• Nie Znaleziono Wyników

SYSTEM OCENIANIA PRACY STUDENTA NA ZAJĘCIACH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SYSTEM OCENIANIA PRACY STUDENTA NA ZAJĘCIACH"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

SYSTEM OCENIANIA PRACY STUDENTA NA ZAJĘCIACH

Przedmiot: prawo bankowe i rynków finansowych

Rodzaj zajęć: ćwiczenia Forma zaliczenia: kazus Wymiar zajęć: 90 minut Prowadzący: mgr Artur Halasz Kierunek: PRAWO

TRYB: STACJONARNY Grupa: 2

I. Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest łączne spełnienie następujących wymagań: 1) Przygotowanie czterech kazusów i uzyskanie z nich minimum 12 punktów; 2) Zaliczenie kolokwium – uzyskanie min. 3 punktów.

Ad. 1 Przygotowanie czterech kazusów

Każdy student musi przygotować cztery kazusy w formule wskazanej na stronie internetowej KNF:

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne_rejestrowe/Przykladowe_przypadki_p

rowadzenia_dzialalnosci_na_rynku_finansowym)

z zakresu:

1) wykonywania przez KNF nadzoru finansowego:

2) świadczenia przez instytucje finansowe usług finansowych Sposób oceny kazusów:

Maksymalnie student może uzyskać 6 punktów za przygotowanie i przedstawienie na zajęciach kazusu. Progi punktowe:

è 0-2 forma

è 0-2 orzecznictwo è 0-2 literatura

(2)

2 Student, który zgłosi się do przygotowania i przedstawienia kazusu albo nie wykona kazusu, albo nie będzie obecny w dniu przedstawienia kazusu i nie zamieni się z innym studentem lub nie upoważni innego studenta do przedstawienia kazusu, otrzymuje -6 punkty bez możliwości odrobienia.

W tygodniu, w którym są zajęcia, student ma obowiązek do soboty do godz. 23:59 przesłać prowadzącemu na adres mailowy: artur.halasz@uwr.edu.pl przygotowany kazus wraz z rozwiązaniem.

Na każdych zajęciach z wyjątkiem przedostatnich i ostatnich zajęć muszą zostać przedstawione 4 kazusy

Ad. 2. Kolokwium zaliczeniowe

Forma: kazus; skala punktów 0-20.

Termin: PIERWSZY TERMIN: odbędzie się na przedostatnich zajęciach w semestrze – 8

kwietnia 2019r.; DRUGI TERMIN: 15 kwietnia 2019r.

Poprawa: każdemu studentowi przysługuje JEDNA możliwość poprawy kolokwium.

Poprawa kolokwium dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały 10 punktów. Nie można

poprawiać prac z 11 i wyżej punktów.

Termin poprawy kolokwium: do 15 kwietnia 2019r.

UWAGA: w przypadku nieobecności na pierwszym terminie kolokwium i niezaliczeniu

kolokwium na drugim terminie, Studentowi nie przysługuje już możliwość zaliczenia/poprawienia kolokwium, chyba że spełni warunek określony w § 28 ust. 1 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

II. Możliwość podniesienia oceny końcowej

Każdy student może otrzymać kolejne punkty poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej na zajęciach z następujących zagadnień:

1) nadzór finansowy: a) Nadzór bankowy, b) Nadzór emerytalny, c) Nadzór ubezpieczeniowy,

d) Nadzór nad instytucjami płatniczymi, e) Nadzór nad SKOK-ami,

(3)

3 g) Nadzór nad rynkiem kapitałowym,

h) Nadzór nad instytucjami kredytowymi; 2) usługi finansowe:

Maksymalnie student może uzyskać 9 punkty za przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej według następujących progów:

è 0-3 forma è 0-3 literatura è 0-3 orzecznictwo

Student, który zgłosi się do przygotowania i przedstawienia prezentacji albo nie wykona prezentacji, albo nie będzie obecny w dniu przedstawienia prezentacji i nie zamieni się z innym studentem lub nie upoważni innego studenta do przedstawienia prezentacji, otrzymuje -9 punkty bez możliwości odrobienia.

W tygodniu, w którym są zajęcia, student ma obowiązek do wtorku do godz. 23:59 przesłać prowadzącemu na adres mailowy: artur.halasz@uwr.edu.pl przygotowaną prezentację

III. Obecność na zajęciach

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach. Za 100% frekwencję student otrzymuje 1 punkt. Za każdą nieobecność – 1 punkt.

Student może odrobić nieobecność poprzez zgłoszenie się na konsultacjach i rozwiązaniu dwóch kazusów przerabianych na zajęciach, podczas których Student był nieobecny.

IV. Ocena końcowa z przedmiotu

Student może dostać maksymalnie 44 punktów oraz 10 punkty dodatkowe, dlatego od liczby zgromadzonych punktów zależy ocena według następującej skali:

0-22 ocena: 2,0 23-30 ocena: 3,0 31-35 ocena: 3,5 36-37 ocena: 4,0 38-39 ocena: 4,5 40-44 ocena 5,0

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie czterech kazusów (min. 12 punktów w sumie) oraz uzyskanie min. 11 punktów z kazusu zaliczeniowego (kolokwium).

(4)

4 Obowiązki studenta:

1) Przygotować dwa kazusy; 2) Uczestniczyć w zajęciach.

VI. Kontakt z prowadzącym

Konsultacje odbywają się w pokoju 311 bud. A Terminy konsultacji:

czwartek, 11:15-13:15

(5)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Mimo że być może wydaje się to niektórym czy- telnikom nudne i dziwne, że wciąż o tym piszę – podjęto uchwały, które są jednocześnie zwykłe dla członków rady, ale

5. Uczniowie zastanawiają się nad interpretacją tematu lekcji, odpowiadają na pytanie, co oznacza dla nich, że ludzie chcą być albo albo, np. często generalizujemy, mówimy o

Przygotowanie pozwu na formularzu na podstawie kazusu.

W przypadku nieuzyskania z kolokwium oceny pozytywnej student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego na ostatnich zajęciach lub na

Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć. W przypadku poprawy oceny z kolokwium na ocenę końcową z przedmiotu składa się

Przepisu tego nie stosuje się, gdy obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej powstał na skutek sprawdzenia przez sąd wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub

Za aktywność na zajęciach student może otrzymać plusa (maksymalnie dwa plusy w semestrze i jeden na jednych zajęciach).. Dwa plusy powodują podniesienie oceny końcowej

Przygotowanie pozwu na formularzu na podstawie kazusu.

Przygotowanie pozwu na formularzu na podstawie kazusu.

Każdy student będzie członkiem jednej z siedmiu grup. Każda grupa jest zobowiązana do przygotowania porady prawnej dla przedsiębiorcy. Każda grupa do soboty godz.

Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć. W przypadku poprawy oceny z kolokwium na ocenę końcową z przedmiotu składa się

UWAGA: w przypadku nieobecności na pierwszym terminie kolokwium i niezaliczeniu kolokwium na drugim terminie, Studentowi nie przysługuje już możliwość

w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych

w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w przypadku trzech kolejno występujących po sobie

2 uprzednim poinformowaniu prowadzącego (minimum dwa dni przed konsultacjami student powinien poinformować prowadzącego o zamiarze zaliczenia kolokwium w terminie

Zaliczenie nieobecności następuje przez zgłoszenie się na konsultacje prowadzącego w celu udzielenia odpowiedzi ustnej na pytanie z zakresu obejmującego tematykę zajęć, na

Odrębności i znaczenie wykładni językowej prawa podatkowego w obszarze systemu podatkowego objętego harmonizacją w ramach prawa unijnego. § Wykładnia systemowa prawa

Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć. W przypadku poprawy oceny z kolokwium na ocenę końcową z przedmiotu składa się

Wyłączenie sędziego; przygotowanie wniosku o wyłączenie sędziego na podstawie kazusu..

Wymagane jest zaliczenie każdej nieobecności. Brak zaliczenia nieobecności skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia z przedmiotu. w sprawie monitorowania

ocena 3,0). Możliwość podniesienia oceny końcowej.. 3 Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć. W przypadku poprawy oceny z

W sumie Student może otrzymać 12 punktów za przygotowanie dwóch kazusów.. 2 Student, który zgłosi się do przygotowania i przedstawienia kazusu albo nie wykona kazusu, albo

Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć.. 3 3) oceny z innej formy sprawdzenia wiedzy Studenta (jeżeli taką student posiada); 4)