• Nie Znaleziono Wyników

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 74/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 74/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 74/2013/2014

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie określenia planowanej liczby przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 43 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 r. określił planowaną przez podstawowe jednostki organizacyjne liczbę przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2014/2015. Planowana liczba przyjęć stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zgodność z protokołem stwierdzam Przewodniczący Senatu UKW

Rektor

mgr Iwona Staszewska-Chyła prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

Egzemplarz nr .../7/2013/2014

(2)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 74/2013/2014 Senatu UKW z dnia 25 marca 2014 r.

PLANOWANA LICZBA PRZYJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia

administracja 180 110 200 200

filozofia 25 25 30 30

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

30 - 30 -

socjologia 50 - 30 -

Razem: 285 135 290 230

Razem studia pierwszego i drugiego stopnia:

420 520

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia

bezpieczeństwo narodowe 150 - 80 -

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

90 60 60 60

filologia o specjalności

filologia angielska 60 45 - 70

filologia stosowana z językiem niemieckim

12 - 30

germanistyka (dla kandydatów ze znajomością języka niemieckiego)

25 20 - 30

germanistyka (dla kandydatów bez znajomości języka niemieckiego)

30 - -

lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim

45 20 - -

lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (dla

kandydatów ze znajomością języka niemieckiego)

30 15 - -

lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (dla

kandydatów bez znajomości języka niemieckiego)

30 - -

lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim

60 30 - -

(3)

lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim

20 15 - -

filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka

rosyjskiego)

15 20 - -

filologia rosyjska (dla kandydatów bez znajomości języka

rosyjskiego)

45 - - -

filologia polska 30 60 30 30

humanistyka drugiej generacji 60 60

historia 60 60 30 60

innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

90 - 60 -

kulturoznawstwo 30 30 30 30

zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona

zabytków

45 45 30 30

politologia 30 30 30 30

turystyka krajoznawcza i kulturowa

- 90 - 60

stosunki międzynarodowe 90 - 60 -

regionalistyka europejska 60 - 60 -

Razem: 1095 552 530 430

Razem studia pierwszego i drugiego stopnia:

1647 960

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia edukacja techniczno-

informatyczna (studia 3,5 letnie)

30 - 25 -

edukacja techniczno- informatyczna (studia 1,5 roczne)

- 30 - 25

fizyka 30 30 30 30

informatyka 115 - 50 -

inżynieria bezpieczeństwa 60 - 25 -

bezpieczeństwo i higiena pracy 60 - 25 -

inżynieria materiałowa 30 30 25 -

matematyka 70 30 30 30

mechatronika 50 30 45 30

Razem: 445 150 255 115

Razem studia pierwszego i drugiego stopnia:

595 370

(4)

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia

biologia 30 60 30 60

biotechnologia 45 45 45 45

ochrona środowiska 30 - 30 -

Razem: 105 105 105 105

Razem studia pierwszego i drugiego stopnia:

210 210

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia

geografia 30 60 30 60

turystyka i rekreacja 90 - 90 -

rewitalizacja dróg wodnych 30 - 30 -

wychowanie fizyczne 120 90 90 90

Razem: 270 150 240 150

Razem studia pierwszego i drugiego stopnia:

420 390

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia

pedagogika 250 500 60 250

pedagogika wczesnoszkolna 130 60 -

praca socjalna 60 30 -

logopedia 100 30 -

Razem: 540 500 180 250

Studia jednolite magisterskie

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

psychologia 90 90

Razem studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite

magisterskie:

1130 520

(5)

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

30 30 30 30

Razem: 30 30 30 30

Razem studia pierwszego i drugiego stopnia:

60 60

Ogółem wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne, studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie: 4482

Ogółem wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne, studia niestacjonarne pierwszego,

drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie: 3030

Cytaty

Powiązane dokumenty

Aparatura naukowo-badawcza to zestaw urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj

Odmowa zaliczenia zajęć obowiązkowych kończących się zaliczeniem bez oceny jest wyrażana brakiem wpisu w indeksie „zal” i jest równoznaczna z niedopuszczeniem

Do 22 lipca 2014 Poszerzanie rankingu i przyjmowanie dokumentów z poszerzenia rankingu Do 28 lipca 2014 Udostępnienie list osób przyjętych na studia Do 29 lipca 2014 W przypadku

Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 25 lipca (poniedziałek) do 2 września (piątek) Termin na wprowadzania przez kandydatów wszystkich danych. (np. oceny

Efekty uczenia się i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz efektów uczenia się dla kierunków Informatyka i Systemy Informacyjne,

Efekty uczenia się i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz efektów uczenia się dla kierunków Informatyka i Systemy Informacyjne,

Efekty uczenia się i sposób prowadzenia zajęć / Learning outcomes and methods of teaching Cel przedmiotu2.

Witryna www przedmiotu D. Nakład pracy studenta Liczba punktów ECTS 4 Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia. 1. ECTS Liczba punktów