Przewóz uczniów szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do Parku Wodnego, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w roku 2019

Pełen tekst

(1)

Zamawiający:

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.

adres: Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry tel. / fax. 32/393 39 00 / 32/285 80 30

www.aigsa.com.pl

Znak sprawy: ZP 1/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„Przewóz uczniów szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do Parku Wodnego, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w roku 2019”

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

• 60 10 00 00 – 9 Usługi w zakresie transportu drogowego

zatwierdzono:

...

Data i podpis

(2)

Postanowienia ogólne I Oznaczenie zamawiającego i wykonawcy

1. Informacje o Zamawiającym

Zamawiającym jest: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.

Adres: ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry Tel. / fax.: 32/393 39 00 / 32/285 80 30

Regon: 003503983 NIP: 645-020-39-47 www.aigsa.com.pl

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 1) W zakresie zagadnień merytorycznych:

Imię i nazwisko: Joanna Jarosz-Nikiel Tel.: 32/393 39 54

2) W zakresie zagadnień formalno – prawnych:

Imię i nazwisko: Lech Wysocki

Tel./fax.: 32/393 39 00 / 32/285 80 30, e-mail: sekretariat@parkwodny.com.pl 3. Oznaczenie Wykonawcy

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielanie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

4. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (dalej Pzp) – w sprawach nieuregulowanych Pzp, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej KC).

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

W postępowaniu zastosowanie ma tzw. „procedura odwrócona” na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

5. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Oferty częściowe, wariantowe, uzupełniające

6.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań niniejszego zamówienia.

6.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.

1 pkt 6 i 7.

6.4 Podwykonawstwo jest możliwe w każdym zakresie.

7. Pisemność postępowania przetargowego

7.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego:

www.aigsa.com.pl

UWAGA: Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty

(3)

zamieszczane przez zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ w celu sprawdzenia czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.

7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania przetargowego między Zamawiającym, a Wykonawcami, będą przekazywane drogą elektroniczną lub faksem oraz umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. Na życzenie stron będą one niezwłocznie potwierdzone.

7.3 Zamawiający zobowiązany jest do odpowiedzi na wszelkie pytania Wykonawców dotyczące niniejszego postępowania, pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Część II

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do Parku Wodnego, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w roku 2019, najkrótszą trasą i środkami transportu, którymi wykonawca dysponuje, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Zadanie 1: Dowóz do Park Wodny Tarnowskie Góry (ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry):

a) usługa wykonywana wyłącznie w dni nauki szkolnej, od 4 marca 2019 r. do 17 maja 2019 r., z możliwością przedłużenia terminu o 1 tydzień tj do 24 maja 2019, zgodnie z poniższym harmonogramem (transport realizowany w zakresie 10 przyjazdów dla każdego z podmiotów wymienionych w nw. Tabeli):

Dzień tygodnia PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godzina rozpoczęcia zajęć

Godzina zakończenia zajęć

8.15 9.45

SP 14 Tarnowskie Góry - 30 osób + 2 os.

SP 9 Tarnowskie Góry – 45 osób + 3 os.

Sp 4 Radzionków 30 osób + 2 os.

Sp 2 Radzionków 15 osób +1 os.

SP 8 Tarnowskie Góry – 45 osób + 3 os.

SP 9 Tarnowskie Góry – 30 osób + 1 os.

SP Świerklaniec – 15 os. + 1 os.

Piekary Śląskie ZSP 1 - 15 osób + 1 os.

9.45 11.15 SP Czekanów, SP

Ziemięcice, SP Przezchlebie, SP Wieszowa 45 os. + 3 os.

Sp 1 Radzionków 30 osób + 2 os.

Sp Nakło Śl.

15 osób + 1 os.

Sp 2 Radzionków 30 osób + 2 os.

Nakło Śl. - 15 osób

+ 1 os. Lubsza – 45 osób

+ 3 os.

SP 8 Tarnowskie Góry – 30 osób + 2 os.

11.15 12.45

Psary- 30 osób + 2 os.

Sp 1 Radzionków 30 osób + 2 os.

SP 12 Tarnowskie Góry – 30 osób + 2 os.

SP 15 Tarnowskie Góry – 45 osób+ 3 os.

Piekary Śląskie ZSP 1 - 30 osób + 2 os.

Orzech – 15 osób+1 os.

Piekary Śląskie MSP 15 15 osób + 1 os.

Piekary Śląskie MSP 15 - 15 osób + 1 os.

SP Świerklaniec – 15 os. + 1 os.

13.00 14.30

SP 13 Tarnowskie Góry – 45 osób + 3 os.

SP 3 Tarnowskie Góry- 30 osób + 2 os.

Sp 5 Tarnowskie Góry – 45 osób + 3 os.

SP 16 ZSP 2 Tarnowskie Góry- 15 osób+ 1 os.

SP 6 ZSP 1

SP 11 Tarnowskie Góry- 30 osób + 2 os.

(4)

Tarnowskie Góry- 15 osób+ 1 os.

SP Świerklaniec – 15 os. + 1 os.

Piekary Śląskie MSP 9 - 15 osób + 1 os.

Piekary Śląskie MSP 9 - 15 osób + 1 os.

14.30 16.00

SP 3 Tarnowskie Góry- 45 osób + 3 os.

Piekary Śląskie MSP 9 30 osób + 2 os.

SP Kalety – 45 os. + 3 os.

SP 15 Tarnowskie Góry – 15 osób + 1 os.

Ligota Woźnicka 45 os.

+ 3 os.

SP Świerklaniec – 15 os. + 1 os.

Piekary Śląskie MSP 9 - 30 osób + 2 os.

Objaśnienie:

SP 14 Tarnowskie Góry: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4, ul. Powstańców Warszawskich 42, 42-680 Tarnowskie Góry Świerklaniec: Szkoła Podstawowa ul. Młyńska 7, 42-622 Świerklaniec

Wieszowa: Zespół Szkół, ul. Bytomska 62, 42-672 Wieszowa Czekanów: Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 26, 42-677 Czekanów Ziemięcice: Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6, 42-675 Ziemięcice Przezchlebie Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 46, 42-675 Przezchlebie Psary: Szkoła Podstawowa, ul. Główna 41, 42-287 Psary

Orzech Szkoła Podstawowa ul. Brzechwy 8, 42-622 Orzech

SP 13 Tarnowskie Góry: Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Armii Krajowej 1, 42-609 Tarnowskie Góry SP3 Tarnowskie Góry: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wyspiańskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry SP9 Tarnowskie Góry: Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Korczaka 2, 42-600 Tarnowskie Góry Radzionków:

Radzionków Szkoła Podstawiowa nr 1, ul. Knosały 16, 41-922 Radzionków Radzionków Szkoła Podstawiowa nr 2, ul. Szymały 36, 41-922 Radzionków Radzionków Szkoła Podstawiowa nr 4, ul. Sikorskiego 8a, 41-922 Radzionków Nakło Śląskie: Zespół Szkół ul. Dworcowa 2, 42-620 Nakło Śląskie

Piekary Śląskie MSP 15: Miejska Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Franciszka Kotucha 40, 41-946 Piekary Śląskie Piekary Śląskie MSP 9: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Waculika 9, 41-943 Piekary Śląskie

SP 12 Tarnowskie Góry: Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 64, 42-603 Tarnowskie Góry SP 5 Tarnowskie Góry: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Leśna 23, 42-600 Tarnowskie Góry Kalety:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja 6, 42-660 Kalety 2) Zespół Szkół i Przedszkoli w Kaletach-Miotku, ul.Orzeszkowej 10, 42-660 Kalety SP 8 Tarnowskie Góry: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Janasa 11, 42-612 Tarnowskie Góry SP 15 Tarnowskie Góry: Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Litewska 6, 42-612 Tarnowskie Góry SP6 Tarnowskie Góry: Szkoła Podstawowa , ul. Słowackiego 34, 42-600 Tarnowskie Góry SP 16 Tarnowskie Góry: Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Jagodowa 72, 42-609 Tarnowskie Góry Piekary Śląskie ZSP 1 : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Tarnogórska 40, 41-945 Piekary Śląskie Lubsza: Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza

SP 11 Tarnowskie Góry: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Józefa Korola 38a, 42-605 Tarnowskie Góry Ligota Woźnicka: Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 5, 42-289 Woźniki

b) uczniowie wraz z opiekunami muszą zostać przywiezieni ze szkoły do obiektu Parku Wodnego na min. 20 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć nauki pływania,

c) po zakończeniu zajęć nauki pływania, odjazd do szkoły uczniów i opiekunów musi nastąpić po min. 20-30 minutach, niezbędnych na wysuszenie i przebranie się uczniów, w zależności od potrzeb danych grup uczniów, do których Wykonawca musi się dostosować,

d) na każdą godzinę zajęć, określoną w harmonogramie, grupy uczniów z opiekunami muszą być dowożone jednym pojazdem,

e) Zamawiający zapewnia opiekunów w trakcie przewozów.

Zadanie 2: Dowóz do Park Wodny Tarnowskie Góry (ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry):

a)usługa wykonywana wyłącznie w dni nauki szkolnej, od 9 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r., z możliwością przedłużenia terminu o 1 tydzień tj do 22 listopada 2019, zgodnie z poniższym harmonogramem (transport realizowany w zakresie 10 przyjazdów dla każdego z podmiotów wymienionych w poniższej tabeli):

Dzień tygodnia PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

(5)

Godzina rozpoczęcia zajęć

Godzina zakończenia zajęć

8.15 9.45 Siemonia - 30 osób

Bobrowniki – 30 osób

+ 4 os.

SP Kamieniec i SP Zbrosławice - 45 osób + 3 os.

Piekary Śląskie MSP 13 - 45 osób + 3 os.

Piekary Śląskie ZSP 2 - 45 osób + 3 os.

Piekary Śląskie MSP 1 - 45 osób + 3 os.

9.45 11.15

Pyskowice - 45

osób + 3 os. Woźniki - 45 osób + 3 os.

Piekary Śląskie MSP 11 - 45 osób + 3 os.

Piekary Śląskie- MSP 13 - 15 osób + 1 os.

Pyskowice - 45 osób + 3 os.

SP Kopienica i SP Miedary - 30 osób + 3 os.

11.15 12.45

Pyskowice - 45

osób + 3 os. Piekary Śląskie- MSP 12 - 45 osób + 3 os.

Piekary Śląskie MSP 2 - 45 osób + 3 os.

Piekary Śląskie- ZSP 2 - 45 osób + 3 os.

Pyskowice - 15 osób + 1 os.

Dobieszowice 45 osób + 1 os.

13.00 14.30

Piekary Śląskie- MSP 12 - 15 osób + 1 os.

Piekary Śląskie- MSP 14 - 45 osób + 3 os.

Kamienica - 45 osób + 3 os.

Piekary Śląskie- ZSP 2 - 30 osób + 2 os.

Piekary Śląskie- MSP 1- 15 osób+ 1 os.

Piekary Śląskie MSP 13 - 45 osób + 3 os.

Sączów - 30 osób + 2 os.

14.30 16.00 Miasteczko Śl.

Sp 1 - 45 osób + 3 os.

Miasteczko Śl.

Sp 2 - 45 osób + 3 os.

Orzech - 30 osób + 2 os.

Nakło Śl. 45 osób + 3 os.

Nowe Chechło. 20 osób + 2 os.

Objaśnienie:

Siemonia Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 71, 42-595 Siemonia Bobrowniki: Szkoła Podstawowa, ul. Sienkiewicza 163, 42-583 Bobrowniki Pyskowice:

1) Szkoła Podstawowa nr 4, ul.Wojska Polskiego 23, 44-120 Pyskowice 2) Szkoła Podstawowa nr 3, ul.Strzelców Bytomskich 1 , 44-120 Pyskowice 3) Szkoła Podstawowa nr 5, ul.Szkolna 2, 44-120 Pyskowice

4) Szkoła Podstawowa nr 6, ul.Wyzwolenia 4, 44-120 Pyskowice

Piekary Śląskie MSP 12: Miejska Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Związkowa 14, 41-947 Piekary Śląskie Sączów:Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 5, 42-595 Sączów

Miasteczko Śląskie:

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dworcowa 5, Miasteczko Śląskie Szkoła Podstawowa nr 2, ul Harcerska 5, Miasteczko Śląskie Zbrosławice: Zespół Szkół, ul. Wolności 67, 42-674 Zbrosławice Kamieniec: Szkoła Podstawowa, ul. Gliwicka 6, 42-674 Zbrosławice Woźniki: Szkoła Podstawowa ul. Powstańców 7, 42-289 Woźniki

Piekary Śląskie MSP 14: Miejska Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bednorza 29, 41-946 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie MSP 13: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Marii Curie Skłodowskiej 108, 41-949 Piekary Śląskie Piekary Śląskie MSP 11: Miejska Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Śląska 8, 41-943 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie MSP 2: Miejska Szkoła Podstawowa nr 11, ul.Popiełuszki 8, 41-940 Piekary Śląskie Kamienica: Szkoła Podstawowa, ul. Częstochowska 42, 42-287 Lubsza

Orzech Szkoła Podstawowa ul. Brzechwy 8, 42-622 Orzech

Piekary Śląskie ZSP 2: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2, ul. Rycerska 15A, 41-948 Piekary Śląskie Miedary: Zespół Szkolno Przedszkolny, ul. Główna 26, 42-676 Miedary

Kopienica: Szkoła Podstawowa, ul. 1 maja 3, 42-674 Zbrosławice

Piekary Śląskie MSP 1: Miejska Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szpitalna 9, 41-940 Piekary Śląskie Nakło Śląskie: Zespół Szkół ul. Dworcowa 2, 42-620 Nakło Śląskie

Dobieszowice: Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 32, 42-584 Dobieszowice Nowe Chechło: Szkoła Podstawowa ul. Lasowicka 103, 42-622 Nowe Chechło

b) uczniowie wraz z opiekunami muszą zostać przywiezieni ze szkoły do obiektu krytej pływalni na min. 20 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć nauki pływania,

c) po zakończeniu zajęć nauki pływania, odjazd do szkoły uczniów i opiekunów musi nastąpić po min. 20-30 minutach, niezbędnych na wysuszenie i przebranie się uczniów, w zależności od potrzeb danych grup uczniów, do których Wykonawca musi się dostosować,

d) na każdą godzinę zajęć, określoną w harmonogramie, grupy uczniów z opiekunami muszą być dowożone jednym pojazdem,

e) Zamawiający zapewnia opiekunów w trakcie przewozów.

(6)

1.1. Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w danym dniu Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę pojazdów, wraz z odpowiednią liczbą kierowców, zapewniając miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób, tak aby wszystkie kursy w danym dniu, określone w harmonogramie, zostały zrealizowane w sposób terminowy i zgodny z umową, z zastrzeżeniem zapisów, iż na każdą godzinę zajęć, określoną w harmonogramie, grupy uczniów z opiekunami muszą być dowożone jednym pojazdem.

1.2. Pojazdy używane do przewozów nie mogą stwarzać zagrożenia dla przewożonych nim osób oraz dla innych uczestników ruchu drogowego.

1.3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania używanych do przewozu pojazdów w stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczną jazdę oraz utrzymania porządku i czystości w pojazdach.

1.4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego podejrzenia, iż dany pojazd jest w złym stanie technicznym, Wykonawca wymieni pojazd na zastępczy, spełniający wszystkie warunki dla pojazdu zgłoszonego i dokona oględzin pojazdu i koniecznych napraw.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p. poż.

1.6. Wykonawca musi posiadać ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

1.7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł.

1.8. Pojazdy muszą posiadać tablice, umieszczone w widocznym miejscu z przodu i z tyłu pojazdu, informujące o przewozie uczniów.

1.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za pracowników, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązuje się do stałej kontroli stanu trzeźwości kierowców przewożących uczniów.

1.10. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w wykonaniu przewozu pisemnie, telefonicznie lub faksem.

1.11. W przypadku przeszkody w przewozie uniemożliwiającej jego wykonanie zgłoszonymi pojazdami, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdów zastępczych, spełniających wszystkie warunki dla pojazdów zgłoszonych i poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie, jak i o zmianie kierowcy.

1.12. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać, własnym staraniem oraz na koszt własny, wszelkich niezbędnych zezwoleń na parkowanie pojazdów przewożących uczniów.

1.13. Zamawiający dopuszcza incydentalne zmiany godzin przywozów i odwozów uczniów, wynikające z organizacji roku szkolnego. O każdych incydentalnych zmianach w organizacji transportu dla uczniów Zamawiający poinformuje Wykonawcę na min. 5 dni przed planowaną zmianą.

1.14. W terminie 3 dni od podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób upoważnionych do kontaktów ws. organizacji przewozów dla uczniów.

1.15. W terminie 3 dni od podpisania umowy, Wykonawca przekaże pisemnie Zamawiającemu informację, jakim pojazdem/pojazdami będzie wykonywał umowę, wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzających dopuszczenie pojazdu/pojazdów do ruchu i kserokopiami aktualnych badań technicznych pojazdu/pojazdów.

1.16. Wymagania Zamawiającego związane z zatrudnianiem na umowę o prac

a) Wykonawca lub podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity:

Dz. U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również

(7)

podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę b) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności polegające na kierowaniu pojazdami. Nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, oraz osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

c) Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.

2. Wspólny słownik zamówień (CPV)

 60 10 00 00 – 9 Usługi w zakresie transportu drogowego 3. Wymagany termin realizacji całości zamówienia

 Od dnia 04.03.2019 r. do dnia 22.11.2019 r., przy czym: Zadanie nr 1: 04.03.2019 r.- 22.05.2019 r.

Zadanie nr 2: 09.09.2019 r. - 22.11.2019 r.

Część III

Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1,

1.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Posiadanie aktualnego zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o których mowa w ustawie z dnia 06.09.2001r. O transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późniejszymi zmianami).

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali / wykonują, 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dowodów ich należytego wykonania. Poprzez usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, zamawiający będzie rozumiał wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci / młodzieży szkolnej o wartości nie niższej niż 10.000 zł brutto.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną na podstawie jednej umowy lub zadania.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Części III niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

(8)

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Części III, pkt 3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1.

4.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Ocena spełnienia przez Wykonawców będzie dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp:

6.1 Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

2344 z późn. zm.);

Część IV

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.

5.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. procedura odwrócona.

(9)

Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art.

24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wskazane przez Zamawiającego w SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (określone przez

Zamawiającego w SIWZ).

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

6.1 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4),

6.2 Aktualnego zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o których mowa w ustawie z dnia 06.09.2001r. O transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r.

poz. 2200 z późniejszymi zmianami).

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

7.2 W sytuacji, kiedy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 7.1.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1 Części IV SIWZ:

8.1 Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.2 Dokument o którym mowa w Części IV pkt 7.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3).

(10)

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13. Forma składania dokumentów przetargowych.

13.1 Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być udzielane w formie pisemnej i mają stanowić załączniki do oferty przetargowej. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on:„ nie dotyczy”

13.2 Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli. Mogą one być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

13.3 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi za wady i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 Pzp).

Część V

Ceny ofertowe, waluta ofert, wynagrodzenie

1. Wykonawca określi cenę netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za 1 świadczenie usługi oraz za wykonanie całości zamówienia, zgodnie z Formularzem ofertowym.

2. W cenie ofertowej obejmującej całość zamówienia mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.

3. Ceny podane w ofercie są stałe i nie podlegają zmianom podczas realizacji przedmiotu umowy.

Cena podana w ofercie służy porównaniu ofert.

4. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wykonawca rozliczany będzie każdego miesiąca, na podstawie ilości dni, w trakcie których wykonywana była usługa, zgodnie ze stawką za 1 świadczenie usługi, określoną w formularzu oferty.

6. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

(11)

7. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki zamawiający poprawi ją w trybie art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

Część VI

Tryb i zasady wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Zarządu AIG S.A.

2. Oferty przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium Waga

Kryterium

Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta za dane

kryterium

Cena 70 % 70 pkt

Wiek pojazdu/pojazdów 30 % 30 pkt

3. Zasady oceny kryterium „Cena”:

Oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 70 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru:

p= /X min : X ofert./ x 70 gdzie:

p – oznacza liczbę punktów za kryterium.

X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania, X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania

4. Zasady oceny kryterium „Wiek pojazdu/pojazdów”:

Oferta, która uzyskała najwięcej punktów cząstkowych za wiek pojazdu otrzymuje automatycznie 30 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość proporcji w stosunku do najwięcej uzyskanych punktów cząstkowych za wiek pojazdu wg wzoru:

p= /X ofert. : X max/ x 30 gdzie:

p – oznacza liczbę punktów za kryterium.

X ofert. – oznacza przyznane punkty cząstkowe za wiek pojazdu/pojazdów uzyskaną przez badaną ofertę dla przedmiotu postępowania,

X max – oznacza przyznane punkty cząstkowe za wiek pojazdu/pojazdów uzyskaną przez ofertę, która punktów cząstkowych uzyskała najwięcej dla przedmiotu postępowania

(12)

Punkty cząstkowe za wiek pojazdu/pojazdów:

- za pojazd wyprodukowany z roku 2019 – 2013 Zamawiający przyzna 25 pkt cząstkowych, - za pojazd wyprodukowany z roku 2012 – 2008 Zamawiający przyzna 10 pkt cząstkowych, - za pojazd wyprodukowany z roku 2007 – 2003 Zamawiający przyzna 5 pkt cząstkowych, - za pojazd wyprodukowany z roku poniżej 2003 Zamawiający przyzna 0 pkt cząstkowych

W przypadku kiedy Wykonawca przewidzi wykonanie zadania kilkoma pojazdami wyprodukowanymi w różnych latach Zamawiający dokona wyliczenia punktów cząstkowych na podstawie średniej arytmetycznej.

5. Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów, po zsumowaniu punktów przyznanych w kryterium cena i kryterium wiek pojazdu/pojazdów, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej niż dwie oferty otrzymały jednakową ostateczną ocenę punktową oferty, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z najniższą ceną.

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp).

Część VII

Dokumentacja przetargowa 1. Zawartość dokumentacji przetargowej.

W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej Wykonawcom wchodzą:

1.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1.2 Formularz oferty.

1.3 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 1.

1.4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2.

1.5 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3.

1.6 Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 4.

1.7 Projekt umowy – Załącznik nr 5.

2. Sposób udzielania wyjaśnień dokumentów przetargowych.

2.1 Wykonawca może zwrócić się na adres Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień związanych z dokumentacją przetargową. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników postępowania przetargowego i umieszczone na stronie internetowej wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła.

2.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

2.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku , o którym mowa powyżej.

2.4 Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Zamawiającego z Wykonawcami.

3. Dokumenty składające się na ofertę.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

3.1 Wypełniony formularz oferty,

(13)

3.2 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 1,

3.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,

3.4 Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile ofertę składa Pełnomocnik.

4. Wymogi formalne.

4.1 Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku.

4.2 Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

4.3 Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione.

4.4 Zaleca się, aby załączniki i dokumenty były sporządzone wg wzorów dołączonych do SIWZ.

5. Opakowanie oferty.

5.1 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

5.2 Zaleca się aby opakowanie było opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia.

5.3 Zaleca się aby opakowanie zostało opatrzone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu.

5.4 W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika konsorcjum.

6. Koszt przygotowania oferty i wadium przetargowe.

6.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

6.2 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

6.3 W przedmiotowym postępowaniu wadium nie występuje.

Część VIII

Zasady składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A., ul. Obwodnica 8, 42- 600 Tarnowskie Góry, sekretariat, I piętro w terminie do dnia: 18.02.2019 r. do godz. 10.00 2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A., ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry, sekretariat, I piętro w dniu: 18.02.2019 r. o godz. 10.10

3. Publiczne otwarcie ofert.

3.1 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

(14)

3.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Wykonawcy, adres (siedzibę), cenę ofertową oraz proponowany wiek pojazdu/pojazdów.

3.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Zmiana i wycofanie oferty.

4.1 Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „zmiana” W przypadku złożenia kilku „zmian” kopertę (paczkę) każdej „zmiany” należy dodatkowo opatrzyć zapisem „zmiana nr ....”

4.2 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „wycofanie”

4.3 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Część IX Wybór Wykonawcy

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty.

3. Unieważnienie postępowania:

3.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp uniemożliwiających zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3.2 O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

4. Odrzucenie oferty:

4.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp, 4.2 Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia finansowe w odniesieniu do Zamawiającego,

4.3 Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Część X Zawarcie umowy

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych w art. 94 ust. 2 Ustawy pzp. O miejscu i dokładnym

(15)

terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawca pod rygorem uchylenia się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- kserokopie dokumentów, potwierdzających „za zgodność z oryginałem”, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby przewidziane do realizacji usługi (tj. stosowne uprawnienia kierowców odpowiadających za przewóz dzieci),

- kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” dowodów rejestracyjnych pojazdów, kserokopie ubezpieczeń na te pojazdy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego przeglądu technicznego dla każdego pojazdu przewidzianego do realizacji zamówienia.

Część XI

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez którąkolwiek ze szkół wymienionych w § 5 Umowy z zajęć nauki pływania,

c) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego,

d) zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją,

e) osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ,

f) dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca,

g) umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, h) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie zadania lub w przypadku utraty przez Zamawiającego finansowania zadania,

i) w zakresie: wyznaczenia nowych miejsc przystankowych na wskazanych w projekcie umowy dzielnicach, wyznaczenia nowych godzin przyjazdów i odjazdów uczniów oraz zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnie o 10 osób liczby przewożonych uczniów, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Część XII Środki odwoławcze

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale

(16)

VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanych na listę, o której mowa w art. 154 ust. 5 ustawy Pzp.

Część XIII

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul.Obwodnica 8, adres e- mail: sekretariat@parkwodny.com.pl ; tel. 32/393 39 00;

2. Administrator wyznaczył Przedstawiciela ds. Bezpieczeństwa Informacji, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych w następujący sposób:

• na adres e-mail: sekretariat@parkwodny.com.pl;

• pisemnie na adres: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A., ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z jej aktami wykonawczymi;

5. Podane przez Panią/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane w okresie czasu niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres czasu wyznaczony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zgodnie z JRWA kategoria archiwalna B5, tj. minimum 5 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Pani/Pana sprawy lub B10, tj. minimum 10 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Pani/Pana sprawy Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:

• dostępu do treści swoich danych osobowych,

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/860 70 86), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia oferty/wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym;

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :