• Nie Znaleziono Wyników

Model Spin jako szansa na wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Model Spin jako szansa na wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw"

Copied!
12
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zuzanna Drożdżak Seweryn Krupnik Karolina Łukasiewicz Anna Szczucka Dariusz

Szklarczyk

Uniwersytet Jagielloński

MODEL SPIN JAKO SZANSA NA WSPARCIE TRANSFERU

WIEDZY Z UCZELNI

DO PRZEDSIĘBIORSTW *

Wprowadzenie

Wykorzystanie potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki jest jednym z kluczowych wyzwań, którym trzeba stawić czoła, by zapewnić rozwój spo- łeczno-gospodarczy naszego kraju1. Z kolei transfer wiedzy z uczelni do przed- siębiorstw2 jest jednym z najważniejszych sposobów na wykorzystanie tego po- tencjału. Ponadto, jest to obszar, w którym na tle krajów Unii Europejskiej Polska ma stosunkowo najsłabsze wyniki3.

Ze względu na wagę omawianego zagadnienia prowadzonych jest wiele analiz i badań dotyczących transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw. Do- stępne są liczne diagnozy4, opracowania naukowe5, zbiory dobrych praktyk i re-

* Niniejszy artykuł powstał w ramach realizacji projektu „SPIN − Model transferu innowacji w Małopolsce”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (www.spin.malopolska.pl).

1 T. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, J. Szlachta i inni: Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013.

2 Przez transfer wiedzy w niniejszym artykule rozumiana jest „wymiana informacji poprzez sieci, w ramach których transferowane są dobre pomysły, wyniki badań i umiejętności pomiędzy uczel-

niami, innymi jednostkami badawczymi, przedsiębiorstwami i szeroko rozumianym społeczeństwem w celu umożliwienia rozwoju nowych innowacyjnych produktów i usług” (Owen & Wahl, 2011).

3 Innovation Union Scoreboard. European Union, Bruksela 2013.

4 W. Dominik: Współpraca i transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami akademickimi. W: D. Dziewaluk: Nauka i szkolnictwo wyższe. Studia Biura Analiz Sejmowych.

Kancelaria Sejmu, Warszawa 2013, s. 9-50; W.M. Orłowski: Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania. PwC Polska, Warszawa 2013.

(2)

50Zuzanna Drożdżak, Seweryn Krupnik, Karolina Łukasiewicz, Anna Szczucka, Dariusz Szklarczyk

komendacji6 oraz dokumenty strategiczne definiujące cele i działania prowadzo- ne w ramach interwencji publicznych w tym zakresie7. Jednocześnie Polska jest nadal na etapie poszukiwania skutecznych i efektywnych rozwiązań, które do- prowadziłyby do wzrostu intensywności transferu wiedzy. Jedną z innowacyj- nych propozycji zmierzających do wzmocnienia transferu wiedzy jest Model SPIN – rozwiązanie o charakterze innowacji organizacyjnej, opracowane i wdrażane w Małopolsce. W niniejszym artykule przybliżone zostaną zarówno założenia tego rozwiązania, jak i praktyczne doświadczenia wynikające z jego testowego wdrożenia. Należy podkreślić, że Model SPIN można potraktować ja- ko pilotaż dla systemowych rozwiązań wypracowanych na podstawie regional- nych doświadczeń.

Celem artykułu jest opis mechanizmu tworzenia i implementacji programu publicznego ukierunkowanego na rozwój transferu wiedzy z uczelni do odbior- ców, głównie przedsiębiorstw. W dalszej części opracowania przedstawione zo- staną: sposób projektowania modelu SPIN i jego zawartość oraz wynikające z implementacji modelu wnioski. Na końcu artykułu przedstawione zostały wnioski oraz rekomendacje dla innych programów ukierunkowanych na intensy- fikację transferu wiedzy i innowacyjności.

1. Metodologia i realizacja projektu

Pierwszym etapem prac nad Modelem SPIN było przeprowadzenie diagno- zy8, w ramach której dokonano przeglądu międzynarodowych rozwiązań, analiz dotyczących uwarunkowań systemowych i regionalnych oraz bieżących inter- wencji publicznych w analizowanym obszarze. Ponadto, zidentyfikowano klu- czowe wyzwania dla obszarów technologicznych, w ramach których model miał być testowany i wdrażany. Kolejnym etapem było zaprojektowanie wersji robo- czej Modelu SPIN, na którą składały się dwa poziomy: ogólny oraz specyficzny dla technologicznego obszaru wdrożenia (tzw. wariant obszarowy). Warianty ob- szarowe powstały na podstawie poziomu ogólnego Modelu oraz diagnoz prze-

5 Ł. Bajak, S. Weber: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw jako instrument polityki innowacyjnej w Polsce. ,,Zarządzanie Publiczne” 2011, s. 55-69.

6 R. Bendis, S. Craciunoiu: Overcoming Barriers to Technology Transfer and Business Commercialization in Central and Eastern Europe. Ios Pr Inc. 2002; B.K. Matusiak, J. Guliński:

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.

7 Strategia rozwoju kraju 2020. Warszawa 2012. Załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z 25 września 2012 r., poz. 882.

8 CEAPP UJ. W kierunku skuteczniejszego transferu wiedzy. Diagnoza w obszarach objetych modelem SPIN. Województwo Małopolskie, Kraków 2012.

(3)

prowadzonych w poszczególnych obszarach technologicznych. Zarówno na eta- pie diagnozy, jak i projektowania Modelu przeprowadzono badania i konsultacje z różnymi grupami interesariuszy9.

Od kwietnia 2013 roku do grudnia 201410 roku trwało wdrożenie Modelu w czterech obszarach: biotechnologii, medycynie translacyjnej, inteligentnych sieciach energetycznych oraz budownictwie energooszczędnym. Zespoły wdra- żające Model były objęte ewaluacją formatywną, wspierającą. Z kolei po zakoń- czeniu projektu przeprowadzona została ewaluacja summatywna, podsumowują- ca, na podstawie której zaproponowano wersję końcową Modelu.

Istotnym punktem wyjścia dla prac nad Modelem było zdefiniowanie celu (zwiększenie intensywności transferu wiedzy i wykorzystania potencjału uczelni przez przedsiębiorstwa w Małopolsce), technologicznych obszarów testowego wdrożenia Modelu, a także Zespołów odpowiedzialnych za to wdrożenie (na podstawie regionalnych specjalizacji oraz konsultacje z władzami obecnych w regionie uczelni).

Ważnym czynnikiem determinującym kształt prac projektowych było unij- ne źródło finansowania projektu i fakt, że miał on charakter innowacyjno- testujący. Ograniczenia proceduralne związane ze źródłem finansowania, w po- łączeniu z rygorystycznymi procedurami uczelni, podnosiły koszty realizacji projektu i wpływały negatywnie na jego efektywność.

2. Najważniejsze wyniki

Szczegółowe wyniki prac projektowych zostały przedstawione w innych publikacjach11. W tej części artykułu przedstawione zostaną najważniejsze z nich. Najpierw opisane zostaną wyniki związane z diagnozą społeczno- gospodarczą, stanowiącą grunt dla prac koncepcyjnych, a w dalszej kolejności zaprezentowany zostanie wynik tych prac − Model SPIN.

9 Przeprowadzono łącznie ponad 60 wywiadów pogłębionych, 4 warsztaty oraz wiele konsultacji z ekspertami zajmującymi się wybranymi aspektami funkcjonowania Modelu.

10 Niniejszy artykuł powstawał w pierwszym kwartale 2014 roku, w trakcie wdrażania Modelu.

Jednocześnie w trakcie prac projektowych zgromadzono wiele doświadczeń umożliwiających podsumowanie w formie artykułów naukowych. Czekanie z ich upowszechnieniem do zakoń- czenia projektu mogłoby doprowadzić do utraty aktualności przedstawionych wniosków.

11 CEAPP UJ. W kierunku skuteczniejszego transferu wiedzy. Diagnoza w obszarach objetych modelem SPIN. Województwo Małopolskie, Kraków 2012; CEAPP UJ. SPIN: Innowacyjny model transferu wiedzy. Unwiersytet Jagielloński, Kraków 2013.

(4)

W ramach analizy uwarunkowań systemowych i regionalnych dokonano przeglądu dokumentów strategicznych, otoczenia prawnego i uczestników trans- feru wiedzy w Małopolsce. Zidentyfikowano także najważniejsze bariery sku- tecznego transferu wiedzy w regionie. Wśród nich kluczowe znaczenie mają:

− brak wystarczającej liczby osób o odpowiednich, związanych z transferem wiedzy kompetencjach po stronie uczelni wyższych, przedsiębiorców i admi- nistracji publicznej,

− słabo rozwinięta sieć kontaktów pomiędzy uczelniami a odbiorcami,

− niejasność dotycząca możliwości wykorzystania technologii przez odbiorców (zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i uczelni),

− brak ośrodków zbierających i rozpowszechniających wiedzę o nowościach w ramach danej technologii,

− stosunkowo nieduża wiedza odnośnie do skutecznego wspierania transferu ze środków publicznych.

Na podstawie przedstawionych wyników, przeglądu realizowanych w Pol- sce interwencji publicznych w danym obszarze, a także diagnoz specyficznych dla obszarów technologicznych uznano, że interwencje publiczne powinny być ukierunkowane na:

− kompetencje personelu (naukowego i administracyjnego) uczelni wyższych w zakresie transferu wiedzy,

− analizy − dostarczanie wiedzy użytecznej dla działalności transferowej w za- kresie merytorycznych kierunków działań oraz aspektów organizacyjnych prac projektowych,

− zarządzanie strategiczne, procesy − usprawnienie na uczelniach procesów związanych z transferem wiedzy,

− komunikację − większe zaangażowanie odbiorców i osób pracujących na uczelniach w transfer wiedzy oraz poszerzenie ich wiedzy w zakresie możli- wości komercjalizacji wiedzy z danej dziedziny,

− transakcje − skuteczną komercjalizację wiedzy z danej dziedziny.

(5)

Tabela 1 Najważniejsze bariery transferu wiedzy (TW)

Bariera Szczegółowy opis bariery

1 2

Brak wystarczającej liczby osób o odpowiedniej wiedzy, umiejętnościach, postawach i doświadczeniu po stronie uczelni

Braki, niedostatki i różnice dotyczące zagadnień związanych z TW (w tym komercjalizacją), logiką działania i potrzebami biznesu, motywacją do współpracy

Dotyczy zarówno naukowców (w tym badaczy, którzy pracowaliby nad rozwojem produktu), jak i osób pośredniczących w TW (brokerów)

Niechęć do współpracy z biznesem (etos naukowca) Niedostosowanie programów nauczania

na uczelni do potrzeb odbiorców

W opinii pracodawców, uczelnie powinny dostosować programy nauczania do potrzeb rynku, nowych technologii i komercjalizacji wiedzy

Brak odpowiednich bodźców na uczelni do współpracy z odbiorcami

Marginalny wpływ wdrożeń i patentów na ścieżkę kariery pracowników naukowych Dominują kontakty nieformalne, szara strefa

Niewystarczająca koordynacja działań z zakresu TW w regionie

W dostępie do środków unijnych została mocno sformalizowana procedura konkursowa, nie zmienia to faktu, że widoczny jest brak pomysłów na: 1) trwałość realizacji programów wsparcia po zakończeniu finansowania, 2) prorynkową orientację i efekty rozwojowe uwzględniające lokalną specyfikę, 3) komplementarność i powiązanie różnych programów wsparcia Brak osób o odpowiedniej wiedzy,

umiejętności, postawach

i doświadczeniu po stronie odbiorców

Dominujący w polskiej gospodarce mikroprzedsiębiorcy nie posiadają odpowiednich kadr i wystarczających środków, niezbędnych do obsługi innowacji i najnowszych technologii rynkowych

Brak wiedzy o możliwościach współpracy, brak chęci, skłonność do unikania ryzyka Obawa przed kontaktami z administracją uczelnianą

Stereotypizacja postrzegania naukowców i uczelni przez przedsiębiorców (niski poziom kompetencji merytorycznych naukowców, niesumienność, niedotrzymywanie terminów)

Brak lub złe doświadczenia współpracy z uczelniami wzmacniające istniejące stereotypy Brak zarządzania strategicznego,

niedrożne procedury na uczelniach

Brak uznania TW i komercjalizacji za ważny wymiar działalności w szkolnictwie wyższym Rozmycie odpowiedzialności za TW w strukturach uczelnianych

Różnice w dynamice funkcjonowania uczelni i firm (powolność działań, czas obiegu dokumentów) Nadmierna biurokratyzacja uczelni

Słabo rozwinięta sieć kontaktów pomiędzy uczelniami a odbiorcami

Preferowanie przez obie strony transferu kontaktów nieformalnych (pomijających formalną ścieżkę współpracy z uczelnią)

M O D E L S PI N J A K O S Z A N

5

(6)

cd. tabeli 1

1 2

Niejasność dotycząca możliwości wykorzystania technologii, brak ośrodków zbierających i rozpowszechniających wiedzę o nowościach techniki, ryzyko związane z wprowadzeniem technologii na rynek

Wysoki próg wejścia w działalność B+R, innowacyjną dla firm – wysokie koszty inwestycji początkowych Niepewny popyt na innowacje

Wysoki stopień ryzyka

Bariery prawne Niestabilne, skomplikowane prawo, często nieprzyjazne osobom posiadającym pomysł na innowacje Relatywnie wysokie koszty utrzymania ochrony prawnej

Długi czas uzyskiwania praw ochronnych (nawet 3-4 lat od daty zgłoszenia) W przypadku patentów, konieczność ujawnienia szczegółów chronionego rozwiązania

Bariery finansowe Brak środków finansowych na inwestycje w określonych etapach cyklu życia innowacji (np. proof of concept) Zbyt wysoki koszt współpracy oferowanej przez niektórych naukowców i jednostki badawcze

Specyfika zapotrzebowania na nową wiedzę na polskim rynku związana ze stanem rozwoju polskiej/małopolskiej gospodarki

Niski popyt na „rodzime” innowacje po stronie klientów przedsiębiorców

Racjonalna finansowo preferencja ze strony przedsiębiorców do zakupu gotowych zagranicznych rozwiązań

Źródło: CEAPP UJ (2012).

5 Zu zan na Dro żd ża k,S ew ery n Kru pni k,K ar olin a Ł uk

(7)

MODEL SPIN JAKO SZANSA NA

WSPARCIE… 55

Ważnym elementem działań diagnostycznych była analiza interesariuszy.

Na jej podstawie zidentyfikowano m.in. potrzebę ścisłej współpracy z Centrami Transferu Technologii funkcjonującymi na poszczególnych uczelniach. W efek- cie zaproszono przedstawicieli tych jednostek do współpracy nad kształtem Modelu.

Model SPIN to innowacja organizacyjna, która została zaprojektowana z myślą o trzech kategoriach odbiorców: władzach regionalnych, jednostkach naukowych i przedsiębiorcach (oraz innych kategoriach odbiorców transferu wiedzy, w tym jednostkach samorządu terytorialnego). Dla każdej z tych grup Model przyjmuje nieco inne oblicze. Dla władz regionalnych to koncepcja pro- gramu publicznego intensyfikującego transfer wiedzy z nauki do gospodarki w strategicznych dla rozwoju danego regionu obszarach. Koncepcja ta została ujęta w postaci modelu logicznego interwencji, czyli przedstawiono ją w podzia- le na zasoby, działania, produkty, rezultaty i wpływ (rys. 1).

Najważniejszymi zasobami są: wiedza dotycząca mechanizmów interwen- cji, zasoby finansowe oraz zespoły związane z określonymi obszarami wiedzy.

Kluczowym działaniem będzie powołanie i funkcjonowanie Centrów Transferu Wiedzy, które będę realizować funkcje: 1) strategiczną, 2) komunikacyjną, 3) analityczną, 4) budowy kompetencji i 5) transakcyjną. Działania wynikające z realizacji tych funkcji przełożą się na porozumienia, wspólne aplikacje i pro- jekty realizowane we współpracy z przedstawicielami biznesu i administracji publicznej (poziom produktów)12. W nieco dłuższej perspektywie czasowej po- wstaną nowe powiązania nauki i biznesu, podniesione zostaną kompetencje przedsiębiorców, przedstawicieli JST, a także naukowców. Ponadto, uczelnie biorące udział w projekcie mocniej zaangażują się w transfer wiedzy (poziom rezultatów). Z kolej na poziomie wpływu, rezultaty przełożą się na rozwój spo- łeczno-gospodarczy.

12 Jako KPI określono: liczbę aplikacji przygotowanych wspólnie z odbiorcami o zewnętrzne fi- nansowanie projektów z zakresu TW, liczbę finansowanych ze źródeł zewnętrznych projektów z zakresu TW realizowanych wspólnie z odbiorcami, liczbę porozumień o współpracy pomię- dzy odbiorcami a uczelnią z zakresu TW, liczbę umów podpisanych pomiędzy odbiorcami a uczelnią z zakresu TW, liczbę projektów zakończonych wdrożeniem.

(8)

Rys. 1. Model logiczny SPIN

(9)

Dla jednostek naukowych Model SPIN to koncepcja funkcjonowania w jej ramach podmiotów odpowiedzialnych za transfer pewnego obszaru wiedzy (Centrum Transferu Wiedzy). Ramy funkcjonowania tych jednostek zostały za- projektowane z uwzględnieniem specyfiki obszaru technologicznego i w nawią- zaniu do zidentyfikowanych w ramach diagnozy wyzwań, na które należy od- działywać (z wyróżnieniem 5 wspomnianych wcześniej wymiarów: strategia, analiza, kompetencje, komunikacja, transakcje). Model biznesowy jednostek opiera się na dostarczaniu wartości przedsiębiorcom i jednostkom samorządu te- rytorialnego.

3. Wdrażanie innowacji

organizacyjnych w partnerstwie administracji publicznej i uczelni

Aby dopełnić obraz opisywanego modelu, niezbędne jest podsumowanie do- świadczeń związanych z jego testowym wdrożeniem. Jest to istotne zwłaszcza dlatego, że w ramach zarządzania programami publicznymi w Polsce nie przywią- zuje się odpowiedniej wagi do właściwego zaplanowania ich implementacji13. Jednym ze sposobów uporania się z tym wyzwaniem jest podniesienie jakości za- rządzania ryzykiem programów publicznych, w tym poświęcenie większej uwagi identyfikacji ryzyka na etapie planowania i wdrożenia programu.

W tej części artykułu przedstawione zostało ryzyko zidentyfikowane na etapie projektowania modelu, zarówno pozytywne (szanse), jak i negatywne (zagrożenia). W trakcie diagnozy zidentyfikowano następujące zagrożenia, z których każde zostało opatrzone dodatkowym komentarzem:

1. Brak zaangażowania przedstawicieli grup docelowych (zarówno na- ukowców, jak i przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu tery- torialnego). Ze względu na niepewność efektów działań zaangażowanie każdej ze stron jest bardzo trudne. Paradoksalnie, fakt finansowania projektu ze środ- ków UE dodatkowo zwiększa wśród interesariuszy postrzeganie projektu jako nietrwałego i generuje nieufność wobec podejmowanych działań. Niezbędne jest więc zapewnienie „nisko wiszących owoców”, tzn. szybkich, małych korzyści ze współpracy.

2. Niewystarczające kompetencje (z zakresu zarządzania projektami, trans- feru wiedzy czy technologii) lub dyspozycyjność pracowników uczelni. Więk- szość pracowników naukowych wyżej ceni wiedzę, zwłaszcza związaną ze swo-

13 M. Zawicki: Implementacja polityk i programów publicznych. W: J. Górniak, S. Mazur: Zarządzanie strategiczne rozwojem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 221-239.

(10)

58Zuzanna Drożdżak, Seweryn Krupnik, Karolina Łukasiewicz, Anna Szczucka, Dariusz Szklarczyk

ją branżą niż tzw. umiejętności społeczne. Ponadto, są oni zaangażowani w wie- le różnorodnych działań (dydaktyka, różnorodne projekty) i nie mają potrzeby bądź możliwości bycia dyspozycyjnymi.

3. Zbyt małe efekty pod koniec testowania Modelu SPIN prowadzące do braku trwałości tworzonych Centrów. Ze względu na zmienność warunków oto- czenia sporym wyzwaniem jest zaplanowanie modelu finansowania jednostek po zakończeniu testowego wdrożenia. Dużym zagrożeniem jest więc zamknięcie Centrów po zakończeniu testowego wdrożenia na skutek całkowitego odcięcia wsparcia publicznego.

4. Ulokowanie w strukturze uczelni (brak zapewnienia komplementarności z innymi jednostkami lub niewłaściwe osadzenie w strukturze uczelni). Uczelnie mają stosunkowo sztywne struktury organizacyjne. Przyjęcie przez nie nowych jednostek można porównać do przeszczepu narządów − jest procesem skompli- kowanym i obarczonym dużym ryzykiem. Dlatego też niezbędna jest ścisła współpraca z kluczowymi interesariuszami na uczelni m.in. przedstawicielami władz i Centrów Transferu Technologii.

5. Utrudniona działalność Centrów ze względu na nieodpowiednie prawo na poziomie krajowym. Wiele istotnych barier transferu wiedzy występuje na poziomie prawnym, zarówno jeśli chodzi ogólnie o transfer wiedzy, jak i roz- wiązania specyficzne dla danej branży. Centra i władze regionalne mogą oddzia- ływać na nie tylko poprzez lobbing.

Na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy uznano, że realizacji ce- lów projektu mogą jednak sprzyjać:

1. Wprowadzenie możliwości odpisu 1% z podatku CIT na rzecz jednostek naukowych. Wprowadzenie tego rozwiązania byłoby dodatkowym bodźcem dla uczelni do usprawniania współpracy z biznesem. Niestety, prace nad jego przy- jęciem opóźniają się.

2. Nowa perspektywa finansowa oferująca bardziej trafne wsparcie. W ra- mach nowej perspektywy finansowej programów unijnych premiowana będzie współpraca jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Centra Transferu Wiedzy będą przygotowane do konkurencji o fundusze dysponując odpowiednimi kom- petencjami i sieciami kontaktów.

3. Wprowadzenie zmian na uczelniach, które udrożnią transfer wiedzy (wzmocnienie roli CTT, usprawnienie procedur). Niezależnie od przyjęcia moż- liwości odpisu 1% z podatku CIT dużą szansą dla Centrów Transferu Wiedzy są wprowadzane stopniowo na uczelniach zmiany usprawniające współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Kluczowe jest jednak przyśpieszenie tempa ich wprowadzania.

(11)

Podsumowanie

Na poziomie ogólnym wnioski płynące z implementacji Modelu sprowa- dzają się do zagadnień powszechnie znanych, a jednocześnie trudno sterowal- nych. Warunkami koniecznymi sukcesu Modelu są: dobór właściwych aktorów i precyzyjne określenie ich roli, a także połączenie odpowiednich kompetencji i zaufania pomiędzy aktorami. Chodzi przede wszystkim o zaangażowanie i tzw.

kompetencje miękkie, takie jak umiejętność zarządzania projektami.

Najważniejsze bariery na etapie wdrażania są tożsame z problemami, które dany projekt ma rozwiązać (np. zastane modele mentalne, uczelnie jako miejsca nieprzyjazne realizacji projektów, przedsiębiorcy patrzący krótkowzrocznie i nieufnie na współpracę z uczelniami, naukowcy, którzy nie chcą w pełni anga- żować się w odpowiedniej jakości współpracę). Dlatego tak ważne jest właściwe zarządzanie ryzykiem realizowanych projektów.

Wszystkie te wyzwania są dobrze rozpoznane w sektorze komercyjnym, w kontekście zarządzania zmianą w organizacjach. Ich ranga wzrasta jednak znacznie w sytuacji realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy administracją publiczną a uczelniami, a zwłaszcza projektów finansowanych ze środków unij- nych i zorientowanych na partnerów kierujących się zgoła odmienną logiką działania − przedsiębiorstwa. Zasadnicze trudności związane z realizowanym przedsięwzięciem wynikają głównie z nałożenia się na siebie złożoności obsza- ru, sztywności warunków realizacji projektu związanej ze źródłem finansowa- nia, niepewności towarzyszącej wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania oraz wymogu zaufania i właściwych kompetencji. Po raz kolejny potwierdza się ko- nieczność i wysokie znaczenie prowadzenia pogłębionej refleksji nad mechani- zmami osiągania innowacji, jak również ciągłego wykorzystania wniosków wy- nikających z tej refleksji w realizacji działań.

Bibliografia

Bajak Ł., Weber S.: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw jako instrument polityki innowacyjnej w Polsce. ,,Zarządzanie Publiczne” 2011.

Bendis R., Craciunoiu S.: Overcoming Barriers to Technology Transfer and Business Commercialization in Central and Eastern Europe. Ios Pr Inc. 2002.

Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A.: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności.

Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.

CEAPP UJ. W kierunku skuteczniejszego transferu wiedzy. Diagnoza w obszarach objetych modelem SPIN. Województwo Małopolskie, Kraków 2012.

(12)

CEAPP UJ. SPIN: Innowacyjny model transferu wiedzy. Unwiersytet Jagielloński, Kraków 2013.

Dominik W.: Współpraca i transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami akademickimi. W: D. Dziewaluk: Nauka i Szkolnictwo Wyższe. Studia Biura Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu, Warszawa 2013.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.

Matusiak B.K., Guliński J.: Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.

Orłowski W.M.: Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania. PwC Polska, Warszawa 2013.

Owen D.-H., Wahl Z.: Defining Four Pillars for Successful Applied. W: J.R. Howlett:

Innovation through Knowledge Transfer 2010. Springer, Berlin, Heidelberg 2011.

Strategia rozwoju kraju 2020. Warszawa 2012. Załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z 25 września 2012 r., poz. 882.

Zawicki M.: Implementacja polityk i programów publicznych. W: J. Górniak, S. Mazur:

Zarządzanie strategiczne rozwojem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.

SPIN MODEL AS AN OPPORTUNITY FOR THE SUPPORT OF KNOWLEDGE TRANSFER FROM

UNIVERSITIES TO ENTERPRISES Summary

It is the aim of the article to depict the design and implementation of organizational innovation: Model SPIN. Model was tested at universities in Małopolska voivodship. It is based on the establishment and development of Knowledge Centers dedicated to the specific fields of technology (biotechnology, smart grids, green building, translational medicine). The implementation is discussed through the description of the risks associa- ted with it. The article is concluded by the general reflections about the cooperation of public administration, universities and enterprises.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Even in low frequency region, if there exist som e surface structures which confine the acoustic waves in the vicinity o f the surface, for exam ple thin film

Aleksandra Cofta-Broniewska

For the sake o f this study it has been assumed that the subject o f the analysis will be the whole o f businesses o f the Polish economy.7 Whereas the subject of the

Tomaszewski,Halina Królik,Elżbieta.

During the years 1989-1991, after a deep transformation of the internal sys- tem and the international order in Europe, Poland pursued a sovereign foreign policy. The new policy

• equity funded schemes, in which retirement capital is separated form funds managed directly by the employer (also known as the sponsor of the program); equity financed systems

The increasing role of vertical integration in organic food market in Poland is largely caused by the need for control of production processes, checking on products in a supply

W edług głoszonej przez sam ego poetę i in­ nych legendy, chcąc wyratować się z rozpaczliw ego położenia i w rócić do kraju, zdo­ był się na iście

L’universalità insita nell’esortazione della Lubich a “guardare tutti i fiori”, si ritrova nell’esortazione di Korczak a “rispettare tutte le età della vita”, conse-

To alleviate these problems, we propose an alternative and more flexible approach to signal recovery than GMAP. Our method starts by detecting and removing clutter-contaminated bins

The aged mastics prepared with the active fillers Wigro 60 K, Wigro, baghouse dust and granite show a complex shear modulus ageing index (at 0.001 Hz and 20 °C) equal to 4.71,

Istnieją również czynniki pozytywne, mieszczące się w ramach bieżącej dyskusji na temat tożsamości historii sztuki jako dys- cypliny naukowej oraz tego, czym

W realizacji badań może być pomocny zaproponowany model badawczy akceptacji innowacji technologicznych oparty na modelu PERVAL, który łączy elementy wartości tworzące

Die Mathematisierung der mathematischen Objekte sichert die Un: versalit&t der Anwendung der Mathematik, dagegen ist der Beweis das Fundament fflr die Geschlossenheit,

Przerywanie dróg szerzenia się zakażeń jest utrudnione również przez nabywanie oporno- ści drobnoustrojów chorobotwórczych na środki farmakologiczne, chemiote- rapeutyczne

Jednak wiele znalezisk koœci ssaków plejstoceñskich z Mazowsza, które znajduj¹ siê w zbiorach Muzeum Geolo- gicznym PIG-PIB czy te¿ Muzeum Ziemi PAN (m.in. cza- szki

Wiąże się to również z uformo- waniem się poglądu, że dzielenie się wiedzą nie może być stymulowane przez narzucanie struktur i narzędzi, lecz poprzez bogatą

Istota transferu wiedzy i technologii z uczelni do otoczenia Transfer wiedzy i technologii jest procesem ich przekazywania do

MODEL SPIN JAKO SZANSA NA WSPARCIE TRANSFERU WIEDZY Z UCZELNI DO PRZEDSIĘBIORSTW .... 60

Braki, niedostatki i różnice dotyczące zagadnień związanych z TW (w tym komercjalizacją), logiką działania i potrzebami biznesu, motywacją do współpracy Dotyczy

Sektor budownictwa energooszczędnego jest obecnie w pierwszym sta- dium rozwoju, wymuszonym przez wprowadzenie w kraju ustawy o efektywności energetycznej, sekto- rem, którego

Badając wewnętrzne źródła transferu wiedzy i technologii badanych przedsię- biorstw przemysłu spożywczego w latach 2007-2012, stwierdzono, że respondenci za najbardziej

To, co pojawia się najczęściej w kontekście przeszkód w pracy w ogóle, w tym również zarządzaniu wiedzą, to deficyt czasu – dotyczy to zarówno ogra- niczonych