• Nie Znaleziono Wyników

publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

PLAN DZIAŁA Ń WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS DRUGICH GIMNAZJUM

ZGODNY

Z

PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM GIMNAZJUM

NR

5

IM.

T. KO ŚCIUSZKI

W

PILE

OPRACOWAŁA:

MGR

JOANNA FICERMAN

(2)

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO:

 przygotowanie młodzie ży do aktywnego życia w szkole i w środowisku lokalnym;

 wspieranie działa ń rodziców i opiekunów;

 poszukiwanie i wdra żanie metod nauczania i wychowania służących indywidualnemu rozwojowi ka żdego wychowanka;

 kształtowanie poczucia przynale żności do wspólnoty uczniowskiej, lokalnej i narodowej oraz pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego;

 kreowanie sytuacji sprzyjaj ących aktywnemu rozwojowi wszystkich sfer osobowo ści ucznia;

 współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami i środowiskiem ucznia.

(3)

WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁ Ą:

 rodzice - poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 5 w Pile - doradzaj ą, opiniują i wspierają wychowawczą działalno ść szkoły;

 regularnie uczestnicz ą w zebraniach poświęconych zagadnieniom dydaktyczno – wychowawczym;

 udzielaj ą pomocy w organizacji wycieczek, dyskotek i innych imprez

klasowych i szkolnych.

(4)

LP. BLOK TEMATYCZNY

/PROPONOWANY TEMAT LEKCJI

/

CELE

METODY I FORMY REALIZACJI

1. Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania i postępowania

1. Kultura języka, stroju, zachowania.

2. Asertywny czy niegrzeczny i źle wychowany?

3. Korupcja i sposoby walki z nią.

- kształtowanie kultury bycia na co dzień oraz kultury języka,

- wyrobienie nawyków dbania o estetykę wyglądu własnego i otoczenia, - wdrażanie pozytywnych zasad postępowania

- odpowiedzialność klasy za powierzoną salę lekcyjną, gazetkę klasową itp.

- sumienne wypełnianie przez uczniów obowiązków dyżurnych,

- przestrzeganie przez uczniów zasad zawartych w „Kodeksie Gimnazjalisty”, - przygotowanie uczniów do właściwego zachowania się podczas uroczystości szkolnych,

- pogadanki na temat korupcji i działań antykorupcyjnych na różnych zajęciach lekcyjnych

2. Umacnianie wiary uczniów we własne możliwości

1. Trudna sztuka autoreklamy.

2. Zaakceptuj samego siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości.

3. Asertywny czy niegrzeczny i źle wychowany?

4. Kiedy i jak mówić „nie”?

- doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem - kształtowanie umiejętności dobrych kontaktów z

kolegami, rodzeństwem i rodzicami

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

- kształtowanie umiejętności

- trening umiejętności asertywnych, - spotkanie z psychologiem,

- analiza „Konwencji Praw Dziecka”, - wprowadzenie ćwiczeń doskonalących komunikację niewerbalną („mowa ciała”), - kreowanie sytuacji, w których każdy uczeń ma okazję do zaprezentowania się z jak najlepszej strony

(5)

5. Nasze prawa i obowiązki w rodzinie.

6. Świat moich uczuć – jak okazywać uczucia by być właściwie

zrozumianym?

7. „Pokojowe” sposoby rozwiązywania konfliktów.

8. Jak radzić sobie ze stresem szkolnym?

analizy własnego

postępowania w kontaktach z kolegami i osobami

dorosłymi,

- przedstawienie sposobów rozwiązywania konfliktów

3. Uwrażliwienie młodzieży na problemy drugiego człowieka

- kształtowanie postaw altruistycznych i inicjowanie działań z tym związanych, - rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych,

- kształtowanie postaw opiekuńczych,

- wyzwalanie gotowości niesienia pomocy, - promowanie postaw społecznikowskich

- udział klasy w akcjach charytatywnych inicjowanych przez Samorząd Uczniowski (świąteczna zbiórka żywności, zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, udział w akcji „Góra grosza”, zbiórka datków pieniężnych na rzecz schroniska dla zwierząt),

- wizyta w Domu Pomocy Społecznej (zachęta do samodzielnych wizyt u pensjonariuszy),

- premiowanie uczniów pomagających w nauce kolegom mającym trudności dodatkowymi punktami z zachowania 4. Kształtowanie postaw patriotycznych

i obywatelskich

1. „Ojczyzna to ziemia i groby...” – pamiętamy o bohaterach, którzy odeszli (wizyta na Cmentarzu Wojennym Piła – Leszków).

2. „Gdy pomyślę – Ojczyzna” – rocznica odzyskania niepodległości.

3. Tradycje uroczystości rodzinnych w

- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, - kształtowanie szacunku wobec symboli narodowych, - uświadomienie uczniom obowiązków wobec ojczyzny,

- zapoznanie uczniów z instytucjami samorządowymi

- zachęcanie uczniów do uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej,

- udział klasy w sesji Rady Miasta Piły, spotkanie z radnym,

- zachęcanie uczniów do pracy w Samorządzie Uczniowskim,

- zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursie wiedzy o patronie,

- popularyzowanie wiedzy o Unii

(6)

moim domu.

4. „Na świętego Andrzeja pannom wróży nadzieja” – andrzejkowe wróżby i przepowiednie.

5. Czy znasz swoje miasto? (4.03.1513r – uzyskanie praw miejskich przez Piłę).

6. Małe Ojczyzny – patron naszej szkoły.

7. „O radości, iskro bogów...” – co wiemy o Unii Europejskiej?

i urzędami państwowymi w Pile,

- przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym,

- rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem szkoły, - kultywowanie tradycji rodzinnych, regionalnych szkolnych i narodowych, - rozwijanie postawy otwartości wobec innych kultur i obyczajów, szacunku i zrozumienia dla

odmienności narodowych, rasowych religijnych i kulturowych

Europejskiej (przygotowanie prezentacji na

„Dzień Europejski”),

- pomoc w organizacji „Drzwi Otwartych Gimnazjum Nr 5”

5. Uświadamianie młodzieży niebezpieczeństw wynikających z uzależnień

1. Młodzi a alkohol.

2. Żyjemy w świecie nieustannych zagrożeń – narkotyki i inne używki.

3. Nałogi czy silna wola i zdrowie?

- informowanie uczniów o przejawach i przyczynach oraz skutkach patologii społecznej i demoralizacji młodzieży,

- wyłonienie uczniów

zagrożonych nikotynizmem, narkomanią i alkoholizmem i otoczenie ich troskliwą opieką

- propagowanie zdrowego stylu życia

- realizacja programu edukacyjno – wychowawczego „Bez ryzyka”,

- spotkania z przeszkolonymi w sprawie uzależnień instruktorami,

- pogadanki, filmy

6. Rozwijanie krajoznawstwa i turystyki - kształtowanie - poznawanie piękna ziemi wielkopolskiej

(7)

1. Czy znasz swoje miasto?

2. Poznaj swój kraj. Jakie wartości płyną z wycieczek?

3. Nasze wakacyjne plany. Aktywne formy wypoczynku.

4. Jak efektywnie wykorzystać czas wolny? – recepta na nudę?

5. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach.

zainteresowania własnym regionem, krajem i światem, - kształtowanie w uczniach poczucia tożsamości

regionalnej jako podstawy zaangażowania w

funkcjonowanie własnego środowiska,

- propagowanie zasad aktywnego i bezpiecznego wypoczynku

- nabywanie umiejętności pomocy w nagłych

przypadkach

poprzez udział w rajdach organizowanych przez koło turystyczne,

- wycieczki szkolne po bliższej i dalszej okolicy,

- spotkanie z ratownikiem medycznym (ćwiczenia praktyczne)

7. Wyrabianie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno

- rozbudzanie

zainteresowania kulturą muzyczną, sztuką, filmem i literaturą,

- kształtowanie

poszanowania dla polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego,

- zachęcanie do twórczości własnej

- szeroki kontakt z działalnością kulturalną (wyjścia na koncerty, wystawy, do kina, teatru, itp.)

- organizacja imprez kulturalnych na terenie szkoły,

- spotkania z twórcami, - wystawy prac uczniów

8. Skoordynowanie oddziaływań

wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego

- kształtowanie umiejętności współistnienia i

współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form

- imprezy wewnątrzklasowe, biwaki, wycieczki, wyjścia do kina i teatru

- opieka nad cmentarzem (porządkowanie opuszczonych grobów)

- zajęcia integrujące zespół klasowy - Dzień Dziecka i Dzień Sportu

(8)

spędzania czasu wolnego - spotkania z ciekawymi ludźmi

- współpraca z rodzicami (udzielanie porad w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych, pedagogizacja rodziców) 9. Organizacja imprez okolicznościowych - rozwijanie poczucia

przynależności do społeczności klasowej i szkolnej

- umocnienie poczucia więzi z klasą

- Dzień Chłopca

- wieczór wróżb andrzejkowych - Mikołajki klasowe

- klasowy wieczór wigilijny - Walentynki

- Dzień Kobiet - Połowinki

L i t e r a t u r a :

1. B. Bleja–Sosna, M. Składanowska „Godziny wychowawcze. Poradnik dydaktyczny.”

2. M. Chomczyńska – Miliszkiewicz, D. Pankowska „Polubić szkołę”

3. I. Dzierzgowska „Rodzice w szkole”

4. H. Hamer „Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli”

5. D. Kitowska, W. Lis, E. Polańska–Ciechanowska „Jak zaplanować pracę wychowawczą w gimnazjum?”

(9)

P L A N P R A C Y W Y C H O W A W C Y K L A S Y I I

I SEMESTR Wrzesień

1. Organizacja pracy w zespole klasowym – przypomnienie „Kodeksu Gimnazjalisty”, wybór samorządu klasowego. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

2. Jak radzić sobie ze stresem szkolnym?

3. Zaakceptuj samego siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości.

4. Dzień Chłopca.

Październik

1. Korupcja i sposoby walki z nią - sąd nad ściągą.

2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

3. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

4. Jak efektywnie wykorzystać czas wolny? – recepta na nudę.

5. Nałogi czy silna wola i zdrowie?

Listopad

1. „Ojczyzna to ziemia i groby...” – pamiętamy o bohaterach, którzy odeszli. Porządkowanie grobów na Cmentarzu Wojennym Piła - Leszków.

2. „Gdy pomyślę – Ojczyzna” – rocznica odzyskania niepodległości.

3. Kultura języka, stroju, zachowania.

(10)

4. „Na świętego Andrzeja pannom wróży nadzieja” – andrzejkowe wróżby i przepowiednie.

Grudzień

1. I ty możesz zostać świętym Mikołajem – Mikołajki klasowe.

2. Trudna sztuka autoreklamy.

3. Przy wigilijnym stole... – Wigilia klasowa.

Styczeń

1. Tradycje uroczystości rodzinnych w moim domu.

2. „A jeśli dom będę miał...” (→21.01. Dzień Babci i Dziadka)

3. Jak pracowaliśmy w I semestrze – podsumowanie wyników nauczania.

II SEMESTR Luty

1. Jak wyrażać uczucia?

2. „Za minutę pierwsza miłość” – Walentynki.

3. „Pokojowe” sposoby rozwiązywania konfliktów.

4. Jaki byłem w wieku 15 lat? – list do samego siebie w przyszłości.

Marzec

1. Czy znasz swoje miasto? (→4.03.1513r – uzyskanie praw miejskich przez Piłę) 2. Po co nam autorytety?

(11)

3. Małe Ojczyzny – patron naszej szkoły.

4. Szkoła moich marzeń – „Drzwi otwarte Gimnazjum Nr 5”.

Kwiecień

1. Młodzi a alkohol.

2. Żyjemy w świecie nieustannych zagrożeń – narkotyki i inne używki.

3. Asertywny czy niegrzeczny i źle wychowany?

4. Kiedy i jak mówić „nie”?

5. Planujemy wycieczkę klasową.

Maj

1. „O radości, iskro bogów...”- co wiemy na temat Unii Europejskiej?

2. Poznaj swój kraj. Jakie wartości płyną z wycieczek?

3. Jak okazywać uczucia by być właściwie zrozumianym?

4. Wycieczka klasowa.

Czerwiec

1. Dzień Dziecka. Nasze prawa i obowiązki w rodzinie.

2. Nasze wakacyjne plany. Aktywne formy wypoczynku.

3. Posumowanie efektów całorocznej pracy.

Uwaga:

 Jedna lekcja w miesiącu (bądź jej część) poświęcona będzie uzupełnieniu dokumentacji zachowania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Poniższy schemat (rys.2) obrazuje, jak wprowadzenie podstawnika G o ni ższej elektroujemności wpływa na moc kwasu. Wpływ podstawnika na moc kwasu, a) G odci ąga elektrony

aktywno ści metali, tabelą rozpowszechnienia pierwiastków, schematem wielkiego pieca; pokazy próbek metali i stopów metali?. II.. PRZEBIEG

Na rozwi ązanie masz ok.40 minut, tylko jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna.. Teoria planetarnego modelu budowy atomu została

∗ Wykazać się znajomością doświadczeń pozwalających na identyfikację (odróżnienie) węglowodorów różnych typów na podstawie ich właściwości fizykochemicznych

Opracowała: mgr Jolanta Żywiczka – nauczyciel chemii i przedsiębiorczości w

Umiej ętność obliczania objętości węglowodorów na podstawie równania reakcji jego otrzymywania.. z uwzgl ędnieniem objętości molowej gazów w

-że woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla niektórych substancji -wymienić substancje dobrze i źle rozpuszczalne w wodzie -co to jest rozpuszczalnik i substancja rozpuszczana -co

Je żeli podczas wdechu do płuc dostanie się 0.4 dm³ powietrza, to ile dm³ tlenu dostarczymy do płuc:.. Wybierz metal, który zagra ża

W krajobrazie tamtejszym wida ć charakterystyczne sylwetki pieców wapiennych, słu żą cych do wypra ż ania wapienia.. Podczas pra ż enia wapienia otrzymano 112kg

Uczniowie mają „grobowe” miny, milczą; każdy wychowanek trzyma w rękach planszę lub transparent z jakimś napisem.. Młodzież ustawia się, pojedynczo, zajmując przestrzeń

• brak grubej tkanki okrywaj ącej 2. Przyporz ądkuj pojęcia do określeń:. Zespół populacji ró żnych gatunków organizmów, powiązanych ze SIEDLISKO sob ą

Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje si ę jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczb ę opłacanych podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalno

Gospodarka funkcjonuj ąca w oparciu o mechanizm rynkowy (gospodarka rynkowa) charakteryzuje si ę dominacją prywatnej własności, swobodną możliwością podejmowania działalno

a) ka żda zmiana ceny związana jest ze zmianą popytu b) popyt jest odwrotnie proporcjonalny do ceny c) popyt jest wprost proporcjonalny do ceny d) popyt nie zale ży od zmiany cen.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11

Zderzaj ące się masy powietrza unoszą się w układach niskiego ciśnienia.. Po drugiej stronie Oceanu Spokojnego znajduje si ę w

Okolice Wronek (te bli ższe i nieco dalsze ) należą do atrakcyjnych, choć niestety niezbyt popularnych miejsc w Wielkopolsce.. na mapie okolic Wronek pojawiła si ę

Zegar słoneczny wskazuje czas słoneczny, który w naszej długo ści geograficznej zawsze ró żni się od czasu urzędowego.. Przykładowo zegar słoneczny zim ą wskaże godzinę

Wypadkowa sił działaj ących na cząsteczkę znajdującą się na powierzchni cieczy nie jest równa zeru. 19 a)... Poniewa ż dotyczy to również pozostałych cząsteczek, na

Andrzeja Dżygały „ Korczaka” składała się z 6 oddziałów w sile około 600 żołnierzy oraz zwiad konny pod dowództwem starszego wachm.. Zadaniem zgrupowania Korczaka było

Chodzi tu o Polaków, którzy przez badaczy ukrai ńskich bywają zaliczani do narodowości ukraińskiej, a więc do Polaków grecko – katolickich i prawosławnych zamieszkuj ących

W swoim życiu święta Kinga realizowała ideał ewangelicznej miłości, który w duchowo ści franciszkańskiej przejmował charakter świętości kontemplacyjno-czynnej – z

Wygnanie Bolesława II Szczodrego rozpoczyna okres rz ądów jego brata Władysława Hermana (1079).. Miał on wtedy trzydzie ści kilka lat i nie przejawiał samodzielności w