Pełen tekst

(1)

ST-3096A Seagate 3,5" IDE

P ojem ność Dysk niesform a to w an y Fom tat (512B na sektor)

ca łko w ita [M B ] 91,6 85,00

p o w ie rzch n i [M B ] log. 0,08

cylin d ra [M B ] fiz. 28,33

ścieżki [B ] log. 8704

Wymiary zew nętrzne i ciężar

wysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1

ciężar [kg ] 0,59

Organizacja Fizyczna Logiczna

d yskó w 2 5

c y lin d ró w 1024

g ło w ic danych 3 10

g ło w ic serw o 1 0

sum a sekto ró w 174080

sekt/ścieżkę 17

O późnienia [m s ]

Średnio 16

R/W

TFtfTR 3

Max 28

Latency 9,34

Overhead 1

Dop. temp. P racy Spocz.

p q 5 ... 55 -4 0 ... 70

Dopuszczalne przeciąż. g ra w it[G ] Dysk zaparkowany

Praca bez b łę d ó w 5

B łę d y korygow alne 10

W rtpre. Re-wrt cu rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. ZBR

1“

1

$

1

[MB/s]

Dysk <•> B ufo r 1 ,2 5 ... 1,88 B u fo r <■> Host

Niezawodność B łę d y (xx-> 1 na Exx)

M TBF [*1000h] M 777? [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150 30 5 12

B u fo r dysku [k B ] 32 P rędkość obr. [1 /m in ] 3211

Sytem kodowania (2,7)RLL

Gęstość zapisu [TP I] 1791

Pozycjoner RVC

Start / Stop [s ]

Poz. hał, [dBA @ 1m ] 3 3 ... 36 T ypow y RPW w v v nC ^ SLr Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 4,900 5,300 9,800 2,100 0,800 0,800

lin ia +12V [A ] 0,270 0,310 0,750 0,100 0,100 0,100

lin ia +5V [A ] 0,320 0,320 0,170 0,180 0,130 0,130

(2)

1 — 4 = r RST • o GND DB7 o e DB8 DB6 0 © DB9 DB5 0 © DBA DB4 0 o DBB DB3 • © DBC DB2 • © DBD DB1 • o DBE DBO • o DBF

GND KEY

GND

IOW 0 o GND IOR 0 0 GND

* • ©

0 GND IRQ O O S16 AD1 • o PDG AD2 « • AD2 CSO • • CS1 OSP 0 © GND

0 Z tych Unii napęd nie korzysta.

p = c + 5V

♦ 12V

C=3 GND

Z Ł £

[ o o o o j

in±A

I

...

i

D rugi d ysk w system ie d w u d ysko w ym (Slave Drive).

J2 ^ J3

Je d y n y d ysk w syste m ie (S ingle Drive).

J 2 J3

P ierw szy d ysk w system ie dw udyskow ym (M aster, Slave Present).

A ktyw n o ść n a p ę d u syg na lizuje w ła sn a d o d a LED (w b u d o w a n a lub p o d łą c z o n a d o g nia zd a W 1).

J5 ^

P ra cuje w ła s n a d o d a LE D (ew. W 1 ) a dodatkow o s y g n a ł a k ty w ­ ności p rz e s y ła n y je s t do PC linią 39 m agistrali IDE (R e m o te LE D ).

* $

Za re zerw o w a n a .

*

D o w y łą c z n e g o u żytku p rod u ce nta. U rucham ia p ro g ra m sam o- te stu ją cy Life-T est: g ło w ic e szukają n a przem ian c ylid ra 'O’ i 'M a x ’.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :