• Nie Znaleziono Wyników

Przegląd prac ukończonych nie ogłoszonych jeszcze drukiem oraz takich, które są w opracowaniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Przegląd prac ukończonych nie ogłoszonych jeszcze drukiem oraz takich, które są w opracowaniu"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Przegląd prac ukończonych

nie ogłoszonych jeszcze drukiem oraz takich, które są w opracowaniu.

W odpowiedzi na ankietę rozesłaną członkom przez Zarząd P. T. G., zgodnie z uchw ałą W alnego Zebrania w Szczawnicy w 1929 r., zostały nadesłane następujące kom unikaty:

Kraków:

a) Dr. M a ś l a n k i e w i c z Kazimierz opracow uje: 1. Dalszą część nieogłoszonej pracy o egzotykach Karpat środkow ych, odno­

szącą się do skał w ylew nych; 2. Skały w ylew ne z Żegociny i oko­

licy (badania chemiczne i mineralogiczne); 3. Próbki z otworu wiertniczego w Ciechocinku.

b) Zakład Geologiczny U. prof. Dr. N o w a k J a n opra­

cowuje podręcznik do geologji Polski, ponadto w iercenia za w odą m ineralną w Ciechocinku, Krynicy i Rabce. Dr. K u ź n i a r W.:

1. Geologja okolic Krakowa; 2. Brzeg Karpat między W ieliczką a Skawą. Dr. P r e m i k J.: 1. Jura północnej części pasm a kra­

kow sko-w ieluńskiego; 2. Dyluwjum w ojew ództw a łódzkiego;

3. Zdjęcia geologiczne arkusza Częstochowa. Dr. K s i ą ż k i e - w i c z M.: 1. Zdjęcia geologiczne arkusza W adow ice (ciąg dalszy);

2. Nummulity z łupków menilitowych z Skawinek (ark. W adowice).

Dr. S k o c z y l a s ó w n a K.: 1. Miocen karpacki; 2. W iercenie z Gbely na M oraw ach (pont, sarmat).

c) Zakład Paleontologiczny U. J.: prof. Dr. F r i e d b e r g W ilhelm: 1. Mięczaki Mioceńskie Polski, t. II. (część pierwsza, obejm ująca połowę tego tomu, jest gotow a do druku); 2. Studja nad formacją m ioceńską Polski, część VI. G a d o m s k a H.: Studja biometryczne nad gatunkiem Ervilia pusilla. Dr. S o k o ł o w s k i St.: Fauna karpacka ze skały egzotycznej w Lipowej koło Żyw ca (woj. krakowskie).

R ocznik VI. Pol. T o w . G eol. 2 7

(2)

418

d) Zakład Paleontologiczny Akad. Górn.: prof. Dr. J a r o s z Jan pracuje w dalszym ciągu nad stratygrafją dew onu i dolnego karbonu. Pracow nicy Zakładu opracow ują florę poszczególnych pięter i poziomów górnego karbonu polskiego zagłębia w ęglo­

wego.

Krzemieniec:

e) Dr. O p o l s k i Z.: 1. G eologja Karpat pom iędzy przełęczą Użocką a Łupkow em i po San ku północy; 2. F auna m ioceńska między W iśniowcem a Poczajowem.

Lwów:

f ) Instytut Paleontologiczny U. J. K. opracow uje następu­

jące tematy:

1. Prace gotow e do druku: 1. Korale paleozoiczne Polski;

2. Otwornice kredy lwowskiej; 3. Ryby trzeciorzędu Karpat, cz. I.;

4. Fauna helwetu na Podolu. II. Prace będące na ukończeniu:

5. Fauna ryb dew onu i dow ntonu na Podolu, cz. I. (Pteraspido- i Cephalaspidom orphi); 6. B rachiopoda górno-jurajskie Polski;

7. Ryby trzeciorzędu Karpat, cz. II.; 8. Belemnity kredy m ukrona- towej. III. Prace będące w przygotow aniu: 9. Paleocen lubelski;

Kreda m ukronatow a Polski: 10. Otw ornice; 11. G ąbki; 12. Małże;

13. Ślimaki; 14. Łodziki i am onity; 15. Gąbki dew ońskie G ór Świętokrzyskich; 16. Próby cyfrowego ujęcia niektórych form Venus i Ervilia miocenu Podola, O pola i W ołynia; 17. Jeżowce miocenu Podola, O pola i W ołynia; 18. Otwornice eocenu(?) okolic G rodna; 19. Trylobity utw orów paleozoicznych na Podolu;

20. Przyczynek do znajomości flory kredowej okolic Rawy Ru­

skiej; 21. Przyczynek do znajomości flory mioceńskiej okolic Żółkw i; 22. Fauna ryb dew onu i dow ntonu Podola, cz. II.

(Acanthaspida).

Poznań:

g ) Zakład Geograficzny Uniw. w ykonuje prace z zakresu geologji dyluwjalnej i morfologji w następujących w ojew ództw ach:

W ojewództwo Poznańskie: 1. Jeziora gnieźnieńskie i rogowskie, ich geneza oraz „oczka“ ; 2. Terasy rzeki Prosny; 3. Południow o poznański obszar wydm ow y; 4. W zgórza Ostrzeszowskie; 5. O bszar wydm owy w arciańsko-notecki; 6. Zandr nowotymski. — W oje­

w ództwo P om orskie: 7. Terasy rzeki Drwęcy; 8. B adania morfo­

logiczne nad doliną W isły; 9. Zdjęcia w Ziemi Chełm ińskiej;

10. Badania nad genezą „ryfu m ew “. — W ojewództwo Poleskie:

11. Zdjęcia geologiczne arkusza 1:100.000 Kamień Koszyrski i a r-

(3)

— 419 —

kuszy sąsiednich. — W ojew ództw o Stanisław ow skie: 12. Badania nad śladam i zlodowacenia w Gorganach i na Czarnej Horze. — W ojew ództw o Krakowskie: 13. B adania nad morfologją Gorców i grupy Turbacza.

h) Zakład Paleontologiczny U niw.: Dr. R a k o w s k i W.:

Trylobity narzutow e W ielkopolski (praca oddana do druku).

Dr. R ó ż k o w s k a M arja: 1. Korale narzutowe W ielkopolski i P o­

morza z działu Tetrakoralla; 2. Korale mioceńskie Polski.

W arszawa:

/) Dr. H o r w i t z Ludwik przeprow adza 1. rewizję oraz nowe zdjęcia ark. Nowy T arg i Szczawnica 1:25.000 (praca wykony­

w ana wspólnie z Dr. R a b o w s k i m F.); 2. Zdjęcia ark. Ustrzyki Dolne 1:25.000.

Pozatem prace członków Państw . Inst. Geol. znajdują się w, publikacjach tegoż Instytutu.

Wilno:

j ) Zakład Geologiczny Uniw. St. Batorego: prof. Dr. R y ­ d z e w s k i Bronisław pracuje nad budow ą geologiczną płyty G ro­

dzieńskiej w szczególności nad trzeciorzędem bliższych okolic Niemna oraz nad historją rozwoju dorzecza Niemna. Dr. K a r o - l e w i c z W iktor: Kreda okolic W ołkowyska. Pracow nicy Zakładu opracow ują mapę geologiczną arkusza W ilno w skali 1:100.000.

W związku z tem w roku bieżącym zostaną w ykonane pom iary szeregu jezior wileńskich. Ponadto zostały rozpoczęte zdjęcia geo­

logiczne arkusza Prużana mapy 1:100.000 w związku z badaniam i Polesia.

27*

Cytaty

Powiązane dokumenty

Labiatae. W miejscach piaszczystych, w lasach sosnowych koło Ostrowia; przytrafia się także odmiana tej rośliny z kwiatami białemi. — Przy drogach koło

rarern z Hauericeras pseudogardeniSchliit., pOdej.rze'Wano, dz byro to sztucmle .nagromadzenie tych farm.. Po dru:gie, podczas Igdy

Wymienieni autorowie podają, że ciemne wapienie znajdują się zaw- sze w pobliżu dyslokacji uskokowych, a więc w strefie zaburzonej tekto- nicznie; w wielu przypadkach

Żyły po1i'metaliczne złoża Stara Góra należą do typu prostych żył szcze- linowych.. Towarzyszy im strefa impregnacji skał szer'Okości kilku centy- metrów, w

Są to znane z całego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich warstwy z Lima striata, stanowiące strop dolnego wapienia muszlowego.. Nad warstwami z Lima striata spoczywa

Jak wspomniano poprzednio, pozycja stratygraficzna tych soli nie jest całkowicie wyjaśniona. Sól kamienna kryształowa w złożu występuje przeważnie pośród soli

L’auteur a déterm iné 35 esp èces de Foraminifères parmi lesq u elles 3 sont nou velles: Lenticulina pilicensis n.. Elles contiennent de la m icrofaune et de la

Nieznane zdjęcia przedwojennego fotografa z Lublina, kolekcja liczy ponad 2700 szklanych negatywów (Archiwum fotografii Teatru NN).. Zobacz