzina

dyżur medyczny w dniu

świątecznym i w niedziele ... zł. godzina

III. Jednocześnie wyrażam zgodę na przyjęcie przez Udzielającego zamówienia niniejszej oferty ze zmniejszoną ilością dyżurów uzależnioną od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia. Takie przyjęcie oferty nie będzie miało wpływu na określoną cenę za 1 godzinę dyżuru.

IV. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach w nich określonych.

IV. Proponowany czas trwania umowy : od ... 2013 r. do 31.12.2013 r.

... ...

(Data) (Podpis podwykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

(8)

Załącznik do dodatkowego formularza ofertowego

Katalog świadczeń z zakresu chrób narządu wzroku

lp kod

grupy kod produktu nazwa grupy

Propozycja ceny udzielanego świadczenia

1 2 3 4 5

Choroby narządu wzroku

38 B01 5.51.01.0002001 Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej

39 B02 5.51.01.0002002 Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF

40 B04 5.51.01.0002004 Przeszczep rogówki - kategoria I*

41 B05 5.51.01.0002005 Przeszczep rogówki - kategoria II*

42 B06 5.51.01.0002006 Przeszczep rogówki - kategoria III*

43 B11 5.51.01.0002011 Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze *

44 B12 5.51.01.0002012 Usunięcie zaćmy powikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*

45 B13 5.51.01.0002013 Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*

46 B14 5.51.01.0002014 Usunięcie zaćmy powikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*

47 B15 5.51.01.0002015 Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*

48 B16 5.51.01.0002016 Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne *

49 B17 5.51.01.0002017 Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne * 50 B23 5.51.01.0002023 Średnie zabiegi na soczewce *

51 B24 5.51.01.0002024 Małe zabiegi na soczewce *

52 B32 5.51.01.0002032 Duże zabiegi na aparacie ochronnym oka * 53 B33 5.51.01.0002033 Średnie zabiegi na aparacie ochronnym oka * 54 B34 5.51.01.0002034 Małe zabiegi na aparacie ochronnym oka * 55 B42 5.51.01.0002042 Duże zabiegi na oczodole i aparacie łzowym * 56 B43 5.51.01.0002043 Średnie zabiegi na oczodole i aparacie łzowym * 57 B44 5.51.01.0002044 Małe zabiegi na oczodole i aparacie łzowym * 58 B52 5.51.01.0002052 Duże zabiegi na rogówce i twardówce * 59 B53 5.51.01.0002053 Średnie zabiegi na rogówce i twardówce * 60 B63 5.51.01.0002063 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych * 61 B72 5.51.01.0002072 Duże zabiegi w jaskrze i na naczyniówce * 62 B73 5.51.01.0002073 Średnie zabiegi w jaskrze i na naczyniówce * 63 B74 5.51.01.0002074 Małe zabiegi w jaskrze i na naczyniówce * 64 B81 5.51.01.0002081 Duże zabiegi na siatkówce *

65 B82 5.51.01.0002082 Duże zabiegi na ciele szklistym * 66 B83 5.51.01.0002083 Średnie zabiegi witreoretinalne * 67 B84 5.51.01.0002084 Małe zabiegi witreoretinalne * 67a B94 5.51.01.0002094 Inne procedury w zakresie oka *

68 B98 5.51.01.0002098 Leczenie zachowawcze okulistyczne

(9)

Załącznik nr 3 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

1. Konkurs odbywa się na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

2. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz/lub po jej zakończeniu w oddziale okulistyki,

3. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oddziału okulistyki przez stałą obsadę co najmniej dwóch lekarzy specjalistów okulistyki, z których jeden lekarz będzie pełnił obowiązki Kierownika Oddziału :

• w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 – podstawowa ordynacja oddziału

• w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 dnia następnego – dyżur medyczny

• w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego – dyżur medyczny.

4. Oferenci złożą oferty na obowiązujących formularzach wg. następujących zasad:

a) OFERTA KONKURSOWA I.

- składają podmioty lecznicze (osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych) zainteresowane udzielaniem świadczeń w czasie podstawowej ordynacji oraz lub po jej zakończeniu.

b) OFERTA KONKURSOWA II wraz z dodatkowymi formularzami ofertowymi

- składają podmioty lecznicze (podmioty wykonujące działalność leczniczą) zainteresowane udzielaniem świadczeń w czasie podstawowej ordynacji oraz lub po jej zakończeniu

Oferent zamierzający udzielać świadczeń rozliczanych wg „Katalogu świadczeń z zakresu chorób narządu wzroku” i jednocześnie pełnić obowiązki Kierownika Oddziału przedstawia propozycje cen wg katalogu stanowiącego załącznik do oferty oraz w pkt. IV formularza ofertowego nr 1 określa wynagrodzenie miesięczne za kierowanie oddziałem w podstawowej ordynacji. Pozostali oferenci w ramach podstawowej ordynacji przedstawiają propozycje alternatywne.

Załącznikami do oferty są:

 kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oferenta,

 kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,

 kopia nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu gospodarczego,

 kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,

 kopia zaświadczenia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,

 aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

5. Oferty należy składać do dnia określonego w ogłoszeniu, w Dyrekcji W.Sz. w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1 (Sekretariat), w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności.

6. Oferty, które wpłyną niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

7. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1.05.2013r. do dnia 31.12.2013r.

8. Szczegółowe warunki realizacji usług zostaną zawarte w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta. 6.6 W przypadku gdy

prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje poddać się

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do współpracy z personelem medycznym wykonującym świadczenia opieki

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

1.Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienie przenieść obowiązków wykonywania świadczeń, objętych niniejszą umową na osobę

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku doznania szkody