Rozkaz Wewnętrzny Biskupa Polowego Wojsk Polskch. 1936 [całość]

348  Download (0)

Full text

(1)

H O Z K A Z WEWNĘTRZNY

BISKUPA POLOWEGO W O J S K P O L S K I C H

1/36.

(2)
(3)

R O Z K A Z W E W N Ę T R Z N Y

BISKUPA POLOWEGO W O JS K P O L S K I C H

S K O R O W I D Z

R O K 1936

(4)

D Z I A Ł U R Z Ę D O W Y .

R o z k a z N r s t r .

A K T A S T O L IC Y A P O S T O L S K IE J.

A K T A ŚW . K O N G R E G A C J I.

Siv. Kongregacja Soboru.

25/36. D e k re t o u rz ąd zan iu p o b o żn y ch pielgrzym ek w iernych

do bardziej uczęszczanych miejsc św iętych . . . . III. 21 53/36. D ecretum de h a b itu ecclesiastico a clericis deferen d o . V I. 107

Św . K ongregacja R o zkrzew ien ia W iary.

2/36. W y jaśn ien ie w spraw ie przyw ileju dla członków Stow .

p. n. „Pia U n io C leri a M i s s i o n i b u s " I. 3 Sw. K ongregacja śiv. O brzędów .

26136. D e k re t w spraw ie o b chodzenia uroczystości św. Jan a B osko w całym Kościele przez specjalne oficjum brewia*

rzow e i M szę św III. 23

A K T A T R Y B U N A Ł Ó W K U R II R Z Y M S K IE J.

Św . Penitencjaria.

52/36. D ecretum de ab so lu tio n e sacerdotum ab excommunica«

tio n e ob a tten tatu m etiam c m le tan tu m m atrim onium et actu cum m uliere caste conviventium eorum que adm isio

ad participationem sacram en to ru m m ore laicorum . . V I. 105

A K T A U R Z Ę D Ó W K U R II R Z Y M S K IE J.

Sekretariat Stanu.

13/36. O dpow iedź na ad res h o łd o w n :czy p rzesłan y O jcu św.

z okazji 80*lecia Jego u r o d z i n ...II. 12 Papieska K om isja d o a u te n ty c zn e g o tłum aczenia k a n o =

n ó w K o d eksu .

27/36. O dpow iedzi: O p o stu lato rze w spraw ach Sług B ożych

O K om unii św. w noc B ożego N a ro d z e n ia III. 24

(5)

R o z k a z N r słr.

U S T A W Y , R O Z P O R Z Ą D Z E N IA I D E K R E T Y P R E Z Y D E N T A R Z E C Z Y P O S P O L IT E J.

U staw y.

48/36. O chow aniu zm arłych i stw ierd zan iu p rz y c z y n y zgonu

(z dn. 17 III 1 9 3 2 ) . . V . 73

D ekrety.

28/36. O sp raw o w an iu zw ierzchnictw a n a d Siłam i Z b ro jn y m i i organizacji n aczeln y ch w ładz w ojskow ych w czasie

p o k o ju (z dn. 9 V 1 9 3 6 ) III. 25

40/36. W spraw ie zm ian y ro zp o rząd zen ia P rezy d en ta R. P.

z d n. 7 X 1932 o służbie w ojskow ej p odoficerów i sze*

regow ców (z dn. 26 V I 1936) . . . . . . . . IV . 49 41/36. W spraw ie zm ian y ro zp o rząd zen ia P rezy d en ta R. P.

z dn. 7 III 1928 o służbie w ojskow ej p odoficerów i sze»

regow ców m ary n ark i w ojennej (z dn. 26 V I 1936) . . IV . 50 O dznaczenia.

O r d e r O d r o d z e n i a P o l s k i .

54/36. K om an d o ria dla ks. J. H u m p o l i V I. 108

Z ł o t y K r z y ż Z a s ł u g i .

12/36. D la ks. A . Z a p a ły i ks. A . M iodońskiego . . . . I. 9

55/36. D la ks. K. P o g ł ó d k a V I. 109

A K T A E P IS K O P A T U PO L S K I.

29/36. O dezw a w spraw ie S y n o d u P len arn eg o w Polsce . . . III. 30 39/36. List pasterski B iskupów R zeczypospolitej Polskiej z Ja*

snogórskiego S y n o d u P l e n a r n e g o IV . 43

R O Z K A Z Y O R D Y N A R IU S Z A P O L O W E G O .

O D E Z W Y I LISTY .

1/36. R ozkaz w stęp n y I. 1

56/36. O dezw a w igilijna do ż o ł n i e r z y V I. 109

R O Z P O R Z Ą D Z E N IA . S p ra w y organizacyjne.

60/36. N a d sy ła n ;e m eldunków o k o n feren cjach d ek an aln y ch . V I. 112 49/36. W spraw ie ob ch o d u D nia Z a d u s z n e g o V . 82 32/36. W spraw ie rozsyłania ,,R ozkazu W ew nętrznego" . III. 35

S p ra w y ew idencyjno=personalne.

15/36. N ad sy łan ie m eldunków o zm ianach na stanow iskach

kap ela n ó w p o m o c n i c z y c h 11. 14

(6)

Rozkaz Nr str.

S p ra w y litu r g ic zn o -jm y sd y k c y jn e .

42/36. W p ro w ad zen ie odm aw iania m odlitw p o M szy św. odpraw

w ianej dla ż o ł n i e r z y ...IV . 52 4/36. W spraw ie pośw ięcania tablic p am iątk o w y ch i n ag ro b k ó w I. 7

S p ra w y o św iatow o-w ychow aw cze.

43/36. P ro g ram n a u c z a n ia religii w Szkole P o d c h o rą ż y c h dla

P o d o ficeró w w B ydgoszczy. ( P r o j e k t ) IV . 53 S p ra w y adm inistracyjno-kancelaryjne.

17/36. P rzechow yw anie „R ozkazu W ew n ętrzn eg o " w archiw ach

u rzęd ó w du szp astersk ich ... II. 16

Z A R Z Ą D Z E N IA . S p ra w y organizacyjne.

7/36. W spraw ie opieki d uszpasterskiej podczas k o n cen tracji . I. 7 14/36. N ad esłan ie sp raw o zd an ia z opieki d uszpasterskiej zorga*

nizow anej podczas letnich ćw iczeń i k o n cen tracji . . II. 13 59/36. N ad esłan ie sp raw o zd ań z przep ro w ad zen ia spow iedzi

a d w e n t o w e j V I. 111

61/36. R ekolekcje k ap ela n ó w w o j s k o w y c h ... V I. 112 S p ra w y ew idencyjno-personalne.

16/36. N a d esłan ie d an y ch , doty czący ch księży k ap ela n ó w woj»

skow ych o raz w ojskow ych u rzęd ó w d uszpasterskich II. 14 30/36. N ad esłan ie d an y ch , doty czący ch w ojskow ych kościołów ,

kaplic i c m e n t a r z y III. 31

O d z n a c z e n i a .

23/36. N a d a n ie p rzy w ileju m an to letu i ro k ie ty st. kpi.

ks. J. S t e c o w i ...II. 19 57/36 N a d a n ie p rzy w ileju m an to letu i ro k iety st. k pi. ks.

J. Szackiem u V I. 111

U z y s k a n i e t y t u ł ó w n a u k o w y c h .

24/36. M gra św. T eologii przez kpi. ks. A . H o d y sa . . . II. 19 U r l o p y .

20/36. U rlo p O rd y n a riu sz a P o l o w e g o ...II. 18 33/36. U rlo p y k sięży k ap ela n ó w . . . . . . . . III. 36

9/36. U rlo p y w ypoczy n k o w e cyw ilnych p racow ników Pol.

K urii B isk I. 7

S p ra w y litu rg iczn o -ju rysd ykcyjn e.

3136. W spraw ie n ab o żeń stw w rocznicę śm ierci M arszałk a

]. P ił s u d s k i e g o I. 4

29/36. O dm aw ianie m odlitw na intencję S y n o d u P lenarnego

w P o l s c e III. 30

58/36. P rzed łu żen ie ap ro b a ty na r. 1937 ... VI. 111

(7)

R o z k a z N r s i r .

S p ra w y adm inistracyjno= kancelaryjne.

31/36. N a d esłan ie sp raw o zd an ia z dorocznego p rzeg ląd u bu*

d y n k u kościelnego (kościoła, k a p l i c y ) III. 34 18/36. P ren u m erata „R ozkazu W e w n ę t r z n e g o " II. 17

In n e.

13/36. A d re s h o łd o w n iczy duchow ieństw a w ojskow ego prze*

sła n y O jcu św. z ok azji 80*tej ro czn icy u ro d z in Jego

S w ię to b liw o ś c i...II. 11 8/36. P odziękow anie B isk u p a Polow ego za n ad esłan e życzenia

im ieninow e i w i e l k a n o c n e I. 7

P O L O W A K U R IA B IS K U P IA .

21/36. Ferie Polow ej K urii B i s k u p i e j ... II. 18 S Ą D B IS K U P A P O L O W E G O .

19/36. Z m iana n a stan o w isk u O b ro ń c y W ęzła M ałżeńskiego . II. 18 44/36. Z m ia n y n a stanow iskach N o ta riu sz a i O b ro ń c y W ęzła

M a ł ż e ń s k i e g o ...IV . 68 22/36. Ferie S ądu B iskupa P o l o w e g o ... II. 18

R O Z K A Z Y

M IN IS T R A S P R A W W O J S K O W Y C H .

5/36. W spraw ie ty tu la tu ry pośm iertnej M arszalk a Józefa

P i ł s u d s k i e g o ... ... I. 5 34/36. Z ak az interw encji w spraw ach osobistych w M S W ojsk. III. 38 45/36. P rzyjm ow anie in teresa n tó w w urzęd ach w ojskow ych IV . 69 35/36. Pow oływ anie się na datę pism a i n u m er sp raw y w od*

p o w i e d z i a c h ... III. 38 36/36. O p ła ty stem plow e — w y j a ś n i e n i e III. 39 46/36. O k ó ln ik W . I. N . O . w spraw ie sto so w an :a przepisów

now ej p i s o w n i IV . 69

R O Z P O R Z Ą D Z E N IA

C E N T R A L N Y C H W Ł A D Z P A Ń S T W O W Y C H .

P rezyd iu m R a d y M inistrów .

12/36. N ad a n ie sr. K rzy ża Z asługi kpi. ks. F. K arkow skiem u . I. 9 M in isterstw o Spraw W e w n ę trzn y c h .

37/36. O zw alczaniu porn o g rafii. (O k ó ln ik z dn. 9.VI.1936) . III. 40 47/36. A k ta u ro d zen ia dzieci n iezn a n y ch rodziców . (Pism o

o kólne z d n. 2 0 . V I I . 1 9 3 6 ) IV . 70

M in isterstw o W y z n . Relig. i O św iecenia P ublicznego.

38/36. K orelacja nauki poszczególnych p rzedm iotów z n au k ą

religii rzym .*kat. (Polecenie z dn. 24.VI.1936) . . . III. 42

(8)

R o z k a z N r str.

M in isterstw o O p ieki Społecznej.

50/36. R o zp o rząd zen ie z dn. 30.XI.1933 o chow aniu zm arłych

i stw ierd zan iu p rz y c z y n y z g o n u ... V . 85 51/36. In stru k cja z dn. 31.VII.1935 w spraw ie ro zp o rząd zen ia

M in.O p. Społ. z dn. 30.XI.1933 o chow aniu zm arłych

i stw ierd zan iu p rz y c z y n y z g o n u ... V . 94

O B W IE S Z C Z E N IA .

6/36. O d ezw a N acz. K om . U czczenia Pam ięci M arszałk a Józefa

P iłsudskiego ... 1. 5 11/36. N o w a M sza św. w o ty w n a k u czci N ajw . i W iekuist. Kas

p ła n a Jezu sa C h r y s t u s a ... I. 8 10/36. H o sp icju m dla k a p łan ó w w W a r s z a w i e ... I. 8 H ospicjum K sięży w C z ę s t o c h o w i e II. 20

D Z I A Ł N I E U R Z Ę D O W Y .

T E O L O G IA I A S C E T Y K A .

„W iedza w życiu kap łań sk im ". B iskup J. G aw lina . . . . I. 1

„E tyka in telek tu alisty c zn a i gentlem ańska a katolicyzm ". B iskup

j. G aw lin a ... III. 105

M E T O D Y K A I O R G A N IZ A C J A D U S Z P A S T E R S T W A W O JS K O W E G O .

„O pieka d u szp astersk a n ad żołnierzem podczas letnich ćwiczeń i k o n cen tracji":

ks. K. S u c h c i c k i ... II. 55 ks. A . Z a p a ł a ... II. 62 ks. S. K o n t e k ...II. 65

„Polow e w yekw ipow anie k ap ela n a w ojskow ego": ks. S. K ontek . IV . 129

„Z aduszki w w ojsku. P oczątek — znaczenie — w ytyczne p rz y ich

u rz ą d z a n :u “ . Ks. A . Z a p a ł a V . 151

K A Z N O D Z IE JS T W O . K azania św iąteczne.

„N a uroczystość B ożego N a ro d z e n ia " : ks. A . A leksandrow icz . V I. 191

„N a uroczystość N ow ego R oku". X. X ... V I. 195

„ N a św iato Jo rd a n u " . Ks. L. H a r k a w y V I. 199 K azania na święta narodow e.

„N a Święto N ie p o d le g ło śc i":

ks. J. M a u e r s b e r g e r ...V . 155 ks. J. H u m p o l a ... V . 156 ks. L. B r y d a c k i ... V . 162 ks. A . H o d y s ... V . 167

(9)

K azania o kolicznościow e w zw ią z k u z życiem żołnierza.

„O p rzy sięd ze". — D o re k ru tó w :

ks. C z. W o j t y n i a k ... I. 13

ks. B. N o w y k I. 16

ks. A . A l e k s a n d r o w i c z ... 1 . 1 8

„N a okres k o n cen tracji".

P rzed k o n c e n tra c ją : ks. E. N o w a k ...II. 73 ks. E. N o w a k ... II. 77 Podczas k o n cen tracji: ks. J. M a u e r s b e r g e r II. 79

P o pow rocie do k o sz a r: ks. E. N o w a k III. 115

„ N a św ięto p u łk o w e".

W p rzed d zień św ięta pułk o w eg o : ks. J. M oraw iński . . . II. 81 W d n iu św ięta p u łk o w eg o : ks. J. M o ra w iń s k i...II. 84

ks. B. N o w y k II. 88

„W d n iu oficerskiej prom ocji". D o p o d c h o rąży ch : ks. I. M oras

w iński ... ... , IV . 135 M o w y żałobne.

„W Isszą rocznicę zgonu M arszałk a Józefa P iłsudskiego":

ks. W . P ą c z e k I. 7

ks. B o m b a s I. 11

„N a D zień Z a d u s z n y " :

ks. F. R in g w e ls k i V . 169

ks. L. B r y d a c k i V . 171

ks. S. Z a jk o w s k i V . 173

„W XV»tą rocznicę III. P ow stania Ś ląskiego": ks. L. B om bas . III. 118

O Ś W IA T A I W Y C H O W A N IE .

„K ilka uw ag o p ra c y ośw iatow ej k ap ela n a w ojskow ego":

ks. W . M iegoń , ...IV . 138 P ogadanki.

„O p rzy sięd ze": ks. K. P o g ł ó d e k ... 1. 21

„O zachow aniu się żołnierza podczas letn ich ćw iczeń i koncern

tra c ji": ks. K. P o g l ó d e k ...II. 92

„Zw yczaje i o b rzęd y B ożego N a ro d z e n ia w P olsce": ks. J. Mos

raw iński , V I. 203

P R A W O .

„O p rzy g o to w an iu procesu w spraw ach m ałżeńskich przez kapes

la n a w ojskow ego": ks. J. M o r a w i ń s k i... I. 28

„P rzesłuchanie stro n i św iadków d ro g ą rekw izycji przez Sędziego

D elegow anego": ks. J. M o r a w i ń s k i ... IV . 143 S Z T U K A K O Ś C IE L N A .

„M alow anie kościoła. — U w agi p ra k ty c z n e ": ks. J. M oraw iński . I. 35

„P rzegląd b u d y n k u kościelnego": ks. J. M oraw iński . . . . III. 120

„E stetyka i k o nserw acja cm en tarza": ks. J. M oraw iński . . . V . 181

(10)

W O JS K O W E K O Ś C IO Ł Y I K A P L IC E .

„W o jsk o w y kościół św. A g n ieszk i w K rak o w ie": ks. A . H o d y s . V I. 208 K R O N IK A D U S Z P A S T E R S T W A W O J S K O W E G O : I. 41;

II. 101; IV . 149; V. 187; V I. 215.

Z Ż Y C IA K A T O L I C K I E G O ... I. 43 N O T A T K I B IB L IO G R A F IC Z N E . I. 45; III. 125; V I. 222 . .

O D R E D A K C J I ... I. 50

G łó w n a D r u k a r n ia W o jsk o w a . 193? r. — N r 2109 — 500.

(11)

B I S K U P P O L O W Y W O J S K P O L S K I C H

ROZKAZ WEWNĘTRZNY

DO KATOLICKIEGO DUCHOW IEŃSTW A WOJSKOWEGO W POLSCE

1.

Pow ołani do służby Bogu i Ojczyźnie naszej w szeregach A rm ji Polskiej, jesteśm y rozrzuceni po w szystkich krańcach Rzeczypospolitej.

Jakkolw iek związani jedną więzią ideow ą i organizacyjną, pozbaw ieni jesteśm y możności zbierania się i w spólnego oma#

w iania naszej pracy, jej w ytycznych celów i m etod. Z dajem y sobie jed n ak w szyscy spraw ę z tego, że pragnienie w ym iany m yśli, jest potrzebą organiczną, bez której k ażdy człowiek w pracy swojej po pew nym czasie słabnie.

Stąd potrzeba środków , któ reb y tę w ym ianę m yśli udo#

stępniały.

B y umożliwić nam, pozbaw ionym w spólnego osobistego kon*

ta k tu i pracującym zdała od siebie, wzajem ne porozum ienie się, postanow iłem moje rozkazy wew nętrzne w ydaw ać w zmienionej formie.

„Rozkaz W ew n ętrzn y B iskupa Polowego W o js k Polskich"

rozesłany obecnie do w szystkich podległych mi urzędów i kape#

Nr 1.

W ARSZAW A

1 MAJA 1936 R.

(12)

łanów w ojskow ych, jest w pierwszej swej części m oim organem urzędow ym . W dziale tym znajdą się zarządzenia Stolicy Apo*

stolskiej, moje rozkazy w ew nętrzne, jak również rozporządzenia w ładz państw ow ych i w ojskow ych, dotyczące spraw duszpasterz skich w w o jsk u ; umieszczone tu wreszcie będą zarządzenia w ładz diecezjalnych w Polsce, które w jakikolw iek sposób będą nas dotyczyły.

D ru g ą zaś część „R ozkazu W ew nętrznego'*, jego dział nieu*

rzędow y, oddaję W a m , Czcigodni moi Bracia i W spółprac cownicy.

Pragnę, by na łam ach tego działu znalazło miejsce w szystko, co dla nas i dla naszej służby jest żywe i ważne. W szy stk ie za*

gadnienia ideowe i praktyczne, dotyczące naszej pracy, a więc teologiczne, hom iletyczne, wychowawczo*oświatowe, metodycz*

ne i organizacyjne, jak również z dziedziny praw a, liturgiki i sztuki kościelnej w inny znaleźć tu miejsce w naśw ietleniu praktycznem i życiowem.

Z założenia swego nie m ają to być opracow ania literackie, więc nie chodzi tu wcale o talenty pisarskie. M a to być form a w ypow iedzenia się tych, którym własne przeżycia i przemyśle*

nia nasunęły pewne w ątpliwości do w yjaśnienia, lub też dały pewne pom ysły do zrealizowania. M a to być środek, za po*

mocą którego, my, idący naprzód w jednym szeregu i pracujący p rzy jednym warsztacie, będziem y mogli pomówić ze sobą, 0 życiow ych m ożliwościach ulepszenia m etod wspólnej pracy 1 udoskonalenia jej narzędzi.

Prosząc Boga o łaskę pobłogosław ienia naszym nowym wy*

siłkom , przedsiębranym dla dobra dusz polskich żołnierzy, w szystkich W a s, C zcigodni Bracia, zachęcam gorąco i zapra*

szam do współpracy.

f J Ó Z E F G A W L I N A B is k u p P o lo w y W o js k Polskich.

(13)

z a r z ą d z e n i a s t o l i c y a p o s t o l s k i e j

.

P o d a j ę d o w i a d o m o ś c i n a s t ę p u j ą c e z a r z ą*

d z e n i e S t o l i c y A p o s t o l s k i e j :

2 .

ŚW. KONGREGACJA ROZKRZEWIENIA WIARY.

W yjaśnienie w sprawie przywileju dla członków Stowarzyszenia p. n. „Pia Unio Cleri a Missionibus“.

(A cta A p o st. Sedis, vol. X X V II, str. 489).

jeg o Sw iętobliw ość Pius z Bożej O patrzności Papież X I na audjencji, udzielonej dnia 5 grudnia 1935 r. niżej podpisanem u K ardynałow i Sw. Kongregacji Rozkrzew ienia W ia ry , oświad*

czył, £e przyw ilej uprzedniego odm aw iania od południa Jutrzni t Laudesów , w yznaczonych na dzień następny, udzielony człon*

kom Z w iązku M isyjnego (P ia U nio C leri a M issionibus) w m yśl resk ry p tu Sw. Kongregacji Rozkrzew ienia W ia ry , obej*

muje w s z y s t k i c h , którzy obowiązani są do odm aw iania Brewjarza.

D an w Rzym ie, w gm achu Sw. K ongregacji Rozkrzew ienia W ia ry , dnia 6 grudnia 1935 r.

P. K ard. F U M A S O N 1 = B I O N D I , Prefekt M . p.

C. Salotti, Sekretarz.

(14)

ZARZĄDZENIA

O R D Y N A R JA T U PO LO W EG O W . P.

3 .

W sprawie nabożeństw w rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Polecam w szystkim kapelanom , spraw ującym duszpasterstw o, odpraw ić dnia 12 m aja b. r., jako w pierw szą rocznicę zgonu Pierw szego M arszałk a Polski Józefa Piłsudskiego, uroczyste nabożeństw o żałobne (M issa de requie in anniversario) oraz w ygłosić do żołnierzy żałobne przem ówienie, podczas którego należy gorąco zachęcić słuchaczy do m odlitw y za spokój duszy W ielk ieg o W o d z a N a ro d u i W skrzesiciela N iepodległości.

G odzinę i miejsce nabożeństw a u stalą kapelani z komendan*

tam i garnizonów , lub odnośnym i dow ódcam i.

P rośby o zezwolenie na odpraw ienie M szy św. polow ych należy indyw idualnie kierować do Polowej K urji B iskupiej.

4 .

W sprawie poświęcania tablic pamiątkowych i nagrobków.

Przypom inam w yjaśnienie K om isji Praw nej E piskopatu z dnia 19.XI.1930 r., w ydane w spraw ie pośw ięcania pom ników .

„Z d arza się, iż pewne osoby, lub k om itety zwracają się do K s. K s. Proboszczów o poświęcenie pom ników , postaw ionych bądź na m iejscach publicznych, bądź w bliskości takich miejsc, b-ądź na cmentarzach.

N a zapytan ia księży, ja k w tych wypadka<Ji należy postąpić, K om isja P raw na E piskopatu w yjaśnia, iż pom ników nie pc*

święcą się, lecz je odsłania bez pośw ięcenia kościelnego.

C o się ty czy nagrobków dla osób zm arłych, otrzym ać mogą poświęcenie kościelne ty lk o wtenczas, g d y noszą n a sobie emble>

m aty religijne".

W y jaśn iam , że pow yższe dotyczy również odsłonięcia tablic pam iątkow ych.

(15)

W sprawie tytulatury pośmiertnej Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podaję do w iadom ości rozkaz M in istra Spraw W ojsko*

wych w sprawie ustalenia ty tu la tu ry pośm iertnej M arszałka Józefa Piłsudskiego we wszelkiego rodzaju służbowej korę*

spondencji w ojskow ej. (R ozk. M . S. W o jsk . D ep. D ow . O góln.

N r. 1500— 17/Org. z dnia 26.V I.35).

1) P rzed tytułem nie należy używać w yrazów „ś. p .“ .

2) P rzy pierwszem w ym ienieniu w tekście O so b y Zm arłego, w zględnie o ile w całym tekście w ym ieniona będzie O soba Zm arłego ty lko raz jeden — należy używać pełnego ofi*

cjalnego ty tu łu „Pierw szy M arszałek Polski Józef Piłsud*

sk i“ . W szelk ie następne w zm ianki O so b y Zm arłego w tekście tej samej korespondencji w in n y zawierać ty tu ł

„M arszałek Józef P iłsudski".

6 .

Odezwa Naczelnego Komitetu Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

P o d a j ę d o w i a d o m o ś c i o d e z w ę N a c z e l * i > ' e g o K o m i t e t u U c z c z e n i a p a m i ę c i M a r * s z a l k a J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o :

— O byw atele!

Pierw sza rocznica zgonu W ie lkie g o W o d za N a rodu, Mar=

szalka Józefa P iłsudskiego, będzie dniem szczególnie bolesnym dla całej P olski. Lecz naród bohaterski a spartański nie ulegnie grozie śmierci, lecz uczci wspaniałość żyw ota, przeciętego przez nią p rzed rokiem w historycznych murach Belw ederu. 12=go mat ja zjed n o czy nas p ow szech n y hołd zbiorow y dla Tego, za któ=

Tego sprawą naród odrodził się z ducha, o d zy sk a ł W olność, moc polityczną i zdolność czynu, o dnow ił tradycję sw ej świetności i źródła potęgi. R ozlegnie się po ziemiach polskich g ło śn y alarm werbli, głoszących żałobę, lecz budzących do czynu. R o zk o ły szą

(16)

się serca dzw on ów , b y sp iżo w ym chórem sławić W ie lk o ś ć i W zn io sło ść D ucha, nieśm iertelność Sław y, w iekopom ną trwa­

łość C zyn ó w , niezniszczalne prawa W ie lko śc i i trwałość Imię*

nia, co przez zasługi stało się drugiem im ieniem O jczyzn y.

W dn iu ty m nie p o rzu cim y pracy. Tego, k tó ry w najcięż*

s zy m m ozole słu żb y trwał d o ostatka, nie czci się świętow aniem . O d e jd zie m y ty lk o od w arsztatów na tę konieczną chwilę, by zg od n ie z pradaw nym zw yczajem w naszej O jczyźnie p o ch ylić czoła u stóp ołtarzy, przed k tó ry m i odprawiane będą m o d ły ża*

łobne. W ła d ze R zeczyp o sp o litej i sam orządu, w ojsko, organiza­

cje kom batanckie, zrzeszenia społeczne i kierow nicy szk ó ł w po=

rozum ieniu z w ładzam i kościelnem i nadadzą tej ceremonji żałob­

nej charakter a k tu uroczystego. W szę d zie , g dzie to będzie możli*

we, po uroczystości kościelnej nastąpi defilada w ojska i organi­

zacji p o d rytm werbla. M u z y k a w d niu ty m odezw ie się poraź pierw szy na zakończenie porannych uroczystości i ty lk o dźw ię­

kam i H y m n u N arodow ego. Poczem — w całym kraju prócz W iln a — życie powraca do ło ży sk a normalnego, oczekując na sygnał, w zyw ają cy z cmentarza na R ossie d o uczczenia m om entu składania serca M arszałka na w ieczn y sp o czyn ek chwilą po*

w szechnego skupienia m yśli przez cały N aród.

Pora zm ierzchu i wieczoru w y k o rzysta n a zostanie przez po*

wołane do zorganizowania obchodu 12=go maja k o m ite ty lokalne w całym kraju dla urządzenia uroczystych akadem ji żałobnych.

N a akadem jach tych przem awiać będzie do obyw ateli sam M a r*

szalek i ty lk o M arszałek. W przybranych kirem salach o d c zy = tyw ane będą pism a Józefa P iłsudskiego w w yborze, którego do starczy N a c ze ln y K o m itet. G d zie to będzie m ożliw e, uzupełni je m u zy k a w ielkiego repertuaru u tw orów żałobnych.

D o sto jn ej ciszy wieczoru dnia tego nie zakłóci nigdzie sko cz=

na m u zy k a , za m knięte będą przedsiębiorstw a rozryw kow e.

O godz. 8 min. 45 przed rokiem oddał B ogu ducha najw ięk=

s z y P olak na przestrzeni naszych dziejów . O tej godzinie w pierw szą rocznicę zgonu Józefa P iłsudskiego, dusza polska nie zniosłaby pu stej wesołości. O tej godzinie w szy stk ie serca w yp ełn i troska o O jczyzn ę i ślubow anie wierności nakazom

(17)

Józefa P iłsudskiego, m ów iącym o ob yw atelskiej służbie — b y chwała Jego imienia i moc R zeczyp ospo litej trw ały i rosły po w sze czasy.

N aczelny K om itet Uczczenia Pamięci M arszałka Józefa Pił*

sudskiego.

W arszaw a, na Z am ku K rólew skim .

7 .

W sprawie opieki duszpasterskiej podczas koncentracji.

D o Ks. Ks. D ziekanów O . K.

Ze w zględu na zbliżający się okres letniej koncentracji pole*

cam Ks. Ks. D ziekanom O . K. w ydać podległym sobie kapela*

nom stosow ne zarządzenia, dotyczące opieki duszpasterskiej n ad oddziałam i, które w yruszą na przedobozie i koncentrację.

8 .

Podziękowanie za nadesłane życzenia imieninowe

i

świąteczne.

W szy stk im Księżom Kapelanom , k tórzy w dn iu moich imie*

nin, jak również w dniu Święta Z m artw ychw stania Pańskiego, nadesłali mi życzenia, a nadew szystko tym , którzy w dniach tych pam iętali o mnie przed Panem, najgoręcej i najserdeczniej dziękuję.

9 .

Urlopy wypoczynkowe pracowników cywilnych Polowej Kurji Biskupiej.

U stalam term iny urlopów w ypoczynkow ych pracow ników cywilnych Polowej K urji Biskupiej,

a) urzędnicy:

1. M ańk o T ad eu sz — pięciotygodniow y urlop wypocz. od dn. 3.YII. 1936 r.

(18)

2. Stecki Czesław —• pięciotygodniow y w dw óch turach:

4 tygodnie od dn. 2 .V I. i jeden ty dz. od dn. 15 sierpnia 1936 r.

3. O lk o w sk a Z ofja — 5*ciotygodn. o d dn. 28.VI.1936 r.

4. T om anów na H alin a — 5*ciotygodn. o d dn. 26.V II.1936 r.

5. B ronikow ski Stanisław — 4*rotygodn. od dn. 2.V I.1936r.

6. R udnick i W ła d y sła w — 5*ciotygodn. od dn. 20.V II.1936r b) niżsi funkcjonarjusze K u rji:

1. Leszczyński Józef — 3*tygodn. od d n ia 2*go lipca 1936 r.

2. T a ta Leon — 3*tygodn. o d dnia 2 sierpnia 1936 r.

3. C zuba Stefan — 3*tygodn. od dnia 2*go lipca 1936 r.

10

.

Hospicjum dla kapłanów w Warszawie.

Podaję do w iadom ości, że w now ow zniesionym D om u Kato*

lickim im. P iusa X I w W arszaw ie (ul. N ow o grod zka 49, tel. 711*24) zostało otw arte hospicjum dla przyjezdnych kapła*

nów. H ospicjum zajm uje narazie 20 pokojów um eblow anych z bieżącą w odą. O p łata dzienna w ynosi 4 zł. za pokój. Utrzy*

m anie na żądanie.

Z arząd spoczyw a w rękach K s. M . M ościckiego, dyrekto ra D o m u K atolickiego im P iusa X I.

1 1 .

Nowa Msza św. wotywna na cześć „Najwyższego i W iekuistego Kapłana Jezusa Chrystusa44.

Podaję do w iadom ości, że nakładem K sięgarni T*wa „Bibljo*

tek a Religijna" we Lwowie (ul. R utow skiego 5 ), ukazał się form ularz nowej M szy św. „M issa votiva D . N . Jesu C hristi sum m i et aeterni sacerdotis" (w zw iązku z encykliką o kapłań*

stw ie). C ena form ularza 20 gr. K sięgarnia K atolicka w Katowi*

cach (ul. M arsz. Piłsudskiego 58) sprzedaje tenże form ularz w cenie 40 gr.

(19)

ZARZĄDZENIA W ŁADZ PAŃSTW O W Y CH .

12 .

Odznaczenia.

Prezyd en t Rzeczypospolitej na zasadzie art. 5 ustaw y z dnia 23 czerwca 1923 r. (D z. U . R. P. N r. 62, poz. 458) za zasługi, pCłożone na polu pracy kulturalno-ośw iatow ej w w ojsku nadał

Z ło ty K rzyż Z asługi po raz pierw szy:

proboszczow i ks. M iodońskiem u A ntoniem u Stanisławowi, proboszczow i ks. dr. Zapale A ntoniem u.

(D z. Pers. M . S. W o js k . N r. 1/36).

Prezes R a d y M inistrów na zasadzie art. 5 ustaw y z dnia 23 czerwca 1923 r. (D z. U . R. P. N r. 62, poz. 458) za zasługi, położone na p olu kulturalno=oświatowem w w ojsku nadał

Srebrny K rzyż Z asługi po raz pierw szy:

kapelanow i ks. K arkow skiem u Franciszkow i.

(D z. Pers. M . S. W o jsk . N r. 1/36).

W W arszaw ie, dnia 1 m aja 1936 r.

B is k u p P o lo w y W o js k Polskich.

(20)
(21)

B I S K U P P O L O W Y W O J S K P O L S K I C H

W ARSZAW A 30 CZERWCA 1936 R.

ROZKAZ WEWNĘTRZNY

DO KATOLICKIEGO DUCHOW IEŃSTW A WOJSKOWEGO W POLSCE

13 .

2 pow odu 80*ej rocznicy urodzin O jca Świętego P iusa X I wysłałem Jego Sw iętobliwości w im ieniu służby duszpasterskiej W o jsk P olskich adres hołdow niczy następującej treści:

Sanctissim o ac Beatissim o in C hristo P atri ac D om ino

D O M IN O P IO

D ivina P rovidentia Papae U ndecim o Sacrosanctae Rom anae Ecclesiae Pontifici M axim o

L u stra sedecim feliciter explenti Plena laborum pro D eo exantlatorum R eferta m eritis in perpetuum d u ratu ris

T o ta dicata veritati et charitati Redivivae Poloniae P atrino

E xercitusque no stri pro aris et focis dim icantis Sincerrimo A m ico necnon Pastori Fidelissim o Q ui tam quam M oyses cum A m alec contra Israel dim icaret

angelus tenebrarum contra angelum lucis — N a n u s p ro nobis ad D om inum Exercituum levavit

Episcopus necnon C lerus Exercitus Poloni

Nr 2.

(22)

A d pedes E i u s hum illim e provoluti Intim o ex corde lactabundi plan d u n t D evotissim e optim a quaeque adprecantes:

U T D E U S O M N IP O T E N S V I C A R I U M S U U M F ID E L E M C O P IO S IS S IM IS G R A T IA E D O N IS C U M U L E T B E N IG N E IL L I C O N C E D E N S P E R P L U R IM O S A D H U C

A N N O S P A R A R E SIB I P L E B E M P E R F E C T A M . f J O S E P H U S G A W L I N A E piscopus C astrensis E xercitus Poloni.

N a a d r e s p o w y ż s z y n a d e s z ł a z W a t y * k a n u o d p o w i e d ź n a s t ę p u j ą c a :

D A L V A T I C A N O , die 14 J u n ii 1936.

S E G R E T A R I A D I S T A T O di S U A S A N T I T A

N r. 155319

E X C M E A C R E V .M E D O M IN E . Beatissim o P atri grata vehem enter fu it pergam ena, quae, sin*

gulari linearum artificio lum inosa, Ei vota tu a et cleri poloni exercitus aeque dulcia ac pulchra detulit.

H oc obsequio delectatus A u g u stu s Pontifex tibi cleroque tu o a D eo, uniuscuiusque boni auspice et effectore, peculiari caritatis affectu coelestium m unerum largitatem precatur horum que pignus A postolicam Benedictionem concedit.

Interea qua p ar est observantia me profiteor

Excellentiae Tuae addictissim um ( — ) E. Card. P A C E L L I.

E x c.m o ac R e v .m o D o m in o D .n o J O S E P H O G A W L I N A E piscopo tit. M ariam m itano P o lo n i exercitus O rd in a rio

Varsaviam .

(23)

Organizacja opieki duszpasterskiej podczas letnich ćwiczeń i koncentracji.

(Sprawozdania).

D o K s . D z i e k a n ó w O . K.

Księża D ziekani O . K. przedstaw ią mi:

a) w term inie do dn. 15.V III. 1936.

w ydane przez siebie zarządzenia, dotyczące organizacji opieki duszpasterskiej podczas letnich ćwiczeń i koncen*

tracji.

b) w term inie do dn. 15.X. 1936.

spraw ozdania dziekańskie z w ykon an ia przez ks. kapela*

nów zarządzeń dziekana O . K., dotyczących opieki duszpa*

sterskiej podczas letnich ćwiczeń i koncentracji, z załączę*

niem oryginalnych spraw ozdań kapelanów z ich pracy w tym że okresie.

Zaznaczam , że spraw ozdania kapelanów m ają być opracow ane szczegółowo z podaniem następujących danych:

1. C zy przed w yruszeniem oddziałów na letnie ćwiczenia wy*

głosił kapelan zawczasu stosow ne k azania? Ile? Jakie były tem aty ?

2. C zy kapelan przeprow adził w koszarach przygotow aw cze pogadanki o zachow aniu się żołnierza podczas letnich ćwi*

czeń? K iedy, w jakim oddziale i na jaki tem at?

3. C zy kapelan by ł przy oddziale w chwili w yruszenia od*

działu z koszar na przed obo zie?

4. C zy zostało odpraw ione specjalne nabożeństw o przed sa»

mem w yruszeniem oddziałów z koszar na letnie ćwiczenia?

C zy było wówczas w ygłoszone przem ów ienie?

5- Jak zorganizow ał kapelan pracę w garnizonie w okresie letnim ?

Jakie oddziały, będące na przedoboziu, pozostaw ały po d opieką kapelana podczas letnich ćwiczeń? Jak a była odle*

glość w kim. od miejsca postoju tych oddziałów od stałej siedziby kapelana?

(24)

7. W jak i sposób zostały zorganizow ane dla tych oddziałów nabożeństw a w niedziele i św ięta?

8. Jakie od działy odw iedził kapelan? gdzie, k ied y i ile razy?

9. K iedy, gdzie i jakie nabożeństw a odpraw ił kapelan w od*

działach, przebyw ających na przedoboziu, C zy w ygłosił kazania?

10. C zy przeprow adzał kapelan w oddziałach pog ad an k i?

gdzie, k ied y i na jaki tem at?

11. C zy kapelan w itał oddziały, pow racające do garnizonu po ćw iczeniach? Ja k ?

12. Jakie są uw agi kapelana, dotyczące organizacji duszpasterz stw a podczas letnich ćwiczeń? Co należałoby zmienić, w prow adzić? N a co należałoby położyć specjalny nacisk?

13. Jakie są obserw acje kapelana, dotyczące zachow ania się żołnierzy podczas letnich ćwiczeń? n astroju żołnierzy?

p rąd ó w nurtujących w śró d żołnierzy? i t. p.

15 .

Zmiany na stanowiskach kapelanów pomocniczych.

D o K s i ę ż y D z i e k a n ó w O . K.

Polecam wszelkie zm iany na stanow iskach pom ocniczych ka»

pelanów niezwłocznie m eldować w O rdynarjacie Polowym .

16 .

Nadesłanie danych, dotyczących księży kapelanów wojsk, oraz wojskowych urzędów duszpasterskich.

D o k s i ę ż y d z i e k a n ó w O. K i d z i e k a n a g r. < k a t.

Polecam nadesłać do Polowej K urji Biskupiej w term inie do dnia 31.V I I I. 1936. następujące dane, dotyczące księży kapela*

nów w ojskow ych oraz podległych mi urzędów duszpasterskich:

(25)

A . W o js k o w e u rzęd y duszpasterskie.

D ziekan katolicki O . K. N r,

d

-5

U rz ą d duszpasterz ski (np.: d ziek an at, p arafja w ojsk., ka»

p e la n ja szpitala, s z k o ły i t. p.

D o k ła d n y adres k an celarji u rzęd u : (m iejscow ość, uli*

ca, N r d o m u i m ieszkania N r telefo n u ).

Form acja d o któ rej u rz ą d d u sz p a ste rsk i

jest p rz y d z ie lo n y p o d w zględem go*

sp o d arczy m : (wy*

ptacająca ry c z a łt k an celary jn y ).

W y so k o ść ry c z a łtu kancelaryj*

n eg o n a ro k 1936/37.

B. Kapelani w ojskow i.

D ziekan katolicki O . K. N r ...

o.

•-i

N azw isk o i im ię.

Stan o w isk o zajmowa*

ne w d u szp asterstw ie w ojskow em .

D o k ła d n y adres pry*

w atn y : (m iejscow ość, ulica, N r d o m u

i m ieszkania N r telefo n u ).

F orm acja, do k tó rej k a p e la n je st przydzie*

lo n y p o d w zględem g o sp o d arczy m (t. zn.

w y p łacająca pensję).

C. Kapelani pom ocniczy.

D ziekan katolicki O . K. N r

d

>-i

P om ocnicza k ap ela n ja (miejsco*

w ość).

N ależąca do parafji woj*

skow ej (miejsco*

w ość).

N azw isk o i im ię ka*

p elan a pom ocniczego.

Jego stan o w isk o służ*

b o w e w duszpaster*

stw ie cyw ilnem . Przy*

sługujące m u ty tu ły .

D o k ła d n y ad res po*

m ocniczego kap elan a:

(m iejscow ość, gm ina, p o w iat, ulica, N r do*

m u i m ieszkania, poczta)

(26)

Przechowywanie „Rozkazu W ewnętrznego44 w archiwum urzędów duszpasterskich.

D o w s z y s t k i c h k s i ę ż y d z i e k a n ó w O . K . i k a p e l a n ó w w o j s k o w y c h .

W szy stk ie podległe mi w ojskow e u rzęd y duszpasterskie otrzym ują „R ozkaz W ew n ętrzn y " z n ad d ru k iem „A rchiw um ".

„R ozkaz W ew n ętrzn y " w swej urzędow ej części jest zbiorem przepisów , którem i kierujem y się w spraw ow aniu naszych obo#

w iązków duszpasterskich w w ojsku. Tem i przepisam i m am y rzą#

dzić się nietylko m y, ale kierow ać się niemi będą rów nież nasi następcy, k tó rz y obejm ą po nas nasze stanow iska. Szczególnie ci ostatni znajdą w „Rozkazie W ew n ętrzn y m " nietylko prze#

pisy, regulujące ich pracę, lecz rów nież zaw arty w dziale nieurzę#

dow ym m aterjał, k tó ry dla nich będzie w skazów ką i pom ocą w staw ianiu pierw szych k ro k ó w na stan ow isk u kapelana woj#

skow ego.

W zw iązku z tem polecam :

a) W szy stk im rządcom w ojskow ych urzędów duszpasterskich (dziekanom O . K., adm inistratorom parafij w ojskow ych, kapelanom szpitali, szkół, kapelanom K. O . P. i inn.) sta#

rannie przechow yw ać w archiw um swroich urzędów w szystkie num ery „R ozkazu W ew n ętrznego", oprawia#

jąc k a żd y rocznik osobno w trw ałą okładkę z naddrukiem , zaw ierającym nazwę i rok.

b ) Podczas pasterskiej w izytacji w ojskow ego urzędu dusz#

pasterskiego, przedstaw iać mi roczniki „R ozkazu", ponie#

waż w protokóle w izytacyjnym umieszczać będę o nich osobną wzm iankę.

c) D ziekani O . K. i dziekan gr.#katolicki, w izytując urzędy duszpasterskie swego dziekanatu, baczną uwagę zwrócą na sposób przechow yw ania „R ozkazów W ew n ętrznych ", um ieszczając o tem w zm iankę nietylko wr swoim proton kóle w izytacyjnym , lecz i w spraw ozdaniu nadsylanem B iskupow i Polow em u po d o konaniu wizytacji.

d ) W razie nieotrzym ania kolejnego num eru „R ozkazu", na#

leży zaw iadom ić o temi Po lo w ą K urję B iskupią, niepóź#

(27)

niej jedn ak niż w dw a tygodnie po otrzym aniu następnego num eru. ( W razie nieotrzym ania np. N r. 2, zwracać się należy do K urji niepóźniej jak w dw a ty g o d n ie po na*

desłaniu num eru trzeciego). W przeciw nym razie, jak rów nież w w y p a d k u zniszczenia, lub zagubienia num eru, K urja w ysyłać będzie brakujące zeszyty jedynie za dodat*

kow ą opłatą.

18 .

Prenumerata „Rozkazu W ewnętrznego44.

D o W s z y s t k i c h K s i ę ż y K a p e l a n ó w W o j s k o w y c h.

W szy stk ie katolickie w ojskow e u rzędy duszpasterskie, otrzy*

mujące ryczałt kancelaryjny, jak również w szyscy kapelani woj*

skowi mają obow iązek prenum erow ać „Rozkaz W ew n ętrzn y ".

U stalam następujące opłaty na r. 1936.

1 • B iskup P o l o w y ... 100 zł.

2. Polowa K urja B is k u p ia ... 600 „ 3. D ziekanaty O . K ... 50 „ 4. Parafje w ojskow e a) W arszaw a I, II, III 50 „ b ) Inne . . . . 30 „ 5. W szy sc y kapelani w o js k o w i... 25 „ 6. K apelani pom ocniczy . . . 10 „ W m yśl p. 48 „Instrukcji o ryczałtach w jednostkach admi*

nistracyjnych" (J. A . 1/zał. 6) d ziekanaty i parafje wojskow e pokryw ają prenum eratę „R ozkazu W ew nętrznego" z ryczałtu kancelaryjnego.

Prenum eratę należy wpłacać za pośrednictw em P. K. O ., konto czekowe N r. 30.240 („R ozkaz W ew n ętrzn y B iskupa Po*

lowego W o jsk Polskich". W a rsz a w a ).

^ U rzędy duszpasterskie uiszczą prenum eratę w m. lipcu 1936.

Kapelani m ogą uiszczać należność za prenum eratę w dwóch ra»

lach: w m. lipcu i wrześniu 1936 r.

(28)

Zmiany |W Sądzie Biskupa Polowego.

N a podstaw ie kan. 1590 § 2 z dniem 15.VI. 1936 zwalniam ze stanow iska obrońcy węzła m ałżeńskiego w Sądzie B iskupa Polowego

ks. M a łk a Stanisław a, st. kapelana W . P.

N a podstaw ie kan. 1589, 1588 § 2 m ianuję z dniem 15.VI.1936.

pełniącym czasow o obow iązki o bro ń cy węzła m ałżeńskiego w Sądzie B iskupa Polow ego

ks. K ow alczyka Stefana, kapelana W . P.

20 .

Urlop Ordynarjusza Polowego.

N a czas mego u rlo p u w ypoczynkow ego zastępstw o w Ordy*

narjacie Polow ym spraw ow ać będzie

ks. p rałat W o jty n ia k Czesław , proboszcz W . P.

21 .

Ferje Polowej Kurji Biskupiej.

Ferje Polowej K urji B iskupiej rozpoczynają się od dn. 1 lipca i trw ać będ ą do dnia 31 sierpnia 1936.

W czasie feryj do K urji należy zwracać się jedynie w spra*

w ach w ażnych i niecierpiących zwłoki.

22 .

Ferje Sądu Biskupa Polowego.

Ferje Sądu B iskupa Polowego b ęd ą trw ały od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 1936 r.

(29)

23 .

Odznaczenie.

W uznaniu zasług, położonych na polu d uszpasterstw a woj*

skow ego

nadaję przyw ilej noszenia ro k iety i m antoletu ks. S t e c o w i J a k ó b o w i, st. kapelanow i W . P.

24 .

Uzyskanie tytułu naukowego.

N a podstaw ie pracy m agisterskiej i egzam inu u zyskał na Uni*

wersytecie Jagiellońskim w K rakow ie ty tu ł m agistra św. Teologji

ks. H o d y s A ntoni

gr- kat. kapelan rezerw y pow ołany do służby czynnej, admini*

s rator gr.*kat. parafji wojskowej w K rakow ie.

^ W arszaw ie, dnia 30 czerwca 1936 r.

B is k u p P o lo w y W o js k Polskich.

(30)

H ospicjum K sięży w Częstochow ie.

K urja D iecezjalna w Częstochow ie podaje do w iadom ości, że staraniem i sum ptem księży diecezji częstochowskiej został zbu>*

d o w an y dom p rzy ul. 3 M aja N r. 6 w Częstochow ie p o d nazwą

„H ospicjum K sięży", w którym przyjezdni kapłani m ogą zatrzy*

m yw ać się w ygodnie.

(31)

B I S K U P P O L O W Y W O J S K P O L S K I C H

W ARSZAW A 19 SIERPNIA 1936 R.

ROZKAZ WEWNĘTRZNY

DO KATOLICKIEGO DUCH OW IEŃSTW A WOJSKOWEGO W POLSCE

ZARZĄDZENIA STOLICY APOSTOLSKIEJ.

2 5 .

ŚW. KONGREGACJA SOBORU.

Dekret o urządzaniu pobożnyeh pielgrzymek wiernych do.

bardziej uczęszczanych miejsc świętych.

(A cta A p o st. Sedis, vol. X X V III, str. 167).

W ś ró d ogólnych objaw ów publicznej pobożności chrzęści*

jańskiej w Kościele katolickim już od najdaw niejszych czasów słusznie specjalne miejsce zajm ują pobożne pielgrzym ki do sław niejszych sanktuarjów , pośw ięconych P anu Bogu, Naj«

świętszej M arji Pannie, lub świętym , jako czynności, które

W w ysokim stopniu dopom agają do spełnienia p o k u ty , wyzna*

nia i um ocnienia w iary, albo do złożenia podziękow ania za otrzym ane od Boga dobrodziejstw a.

N ic przeto dziwnego, że w naszych czasach, wraz z rozwojem i udogodnieniem środków podróży, pobożne pielgrzym ki ta k często są urządzane, dzięki, zwłaszcza, staraniom i zabiegom licznych organizacyj, pow ołanych w każdym praw ie narodzie do szerzenia i organizow ania ruchu pielgrzym kow ego.

Nr 3.

(32)

A le też dla każdego jest rzeczą jasną, że ta łatw ość i w ygoda pielgrzym ow ania — o której była m ow a — jednocześnie spra*

wia, iż wzm aga się ruch podróżniczy, podejm ow any w innych wyłącznie lub przew ażnie, celach, jak dla rozryw ki, chęci obej*

rżenia m iast, studjow ania i podziw iania dzieł sztuki i t. p.

T en stan rzeczy m ógłby pow odow ać pewne trudności przy urządzaniu pielgrzym ek do miejsc świętych, g d y b y czynnik kierow niczy w ładzy kościelnej, do której wyłącznie należy zaj*

m ować się spraw am i religji i pobożności chrześcijańskiej, nie w prow adził odpow iedniej i, o ile tego rzecz w ym aga, ogólnej zasady postępow ania.

D latego ta Sw. K ongregacja Soboru na sk u tek polecenia O jca św. Piusa X I, porucza O rdynarjuszom , b y w urządzaniu i od*

byw aniu tych pobożnych pielgrzym ek przestrzegali zachowania następujących przepisów :

1. Pobożne pielgrzym ki zawsze pow inny mieć charakter reli*

gijny; odbyw ać je należy, jako czynności należące do po*

bożności chrześcijańskiej, różniące się zupełnie od podróży, po*

dejm ow anych w yłącznie dla rozryw ki. C okolw iek więc z tym p obożnym i religijnym celem nie zgadzałoby się, w inno być zu*

pełnie w yłączone i usunięte z pielgrzym ek, b y nie m ożna było wnioskow ać, że po d pozorem p o b u d ek religijnych, zaś w rzeczy samej dla przyjem ności i zabaw y, są one odbyw ane.

2. Praw o szerzenia ruchu pielgrzym kow ego i urządzania sa*

m ych pielgrzym ek należy wyłącznie do właściwych w ładz ko*

ścielnych. Ż ad n a więc organizacja, nie wyłączając naw et tych stow arzyszeń, które przez instytucje zakonne, lub osoby za1*

konne są założone, nie może być do tego pow ołana, o ile przez w ładze kościelne nie jest w tym celu ustanow iona, lub przy*

najm niej zatw ierdzona; przyczem w szystkie te organizacje m ają działać w przepisanym czasie i w edług ustanow ionego porządku, zwłaszcza, jeśli ich kilk a m a ten sam cel.

3. W ła d z a kościelna m a się troszczyć, b y każda pobożna piel*

grzym ka była przygotow yw ana i prow adzona p od kierownic*

tw em w ybranych ludzi; nie pow inno też n ig d y braknąć księdza, k tó ry b y spełniał obow iązki kierow nika duchow nego.

4. K ierow nicy pielgrzym ek przy ustalaniu kosztów trzym ać się winni tej zasady, b y udział w pobożnych pielgrzym kach był

(33)

dostępny dla ludzi niższego stanu. N ie należy więc nic żądać od pątników po nad to, czego w ym aga roztropne pokryw anie kosztów ; w szelki rodzaj zysku jest w tych spraw ach niedo#

puszczalny.

5. D uchow ni, ta k świeccy, jak i zakonni, do spraw , związa*

nych z czystą techniczną stroną pielgrzym ek, niech się nie mie*

szają, gdyż to mniej licuje z godnością duchow ną. O bow iązek ten m a być pow ierzany świeckim ludziom , uczciwym i doświad#

czonym. O d nich też wym agać stanow czo należy, b y p o d czujną opieką w ładzy duchow nej, w organizacji pielgrzym ek nie było nic, coby stało w sprzeczności z ich celem religijnym ; owszem niech w szy stk o uzgodnionem będzie z pobo żn ością chrześcijan#

ską i tę pobożność niech rozgrzewa.

D an w Rzym ie, dnia 11 lutego 1936 r.

( - ) I. K ard. S E R A F I N I , prefekt.

( — ) I. B runo, sekretarz.

M . f P .

26 .

ŚW. KONGREGACJA OBRZĘDÓW.

Dekret w sprawie obchodzenia uroczystości św. Jana Bosko w całym Kościele przez specjalne oficjum brewjarzowe

i Mszę świętą.

(A cta A p o st. Sedis, vol. X X V III, str. 169).

Z najw yższą radością ludność katolicka przyjęła p od koniec 1900#letniej rocznicy O d k up ienia decyzję O jca św., Piusa X I, uznającą błogosław ionego Jana Bosko, jako świętego.

O d tej chwili nietylko Salezjańska rodzina, ale i bardzo licz#

ne diecezje, o d d ają tem u Świętemu specjalną cześć, jako ojcu m łodzieży. W m iarę zaś w zrastania nabożeństw a, mającego na celu uzyskanie obfitszego rozw oju świętości w duszach wier#

nych, a zwłaszcza w duszach m łodzieży, zwracali się do O jca Świętego liczni B iskupi z usilnem i i pokornem i prośbam i, by k u lt ta k świętego M ęża, bardzo dla Kościoła zasłużonego, zo1#

(34)

stał rozszerzony na cały K ościół pow szechny. Jego Swiątobli*

wość przeto na audjencji w dn iu 25 m arca 1936 r., na przędło*

żenie niżej podpisanego K ardynała, Sekretarza Sw. K ongregacji O brzęd ó w , uw zględniając łaskaw ie p ro śb y ty lu K sięży Kar*

dynałów , A rcy b isk u p ó w i B iskupów , uroczystość św. Jana Bo*

sko, w yznaw cy, polecił obchodzić w całym Kościele dnia 31 stycznia w edług ry tu zdw ojonego m niejszego, przyczem uro*

czystość św. P iotra N olasco, wyznaw cy, zostaje przeniesiona na dzień 28 stycznia. Bez w zględu na wszelkie przeciw ne zarzą*

dzenia.

D an w Rzym ie, w sekretarjacie Sw. K ongregacji O brzędów , dnia 25 m arca 1936 r.

( — ) K . K ard. L A U R E N T I , prefekt.

( — ) A . Carinci, sekretarz.

M . f P.

27 .

PAPIESKA KOMISJA DO AUTENTYCZNEGO TŁOMACZENIA KANONÓW KODEKSU.

Odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości.

Księża K ardynałow ie, należący do Papieskiej Kom isji Inter*

pretacyjnej, podczas plenarnego posiedzenia na przedłożone na*

stępujące w ątpliw ości polecili odpow iedzieć w ten sposób:

I. O postulatorze w sprawach sług B ożych.

W .: C zy, na m ocy k ano n u 2004 § 3, obow iązany jest mieć stałą rezydencję w Rzym ie tylko p o stu lato r w procesach apo*

stolskich, czy także p o stu la to r w procesach przygotow aw czych, czyli zw ykłych.

O . T w ierdząco w pierwszej części, przecząco w drugiej.

D an w Rzym ie, w Państw ie W a ty k ań sk iem , dn. 16 stycz*

nia 1936 r.

( — ) f A . K ard. S I N C E R O , prezes.

( —) I. B runo, sekretarz.

(35)

I I . O K o m u n ji św. w nocy B ożego N arodzenia.

W .: C zy kan. 867 § 4, w zestaw ieniu z k anonem 821 § 2, na*

leży ta k rozumieć, że K om unja święta może być udzielana pod*

czas M szy św „ k tó ra odpraw iana jest czy to na m ocy praw a ogólnego, czy na podstaw ie in d u ltu apostolskiego, w nocy Bo*

żego N arodzenia.

O . Tw ierdząco, o ile O rd y n arju sz dla słusznych przyczyn w poszczególnych w ypadkach tego nie zabroni zgodnie z K an. 869.

D a n w Rzym ie, w Państw ie W a ty k ań sk iem , dn. 16 marca 1936 r.

(—) /. K ard. S E R A F I N I , prefekt.

( — ) I. B runo, sekretarz.

USTAW Y, ROZPORZĄDZENIA I DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ. ____

28 .

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 9 maja 1936 r. o spra­

wowaniu zwierzchnictwa nad Siłami Zhrojnemi i organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie pokoju.

D z. U . R. P. N r 38 z dn. 12 m aja 1936 r. poz. 286.

N a podstaw ie art. 63 ust. 1 ustaw y konstytucyjnej postana*

wiam co następuje:

D z i a ł I.

A rt. 1. § 1. Zw ierzchnictw o nad Siłami Zbrój nemi spra*

w uje w czasie p okoju P rezyden t Rzeczypospolitej przez:

a) G eneralnego In sp ek to ra Sił Zbrojnych, b ) M inistra Spraw W ojsk ow y ch .

§ 2. Siły zbrojne są podporządkow ane Prezydentow i Rze*

czypospolitej przez M inistra Spraw W ojskow ych.

A rt. 2. § 1. W spraw ach, dotyczących zwierzchnictwa nad Siłami Z b ró j nemi oraz przygotow ania o b ro n y Państw a, Prezy*

(36)

de n t R zeczypospolitej w ydaje a k ty urzędow e w form ie d e k re t tów i zarządzeń.

§ 2. D e k re ty i zarządzenia, w ynikające ze zwierzchnictwa n a d Siłami Zbrojnem i są kontrasygnow ane przez M in istra Spraw W o jsk o w y ch , a w spraw ach, w iążących się z O broną P aństw a i w ykraczających poza zakres działania M in istra Spraw W o jsk o w y ch przez Prezesa R a d y M in istró w i M inistra Spraw W o jsk o w y ch .

§ 3. D e k re ty ogłasza się w D zien n iku U staw Rzeczypospo*

litej Polskiej.

A rt. 3. W szczególności P rezy d en t R zeczypospolitej jak o zw ierzchnik Sił Z brojnych.

I. w drodze d ek retu :

a) określa spo só b o d b y w ania służby w ojskow ej i podstaw o*

we obow iązki i praw a żołnierzy,

b ) w ydaje dla Sił Z bro jnych przepisy dyscyplinarne i prze*

p isy o pociąganiu żołnierzy do odpow iedzialności hono*

rowej,

c) ustala p o rty i przystanie w ojenne oraz obszary w arow ne i rejon y um ocnione;

II. w drodze zarządzeń:

a) nadaje żołnierzom pierw szy i następne stopnie oficerskie, b ) m ianuje i zwalnia na w niosek M inistra Spraw W ojsko*

w ych, uzgodniony z G eneralnym Inspektorem Sił Zbrój*

nych, p o d sek retarzy stan u w M inisterstw ie Spraw W oj*

skow ych, inspektorów arm ij, generałów do prac, szefa Sztabu G łów nego, generałów inspekcjonujących oraz do*

w ódców dyw izyj, dow ódców rów norzędnych i wyższych, c) nadaje ord ery i odznaczenia w ojskow e.

D z i a ł II.

A rt. 4. G eneraln y In sp ek to r Sił Z bro jn ych jest generałem przew idzianym na N aczelnego W o d z a.

A rt. 5. § 1. D o zakresu prac G eneralnego Inspektora Sił Z brojny ch należy nadaw anie właściwego k ieru n k u pracom nad obroną Państw a i przygotow aniem Sił Z brojnych na w yp adek k o n flik tu zbrojnego.

§ 2. W szczególności d o zakresu prac i obow iązków Gene*

ralnego Insp ek to ra Sił Z bro jn ych należą:

(37)

a) staw ianie R ządow i postulatów w dziedzinie O b ro n y P aństw a;

b ) przygotow anie planów operacyjnych i m obilizacyjnych;

c) daw anie dy rek ty w M inistrow i Spraw W o jsk o w y ch w za*

kresie jego prac, zw iązanych z przygotow aniem Sił Zbrój*

nych d o zadań w ojennych;

d) k ontrola w dziedzinie w yszkolenia, spraw ności bojowej i przyg otow ania w ojennego Sił Z b ro jn y c h ;

e) staw ianie M inistrow i Spraw W o jsk o w y ch w iążących po*

stulatów co do ob sad y stanow isk inspektorów arm ij, ge»

nerałów do prac, szefa Sztabu G łów nego, generałów inspekcjonujących, tudzież w szystkich dow ódców od do*

w ódcy p u łk u wzwyż.

§ 3. G eneralnem u Inspektorow i Sił Z brojn y ch podlegają bezpośrednio i są jego organam i pracy:

a) G eneralny In sp ektorat Sił Z brojnych z inspektoram i armij, generałam i do prac, Biurem Inspekcyj tudzież generałami inspekcjonującym i w zakresie ich pracy inspekcyjnej;

b ) Sztab G łó w ny z szefem Sztabu G łów nego na czele.

D z i a ł III.

A rt. 6. § 1. M in ister Spraw W o jsk o w y ch :

a) dow odzi bezpośrednio i dysponuje w czasie pokoju Siła*

mi Z brojnem i;

b) przygotow uje je do zadań w ojennych;

c) kieruje ich adm inistracją i spraw am i personalnem i;

d ) reprezentuje w Rządzie spraw y obrony Państw a oraz we*

dle dy rek ty w G eneralnego Insp ektora Sił Z brojnych re*

feruje jego w nioski.

§ 2. Poza tern należą do M inistra Spraw W o jsk o w y ch wszelkie praw a i obowiązki, w ynikające z jego roli jako człon*

ka R ządu.

A rt. 7. Stosownie do postulatów G eneralnego Inspek tora Sil Z brojnych, M inister spraw W o jsk o w y ch :

a) staw ia w nioski Prezydentow i Rzeczypospolitej co do obsa*

d y stanow isk inspektorów arm ij, generałów do prac przy G eneralnym Inspektoracie Sił Z brojnych, szefa Sztabu

Figure

Updating...

References

Related subjects :