Pełen tekst

(1)

ST-3145A Seagate 3,5" IDE

Pojem ność D ysk niesform atow any F orm at (512B na sektor)

ca łko w ita [M B] 124,2

p o w ie rzch n i [M B]

cylin d ra [M B]

ście żki [B ]

W ym iary zew nętrzne i ciężar

w ysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,6

ciężar [k g ] 0,68

Organizacja Fizyczna Logiczna

d yskó w 1 8

c y lin d ró w 1001

g ło w ic danych 2 15

g ło w ic serwo sum a sekto ró w

sekt/ścieźkę 17

O późnienia [m s]

Średnio 16

R W

TRJTR 5

Max 32

La tency 7,87 Overhead

Dop. temp. P racy Spocz.

FCJ

Dopuszczalne przeciąż. g ra w it[G ] Dy3k zaparkowany

Praca bez b łę d ó w B łę d y korygow alne

W rtpre. Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. ZBR P rędkość tra n sm isji M B/s]

Dysk <-> B u fo r 2,64 B u fo r <-> H ost

Niezaw odność B łę d y (xx-> 1 n a E x x ) M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

250

B u fo r dysku [kB ] 32 P rędkość obr. [1 /m in ] 3811

Sytem kodow ania (1,7)RLL

Gęstość zap isu [TPI] 2400

P o zycjon er Voice Coil

Start / S top [s ] Poz. hał. [dB A @ 1m]

Typowy RJW S&d( Max Spin-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 4,600 3,900

lin ia +12V [A ] 1,000

lin ia +5V [A ]

(2)

. , 1 k

Jedyny d ysk w syste m ie (S ingle D rive).

J,® J2

Drugi dysk w syste m ie dw u d ysko w ym (S lave Drive).

J 1 ^ J 2

Pierw szy d ysk w syste m ie dw u d ysko w ym (M aster, Slave Present).

-

b

Z arezerw ow ana.

J3

Do w yłą czn e go u żytku prod u ce nta. U ruch a m ia program sam otes- tujący (Factory T est).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :