Procesy poznawcze cz. II

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite

Specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza Psychologia kliniczno-sądowa

Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Procesy poznawcze cz. II

Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS K9 14/15

Kategoria przedmiotu przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 6

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

2 15 30 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Celem zajęć jest kontynuacja tematyki zapaczatkowanej na kursie Procesy poznawcze cz I, a w tym: zapo- znanie studentów z podstawowymi pojęciami, teoriami i wynikami badań nad róznego typu reprezentacjami umysłowymi rzeczywistości : obrazową i pojęciową oraz nad nabywaniem wiedzy, umiejętności i doświadcze- nia. Roszerzona zostanie wiedza odnośnie pamięci. Tematyka kursu obejmuje tzw. wyższe procesy poznawcze tj. rozumowanie, podejmowanie decyzji i myślenie twórcze. Zaprezentowane zostaną teorie nabywania języka i omówiona zostanie rola języka w funkcjonowaniu ludzkiego umysłu. Omówione zostaną też złożone relacje między procesami poznawczymi i emocjami.

4 Wymagania wstępne

1 Brak

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Po ukończeniu kursu studenci będą dysponować wiedzą dotyczącą procesów uczenia się, pamięci, tworzenia i przechowywania pojęć,języka, myślenia i podejmowania decyzji.

MU2 Kurs pozwoli studentom opanować umiejętności związane z poszukiwaniem informacji w literaturze przedmio- tu, trafnym stosowaniem omawianych pojęć, ich syntezą i krytyczną analizą.

MK3 Praca na ćwiczeniach i okazja do dyskusji będą szansą na rozwinięcie umiejętności współdziałania z innymi i śmiałego prezentowania swojego zdania wobec audytorium.

MU4 Po ukończeniu kursu student powinien również umieć zastosować nabytą wiedzę w procesie uczenia siebie i innych, rozwijania twórczości, stymulowania kompetencji poznawczych takich jak podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie problemów.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Rodzaje reprezentacji umysłowych. Spór o naturę reprezentracji między

stanowiskiem obrazowym a propozycjonalnym. 2

W2 Wyobrazeniowa reprezentacja rzeczywistości. 2

W3 Pojęciowa reprezentacja rzeczywistości. Teoria sieci semantycznej. Rodzaje

wiedzy jej nabywanie i organizacja. 2

W4 Pamieć i uczenie - podejście behawiorystyczne. Pamięć robocza - model

Baddeleya i model Cowana Pamięć autobiograficzna 3 W5 Myślenie. Związek myślenia i języka. Rodzaje rozumowań i źródła pomyłek.

Zdolność do poprawnego rozumowania a inteligencja. 3

W6 Kontrola poznawcza - funkcjie zarządzcze 2

W7 Emocje a poznanie. 1

Razem 15

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Założenia psychologii poznawczej - powtórzenie. Czy nasz umysł działa jak

komputer? podobieństwa i różnice dyskusja nad metaforą komputerową. 2 C2 Obrazowa reprezentacja rzeczywistości (czym jest wyobraźnia, manipulowanie

wyobrażeniami (badania nad rotacjami umysłowymi i skaningiem mentalnym) 2

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych C3

Funkcje wyobraźni wpływ wyobrażeń na przebieg innych procesów psychicznych (pamięć, rozwiązywanie problemów, emocje) oraz wykorzystanie wyobraźni

w procedurach psychokorekcyjnych i psychoterapeutycznych

2

C4

Struktura języka i jego nabywanie. Czym jest język? Jak można wyjaśnić jego przyswajanie wrodzone mechanizmy i rola wychowania? Etapy nabywania

języka. Analiza języka rozróżnienie między semantyką a syntaktyką

2 C5 Język w kontekście kulturowym i społecznym - zagadnienie dwujęzyczności,

różnice międzypłciowe, interesujące zjawiska językowe np. przejęzyczenia 2 C6 Pamięć i uczenie Fazy procesu pamięciowego: zapamiętywanie, przechowywanie,

odtwarzanie - powtórzenie i rozszerzenie. Mnemotechniki. 2 C7

Pamięć i uczenie warunkowanie klasyczne i instrumentalne (różnice między oboma rodzajami warunkowania, różnice miedzy wzmocnieniem pozytywnym

a negatywnym, rola i rodzaje kar).

2 C8 Wykorzystanie teorii warunkowania w praktyce klinicznej. 2 C9 Pamięć operacyjna (pamięć robocza) - i sposoby jej badania 2

C10 Pamięć autobiograficzna 2

C11 Pamięć świadków zniekształcenia pamięciowe, wspomnienia wyparte

i odzyskane oraz zaindukowane 2

C12 Myślenie i rozwiązywanie problemów. Myślenie twórcze (szczególnie:

wykorzystanie analogiii metafory) 2

C13 Błędy i zniekształcenia w rozumowaniu 2

C14 Wykorzystanie ustaleń psychologii poznawczej w reklamie i marketingu 2

C15 Podsumowanie zajeć i kolowkium 2

Razem 30

7 Metody dydaktyczne

M1. Burza mózgów M5. Dyskusja

M8. Praca w grupach M9. Praca z podręcznikiem M10. Prezentacje multimedialne M16. Wykłady

(4)

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 45

Konsultacje przedmiotowe 20

Egzaminy i zaliczenia w sesji 5

Kontakt mailowy 5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 30

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 10

Przygotowanie do egzaminu 35

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P5. Referat

P4. Kolokwium P1. Egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Zaliczenie ćwiczęń w oparciu o uczestnictwo, referat i kolowkium jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu

Ocena aktywności studenta bez udziału nauczyciela akademickiego 1 Przedstawienie referatu, ocena zkolowkiu, ocena z egzaminu

Kryteria oceny

Na ocenę 3

UWAGA: ponad dobra praca na ćwiczeniach jest premiowana dodatkowymi punktami do egzaminu za db+ 1pkt za bdb 2 pkt na ocenę dostateczną 60%

punktów z egzaminu Na ocenę 3.5 65% punktów z egzaminu Na ocenę 4 70% punktów z egzaminu Na ocenę 4.5 80% punktów z egzaminu Na ocenę 5 90% punktów z egzaminu

10 Macierz realizacji przedmiotu

(5)

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W01, K_W02, K_W06, K_W07, K_W08, K_W16,

K_W17

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, C1, C2,

C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,

C12, C13

M1, M5, M8,

M9, M10, M16 P5, P1

MU1 K_U03, K_U04,

K_U16

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,

C11, C12, C13

M1, M5, M8,

M9, M10, M16 P5, P1

MK1

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K09, K_K11

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, C1, C2,

C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,

C12, C13

M1, M5, M8,

M9, M10, M16 P5, P1

MU2 K_U01, K_U02,

K_U06, K_U17

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,

C11, C12, C13

M1, M5, M8,

M9, M10, M16 P5, P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] T. Maruszewski — Psychologia poznania. Umysł i świat., Gdańsk, 2011, GWP [rozdz (IV) V-X]

Literatura uzupełniająca:

[1] J. Anderson — Uczenie się i pamięć., Warszawa, 1998, WSiP [rozdz. 2, 3, 4]

[2] A. Memon, A. Vrij, R. Bull — Prawo a psychologia., Gdańsk, 2003, PWN [str. 181-203]

[3] J. Wolpe, D. Wolpe — Wolni od lęku., Kraków, 1999, WiR Partner [rozdz. 1, 2, 3]

[4] R. Sternberg — Psychologia poznawcza, warszawa, 2001, WSiP [rodz 9 i 10]

[5] E. Necka i wsp. — Trening twórczości, Gdańsk, 2008, GWP [rozdz 3]

[6] T. Tyszka — Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk, 2001, GWP [rozdz. 5]

[7] D. Doliński — Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk, 2010, GWP [rodz 4]

[8] A. Falkowski — Praktyczna psychologia poznawcza marketingu i reklamy, Gdańsk, 2003, GWP [str. 118-134]

[9] E. Nęcka, J. Orzechowski , B. Szymura — Psychologia poznawcza, Warszawa, 2008, PWN [JAKO dodatkowy podecznik do wykładów - rozdz. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 i 12]

Publikacje/prace zbiorowe:

[1] Pamięć robocza. — J. Orzechowski, K.T. Piotrowski, R. Balas, Z Stettner (red.) , SWPS Academica, 2009 [str. 47-69]

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Anna Czerniak (kontakt: aczerniak@afm.edu.pl) Oboby prowadzące przedmiot

dr Anna Czerniak (kontakt: aczerniak@afm.edu.pl) dr Maria Kliś (kontakt: mariaklis@poczta.onet.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :