OGŁOSZENIE Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 5 stycznia 2021 r.

Download (0)

Full text

(1)

1

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 5 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach Programu

Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych w 2021 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5 ust 2 pkt 1 i art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), uchwały Nr XXIII/165/20 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 5001) oraz uchwały Nr XXI/185/20 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Programu Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych jako instrumentu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach Programu Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych w 2021 r.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Funduszu Wkładów Własnych.

Łączna suma środków publicznych przewidzianych na realizację zadań w ramach Funduszu Wkładów Własnych wynosi 20 000 zł.

II. Określenie rodzajów zadań.

Konkurs ofert dotyczy zadań określonych w szczególności jako priorytetowe w ramach Programu Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych jako instrumentu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021:

Zadanie 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Cele główne zadania:

1) uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych o zasięgu gminnym, regionalnym, ogólnopolskim, a w szczególności udział w rozgrywkach organizowanych przez okręgowe struktury związku piłki nożnej oraz szkolenie sportowe w kategorii senior i junior,

(2)

2

2) wspieranie działalności młodzieżowych klubów sportowych, w tym szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w imprezach sportowych,

3) tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie odpowiedniego poziomu sportowego, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) wspieranie innych zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,

5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych.

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

Zadanie 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży a także działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Cele główne zadania:

1) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego,

2) wspieranie przedsięwzięć krajoznawczych i sportowo – rekreacyjnych realizowanych na terenie gminy,

3) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

Zadanie 3. Ochrona i promocja zdrowia.

Cele główne zadania:

1) popularyzacja wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób, 2) wspieranie działań promujących zdrowy styl życia,

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

Zadanie 4. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Cele główne zadania:

1) popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych, wynikających z uzależnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków, leków oraz innych środków i zachowań stanowiących zagrożenie dla zdrowia,

2) wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii,

3) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc ofiarom przemocy,

4) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka,

5) wzmacnianie funkcjonowania gminy w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w tym wspieranie działań w zakresie pożarnictwa.

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

(3)

3

Zadanie 5. Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe.

Cele główne zadania:

1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2) zwiększenie dostępu mieszkańców do dóbr kultury na terenie gminy,

województwa, kraju, 3) upowszechnianie kultury,

4) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,

5) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki oraz organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę gminy.

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

III. Kryteria formalne.

Do udziału w konkursie dopuszczony jest oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:

1. Jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką wymienioną w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złoży ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2018 r.

poz. 2057). Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć wyciąg lub kserokopię statutu wnioskodawcy mówiącego o zakresie, celach lub rodzajach zadań statutowych realizowanych przez wnioskodawcę - wszystkie załączniki wskazane w formularzu oferty.

4. Wszystkie wnioski powinny być wypełnione rzetelnie, zgodnie z art. 14 ww. ustawy.

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wnioskodawcy.

6. Oferta wpłynie w terminie określonym w ogłoszeniu.

7. Oferta, która otrzymała dofinansowanie z budżetu Gminy, nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego na wkład własny.

8. Podmiot zobowiązany jest przedstawić potwierdzoną kopię wniosku o dotację ze środków zewnętrznych (Kopia wniosku o dotację ze środków zewnętrznych, potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentu w języku obcym, musi być on dodatkowo przetłumaczony na język polski - tłumaczenie zwykłe).

9. Procentowy udział dotacji z budżetu Gminy w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 25%. W razie przekroczenia wspomnianego progu dotacja nie może być przyznana. Brak potwierdzenia uzyskania środków pozabudżetowych uniemożliwia otrzymanie dotacji z budżetu gminy.

Przez środki pozabudżetowe rozumie się środki finansowe pochodzące z funduszy:

1) Unii Europejskiej,

(4)

4 2) strukturalnych,

3) innych państw i organizacji międzynarodowych, 4) polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, 5) podmiotów komercyjnych,

6) administracji centralnej.

Do środków pozabudżetowych nie zalicza się środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski.

IV. Termin składania ofert/realizacji zadań i wyboru ofert.

1. Oferenci mają prawo składać wnioski w sposób ciągły do 15 dnia każdego miesiąca poczynając od 15 lutego 2021 r., nie później niż do 15 sierpnia 2021 r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu będzie odbywać się w sposób ciągły każdorazowo po wpłynięciu ofert w wyznaczonych powyżej terminach, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten konkurs. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od upływu terminu składania ofert w danym miesiącu.

3. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski (decyduje data wpływu do tutejszego Urzędu).

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana (nazwa i adres składającego wniosek oraz nazwa zadania planowanego do realizacji z dopiskiem Fundusz Wkładów Własnych).

5. Okres realizacji programu funkcjonowania obejmuje zadania, których realizacja obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty oraz zasady przyznawania dotacji.

1. Oferty konkursowe opiniuje powołana przez Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski Komisja Konkursowa.

2. Komisja sprawdza złożone oferty pod kątem formalnym. Komisja wskazuje w swej opinii, które oferty nie spełniły wszystkich wymogów formalnych.

3. Po dokonaniu oceny formalnej komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym stosując następujące kryteria:

1) ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta (0-3 pkt),

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-3 pkt),

3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne (0-3 pkt),

4) planowany przez Oferenta, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-3 pkt),

(5)

5

5) ocena planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-3 pkt),

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-3 pkt).

4. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości wnioskowanego dofinansowania. W tym przypadku oferent chcąc przyjąć dotację zobowiązany jest dostosować harmonogram i kosztorys realizacji zadania do wysokości przyznanej dotacji – aktualizacja oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości dotacji Komisja Konkursowa może rekomendować oferentowi ograniczenie zakresu działań i planowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

5. Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej może podjąć decyzję o przyznaniu dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W tym przypadku oferent chcąc przyjąć dotację zobowiązany jest dostosować harmonogram i kosztorys realizacji zadania do wysokości przyznanej dotacji.

6. Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w terminach wskazanych w par IV ust. 2 niniejszego ogłoszenia.

VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru, określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:

1) akceptacja przez strony postanowień umowy,

2) dokonanie zmian kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

3) przedstawienie umowy/dokumentu potwierdzającego posiadanie pozostałej części kwoty na realizację zadnia – dotacji ze środków pozabudżetowych.

3. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: bieżące funkcjonowanie organizacji, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną.

4. W przypadku, gdy podmiot nie otrzymał jeszcze decyzji zewnętrznej instytucji grantodawczej o dofinansowaniu realizacji projektu, dotacja z budżetu Gminy zostaje przyznana warunkowo – umowa pomiędzy Gminą a podmiotem jest podpisywana po

(6)

6

przedstawieniu dokumentu/umowy wskazującej na posiadanie pozostałej części kwoty na realizację zadania.

5. W przypadku, gdy oferent nie uzyska dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, umowa dotacyjna nie zostanie zawarta.

6. Oferent zobowiązuje się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

7. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

8. Wszystkie ewentualne przychody związane z realizacją zadania publicznego muszą być wydatkowane na to zadanie.

9. Oferent ma obowiązek wskazać w ofercie i realizować jeden lub więcej z celów głównych określonych w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia wpisując go w części III.3 oferty. Ponadto oferent ma obowiązek wskazać w części III.3 oferty cele szczegółowe realizowanego przez siebie zadania.

10. Oferent ma obowiązek wypełniania i stosowania się do zapisów części III.6 oferty (dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania publicznego).

11. Oferent ma obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego na warunkach określonych w umowie. Wzór sprawozdania sporządzony został według wzoru, określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

12. W trakcie realizacji zadania publicznego mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami.

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 35 %. Zmiany powyżej 35 % wymagają uprzedniej pisemnej zgody Gminy Międzyrzec Podlaski. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu.

13. W trakcie realizacji zadania publicznego mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy Międzyrzec Podlaski. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

14. W trakcie realizacji zadania publicznego mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych w części III.6 oferty rezultatów zadania. Zmiany powyżej 10%

poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy Międzyrzec Podlaski.

(7)

7

Zmiany nie wymagają aneksu do umowy. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeśli oferent zrealizuje co najmniej 75 % założonych w ofercie rezultatów.

15. Nieosiągnięcie zamierzonych rezultatów lub działań realizacji zadania publicznego może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu środków.

VII. Informacja na temat zrealizowanych przez Gminę Międzyrzec Podlaski w roku ogłoszenia niniejszego konkursu ofert oraz roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju.

1. W bieżącym roku (2021 r.) nie realizowano zadań tego samego rodzaju.

2. W roku 2020 zrealizowano zadania tego samego rodzaju na kwotę 12 100,80 zł:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa i zakres przedmiotowy działania Kwota przyznanej

dotacji (zł) 1 Uczniowski Klub

Sportowy „Sprint”

Rudniki

Zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych

Zadanie realizowane z udziałem funduszy

z MSiT

2 900

2 Gminno Ludowy Klub Sportowy „Krzna”

w Rzeczycy

Piłka nożna

z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

Zadanie realizowane z udziałem funduszy

z MSiT

3 000

3 Stowarzyszenie Moja Gmina

Moda na seniora Zadanie realizowane z udziałem funduszy z MPiPS-ASOS 2020

5 160

4 Uczniowski Klub Sportowy

„Sprint Rudniki”

Zakup profesjonalnego sprzętu

nagłaśniającego na imprezy sportowe, szkolne, środowiskowe

Zadanie realizowane z udziałem funduszy

z Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO

1040,80

VIII. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach Programu Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych zamieszcza się:

(8)

8

1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski www.miedzyrzecgmina.pl;

2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski.

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz

/-/

Figure

Updating...

References

Related subjects :