• Nie Znaleziono Wyników

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH

ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM

2016

/

2017

data zatwierdzenia przez Radę Wydziału

kod programu studiów

………

pieczęć i podpis dziekana

………

Studia wyższe

na kierunku

STOSUNKI

MIĘDZYNARODOWE

Obszar/ obszary kształcenia/ dyscyplina

n

auki społeczne/

nauki o polityce

Forma

prowadzenia

studia STACJONARNE

Profil

ogólnoakademicki

Stopień

PIERWSZY

Specjalność/ Specjalizacja

-

Punkty ECTS

180

Czas realizacji

3 lata (6 semestrów)

Uzyskiwany

tytuł zawodowy

licencjat

Warunki przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Kryteria kwalifikacyjne:

• „nowa matura” - wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) – wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5;

• „stara matura” - konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

(2)

Efekty kształcenia:

Symbol efektu kierunkowego

Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie do efektów obszarowych

(Y1A_W01)

WIEDZA

K1_W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu stosunków międzynarodowych oraz ich specyfice przedmiotowej, podmiotowej i metodologicznej.

S1A_W01

K1_W02 Zna elementarną terminologię stosunków międzynarodowych i

innych nauk społecznych. S1A_W01 S1A_W02

K1_W03 Ma podstawową wiedzę o państwie, jego genezie, formach oraz procesach politycznych o charakterze wewnętrznym, jak i wpływie na kształtowanie stosunków międzynarodowych.

S1A_W02 S1A_W03 S1A_W07 S1A_W08 K1_W04 Ma podstawową wiedzę o niepaństwowych uczestnikach

stosunków międzynarodowych i relacjach ich łączących. S1A_W02 S1A_W03 S1A_W07 S1A_W08 K1_W05 Posiada podstawową wiedzę z zakresu historii Polski, a także

polskiej polityki zagranicznej.

S1A_W03 S1A_W07 S1A_W08 S1A_W09 K1_W06 Posiada wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji

politycznych, prawnych, kulturowych i ekonomicznych, w wymiarze regionalnym i globalnym.

S1A_W02 S1A_W03 K1_W07 Ma podstawową wiedzę o specyfice systemu międzynarodowego. S1A_W03 K1_W08 Zna rodzaje więzi społecznych (i rządzące nimi prawidłowości), w

tym takie które stanowią punkt wyjścia dla funkcjonowania podmiotów rzeczywistości międzynarodowej.

S1A_W04

K1_W09 Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie

konstytuującym międzynarodowe struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania.

S1A_W05

K1_W10 Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje międzynarodowe i rządzących nimi prawidłowościach.

S1A_W07

K1_W11 Ma elementarną wiedzę na temat ewolucyjnego charakteru procesów zachodzących w rzeczywistości międzynarodowej, potrafi określić podstawowe procesy z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zna podstawową faktografię z zakresu integracji europejskiej.

S1A_W08

K1_W12 Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, potrafi dokonać podstawowego opisu zagrożeń bezpieczeństwa oraz istniejących systemów bezpieczeństwa.

S1A_W07 S1A_W08 S1A_W09 K1_W13 Wykazuje orientację dotyczącą zjawisk i procesów z zakresu

polityki międzynarodowej z uwzględnieniem ich specyfiki w określonych regionach świata.

S1A_W07 S1A_W08 K1_W14 Wykazuje rozumienie złożonego charakteru rzeczywistości

międzynarodowej, zna podstawowe stanowiska filozoficzne oraz poglądy odnoszące się do struktur oraz instytucji

międzynarodowych.

S1A_W09

K1_W15 Ma podstawową wiedzę o źródłach informacji takich jak

bibliografie, katalogi, dokumenty, informatyczne zbiory danych.

S1A_W06 K1_W16 Posiada orientację i wiedzę o specyfice źródeł rejestrujących

międzynarodowe życie polityczne, w tym współczesnych mediów. S1A_W06 K1_W17 Posiada podstawową wiedzę o metodach badań z zakresu

stosunków międzynarodowych, organizacji procesu badawczego oraz technikach pozyskiwania i opracowywania danych.

S1A_W06

K1_W18 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną

własności intelektualnej. S1A_W10

K1_W19 Posiada podstawową wiedzę na temat podmiotów i procesów gospodarczych w skali międzynarodowej. Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

(3)

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 Potrafi obserwować, klasyfikować i interpretować zjawiska międzynarodowe w ich kontekstach historycznych, społecznych, politycznych, kulturowych i ekonomicznych.

S1A_U01 S1A_U08 S1A_U10 K1_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną oraz

pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów i zjawisk międzynarodowych.

S1A_U01 S1A_U02 K1_U03 Potrafi wskazać przyczyny i scharakteryzować przebieg

konkretnych procesów i zjawisk o charakterze międzynarodowym z zakresu kultury, polityki, prawa, gospodarki.

S1A_U03 S1A_U08 S1A_U10 K1_U04 Potrafi dostrzec konkretne problemy natury społeczno-politycznej

oraz analizuje możliwości ich rozwiązania. S1A_U03 S1A_U07 S1A_U08 S1A_U10 K1_U05 Potrafi wykorzystać poznane modele teoretyczne do analizy i

prognozowania procesów i zjawisk w skali globalnej i regionalnej.

S1A_U02 S1A_U04 S1A_U09 S1A_U10 K1_U06 Potrafi w sposób prawidłowy posługiwać się systemami

normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego problemu związanego z przedmiotem studiów.

S1A_U05 S1A_U07

K1_U07 Uzyskaną wiedzę przedmiotową potrafi wykorzystać w

rozwiązywaniu problemów z zakresu kariery zawodowej. S1A_U06 S1A_U07 K1_U08 Prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu stosunków

międzynarodowych, politologii, socjologii oraz ekonomii. S1A_U02 S1A_U04 S1A_U08 K1_U09 Potrafi prezentować nabytą wiedzę oraz dokonać interpretacji

zjawisk i problemów międzynarodowych w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych. S1A_U02 S1A_U04 S1A_U08 S1A_U09 S1A_U10 K1_U10 Posiada umiejętność uczenia się, współdziałania w procesie

zdobywania informacji, dokonywania prezentacji wyników badań o charakterze zespołowym.

S1A_U08 S1A_U09 S1A_U10 K1_U11 Potrafi dokonać identyfikacji, analizy i interpretacji aktów

prawnych dotyczących ustroju politycznego i wybranych zagadnień prawa międzynarodowego.

S1A_U02 S1A_U03 S1A_U05 K1_U12 Posiada umiejętności właściwe pracy badawczej takie jak

tworzenie, redakcja oraz edycja tekstów przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł.

S1A_U09

K1_U13 Ma umiejętności językowe w zakresie odpowiadającym stosunkom międzynarodowym i innym naukom społecznym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

S1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz poszerzania

własnej kompetencji kulturowej. S1A_K01

K1_K02 Potrafi czynnie i aktywnie uczestniczyć w naukowych,

zawodowych i społecznych projektach międzynarodowych. S1A_K02 S1A_K05 K1_K03 Potrafi inicjować przedsięwzięcia międzynarodowe (społeczne,

polityczne, gospodarcze, obywatelskie) przy wykorzystaniu mechanizmów integracji europejskiej.

S1A_K02 S1A_K03 S1A_K05 K1_K04 Jest przygotowany do pracy zawodowej w sferze

międzynarodowej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

S1A_K04

K1_K05 Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową

wiedzę na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe. S1A_K02 S1A_K05 K1_K06 Jest przygotowany do samodzielnego i świadomego

podejmowania decyzji wyborczych.

S1A_K03 K1_K07 Potrafi uzupełniać nabytą wiedzę oraz samodzielnie projektować

(4)

K1_K08 W oparciu o posiadaną wiedzę potrafi samodzielnie podejmować decyzje odnośnie swojego rozwoju zawodowego. Rozumie specyfikę współczesnych rynków pracy.

S1A_K04 S1A_K06 K1_K09 Respektuje różnice kulturowe i różnice poglądów politycznych,

stara się być promotorem postaw opartych na tolerancji i uznaniu możliwych odmienności.

S1A_K02 S1A_K04 K1_K10 Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania, także

te związane z rolą lidera. S1A_K02 S1A_K03

K1_K11 Wykazuje krytycyzm; potrafi krytycznie ocenić swoje możliwości i dokonania.

S1A_K02 S1A_K03 K1_K12 Ma wiedzę i świadomość dotyczącą profesjonalizmu i etycznego

kontekstu podejmowanych działań. S1A_K06 S1A_K04

K1_K13 Rozumie, że wyzwania współczesnego świata wymagają

aktywnej, kreatywnej postawy, potrafi szacować swoje możliwości i promować własne pomysły.

S1A_K07

Sylwetka absolwenta

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących we współczesnym świecie, pozwalające na analizę zjawisk o charakterze ponadnarodowym oraz kształtujące otwartość i tolerancję na odmienne poglądy polityczne - są zatem przygotowani do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych oraz uzyskują wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania funkcji politycznych, społecznych oraz innych sytuujących się w szeroko rozumianej sferze publicznej. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Studia z zakresu stosunków międzynarodowych odwołują się także do wiedzy z innych dziedzin takich jak: politologia, historia, socjologia, ekonomia, psychologia. Umożliwia to wykształcenie zdolności analitycznego, abstrakcyjnego, interdyscyplinarnego myślenia oraz dokonywania syntezy, nadając jednocześnie sferze wiedzy charakter usystematyzowany i kompleksowy.

Absolwent studiów na kierunku stosunki międzynarodowe rozumie, ma i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem międzynarodowych procesów politycznych, społecznych, kulturowych, gospodarczych. Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów polityki międzynarodowej, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Orientuje się w problematyce ekonomicznej, a także dysponuje podstawową wiedzą w zakresie psychologii społecznej i socjologii. Potrafi opisywać rzeczywistość międzynarodową przy pomocy systemów teoretycznych, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację projektu badawczego.

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnieni

a zawodowe

Studia I stopnia, mają na celu zarówno przygotowanie absolwenta do realizacji różnorodnych karier zawodowych oraz aktywnych ról pełnionych w szeregu organizacji politycznych, społecznych, mediach czy też na poziomie lokalnym. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne mogą być wykorzystywane w wielu zawodach tradycyjnie funkcjonujących na rynku pracy takich jak: pracownik instytucji sektora publicznego, dziennikarz, menedżer oraz w szeregu nowych zawodów takich jak: researcher, pracownik sektora HR, fundraiser. Ponadto pozyskana w toku studiów wiedza z zakresu procesów gospodarczych, funduszy strukturalnych UE oraz podstaw przedsiębiorczości, wyposaża absolwenta w kwalifikacje niezbędne dla inicjowania własnej działalności gospodarczej.

Dostęp do dalszych

studiów

(5)

Jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału

właściwa merytorycznie dla tych studiów

Instytut Politologii

Załącznik nr 1 do programu studiów:

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i

studentów

83

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i

profilu kształcenia

134

Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym,

w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych

13

Moduł: trening praktycznych kompetencji

Minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane

na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów

10

(język obcy)

Minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi

uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego

1

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyki w toku studiów

Student realizuje praktykę w wymiarze 120 godz. (4 ECTS) zaliczaną w semestrze V.

Zasady odbywania praktyk normuje Regulamin praktyk zawodowych (niepedagogicznych) Studentów

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (Zarządzenie nr RD –SP – 7/2009 Prorektora ds. Dydaktycznych UP) oraz Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunkach administracja,

bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe w Instytucie Politologii UP. Praktykę o

Cytaty

Powiązane dokumenty

K2_S_K03 Jest przygotowany do inspirowania, inicjowania, organizowania działań na rzecz społeczeństwa, w tym w szczególności ukierunkowanych na planowanie

Studenci na kierunku administracja- profil ogólnoakademicki nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne do działania w

Absolwent studiów II stopnia na kierunku administracja wykazuje się poszerzoną wiedzą i zdolnością do rozumienia zagadnień związanych z

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu ogólnych dyscyplin prawniczych, historii prawa, jego źródeł i założeń doktrynalnych oraz instytucji ustrojowych

Absolwent studiów I-go stopnia na kierunku ekonomia społeczna uzyskuje wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do pracy w laboratoriach fizycznych badawczych i diagnostycznych oraz obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej

W pracy zawodowej umie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie syntezy i analizy związków chemicznych oraz do interpretacji

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących