• Nie Znaleziono Wyników

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH

ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

data zatwierdzenia przez Radę Wydziału

kod programu studiów

………

pieczęć i podpis dziekana ………

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Studia wyższe na kierunku

Chemia

Obszar/

obszary kształcenia/

dyscyplina

P – nauki przyrodnicze, X – nauki ścisłe

Forma

prowadzenia stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Stopień I stopień

Specjalność/

Specjalizacja

Chemia z przyrodą

Punkty ECTS 180

Czas realizacji 6 semestrów

Uzyskiwany

tytuł zawodowy licencjat

Warunki przyjęcia na studia

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z chemii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą": Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.

(2)

Efekty kształcenia

Symbol efektu

kierunkowego Kierunkowe efekty kształcenia Odniesienie do

efektów obszarowych

Wiedza

K_W1 ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla poszczególnych dyscyplin chemicznych

X1A_W01 K_W2 rozumie znaczenie chemii i jej zastosowań X1A_W01 K_W3 zna historyczny rozwój najważniejszych pojęć i koncepcji

chemicznych X1A_W01

K_W4 charakteryzuje równowagi w roztworach, zna właściwości chemiczne wybranych kationów i anionów oraz metody

klasycznej analizy jakościowej i ilościowej X1A_W01

K_W5

zna pojęcia chemii organicznej, budowę związków organicznych naturalnych i syntetycznych, mechanizmy reakcji, stereochemię organiczną oraz zasady syntezy i identyfikacji związków organicznych, przebieg i regulację szlaków metabolicznych

X1A_W01

K_W6

Zna pojęcia dotyczące chemii fizycznej, termodynamiki, elektrochemii, równowag fazowych, kinetyki chemicznej, fotochemii oraz powiązanie ich z innymi dziedzinami nauki (fizyka, biologia)

X1A_W01

K_W7 zna podstawy mechaniki kwantowej i krystalografii oraz ich

zastosowania w układach prostych i złożonych X1A_W01 K_W8 objaśnia związki pomiędzy budową molekularną a

właściwościami makroskopowymi substancji X1A_W01 K_W9 zna techniki matematyki wyższej w zakresie niezbędnym

dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów chemicznych o średnim poziomie złożoności

X1A_W02

K_W10 rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów chemicznych wykorzystujące język matematyki

X1A_W03 K_W11 potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i

prawa z zakresu chemii X1A_W03

K_W12

zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dyscyplin chemicznych oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych

X1A_W04

K_W13 zna podstawowe narzędzia informatyczne do oceny statystycznej wyników eksperymentu, obliczeń i

przygotowania prezentacji rezultatów badań X1A_W04 K_W14 zna podstawy programowania oraz inżynierii

oprogramowania X1A_W04

(3)

K_W15 zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w badaniach z zakresu dyscyplin chemicznych

X1A_W05

K_W16 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym i na stanowisku komputerowym oraz metod i technik ergonomii potrzebnych przy

organizacji badań i nauki

X1A_W06

K_W17

zna i rozumie aspekty prawne i etyczne związane z ochroną własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

X1A_W07 X1A_W08

K_W18 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin chemicznych

X1A_W09 K_W19 zna podstawy strukturalno-funkcjonalne, metaboliczne i

molekularne procesów zachodzących w komórkach P1A_ W01 K_W20 objaśnia przebieg podstawowych procesów biologicznych

oraz opisuje budowę i funkcje życiowe organizmów P1A_ W01 K_W21 wskazuje mechanizmy regulacji procesów fizjologicznych

przez czynniki endogenne i środowiskowe P1A_ W01 K_W22 zna i wykorzystuje w pracy laboratoryjnej i środowisku

naturalnym techniki doświadczalne nauk biologicznych P1A_ W02 K_W23 opisuje organizację systemów ekologicznych w układach

organizm – środowisko przyrodnicze P1A_W03

K_W24 zna zagrożenia środowiska przyrodniczego wywołane

działalnością człowieka P1A_W03

K_W25 rozróżnia zjawiska zachodzące w przyrodzie pod wpływem

mikroorganizmów, roślin i zwierząt P1A_W03

K_W26 ma wiedzę w zakresie różnorodności biologicznej i

właściwie interpretuje jej zagrożenia P1A_ W04 K_W27 zna osiągnięcia dyscyplin biologicznych i

wykorzystywanych w niej metod doświadczalnych P1A_ W05 K_W28 wykazuje znajomość podstawowych terminów w języku

obcym w zakresie biologii P1A_W07

K_W29 zna i rozumie związki między osiągnięciami biologii a praktycznymi możliwościami ich wykorzystania w życiu

społecznym P1A_ W08

Umiejętności

K_U1 potrafi identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy

chemiczne w oparciu o zdobytą wiedzę X1A_U01 K_U2 potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej

podstawie wnioski jakościowe X1A_U02

K_U3 potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje zjawisk i procesów

chemicznych oraz analizować ich wyniki X1A_U03 K_U4 posiada umiejętność stosowania podstawowego

oprogramowania chemicznego X1A_U04

K_U5 umie wykorzystywać programy komputerowe w zakresie X1A_U04

(4)

analizy danych

K_U6 umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także

z wykorzystaniem narzędzi komputerowych X1A_U04 K_U7 posiada umiejętność sporządzania sprawozdań i raportów

z przeprowadzonych eksperymentów z zastosowaniem programów komputerowych

X1A_U04

K_U8 rozpoznaje problemy z zakresu chemii, które można rozwiązać algorytmicznie i potrafi dokonać specyfikacji takich problemów

X1A_U04 K_U9 umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i

zapisać go w wybranym języku programowania X1A_U04 K_U10 potrafi skompilować i przetestować napisany samodzielnie

program komputerowy X1A_U04

K_U11 potrafi utworzyć opracowania przedstawiające określone problemy z zakresu nauk chemicznych i sposoby ich rozwiązania

X1A_U05 K_U12 potrafi w sposób przystępny przedstawiać podstawowe

zagadnienia z zakresu dyscyplin chemicznych X1A_U06 K_U13

potrafi uczyć się samodzielnie X1A_U07

K_U14

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu chemii, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

X1A_U08

K_U15 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu chemii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

X1A_U09

K_U16 czyta ze zrozumieniem naukowe teksty chemiczne w języku angielskim oraz komunikuje się w tym języku na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

X1A_U10

K_U17 dobiera właściwe techniki i narzędzia badawcze dla nauk biologicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i

higieny pracy P1A_ U01

K_U18 wyszukuje źródeł informacji niezbędnych do wykonania

prostych badań i ekspertyz P1A_ U04

K_U19 wykonuje w zespole lub samodzielnie proste zadania

badawcze związane z obserwacjami biologicznymi P1A_ U04 K_U20 stosuje odpowiednie metody statystyczne i informatyczne

do opisu przebiegu procesów w środowisku naturalnym P1A_ U05 K_U21

przeprowadza proste pomiary fizjologiczne i biochemiczne wykorzystywane w naukach biologicznych i wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników

P1A_ U06

K_U22 dobiera odpowiednie metody badań i obserwacji w terenie i

prognozuje przebieg zjawisk i procesów przyrodniczych P1A_ U06 K_U23 dokonuje syntezy danych biologicznych pochodzących z

różnych źródeł i wyciąga na tej podstawie właściwe wnioski P1A_ U07 K_U24 ocenia zagrożenia dla przyrody i zdrowia człowieka P1A_ U08

(5)

wynikające z działalności człowieka

K_U25 umie przygotować udokumentowane opracowanie problemów badawczo rozwojowych z zakresu nauk eksperymentalnych

P1A_ U09

Kompetencje społeczne

K_K1 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

X1A_K01 X1A_K07 K_K2 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role X1A_K02

K_K3 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania X1A_K03 K_K4 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykonywaniem zawodu X1A_K04

K_K5 rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i

osobistych X1A_K05

K_K6 rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami

o charakterze długofalowym X1A_K03

X1A_K05 K_K7 rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania

zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność

X1A_K06 K_K8 potrafi dokonać krytycznej analizy informacji z zakresu

chemii funkcjonujących w życiu społecznym X1A_K06 K_K9 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy X1A_K07 K_K10 jest wrażliwy na zachowanie odnawialnych i

nieodnawialnych zasobów środowiska naturalnego P1A_K01 K_K11 wykazuje gotowość do samodzielnego jak i

zorganizowanego działania na rzecz ochrony biologicznych

zasobów Ziemi P1A_K02

K_K12 dba o stanowisko pracy jest odpowiedzialny za powierzony

sprzęt i materiały P1A_K06

K_K13 wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w warunkach

zagrożenia P1A_K06

K_K14 świadomie stosuje zasady bioetyki w badaniach P1A_K08

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych.

W pracy zawodowej umie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie syntezy i analizy związków chemicznych oraz do interpretacji zjawisk przyrodniczych oraz przestrzega zasady etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju.

Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Do rozwiązywania problemów badawczych stosuje metody laboratoryjne oraz fizyko-chemiczne w zakresie

(6)

podstawowym. Absolwent studiów I stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii.

Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych i przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym, kosmetycznym, spożywczym, farmakologicznym i włókienniczym. Może kontynuować edukację na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do nauczania przyrody w szkole podstawowej

Dostęp do dalszych

studiów

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału

właściwa merytorycznie dla tych studiów Instytut Biologii Załącznik do programu studiów

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i

studentów

90 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i

profilu kształcenia

114 ECTS

Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym,

w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych

30 ECTS

Minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane

na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów

4 ECTS

Minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego

2 ECTS

Cytaty

Powiązane dokumenty

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geografia jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska

KW_26 Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą etyki zawodowej, w szczególności etyki pracy ze zwierzętami oraz wykorzystywania zwierząt w terapii i edukacji.

K2_S_K03 Jest przygotowany do inspirowania, inicjowania, organizowania działań na rzecz społeczeństwa, w tym w szczególności ukierunkowanych na planowanie

Studenci na kierunku administracja- profil ogólnoakademicki nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne do działania w

Absolwent studiów II stopnia na kierunku administracja wykazuje się poszerzoną wiedzą i zdolnością do rozumienia zagadnień związanych z

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu ogólnych dyscyplin prawniczych, historii prawa, jego źródeł i założeń doktrynalnych oraz instytucji ustrojowych

Absolwent studiów I-go stopnia na kierunku ekonomia społeczna uzyskuje wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce

K2_W01 posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej w zakresie filologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w