Najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gdynia

Pełen tekst

(1)

Nr procedury: ………

Tytuł procedury:

Najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gdynia

(2)

SPIS TREŚCI

1. Cel 3

2. Przedmiot i zakres stosowania 3

3. Definicje i terminologia oraz używane skróty 3

4. Właściciel procedury 3

5. Spis dokumentów związanych i baz danych 3

6. Wykaz odpowiedzialności 3

1.1. Prezydent 2.2. Naczelnik

7. Tryb postępowania 4

8. Spis formularzy, szablonów, wzorców i instrukcji 5

9. Zapisy 6

10. Karty Usług 6

(3)

1. Cel

Celem niniejszej procedury jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczności gminnej spełniającej kryteria stawiane w Uchwale Rady Miasta Gdyni.

2. Przedmiot i zakres stosowania.

Przedmiotem procedury jest rozpatrzenie wniosku pozwalające ustalić, czy osobie przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokalu a czas nieoznaczony.

Zakres stosowania: od momentu złożenia wniosku do momentu skierowania do zawarcia umowy najmu.

3. Definicje i terminologia oraz używane skróty.

3.1. MS - Wydział Spraw Społecznych

3.2. Naczelnik - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 3.3. SKM - Społeczna Komisja Mieszkaniowa

3.4. Prezydent - Prezydent Miasta Gdyni

4. Właściciel procedury.

Właścicielem procedury jest Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

5. Spis dokumentów związanych i baz danych.

5.1. Złożone dokumenty są archiwizowane w pokoju 409

5.2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733 z późniejszymi zmianami);

Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1136/01 z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie przyjęcia do realizacji zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy; zmiany Uchwała Nr V/96/2003 Rady Miasta Gdyni z 26 lutego 2003r.

6. Wykaz odpowiedzialności.

6.1. Prezydent Miasta Jest odpowiedzialny za:

- akceptuje projekty list pozytywnie zaopiniowanych przez SKM

- podejmuje indywidualne decyzje o wynajęciu lokali poza obowiązującymi listami

(4)

6.2. Naczelnik Wydziału Jest odpowiedzialny za:

- prawidłowy przebieg procedury 6.2. Inspektor

- przygotowanie prawidłowego projektu odpowiedzi

7. Tryb postępowania.

7.1 Interesant składa osobiście w Wydziale Spraw Społecznych w wyznaczonych dniach przyjęć interesantów wniosek o wynajem lokalu komunalnego wraz z załącznikami. Wniosek nie jest opatrzony opłatą skarbową;

7.2. Pracownik bada wstępnie wniosek i dokumenty, które są jego integralną częścią Naczelnik dekretuje wniosek o wynajem lokalu komunalnego do właściwego merytorycznie pracownika Wydziału

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku wynika, że jest on niekompletny, wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia

Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia warunków mieszkaniowych podanych we wniosku, pracownik przeprowadza wizję lokalną w miejscu zamieszkania wnioskodawcy

Po zweryfikowaniu dokumentów następuje rozpatrzenie wniosku i stwierdzenie, czy danej osobie przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony 7.3. Po akceptacji, Naczelnik podpisuje odpowiedź w formie pisma informującego, czy dana osoba spełnia kryteria do ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony, bądź nie spełnia ich;

7.4.. Osoby, które otrzymały odpowiedź, że nie spełniają kryteriów są informowane, że w momencie kiedy będą je spełniać, mogą ponownie złożyć nowy wniosek powołując się na numer wcześniej zarejestrowanej sprawy.

7.5. Doręczenie wnioskodawcy odpowiedzi na złożony wniosek (za pośrednictwem poczty, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);

7.6. Archiwizuje wniosek i kopie odpowiedzi.

Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru, pracownik dołącza go do kopii odpowiedzi

7.7. Przed tworzeniem nowych list, osoby spełniające kryteria do ubiegania się o wynajem lokali socjalnych i lokali na czas nieoznaczony proszone są do weryfikacji wniosku;

7.8. Osoby nie spełniające kryteriów do ubiegania się o wynajem lokalu komunalnego nie są poddawane weryfikacji.

7.9. Przy tworzeniu list osób, którym Gmina Gdynia wynajmie lokale komunalne, Naczelnik ustala termin posiedzenia SKM, które ma się odbyć w celu zaopiniowania wniosków osób spełniających kryteria do ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokali na czas nieoznaczony.

Pracownik powiadamia pisemnie członków SKM o mającym się odbyć posiedzeniu i precyzuje cel spotkania, oraz przekazuje porządek posiedzenia.

7.10. Przekazuje członkom SKM materiały dotyczące celu spotkania (wykazy wniosków osób spełniających kryteria do ubiegania się o wynajem lokali socjalnych lub lokali na czas nieoznaczony);

7.11. Omawia indywidualnie każdy wniosek znajdujący się w wykazie – odpowiada na pytania członków komisji.

7.12. Opiniuje każdy omówiony wniosek poprzez głosowanie jawne (za, nie lub wstrzymanie się od głosu bez podania uzasadnienia głosowania);

7.13. Zostaje sporządzony protokół z obrad posiedzenia SKM.

Przedstawia Prezydentowi Miasta Gdyni projekty list osób pozytywnie zaopiniowanych przez SKM

(5)

Po zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni projektów list, pracownik sporządza listę osób, którym Gmina Gdynia wynajmie lokale socjalne i lokale na czas nieoznaczony na dany okres.

Podpisuje listy

Pracownik podaje do publicznej wiadomości wywieszając je na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni

Pracownik zawiadamia w formie pisma:

7.14. osoby znajdujące się na listach o wynajęciu im lokali socjalnych bądź lokali na czas nieoznaczony;

7.15. osoby, którym nie zostaną wynajęte lokale komunalne, bowiem zostały negatywnie zaopiniowane przez SKM

7.16. Proponuje osobom figurującym na listach objęcie lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony;

7.17. W formie pisma kieruje do zawarcia umowy najmu do lokalu na czas nieoznaczony;

7.18. W formie pisma kieruje do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas określony.

7.19 Po upływie terminu na jaki została zawarta umowa najmu na czas określony - lokalu socjalnego, osoby proszone są do złożenia wniosku w celu uregulowania tytułu prawnego do obecnie zajmowanego lokalu:

- jeżeli dochód na członka rodziny zawiera się w przedziale do 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i do 100% w gospodarstwie jednoosobowym, osoby ponownie kierowane są do zawarcia umów najmu lokalu socjalnego;

- jeżeli dochód zawiera się w przedziale od 75 do 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i od 100 do 150% w gospodarstwie jednoosobowym, osoby kierowane są do zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony. Dotyczy to przypadku, gdzie budynek nie jest w całości zakwalifikowany jako socjalny.

W przypadku, gdzie budynek jest w całości zakwalifikowany jako socjalny, osobom proponowane są do wynajęcia lokale na czas nieoznaczony położone w innym budynku niż socjalny;

- osoby, których dochód przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150% w gospodarstwie jednoosobowym są wzywane do wydania Gminie Gdynia dotychczas zajmowanego lokalu.

7.20. Wyznaczony pracownik MS przygotowuje pisemne odpowiedzi na składane podania przez osoby ubiegające się o wynajem lokali komunalnych

7.21. Po akceptacji, Naczelnik podpisuje odpowiedzi w formie pisma.

8. Spis formularzy, szablonów, wzorców i instrukcji.

Lp. Nr ewidencyjny Nazwa Lokalizacja,

nazwa pliku 1. 001 Wniosek o wynajem lokalu komunalnego

2. 002 Pismo o uzupełnienie wniosku

3. 003 Pismo informujące wnioskodawcę o

przeprowadzeniu wizji lokalnej

4. 004 Pismo informujące o rozpatrzeniu wniosku

5. 005 Pismo informujące o sposobie zaopiniowania wniosku przez SKM i rozpatrzenia przez Prezydenta

6. 006 Pismo będące propozycją objęcia lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony 7. 007 Pismo będące skierowanie do zawarcia umowy

najmu

8. 008 Pismo będące odpowiedzią na składane podania

(6)

9. Zapisy.

Lp. Nazwa teczki Oznaczenie z JRWA

Okres przechowyw

ania

Stopień poufności

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie 1 Sprawy dot.wynajęcia lokali

komunalnych MS-71421 B 5 tajemnica

zawodowa inspektor 2. Sprawy dot.wynajęcia lokali

na czas nieoznaczony MS-71426 B 5 tajemnica

zawodowa inspektor 3. Sprawy dot. Wynajęcia lokali

socjalnych MS-71425 B 5 tajemnica

zawodowa inspektor

10. Karty usług

Nazwa działania: Wynajem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych Miejsce załatwienia sprawy: − Urząd Miasta Gdyni, Gdynia 81-382 Aleja Marszałka

Piłudskiego 52/54, Wydział Spraw Społecznych, IV piętro, pokój 409,

− tel.(058) 668 85 59, (058) 668 85 65,

− fax.(058) 668 85 95,

− e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl

− dni przyjęć interesantów to poniedziałek i czwartek od godz.

8:30 do 15:30

Wymagane dokumenty: − Wypełniony wniosek o wynajem lokalu komunalnego (druk można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych w pokoju 407 codziennie w godz. 8: 00 – 16: 00)

− Dowód osobisty swój i współmałżonka (do wglądu)

− Zaświadczenia o uzyskanym dochodzie brutto za okres 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dochód brutto powinien być pomniejszony o składkę na ubezpieczenie

społeczne i koszty uzyskania przychodu), dokument potwierdzający wysokość renty, emerytury, alimentów, zasiłków

− Zaświadczenie z administracji budynku w którym,

wnioskodawca i współmałżonek są zameldowani na pobyt stały ( jeżeli mieszkają osobno – wymagane są zaświadczenia z obydwu administracji) – zawierające informację, kto posiada tytuł prawny do lokalu oraz jaka jest jego powierzchnia

użytkowa i mieszkalna. W przypadku zameldowania w budynku lub lokalu stanowiącym własność osoby fizycznej, wymagane jest przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej. Jeżeli miejsce faktycznego zamieszkania jest inne niż miejsce

zameldowania, należy również podać w/w dane dotyczące obu stron.

Sposób załatwienia sprawy: − Wniosek o wynajem lokalu komunalnego składa się osobiście w Wydziale Spraw Społecznych, pokój 409, IV piętro

− Na podstawie złożonego wniosku ustala się czy wnioskodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokalu

socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony i informuje się o

(7)

tym pisemnie w terminie miesiąca

− Wnioski osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony przedstawiane są do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

− Ostateczną decyzję o osobach zakwalifikowanych do wynajęcia lokali komunalnych podejmuje Prezydent Miasta

− Realizacja list następuje chronologicznie począwszy od stażu oczekiwania na mieszkania

− W miarę odzyskiwania wolnych lokali zostaje wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu

− Skierowanie zostaje przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

− Dwukrotna odmowa propozycji objęcia lokalu powoduje skreślenie z listy osób oczekujących

Opłaty: − Nie pobiera się żadnych opłat

Czas załatwienia sprawy: − Nie ma możliwości określenia dokładnego terminu rozpatrzenia sprawy, bowiem jest on uzależniony od ilości lokali

komunalnych, które Gmina uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności

Inne informacje: − Prawo do ubiegania się o wynajem lokalu komunalnego mają osoby, które spełniają łącznie kryteria:

− Legitymują się udokumentowanym pobytem od 5 lat na terenie Gminy Gdynia. Okres pobytu ma poprzedzać bezpośrednio datę złożenia wniosku

− Nie posiadającym mieszkania w dacie złożenia wniosku

− Mieszkają w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego najemcy przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego poniżej 10m2

− Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku : o przydział lokalu socjalnego – nie przekracza 100%najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym; o przydział lokalu na czas nieoznaczony – zawiera się w przedziale od 100%-150% najniższej emerytury w

gospodarstwie jednoosobowym i w przedziale od 75%-100% w gospodarstwie wieloosobowym

Tryb odwoławczy: − W sprawach ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony nie przysługuje tryb

administracyjny

Podstawa prawna: − Ustawa z dnia 21.06.2001r o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2001, Nr 71 poz. 733 z późń. zm )

− Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1136/01 z dnia 28.11.2001 w sprawie: przyjęcia do realizacji zasad wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy ( Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2002r.Nr 1 poz.7 z póżń.zm.)

(8)

Wniosek o wynajem lokalu komunalnego

Gdynia , dnia ...

Imię i nazwisko ...

...

Adres zamieszkania...

...

Stan cywilny ...

URZĄD MIASTA GDYNI Wydział Spraw Społecznych WNIOSEK

- o wynajem lokalu na czas nieoznaczony

- o wynajem lokalu socjalnego

Data zarejestrowania i nr wniosku ...

I. WYKAZ OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKIWANIA

Lp. Nazwisko i imię Rok

urodzenia

Stosunek do wnioskodawcy

Dochód (brutto) wnioskodawca

Łączny dochód ...

(9)

w tym na jednego członka rodziny ...

II. DANE WNIOSKODAWCY

1..MIEJSCE I DATA ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY (potwierdza organ meldunkowy) ...

...

A. Wymienić imię i nazwisko osoby oraz tytuł prawny do lokalu , w którym jest zameldowany wnioskodawca (tytuł prawny to np.

decyzja, umowa najmu, przydział w spółdzielni , akt własności-aktualny wyciąg z księgi wieczystej , umowa dzierżawy) :

...

B. Uprawnienia wnioskodawcy do zajmowanego lokalu: najemca ,członek rodziny, podnajmowanie u osób obcych, bez tytułu prawnego (właściwe podkreślić) inne ...

2. MIEJSCE FAKTYCZNEGO PRZEBYWANIA( dotyczy to wnioskodawcy nie przebywającego w miejscu stałego zameldowania)

...

A. Wymienić imię i nazwisko osoby oraz tytuł prawny do lokalu , w którym faktycznie przebywa wnioskodawca (tytuł prawny to np.

decyzja, umowa najmu, przydział w spółdzielni , akt własności-aktualny wyciąg z księgi wieczystej , umowa dzierżawy) : ...

B. Uprawnienia wnioskodawcy do zajmowanego lokalu: najemca ,członek rodziny, podnajmowanie u osób obcych, bez tytułu prawnego (właściwe podkreślić) inne ...

3. WARUNKI MIESZKANIOWE

MIEJSCE ZAMELDOWANIA NA

POBYT STAŁY

MIEJSCE FAKTYCZNEGO ZAMIESZKIWANIA

kuchnia (podać w m2)

przedpokój (podać w m2)

łazienka (podać w m2)

wc (podać w m2)

ilość pokoi (podać ilość ) urządzenia wodociągowe urządzenia kanalizacyjne

ogrzewanie ciepła woda

gaz

lokal niemieszkalny ( barak , suterena, wysokość poniżej 2 m.) budynek do rozbiórki ze względu na stan techniczny

powierzchnia użytkowa

(wszystkich pomieszczeń w m2) Powierzchnia mieszkalna (pokoi) (podać w m2)

ilość łącznie zameldowanych osób POWIERZCHNIA MIESZKALNA PRZYPADAJĄCA NA 1 OSOBĘ

(10)

III. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA

1..MIEJSCE I DATA ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY (potwierdza organ meldunkowy) ...

...

A. Wymienić imię i nazwisko osoby oraz tytuł prawny do lokalu , w którym jest zameldowany wnioskodawca (tytuł prawny to np.

decyzja, umowa najmu, przydział w spółdzielni , akt własności-aktualny wyciąg z księgi wieczystej , umowa dzierżawy) :

...

B. Uprawnienia wnioskodawcy do zajmowanego lokalu: najemca ,członek rodziny, podnajmowanie u osób obcych, bez tytułu prawnego (właściwe podkreślić) inne ...

2. MIEJSCE FAKTYCZNEGO PRZEBYWANIA( dotyczy to wnioskodawcy nie przebywającego w miejscu stałego zameldowania)

...

A. Wymienić imię i nazwisko osoby oraz tytuł prawny do lokalu , w którym faktycznie przebywa wnioskodawca (tytuł prawny to np.

decyzja, umowa najmu, przydział w spółdzielni , akt własności-aktualny wyciąg z księgi wieczystej , umowa dzierżawy) :

...

B. Uprawnienia wnioskodawcy do zajmowanego lokalu: najemca ,członek rodziny, podnajmowanie u osób obcych, bez tytułu prawnego (właściwe podkreślić) inne ...

3. WARUNKI MIESZKANIOWE

MIEJSCE ZAMELDOWANIA NA

POBYT STAŁY

MIEJSCE FAKTYCZNEGO ZAMIESZKIWANIA

kuchnia (podać w m2)

przedpokój (podać w m2)

łazienka (podać w m2)

wc (podać w m2)

ilość pokoi (podać ilość ) urządzenia wodociągowe urządzenia kanalizacyjne

ogrzewanie ciepła woda

gaz

lokal niemieszkalny ( barak , suterena, wysokość poniżej 2 m.) budynek do rozbiórki ze względu na stan techniczny

powierzchnia użytkowa

(wszystkich pomieszczeń w m2) Powierzchnia mieszkalna (pokoi) podać w m2

ilość łącznie zameldowanych osób POWIERZCHNIA MIESZKALNA PRZYPADAJĄCA NA 1 OSOBĘ

(11)

IV. INFORMACJE NA TEMAT STANU ZDROWIA WNIOSKODAWCY ORAZ OSÓB ZGŁOSZONYCH WE WNIOSKU:

- inwalidztwo stałe , czasowe ...

- dzieci niepełnosprawne...

- uprawnienia do wózka inwalidzkiego ...

* właściwe podkreślić , wymienić kogo dotyczą

V .OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Świadomi odpowiedzialności z art. 233 k.k. o składaniu fałszywych zeznań oświadczam , że powyższe dane są zgodne z prawdą.

...

( data i czytelny podpis wnioskodawcy)

...

(data i czytelny podpis współmałżonka)

VI. ADNOTACJE URZĘDU MIASTA.

(12)

Pismo o uzupełnienie wniosku

Gdynia, dnia MS-

………

………

………

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni informuje, iż wniosek (data wpływu w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni w dniu …………..) dotyczący wynajęcia lokalu komunalnego wymaga uzupełnienia poprzez dołączenie dokumentów:

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 830 do 1530 pokój 409, IV piętro.

(13)

Pismo informujące wnioskodawcę o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Gdynia, dnia MS-

……….

……….

……….

W związku ze złożonym w dniu wnioskiem dotyczącym wynajęcia lokalu komunalnego, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni informuje, że w dniu w godzinach od odbędzie się wizja lokalna.

Prosimy o obecność w lokalu.

(14)

Pisma informujące o rozpatrzeniu wniosku

(pozytywnie)

Gdynia, dnia

MS- polecony

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

………..

………..

………

Wdział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni uprzejmie informuje, że wniosek z dnia dotyczący wynajęcia lokalu komunalnego został rozpatrzony w myśl obowiązujących przepisów Uchwały Nr XXXV/1136/01 z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie przyjęcia do realizacji zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy; zmiany Uchwała Nr V/96/2003 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2003r.

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem Nadmieniamy, że Gmina Gdynia wynajmuje lokale socjalne lub lokale na czas nieoznaczony wyłącznie na rzecz osób umieszczonych na listach. Obecnie w Urzędzie Miasta znajduje się listy lokali socjalnych oraz lokali na czas nieoznaczony sporządzone na lata 2003-2004, oraz lista lokali na czas nieoznaczony sporządzona na lata

W momencie zrealizowania list, Społeczna Komisja Mieszkaniowa będzie opiniowała wnioski osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokali socjalnych bądź lokali na czas nieoznaczony. Opinię Komisji poprzedzi weryfikacja wniosków, o czym Wydział Spraw Społecznych będzie zawiadamiał zainteresowane osoby odrębnymi pismami, a w tym również i

Ponadto informujemy, że w interesie zainteresowanych osób leży aktualizacja danych takich jak np.:

zmiany struktury rodziny, adresu zamieszkania, stanu posiadania.

(15)

(negatywnie)

Gdynia, dnia MS-

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

……….

………

……….

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni informuje, iż wniosek z dnia dotyczący wynajęcia lokalu komunalnego został rozpatrzony w myśl Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1136/01 z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie przyjęcia do realizacji zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy; zmiany Uchwała Nr V/96/2003 Rady

Miasta Gdyni z 26 lutego 2003r.

W myśl tej uchwały, prawo do ubiegania się o lokal socjalny lub lokal na czas nieoznaczony mają osoby, które łącznie spełniają kryteria :

- legitymują się udokumentowanym pobytem od 5 lat na terenie Gminy Gdynia. Okres pobytu ma poprzedzać bezpośrednio datę złożenia wniosku;

- nie posiadającym mieszkania w dacie złożenia wniosku;

- mieszkają w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego najemcy przypada mniej niż 5m2 powierzchni pokoi a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego poniżej 10m2;

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku: o przydział lokalu socjalnego – nie przekracza 100%

najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym;

o przydział lokalu na czas nieoznaczony – zawiera się w przedziale od 100% - 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i w przedziale od 75% - 100% w gospodarstwie wieloosobowym. Kwota najniższej emerytury od 01 marca 2004r. wynosi 562,58 zł.

Z przedłożonych do wniosku dokumentów wynika, że nie przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokalu komunalnego, bowiem

(16)

Pismo informujące o sposobie zaopiniowania wniosku przez SKM i rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta

Gdynia, dnia MS-

polecony

za zwrotnym potwierdzeniem

Pani/Pan

...

...

...

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni uprzejmie informuje, że po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku w sprawie wynajęcia lokalu komunalnego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 07.12.2004r. została Pani/Pan umieszczona/ny na liście osób, którym Gmina Gdynia wynajmie lokal na czas nieoznaczony. Lista sporządzona została na lata 2005-2006.

Zgodnie z pkt. 22 Uchwały Nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.11.2001r. w sprawie przyjęcia do realizacji zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy; zmiany Uchwała Nr V/96/2003 Rady Miasta Gdyni z 26 lutego 2003r., listy są jawne i umieszczone na tablicy ogłoszeń na okres ich obowiązywania.

Tak więc, lista sporządzona na lata 2005-2006 zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni w dniu 13.12.2004r.

Przypominamy, że składając wniosek o wynajem lokalu komunalnego (podczas prowadzonej weryfikacji), Pani/Pan, jak również pełnoletni członkowie rodziny podpisali oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych adresowo-osobowych wraz z innymi dokumentami oraz ich przetwarzanie przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 z 29.10.1997r. poz. 883).

Ponadto informujemy, że zgodnie z cytowaną wyżej Uchwałą, osoby umieszczone na listach mają obowiązek przekazać Wydziałowi Spraw Społecznych informacje dotyczące zmiany struktury rodziny (np. rozwód, zawarcie nowego związku małżeńskiego, urodzenie dziecka, zgony) zmiany adresu oraz o zmianach stanu posiadania.

Propozycje składane osobom umieszczonym na listach są uzależnione od struktury lokali jakimi dysponuje Wydział Spraw Społecznych oraz powinny uwzględniać staż oczekiwania (liczony od daty złożenia wniosku) na wynajem lokalu.

Po dwukrotnej odmowie przyjęcia propozycji objęcia lokalu na czas nieoznaczony, zostanie Pani/Pan skreślona/ny z listy.

Z chwilą dysponowania odpowiednim lokalem na czas nieoznaczony, Wydział Spraw Społecznych zawiadomi Panią/Pana odrębnym pismem.

(17)

Pismo będące propozycją objęcia lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony

Gdynia, dnia MS-

polecony

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

………

……….

………

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni proponuje Pani/Panu objęcie lokalu składającego się z:

Ogólna powierzchnia użytkowa wynosi

Lokal usytuowany jest na i wyposażony w instalację

Celem obejrzenia lokalu należy zgłosić się w Administracji Budynków Komunalnych Nr

O podjętej decyzji prosimy poinformować Wydział Spraw Społecznych w terminie czterech dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Brak odpowiedzi w podanym terminie potraktowany będzie jako rezygnacja, a Wydział Spraw Społecznych zadysponuje lokalem na rzecz innej rodziny.

Do wiadomości:

1. Administracja Budynków Komunalnych Nr

(18)

Pismo będące skierowanie do zawarcia umowy najmu

Gdynia, dnia MS-

polecony

za zwrotnym potwierdzeniem

Administracja Budynków Komunalnych Nr

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni kieruje do zawarcia umowy najmu lokalu Nr przy ul. w Gdyni.

Umowę najmu należy zawrzeć na czas

(19)

Pismo będące odpowiedzią na składane podania

Gdynia, dnia MS-

………..

………..

………..

Odpowiadając na pismo z dnia . dotyczące wynajęcia lokalu komunalnego uprzejmie informuję, że mimo zrozumienia trudnej sytuacji mieszkaniowej w jakiej znajduje się brak jest możliwości pozytywnego załatwienia sprawy.

Wyjaśniam, iż lokale socjalne wynajmowane są wyłącznie na rzecz osób zakwalifikowanych przez Prezydenta Miasta Gdyni. Obecnie w Urzędzie Miasta znajdują się listy sporządzone na lata (listy lokali socjalnych i lokali na czas nieoznaczony), oraz listy lokali na czas nieoznaczony sporządzone na lata

W momencie zrealizowania tych list, Społeczna Komisja Mieszkaniowa będzie opiniowała wnioski osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokali socjalnych bądź lokali na czas nieoznaczony. Opinię Komisji poprzedzi weryfikacja wniosków, o czym Wydział Spraw Społecznych będzie zawiadamiał zainteresowane osoby odrębnymi pismami, a w tym również i

Informuję ponadto, że w interesie zainteresowanych osób leży aktualizacja danych takich jak np.:

zmiany struktury rodziny, adresu zamieszkania, stanu posiadania.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :