Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Download (0)

Full text

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.zdm.lca.pl%20(bip)/

Legnica: Roboty budowlane na zadaniu: Budowa chodnika w ul.

Świerkowej w Legnicy - etap I i III

Numer ogłoszenia: 393312 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Mickiewicza 2, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel.

076 8523471, faks 076 8523478.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.lca.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane na zadaniu: Budowa chodnika w ul. Świerkowej w Legnicy - etap I i III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie zakresu robót etapu I i III załączonego przedmiaru i dokumentacji projektowej, w tym: - wykonanie odcinków chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej długości 90,72 mb i 79,73mb, - przestawienie ogrodzenia ogródków działkowych wraz z bramą i furtką, - likwidację Ŝywopłotów, -

wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej szt. 1, - miejscową wymianę krawęŜników, - remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, - oznakowanie poziome i pionowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.40-4, 45.23.32.53-7, 45.23.32.52-0, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

(2)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i

doświadczenia, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg zał. 2 oraz wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej: roboty budowlane polegające na budowie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni min. 500 m2. co wykaŜe w załączniku nr 7 Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia wg zał. 2 oraz wykaŜe, Ŝe: posiada lub ma dostęp do następujących jednostek sprzętowych: 1. koparko-ładowarka - 1 szt 2. lekki walec lub

zagęszczarka płytowa typ cięŜki - 1 szt., 3. zagęszczarka płytowa typ lekki - 1 szt co wykaŜe w załączniku nr 5 Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

(3)

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia wg zał. 2 oraz wykaŜe, Ŝe ma do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz w obsadzeniu niŜej wymienionego stanowiska: -

kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi dla branŜy drogowej bez ograniczeń wpisaną na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww.

funkcji. Ocena spełnienia w/w warunku wg: - zał nr 2, - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4, - oświadczenie, Ŝe wskazane w załączniku 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają w/w uprawnienia w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 ( Dz. U. Nr 156,poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz oświadczenie, Ŝe wskazane w

załączniku 4 osoby, są wpisane na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami) i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia oraz przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia w/w warunku wg: a) oświadczenie wykonawcy wg zał. 2, b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy

(4)

przedłoŜyć:

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

(5)

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zmiana wartości zamówienia: 1. zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wynikające z rzeczywistych obmiarów przy rozliczeniu ryczałtowo - ilościowym 2. w przypadku braku środków finansowych lub

pozyskaniem dodatkowych, moŜe nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie zakresu rzeczowo- finansowego, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, 3. konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 4. likwidacja lub rozwiązanie firmy, 5. wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 1 miesiąc. II. Zmiana terminu wykonania umowy: 1 z powodu uzasadnionych

(6)

zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3. z powodu wystąpienia robót

dodatkowych a niemoŜliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, 4. z powodu okoliczności wystąpienia tzw. siły wyŜszej , które zostały uznane za stan klęski Ŝywiołowej lub niesprzyjających warunków atmosferycznych. 5. z powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 6. w przypadku utrudnień i przestojów w związku z udostępnieniem placu budowy właścicielom mediów dłuŜszym niŜ jeden miesiąc. III Zmiana zakresu robót: 1. konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych, 2. zmiany technologii

wykonania robót lub zmiany materiałów, jeŜeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu nie gorszonych standardów jakościowych, 3. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4. konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno - budowlanej np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, 5. ograniczenie zakresu robót wynikająca z braku środków finansowych. IV. Inne: 1.

likwidacja lub rozwiązanie firmy, 2. wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 1 miesiąc, 3. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych, 4. zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót, koordynatora ze strony Zamawiającego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.lca.pl (BIP)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, 590220 Legnica ul. Mickiewicza 2, II piętro, pokój 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2012 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich, 590220 Legnica ul. Mickiewicza 2, II piętro, pokój 20 SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Figure

Updating...

References

Related subjects :