• Nie Znaleziono Wyników

Czujnik termoelektryczny dla dokładnych pomiarów temperatury gazów

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Czujnik termoelektryczny dla dokładnych pomiarów temperatury gazów"

Copied!
9
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Seria: HUTNICTWO z. 18 Nr kol. 606

Tadeusz FILAR

Instytut Metalurgii Akademia Górniczo-Hutnicze

CZUONIK TERMOELEKTRYCZNY DLA DOKŁADNYCH POMIARÓW TEMPERATURY GAZÓW

Streszczenie. Przeprowadzono analizę teoretycznę i badanie czuj­

ników termoelektrycznych do pomiaru temperatury gazów. Stwierdzono, że czujniki te nie wymagaj# dużych prędkości, odcięgania gazu,a ich dokładność jest wysoka.

Wiele procesów cieplnych, spotykanych w technice przemysłowej,jak rów­

nież szereg stanowisk laboratoryjnych, umożliwiających badania poznawcze, wymaga pomiarów temperatury gazu. Osięgnięcie odpowiednio wysokich dokład­

ności pomiaru temperatury gazu należy do najtrudniejszych zagadnień w me­

trologii. Znane i zabezpieczajęce wysok# dokładność pomiaru metody sę trudne w praktycznej realizacji, zaś porównanie tych metod,co do ich kla­

sy dokładności, jest niemożliwe z uwagi na brak możliwości określenia błę­

du obarczajęcego wyniki pomiaru. Brak zaś wzorca temperatury gazu powodu­

je, że nie można ich sprawdzać ani cechować.

Należy nadmienić, że metrologia dyskwalifikuje wyniki pomiarów w przy­

padkach, gdy nie można podać ich dokładności. Każdy czujnik umieszczony w ośrodku gazowym w celu zmierzenia jego temperatury ma kontakt cieplny ze ścianami ośrodka poprzez promieniowanie oraz z otoczeniem poprzez przewo­

dzenie ciepła wzdłuż czujnika. Decyduje to o powstaniu systematycznego błę­

du pomiaru, którego wartość w warunkach stacjonarnych jest zależna od ilo­

ści ciepła wymienianego pomiędzy czujnikiem a ścianami ośrodka i otocze­

niem oraz od współczynnika wymiany ciepła pomiędzy czujnikiem a gazem.Wy­

znaczenie tego błędu, z uwagi na skomplikowany charakter wymiany ciepła, jest bardzo trudne. Powszechnie znane układy do pomiaru temperatury gazu posiadaj# tak# konstrukcję, że ograniczaj# wpływ ścianki i otoczenia na czujnik lub zwiększaj# wymianę ciepła pomiędzy gazem a czujnikiem,w wyni­

ku czego rośnie dokładność pomiaru - ale tylko Jakościowo. Przykładem te­

go jest różnica poględów różnych autorów co do wymaganej prędkości odcię- gania gazu w czujnikach aspiracyjnych (od 150 m/s (1) do wartości 1,2 Ma

(2)). Osięgnięcie takich prędkości Jest ponadto trudne nie tylko w warun­

kach przemysłowych ale i laboraroryjnych. Ograniczone możliwości stosowa­

nia maję rówriez a piracyjne cti -liki d t : ewane (3). gdyż zakres pomia­

(2)

rowy zależy od wytrzymałości termicznej rozmieszczonego wokół spoiny ter- moelementu uzwojenia grzejnego, zaś pomiar z uwagi na konieczność wykony­

wania w trakcie eksperymentu wykresów jest pomiarem złożonym i czasochłon­

nym, uniemożliwiającym pomiary temperatur zmieniających się w czasie.

Wymienione problemy zostały wyeliminowane w nowej konstrukcji czujnika dogrzewanego prądem zmiennym, bezpośrednio płynącym przez spoinę termo- elementu. Analiza pracy czujnika umożliwia wyznaczenie systematycznego i przypadkowego błędu pomiaru temperatury gazu. Rurka aspiracyjna może być chłodzona wodą, a zatem zakres pomiarowy zależy tylko od wytrzymałości termicznej termoelektrod. Schemat układu pomiarowego przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Czujnik temperatury z kompensację strat ciepła. Schemat aparatury i - rura aspiracyjna, 2 - spoina termoelementu, 3 - termoelektrody, 4 - termostat, 5 - autotransformator, 6 - chłodnica wodna, 7 - wirująca prze- pustnica, 8 - rura miedziana, 9 - silnik z regulacją obrotów, F - filtr

dolnoprzepustowy

Wirująca przepustnica zapewnia okresową zmianę prędkości odciągania gazu przez rurkę aspiracyjnę. W wyniku tego temperatura spoiny termoelementu zmienia się okresowo, a amplituda zmian zależy od różnicy pomiędzy tempe­

raturą spoiny i temperaturą gazu oraz od pulsacji odciągania. Siła termo­

elektryczna jest mierzona kompensatorem lub miliwoltomierzem magnetoelek- tryczn-ym, przy czym wskazówka galwanometru lub miliwoltomierza oscyluje z pulsacją równą pulsacji odciągania gazu. Dogrzanie spoiny prądem w takim stopniu, przy którym pulsacja miernika jest minimalna, świadczy o wyrówna­

niu się temperatury gazu i spoiny termoelementu. Miernik połączony jest z termoelementem poprzez filtr dolnoprzepustowy.ograniczający składową zmien­

ną prądu w takim stopniu, aby nie dopuścić do zniszczenia miernika. Kon­

densator w obwodzie dogrzewania zapobiega zwarciu siły termoelektrycznej.

Zestawienie bilansu cieplnego dla termoelementu i rurki aspiracyjnej, przy założeniu stałego gradientu temperatury wzdłuż czujnika i dużej róż­

nicy pomiędzy temperaturą ośrodka a temperaturą otoczenia, prowadzi do u- kładu równań różniczkowych.

(3)

dT '<*_

a a

T T = T f T

a a s(Tg ' V -

6 aGS fT4 T T c “ (T-

a a

T4 \ , - 2

o ^a a •

dT

_c

T T

Ofc

^ i

(t

V

i2C Cr - 2 -4 - 7£CS ^ (Tc - 8 ,„4 4, - V It a l*2r c' (1)

gd z i e :

T - temperatura,

S - obwód wewnętrzny rurki aspiracyjnej,

f - powierzchnia przekroju ściany rurki aspiracyjnej, r - promień przekroju termoelektrod,

9 - gęstość,

C - ciepło właściwe,

^ - współczynnik przewodzenia ciepła, B - stała Boltzmana,

£ - współczynnik emisji,

1 - głębokość zanurzenia czujnika, T - c z a s ,

I - natężenie zmiennego prędu dogrzewającego, R - rezystywność,

Of - współczynnik konwekcyjnej wymiany ciepła.

Indeksy d o t yczę:

a - rurki aspiracyjnej, c - termoelektrod, g - gazu,

o - ścian ośrodka.

Wielkościę wymuszajęcę zmiany temperatury spoiny termoelementu Tc jest zmiana współczynników konwekcyjnej wymiany ciepła i D ^a ^owol- nych warunków, efektywnego rozwięzania układu równań (i) nie udaje się po­

dać. Cednak dla stałej temperatury gazu i okresowej zmiany współczynników konwekcyjnej wymiany ciepła wystarcza rozpatrzyć sinusoidalne warunki u- stalone tego układu. W tym przypadku zmiany temperatury spoiny i rurki aspiracyjnej sę małe, więc przy stałej mocy dogrzewania układ równań (1) można linearyzować. Celowe jest przeprowadzenie linearyzacji wokół punktu odpowiadajęcego warunkom ustalonym, dla którego przy stałej wartości T , temperatura spoiny osięgnie wartość T co a rurki aspiracyjnej T g0.

(4)

Zatem

T_ “ Ta ao + At

co przy założeniu liniowego związku pomiędzy A oę^ i Acfa

Aor8 = . k

oraz przejściu na układ równań bezwymiarowych, otrzymujemy:

gdzie:

Fo, Bi, Nu - liczby podobieństwa

h - grubość ścianki rurki aapiracyjnej.

Indeksy dotyczę:

r - radiacji, k - konwekcji.

Zatem otrzymujemy układ równań:

d = 2r

ćJFo A Ta + A¿T a = ci A Nu

3 P 5 A T C ♦ B1A T c - B2 ATa = CjjAnu

(5)

Stosując dla warunków początkowych zerowych transformację Laplace'a, wyznaczamy transmitancję czujnika

AT (s) C s + ( C A + C B )

i. / \ C ^ ¿L X \

K ^s) = a~n uTs7 = (x ^ b ^ f s - ^ ś g — * (2)

gd z i e :

a

t~ ka + Bi

<!>].

Bi =

%

T

Ponieważ i B2 > 0 , więc pierwiastki mianownika są rzeczywiste . ujemne. Czujnik spełnia więc warunki członu inercyjnego.! Zgodnie z zapro­

ponowanym sposobem pomiaru A Nu Jest funkcją okresową:

. , . itoi"

A Nu = Nu|e ,

gdzie :

co - pulsacja odciąganego gazu, i = |- 1.

Przechodząc na zmienną niezależną Fo

2 A n u (fo) = lA N u l‘ ' e^ F°- <£ = “ ¥"•fi

Moduł transmitancji czujnika otrzymujemy podstawiając do (2) liczbę uro­

joną, s = i$

l

Zasada pomiaru czujnikiem polega na dobraniu taKiej mocy dogrzewania, aby sprowadzić amplitudę zmian temperatury termoelementu do minimum. Róż­

nica pomiędzy temperaturami gazu i termoelementu ma decydujący wpływ na współczynnik C2 • Pozostałe współczynniki są praktycznie stałe i funkcja osiągnie minimum, gdy:

(6)

c2 = - AB2C1

a więc nie przy C2 = O, wówczas temperatura gazu byłaby równa temperatu­

rze termoelementu. Tak więc pomiar obarczony jesg błędem systematycznym, możliwym do obliczenia na podstawie zależności:

T co " Tg " C2 W

W celu ograniczenia błędu systematycznego konstrukcja czujników winna zapewnić jak najmniejsze wartości współczynników B2 i C ^ c o ściśle wię­

żę się ze stosowaniem małych średnic termoelektrod. Czujnik współpracuje z miernikiem, którego własności dynamiczne można aproksymować członem inercyjnym 1 rzędu o transmitacji

Km AW(s) G ~BT°

gdzie:

6 - czułość miernika, T - stała czasowa, T - czas opóźnienia,

W - kęt odchylenia miernika.

Moduł transmitancji miernika dla okresowej funkcji:

-

5

1

lKm(i“ )l = i T f V = G(1 + t2“ 2) ' i5)'

Moduł transmitancji układu pomiarowego jest iloczynem zależności (3) i (5), co po opuszczeniu prowadzi do zwięzku:

i _ lAwl ^ p i + t2«o2 ){b2 2 )|

>1 | A Nu| ''•g L G2 -*

|T g ' T c

określającego błąd przypadkowy pomiaru.

W celu sprawdzenia powiązanego modelu matematycznego wykonano czujnik, w oparciu o termoelement NiCr-Ni. o średnicy 0,2 mm. Jako miernika użyto kompensatora klasy 0,05 z galwanometrem, którego G = 2,3 działek/K oraz stałej czasowej T = 2s. Czujnikiem tym mierzono temperaturę ogrzanego po-

(7)

wietrze i spalin przy zmiennej temperaturze ścian rurociągu prowadzącego gaz, zaś temperatura gazu była stabilna. Wskazania czujnika nie zależały od temperatury ścian. Podobnym czujnikiem, lecz w oparciu o termoelemenf PtRh-Pt, przeprowadzono pomiar temperatury spalin opuszczających komorę pieca wgłębnego. Badania te potwierdziły przydatność eksploatacyjny tego typu czujników do pomiaru temperatury gazów.

Na podstawie uzyskanych wyników badań i analizy teoretycznej należy stwierdzić, że:

- czujnik nie wymaga dużych prędkości odcięganie gazu i dokładność jego nieznacznie rośnie ze wzrostem średniej prędkości gazu powyżej 10 m/s, - dokładność pomiaru zależy od bezwładności miernika, lecz w przypadku sto­

sowania kompensatorów z galwanometrem o stałej czasowej około 2 s błęd przypadkowy jest mały w stosunku do błędu systematycznego (rys. 2 i 3), - błęd systematyczny jest spowodowany tym, że minimum zmian wskazań mier­

nika występuje przy temperaturze spoin nieznacznie wyższej od temperatu­

ry gazu.

(8)

- rurka aspiracyjna noże być chłodzona, gdyż jej temperatura praktycznie nie wpływa na błęd pomiaru.

Rye. 3. Błęd systematyczny pomiaru temperatury gazu czujnikiem dogrzewa­

nym w zależności od średniej prędkości odcięgania

(9)

LITERATURA

[1] Wojciechowski 0.: Pomiary w elektrowniach cieplnych, p w n t, Warszawa 1958.

[XJ

Matton G . , Foure C . : Tiermopary

dla

izmlerienia wysokich temperatur w gazowych potokach. Materiały VI i VII mietdunarodnych eimposiumow po gorienju. Moskwa 1963.

[3] Dawidowski R.: Technologia ciepła i paliwa. Kraków 1932.

[4J Gordow A.N.: Izmierienie tiemperatur gazowych potokow. Moskwa-Lenin­

grad 1964.

[V] Filar T . : Sposób pomiaru temperatury gazu termoslementem dogrzewanym i układ do stosowania tego sposobu. Pat. PRL Nr 65127.

TEEMOSJEBKTPMECKHH jyifl TOMHOPO H3MEPEHHH TEMHEPATyPH TA30B

P e 3 » m e

B ciaTBe paccMaTpHBaeTca TeopeimiecKHft aHajin3 h ncejiexoBaHHe TepMoajien- TpnqeoKHX Aai^HKOB ajih H3MepeHHa TeKnepaxypu ra30B. ycianoBjieHHO, <ito stk Aai'-iHKH He TpefiyKT Cojibbhx cjcopooTefi, OTTsruBaHHH ra30B,

a

h x tohhoctb hbx-

J t S T C H B H C O K O i i .

THE THERMOELECTRIC INDICATOR FOR PRECISE GAS TEMPERATURE M E A S U R E NTS

S u m m a r y

The theoretical analysis and the practical examination of thermoelec­

tric indicators for gas temperature measurment have been performed.lt has been stated that these indicators do not require high speds.gas draw-off, and that their precision is high.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W skład systemu pomiarowego wchodzą sondy termoanemometryczne zintegrowane z układem przetwarzania sygnału oraz układ akwizycji danych pomiarowych z poszczególnych sond.. Układ

Zaprojektowany w Pracowni Metrologii Przepływów termoanemometryczny system wielopunktowych pomiarów pola prędkości i temperatury przepływu gazu stanowi ze względu na

Aby wybrać pozycję menu należy wcisnąć przycisk „OK”, aby przejść do pozycji wyświetlania.. parametru(ów) urządzenia należy wcisnąć

Jeśli czujnik stosowany jest do korekcji punktu rosy, to musi być zamontowany na kanale powietrza wywiewanego. Kołnierz montażowym mocowany jest na kanale, a czujnik jest w nim

Urządzenie obsługuje dwie funkcje Modbus RTU typu Public Function o numerach 3 (0x03) Read Holding Registers i 6 (0x06) Write Single Register oraz dwie funkcje typu User

Komputery BRAVO 300S i BRAVO 180S podłączane za pomocą specjalnego przewodu znajdującego się w opakowaniu, mogą wykorzystać informację dotyczącą prędkości celem

Thus, neither the divergent fiscal treatment nor the price levels over the past decades can explain the fact that, since 2010, the development of house prices in the Netherlands

Obecność gazów pożarowych i ich zawartość w danej mieszaninie ma bardzo duży wpływ na wybuchowość tej mieszaniny, przy czym gazy palne (CO, H2 , CxHx )

Wszystkie czujniki temperatury są dostarczane ze stożkowymi końcówkami, aby zapewnić szybsze czasy

Dopuszczalne oddziaływanie na konstrukcję nawierzchni zależy od odporności konstrukcji na trwałe poprzeczne odkształcenie toru (przesunięcie ramy toru w podsypce)

Przedstawione wyniki badań są pierwszym przykładem symulacyjnego określania pola pracy hydrostatycznego układu napędowego i sprawności energetycznej układu jako zależności

· Upewnić się, że czujniki i adaptacja procesu są wolne od pozostałości mediów i / lub pasty termoprzewodzącej i nie występuje skażenie niebezpiecznymi mediami.. W tym

przełączone (przewodzące) on prędkość obrotowa &gt; SP + Hy oraz podczas start-up delay (opóźnienia

- zbadanie wpływu rozmieszczenia króćców impulsowych na liniowość charakterystyk przepływomierza,.. Laminaroy przepływ om ierz.. 1) rozmieszczono w taki sposób, aby

W przypadku konieczności wykonania kalibracji sensora, może ona zostać przeprowadzona przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez firmę PM Ecology.. Aby prawidłowo

Każdy czujnik w sieci C14 musi mieć ustawiony, unikalny dla sieci, adres (Opis konfiguracji adresu znajduje się w rozdziale „Konfiguracja pracy czujnika”, a

· Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane wraz z odpadami domowymi. Zgodnie z ustawami i przepisami krajowymi należy je przekazać do obiegu surowców

Strzelania należy prowadzić z broni umocowanej na stano wisku strzeleckim (ryc. Jeśli celem pomiaru jest nie tylko zmierzenie pręd­ kości wylotowej pocisku , ale i uzyskanie

Z listu nie wynika co Klaudiusz, ówczesny cenzor, myślał o inicjatywie Celiusza, który – jak się wydaje – samorzutnie próbował zaangażować Arpi- natę w poparcie

Wysoka koncentracja gazów łatwopalnych może być przyczyną eksplozji, pożarów, uduszenia oraz innych zagrożeń, które mogą spowodować poważne wypadki lub śmierć..

 Zaznajomienie się z wyznaczaniem promienia krzywizny soczewki płasko- wypukłej metoda pierścieni Newtona..

Wyjście czujnika aktywowane jest kiedy aktualna pojemność w wystarczającym stopniu różniła się będzie od pojemności bazowej (takiej kiedy przy czujniku nie ma żadnych

As a starting point for the present study, we used a colorimetric screening assay based on 4-aminoantypirine (4-AAP) 22 to benchmark the wildtype UPO (AaeUPO), PaDa-I, and JaWa