Przedmiotowy System Oceniania (PSO) na podstawie Programu Nauczania autorstwa Sylwii Rapackiej

16  Download (0)

Full text

(1)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

na podstawie Programu Nauczania autorstwa Sylwii Rapackiej

Przedstawiony system oceniania powstał w oparciu o następujące dokumenty:

• Program nauczania języka niemieckiego dla klas I - III oraz IV-VI szkoły podstawowej autorstwa Sylwii Rapackiej, Wydawnictwo PWN Warszawa 2012, na podstawie Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych

• Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Program Nauczania Języka Niemieckiego dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej zawierający główne cele i treści nauczania języka niemieckiego z w Nowej Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych1 oraz przyjętych założeń Rady Europy, uwzględnia wspólną polityki językową, która jest widoczna w dokumencie Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

uczenie się, nauczanie, ocenianie2.

Wewnątrzszkolny System Oceniania, to jeden z dokumentów szkolnych, który uwzględnia charakter działalności szkoły, warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w oparciu o wszystkie przedmioty w szkole. Ocenianie uczniów to sprawdzanie ich osiągnięć w kolejnych etapach edukacyjnych, rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu wiadomości i umiejętności uczniów na zakończenie danego etapu edukacyjnego, określanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, celem ich niwelowania w późniejszym okresie.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępie w tym zakresie.

2. Motywowania ucznia do dalszej pracy i pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia.

Wymienione dwa dokumenty wraz z Przedmiotowym Systemem Oceniania tworzą całość, określając dokładne i obiektywnie kryteria oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie uczenia się języka niemieckiego.

(2)

I. Zakres tematyczny

Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klas 4 -6 szkoły podstawowej jest Program nauczania języka niemieckiego uwzględniający Nową Podstawę Kształcenia Ogólnego, zgodnie z nim uczeń powinien po zakończeniu drugiego etapu edukacyjnego (bez względu na to, czy rozpoczął naukę na I czy na II etapie edukacyjnym) poznawać słownictwo związane z następującymi tematami:

1. To ja

 nawiązywanie kontaktów,

 przekazywanie informacji o swojej osobie: adresu, adresu mailowego (z uwzględnieniem danych adresowych charakterystycznych dla niemieckiego obszaru językowego), numeru telefonu oraz uzyskiwanie podobnych informacji od innych,

 nazywanie i określanie samopoczucia oraz zdobywanie tej informacji od osób z najbliższego otoczenia.

2. Moja rodzina i przyjaciele

 nazywanie członków rodziny,

 opisywanie i charakteryzowanie członków rodziny i przyjaciół,

 nazywanie i informowanie o zawodach,

 nazywanie czynności związanych z zainteresowaniami,

 opowiadanie o zainteresowaniach, upodobaniach, hobby,

 określanie przynależności,

 wyrażanie upodobań.

3. Mój dom

 określanie miejsca zamieszkania: kraj i miejscowość (z uwzględnieniem państw niemieckojęzycznych)

 przekazywanie informacji o własnym domu: nazywanie i określanie pomieszczeń,

 nazywanie i przekazywanie informacji o położeniu przedmiotów znajdujących się w pokoju, tj. mebli, zabawek i innych obiektów oraz ich krótki opis,

 określanie kierunków ustawiania przedmiotów.

4. Świat wokół mnie

 określanie i opisywanie środowiska (z uwzględnieniem informacji realio- i kulturoznawczych o państwach niemieckiego obszaru językowego),

 nazywanie i opisywanie warunków atmosferycznych,

 nazywanie i opisywanie zwierząt domowych,

 opisywanie i uzyskiwanie informacji na temat sposobów opiekowania się zwierzętami domowymi,

(3)

 nazywanie części garderoby i udzielanie wskazówek, w co powinno się ubrać w określoną pogodę.

5. Moja szkoła

 identyfikowanie pór dnia,

 nazywanie i opowiadanie o przedmiotach szkolnych,

 informowanie o planie lekcji (z uwzględnieniem przedmiotów nauczanych w państwach niemieckojęzycznych),

 nazywanie poszczególnych pracowni w szkole, opisywanie pracowni językowej i przedmiotów znajdujących się w niej,

 wyrażanie opinii na temat nauczycieli i szkoły

 uzasadnianie własnej opinii na temat szkoły, nauczycieli i przedmiotów,

 zadawanie pytań i udzielanie informacji na temat swojej szkoły.

6. Mój czas wolny

 określanie sposobów spędzania wolnego czasu,

 nazywanie sportów i przedstawianie zainteresowań,

 wyrażanie upodobań odnośnie form spędzania wolnego czasu (w kraju i za granicą),

 opowiadanie o przygodach wakacyjnych,

 zachęcanie do spędzania wolnego czasu w określony sposób.

7. Mój dzień

 nazywanie i opisywanie czynności wykonywanych w danym czasie w ciągu doby,

 relacjonowanie rozkładu dnia lub tygodnia,

 nazywanie i opisywanie obowiązków domowych.

8. Święta w moim domu

 określanie dat świąt i uroczystości,

 opisywanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, karnawału, Dnia Matki,

 opisywanie uroczystości rodzinnych np. urodzin, porównywanie uroczystości obchodzonych w krajach niemieckiego obszaru językowego z uroczystościami w naszym kraju,

 formułowanie zaproszeń na uroczystości,

 wyrażanie emocji związanych ze świętami.

9. Moje zdrowie

 nazywanie części ciała i opisywanie dolegliwości,

 określanie stanu zdrowia,

(4)

 udzielanie porad,

 opisywanie zdrowego i niezdrowego trybu życia,

 wyrażanie nakazu i zakazu.

10. Przy moim stole

 nazywanie rodzajów sklepów i opowiadanie o robieniu zakupów,

 nazywanie i określanie produktów, potraw i napojów,

 określanie upodobań żywieniowych,

 dowiadywanie się o ceny,

 zamawianie potraw (w różnych państwach niemieckojęzycznych), podawanie przepisu kulinarnego.

II. Sprawności językowe

Uczeń powinien ćwiczyć swoje umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienie tekstu słuchanego, budowa wypowiedzi ustnej, rozumienie tekstu czytanego, budowa wypowiedzi ustnej:

Rozumienie tekstu słuchanego Uczeń rozumie:

- polecenia i nieskomplikowane instrukcje nauczyciela,

- znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowane do niego,

proste i krótkie wypowiedzi i dialogi,

globalnie i selektywnie sens krótkich tekstów, ogólny sens słuchowisk dla dzieci.

Uczeń potrafi:

reagować na polecenia,

prawidłowo zareagować, kiedy w sytuacjach komunikacyjnych kierowane są do niego pytania i wypowiedzi, wyszukać szczegółowe informacje w prostych wypowiedziach i dialogach,

selektywnie zrozumieć prosty komunikat lub nieskomplikowaną wypowiedź,

· rozpoznać sytuacje komunikacyjne.

C. Rozumienie tekstu czytanego Uczeń rozumie:

· krótkie i proste wypowiedzi w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych,

· proste komunikaty tekstowe w postaci ogłoszeń i napisów znajdujące się w jego środowisku,

· podstawowe teksty użytkowe,

· ogólny sens prostego czytanego tekstu,

· proste informacje szczegółowe w tekście.

Uczeń potrafi:

· poprawnie odczytać prosty tekst,

· wyszukać określone informacje w czytanym tekście,

· ogólnie zrozumieć dłuższe teksty posługując się słownikiem dwujęzycznym,

· rozpoznać rodzaje tekstów.

Budowa wypowiedzi ustnej Uczeń potrafi:

· prawidłowo zareagować werbalnie w prostych sytuacjach komunikacyjnych,

· formułować proste pytania i odpowiedzi,

D. Budowa wypowiedzi pisemnej Uczeń potrafi:

poprawnie zapisać znane słowa,

· napisać prosty tekst użytkowy (zaproszenie, mail, kartkę pocztową, krótki list),

(5)

· zdobywać i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego,

· uczestniczyć czynnie w nieskomplikowanej sytuacji komunikacyjnej,

· sformułować krótką wypowiedź, w której wyrazi swoje myśli i spostrzeżenia dotyczące najbliższego otoczenia,

· poprawnie wymawiać poznane słowa,

· zmieniać formę przekazu ustnego w poznanym zakresie,

· opisywać ludzi i przedmiotów i miejsc,

· opowiadać o czynnościach życia codziennego,

· przedstawić swoje upodobania i uczucia

wypełnić prosty formularz,

sformułować krótką wypowiedź pisemną na bazie omówionego materiału, według podanych punktów,

· odpowiedzieć na pytania do czytanego tekstu, będące sprawdzianem jego zrozumienia, opisać ludzi, przedmioty i miejsca,

· opisać czynności dnia codziennego,·

przedstawić swoje upodobania.

III. FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI

Ocenianiu z języka niemieckiego podlegają:

1.Prace pisemne:

 Testy opracowane przez specjalistów językowych, nauczycieli;

 Sprawdziany;

 Kartkówki;

 Różne formy dyktand (np. uzupełnianie luk w wyrazach);

2.Wypowiedzi ustne:

 Odpowiedzi na pytania;

 Tłumaczenie zdań;

 Tworzenie pytań;

 Opis;

 Krótkie wypowiedzi na podany temat;

3.Aktywność na lekcji:

 Oceniana jest na każdej lekcji (zgłaszanie się, poprawność wypowiedzi, zaangażowanie w toku zajęć, pomysły inicjatywa).Uczeń otrzymuje ocenę „bdb” za sześć plusów

(6)

4.Prace domowe

 Stopień samodzielności w wykonywanej pracy domowej;

 Poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym;

 Estetyka;

 Wkład pracy ucznia;

5.Zeszyt przedmiotowy:

 Staranne pismo;

 Estetyka;

 Zawartość zeszytu (notatki, prace domowe);

V. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

Zgodnie z Programem nauczania autorstwa Sylwii Rapackiej uwzględniającym Nową Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego oraz w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania nauczyciel, dokonujący oceny wiedzy i umiejętności ucznia na lekcji języka niemieckiego powinien uwzględnić następujące wskazówki:

1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w danym oddziale. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych i sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o sposobach informowania na bieżąco uczniów i rodziców o postępach edukacyjnych. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego prawnych opiekunów oraz o sposobach informowania na bieżąco uczniów i rodziców o zachowaniu uczniów.

2. O pisemnych pracach sprawdzających (pracach klasowych) uczniowie są powiadamiani z tygodniowym wyprzedzeniem. W dzienniku lekcyjnym praca klasowa wpisywana jest z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace sprawdzające uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. Prace klasowe powinny być sprawdzone i udostępnione uczniowi w ciągu dwóch tygodni od terminu ich odbycia się. Ocenę z prac kontrolnych wpisuje się kolorem czerwonym lub innym ustalonym przez nauczyciela. Sprawdzone i ocenione prace klasowe przechowywane są przez okres semestru.

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

5. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów może przyjmować dwie formy: pisemną i ustną, dzięki czemu uczeń ma możliwość otrzymania pełnej i systematycznej informacji na temat przebiegu swojego procesu uczenia się.

(7)

7. Ocenianie opanowanego materiału przez ucznia powinno umożliwiać włączenie ucznia w proces oceniania wyników własnej nauki, poprzez wprowadzenie takich form pracy i autoewaluacji, jak:

portfolio językowe, różnorodne projekty, regularne wypełnianie testów przeznaczonych do samooceny.

8. W ocenie różnorodnej pracy projektowej, jak: projekty językowe i realioznawcze, klasowe i międzyklasowe konkursy recytatorskie i piosenki, sztuki teatralne, projekty internetowe i inne, pod uwagę bierze się w znacznym stopniu zaangażowanie uczniów w wykonywane zadanie.

9. Ocenie podlega również umiejętność dokonywania autokontroli i oceny własnego uczenia się poprzez rozwiązywanie testów samooceny i tworzenie portfolio językowego. Ocena tych umiejętności uzupełnia ocenę kompetencji językowej ucznia.

10. Praca w grupie, w której uczeń realizuje projekty, rozwiązuje zadania, prowadzi dialogi, uczestniczy w grach i zabawach językowych, umożliwia dokonanie oceny, zarówno przez nauczyciela, jak również przez uczniów wzajemnie, a jednocześnie jako umiejętność, wchodząca w skład kompetencji kluczowych, podlega ocenie. Kształtuje ona bowiem w uczniu różnorodne kompetencje społeczne.

11. Podczas lekcji języka niemieckiego oceniana jest również aktywność uczniów. Nauczyciel odnotowuje ją w dzienniku, o czym powiadamia ucznia. Za różne formy aktywności ucznia, jak:

dobrowolne zgłaszanie się do odpowiedzi, samodzielne wykonywanie dodatkowych zadań, pomoc innym uczniom w rozwiązywaniu zadań, rozumieniu zagadnień i ćwiczeniu sprawności językowej, pomoc w organizowaniu projektów językowych, gier i zabaw itp., mogą być przyznawane plusy (3 plusy – ocena bardzo dobra).

12. Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników, wpływa na podwyższenie oceny końcowej.

13. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych za każdą sprawność językową:

rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Mogą być one sprawdzane za pomocą następujących form: odpowiedź ustna, aktywność na lekcji, zadania domowe , kartkówka z aktualnego materiału, praca klasowa z poszczególnych rozdziałów tematycznych

10. Pisemne formy testów i sprawdzianów są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną ocenę według następującej skali:

100% – 96% – ocena bardzo dobra 95% – 85% – ocena dobra

84% – 69% – ocena dostateczna 68% – 51 % – ocena dopuszczająca 50% – 0% – ocena niedostateczna.

Uczeń może uzyskać ocenę celującą ze sprawdzianu, jeśli poprawnie wykona wszystkie zadania, zawarte w teście oraz dodatkowe nieobowiązkowe zadania półotwarte lub otwarte,

punktowane dodatkowo. Punktacja oraz skala procentowa ocen powinna być w tym przypadku dostosowana do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

11. W przypadku ocen końcowych uczeń otrzymuje ocenę z plusem, jeśli spełnia wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania oceny niższej oraz niektóre wymagania niezbędne do

(8)

uzyskania oceny wyższej.

12. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma możliwość jej poprawy.

13. Uczeń może być dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest odnotować tą informację w dzienniku lekcji.

14. Nieprzygotowanie do pracy klasowej jest przyjmowane jedynie w przypadku dłuższej choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcę. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, uczeń ma obowiązek napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, zgodnie z przyjętym przez szkołę Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

15. Poprawianie oceny przez ucznia przed końcem semestru lub roku nie jest możliwe.

16. Brak zdolności artystycznych ucznia, np. w zakresie rysowania, śpiewania, nie ma wpływu na ocenę wykonanego zadania, jeśli cel zadania został przez niego zrealizowany, a uczeń wykazywał duże zaangażowanie w wykonanie zadania.

17. Ocena ucznia powinna być adekwatna do jego możliwości intelektualnych. Zaangażowanie uczniów w pracę, motywacja do nauki powinny znaleźć odzwierciedlenie w wyższej ocenie.

KLASA 4

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

Wymagania (wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych) na stopień dopuszczający (2) obejmują następujące elementy treści nauczania:

(9)

 Niezbędne w uczeniu się języka niemieckiego;

 Potrzebne w życiu i na co dzień;

Sprawność słuchania

Sprawność mówienia Sprawność czytania

Sprawność pisania:

Po wysłuchaniu

prostego komunikatu (wypowiedzi) uczeń potrafi przekazać jego (jej) treści w języku ojczystym;

uczeń potrafi

odpowiedzieć na pytania (twierdząco lub przecząco);

uczeń potrafi czytać głośno krótkie zdania bezpośrednio po ich odczytaniu przez nauczyciela;

uczeń potrafi poprawnie przepisywać tekst, z zachowaniem norm kaligraficznego pisania liter;

Uczeń rozróżnia intonację zdania

pytającego i

oznajmującego

uczeń potrafi

komunikować się przy pomocy prostych słów i zwrotów, które

związane są z jego osobą;

uczeń potrafi

posługiwać się

słownikiem dwujęzycznym

OCENA DOSTATECZNA:

Wymagania na stopień dostateczny (3) obejmują elementy treści nauczania:

 Najważniejsze w uczeniu się języka niemieckiego;

 Łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego;

 Niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;

 Często powtarzające się w programie nauczania;

 Dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

 Określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;

 Głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości;

Sprawność słuchania: Sprawność mówienia Sprawność czytania Sprawność pisania uczeń potrafi zrozumieć

polecenia nauczyciela;

uczeń opanował

poprawną wymowę w zakresie poznanego

uczeń potrafi czytać płynnie znane mu słowa

uczeń pisze ze słuchu

znaczną część

(10)

materiału; i zwroty; poznanego słownictwa uczeń udziela krótkich i

prostych odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela i kolegów;

OCENA DOBRA:

Wymagania na stopień dobry (4) obejmują treści:

 Istotne w strukturze uczenia się języka niemieckiego;

 Bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;

 Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu z języka niemieckiego;

 Użyteczne w szkole i pozaszkolnej działalności;

Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów i przykładów znanych z lekcji i podręcznika

Sprawność słuchania Sprawność mówienia: Sprawność czytania: Sprawność pisania uczeń potrafi zwykle

rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

uczeń prowadzi mikro- dialogi na podstawie podanego wzorca;

uczeń potrafi czytać płynnie

uczeń stosuje

podstawowe znaki interpunkcyjne;

uczeń rozumie

większość słownictwa określonego zakresem leksykalnym dla danego poziomu klasy;uczeń rozumie prosty tekst autentyczny;

uczeń posługuje się zwrotami

grzecznościowymi zgodnie z określoną sytuacją komunikacyjną

uczeń wie jak należy korzystać ze słowników dwujęzycznych.

(11)

OCENA BARDZO DOBRA

Wymagania na stopień bardzo dobry (5) obejmują pełny zakres treści określonych pro-gramem nauczania. Są to zagadnienia:

 Złożone, trudne, ważne do opanowania;

 Wymagające korzystania z różnych źródeł;

 Umożliwiające rozwiązywanie problemów;

 Pełne opanowanie programu;

Sprawność słuchania Sprawność mówienia Sprawność czytania Sprawność pisania uczeń potrafi rozpoznać

uczuci i reakcje mówiącego

uczeń dokonuje

modyfikacji mikrodialogi

wprowadzając do niego własne realia;

uczeń potrafi odnaleźć istotne informacje w tekście

uczeń potrafi wpisać brakujące litery w wyrazach

uczeń rozumie

wypowiedzi kilkuzdaniowe,

składające się ze znanych mu słów

uczeń opanował

pamięciowo jeden wiersz lub piosenkę

OCENA CELUJĄCA:

Wymagania na stopień celujący (6) obejmują treści:

 Znacznie wykraczające poza program nauczania;

 Wynikające z indywidualnych zainteresowań;

 Zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych;

 udział w konkursach przedmiotowych

Sprawność słuchania: Sprawność mówienia: Sprawność czytania: Sprawność pisania:

uczeń rozumie krótkie teksty odtworzone z kasety magnetofonowej;

uczeń potrafi

odpowiedzieć na

pytania do

wysłuchanego tekstu

uczeń wykazuje się znajomością słownictwa wykraczającego poza program nauczania danej klasy;

uczeń samodzielnie poszerza słownictwo i wiadomości z zakresu leksyki i gramatyki;

(12)

uczeń wykazuje się

bardzo dużą

aktywnością;

uczeń bez problemu

posługuje się

słownikiem dwujęzycznym

uczeń poprawnie stosuje te wiadomości i

umiejętności w

wypowiedziach pisemnych;

uczeń potrafi uzupełnić tekst brakującymi słowami;

KLASA 5

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

Sprawność słuchania Sprawność mówienia: Sprawność czytania Sprawność pisania:

uczeń rozumie

przynajmniej pewną część słów spotykanych w życiu codziennym (imiona, nazwy rzeczy, art. spożywczych);

uczeń potrafi nazwać

przedmioty z

najbliższego otoczenia

uczeń potrafi czytać głośno i wyraźnie opracowane teksty

uczeń umie zapisywać odpowiedzi na pytania dotyczące dostępnego tekstu;

uczeń rozumie

wypowiedzi nauczyciela

w konkretnych

sytuacjach;

uczeń potrafi odtworzyć dialog - wzorzec

uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem proste teksty autentyczne;

uczeń posługuje się słowniczkiem;

Uczeń potrafi

posługiwać się

słownikiem

dwujęzycznym; uczeń jest w stanie odnaleźć w tekście słowo lub zdanie stanowiące odpowiedź na pytanie podtekstowi;

OCENA DOSTATECZNA:

Sprawność słuchania: Sprawność mówienia: Sprawność czytania Sprawność pisania

(13)

uczeń rozumie ogólny sens i istotne elementy treści dłuższej wypowiedzi, która zawiera większość znanych mu leksemów;

uczeń potrafi odtworzyć wypowiedź składającą się z 2-3 prostych zdań;

uczeń rozumie prosty tekst informacyjny i przekazuje jego treść po polsku;

uczeń pisze ze słuchu

znaczną część

poznanego słownictwa;

uczeń prowadzi

rozmowę (dialog) na podstawie wzorca;

OCENA DOBRA:

Sprawność słuchania: Sprawność mówienia Sprawność czytania Sprawność pisania

uczeń rozumie

znaczenie nowych słów użytych w znanym mu kontekście;

uczeń potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem;

uczeń rozumie

podstawowe napisy i ogłoszenia ułatwiające

orientację w

środowisku;

uczeń potrafi napisać krótki list/opowiadanie według wzorca;

uczeń rozumie

większość słownictwa określonego zakresem leksykalnym dla danego poziomu klasy;

uczeń posługuje się w miarę poprawnym językiem popełniając niewiele błędów;

uczeń pisze poprawnie ortograficznie;

ucznia można

zazwyczaj zrozumieć bez trudności;

OCENA BARDZO DOBRA

Sprawność słuchania: Sprawność mówienia Sprawność czytania Sprawność pisania:

uczeń rozumie z łatwością polecenia

uczeń posługuje się poprawnie językiem,

uczeń jest w stanie

przeczytać ze

uczeń pisze zwięzły tekst na podstawie

(14)

nauczyciela popełniając niewiele błędów;

zrozumieniem

samodzielnie tekst z pomocą słownika dwujęzycznego;

wysłuchanego nietrudnego tekstu

uczeń rozumie

słownictwo określone zakresem leksykalnym dla poziomu danej klasy

uczeń dokonuje prostej charakterystyki osób;

uczeń potrafi napisać 3- 5 zdań dotyczących jego

osoby, życia

codziennego;

OCENA CELUJĄCA:

Sprawność słuchania: Sprawność mówienia: Sprawność czytania Sprawność pisania:

uczeń rozumie teksty odtworzone z kasety magnetofonowej

uczeń stara się nie popełniać błędów fonetycznych;

uczeń wykazuje się znajomością słownictwa wykraczającego poza program nauczania danej klasy;

uczeń samodzielnie poszerza słownictwo i wiadomości z zakresu leksyki i gramatyki;

uczeń potrafi wyrazić swoje uczucia

uczeń czyta

samodzielnie ze zrozumieniem teksty dodatkowe; uczeń wykazuje się bardzo dużą aktywnością;

uczeń poprawnie stosuje te wiadomości i

umiejętności w

wypowiedziach pisemnych;

uczeń biegle posługuje

się słownikiem

(15)

dwujęzycznym;

KLASA 6

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

Sprawność słuchania Sprawność mówienia: Sprawność czytania Sprawność pisania uczeń rozumie krótkie

teksty zawierające znaną leksykę

uczeń posługuje się zwrotami

grzecznościowymi;

uczeń jest w stanie

przeczytać ze

zrozumieniem różne teksty z zaznaczonym akcentem

uczeń potrafi zapisać

usłyszaną lub

przeczytaną informację zawierającą znane mu słownictwo

uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania dotyczące realiów i wysłuchanego tekstu;

potrafi posługiwać się słownikiem

dwujęzycznym

OCENA DOSTATECZNA:

Sprawność słuchania: Sprawność mówienia: Sprawność czytania: Sprawność pisania:

(16)

uczeń rozumie treść wypowiedzi dotyczącej typowej sytuacji (potrafi wcielić się w rolę przechodnia, turysty, gościa itp.);

uczeń używa zwrotów i form grzecznościowych oraz potrafi zdobyć informacje na tematy z życia codziennego;

Uczeń potrafi

poprawnie przeczytać nowy tekst;

uczeń samodzielnie napisze krótki list, życzenia na podstawie wzorca;

uczeń rozumie treść adoptowanych tekstów opisowych i fabularnych zawierających nie więcej niż 10%

nieznanych wyrazów

uczeń domyśla się znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu, ich cech słowotwórczych;

OCENA DOBRA:

Sprawność słuchania: Sprawność mówienia: Sprawność czytania: Sprawność pisania:

uczeń rozumie sens ogólny różnorodnych rozmów

uczeń potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem;

uczeń rozumie ogólny sens obszerniejszego tekstu przy czytaniu pobieżnym;

uczeń umie sporządzić notatkę z czyjejś wypowiedzi;

uczeń potrafi rozumieć większość kluczowych informacji w różnych wypowiedziach oraz wydobyć większość potrzebnych informacji;

uczeń posługuje się w miarę poprawnym językiem popełniając niewiele błędów

uczeń potrafi domyśleć

się znaczenia

niezrozumiałych słów lub fraz o różnym stopniu trudności w oparciu o kontekst, w którym się pojawiają.

uczeń potrafi napisać krótki list/opowiadanie;

uczeń rozumie

większość słownictwa określonego zakresem leksykalnym dla danego poziomu klasy;

uczeń potrafi

odpowiedzieć na

pytania do

wysłuchanego tekstu;

uczeń wie jak należy korzystać ze słowników dwujęzycznych.

OCENA BARDZO DOBRA

Sprawność słuchania: Sprawność mówienia Sprawność czytania Sprawność pisania:

(17)

uczeń potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnych wypowiedziach oraz uzyskać potrzebne informacje;

uczeń posługuje się poprawnie językiem, popełniając niewiele błędów

uczeń jest w stanie przeczytać samodzielnie tekst z pomocą słownika dwujęzycznego;

Uczeń pisze

opowiadania, życzenia, listy, gratulacje;

uczeń rozumie bez problemów słowa spotykane w życiu powszednim;

uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość;

uczeń potrafi napisać 8- 10 zdań na temat dnia codziennego, opisu postaci, swojej rodziny;

uczeń zapamiętuje potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu;

uczeń posługuje się właściwym szykiem wyrazów w zdaniu i prawidłową intonacją dbając zarówno o czytelność jak i poprawność

gramatyczną danego dokumentu;

uczeń rozumie dłuższe wypowiedzi

obcokrajowców oraz ich ogólny sens na tematy wykraczające poza program nauczania;

uczeń stara się nie popełniać błędów fonetycznych;

uczeń wykazuje się znajomością słownictwa wykraczającego poza program nauczania danej klasy;

uczeń samodzielnie poszerza słownictwo i wiadomości z zakresu leksyki i gramatyki;

uczeń rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru;

uczeń potrafi rozwinąć i podtrzymać wypowiedź;

uczeń wykazuje się

bardzo dużą

aktywnością;

uczeń poprawnie stosuje te wiadomości i

umiejętności w

wypowiedziach pisemnych;

uczeń bez problemu

posługuje się

słownikiem

dwujęzycznym;uczeń rozumie różnorodne teksty;

uczeń potrafi sporządzić notatkę

uczeń wykazuje się znajomością struktur gramatycznych

nieprzewidzianych w programie nauczania danej klasy.

(18)

Sylwia Włodarczyk

1 Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych z dn. 23 grudnia 2008, DzU. 2009,

nr 4 poz. 17, zał. 2.

2 Coste D., North B., Sheils J., Trim, J. (2001): Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

uczenie się,

nauczanie, ocenianie. Warszawa: CODN.

Figure

Updating...

References

Related subjects :