Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.22blot.wp.mil.pl

Malbork: Usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym

Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim Numer ogłoszenia: 7444 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128 , ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 55 620 62 16, faks 55 620 62 75.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku i Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.13.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

(2)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej Dziennik Ustaw Nr 210 poz. 1252 z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

(3)

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

(4)

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.22blot.wp.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1128 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20 budynek nr 1, pok. 302.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2014 godzina 10:00, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1128 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20 budynek nr 1, Kancelaria Jawna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym z Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca powinien zapewnić dostępność usług. Wykonawca zapewni udzielanie świadczeń przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Wykonawca powinien zagwarantować, że pomieszczenia ZOZ-u, w których przyjmowane będą osoby kierowane przez lekarzy Zamawiającego, spełniają kryteria stawiane przez właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną lub Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (certyfikat sanepidu) oraz będą dostępne dla pacjentów we wszystkie dni robocze w godz. 7.30 - 15.30. Wykonawca powinien zapewnić bezpłatną dostępność do szatni. Oczekiwanie na przyjęcie w gabinecie stomatologicznym osób kierowanych przez lekarzy Zamawiającego, nie powinno trwać dłużej niż 30 min. Zakres przedmiotowy usługi zawiera kosztorys ofertowy (zgodnie z zał. nr 5a do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu co miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca faktur VAT z załącznikami obejmującymi imię, nazwisko, PESEL, nazwę pracodawcy kierującego na usługi stomatologiczne, datę wykonania świadczeń z zakresu stomatologii, wyszczególnienie jakie świadczenia z zakresu stomatologii zostały wykonane.

Wykonawca powinien dysponować placówką położoną nie dalej niż 75 km od siedziby Zamawiającego (siedziba placówki Zamawiającego: JW 1128, 82-200 Malbork). Zakres przedmiotowy usługi zawiera załącznik nr 5a do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy: Usługi stomatologiczne będą wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Placówka wykonująca świadczenia musi posiadać warunki i sprzęt odpowiednie do wykonania zakresu świadczeń wykazanych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie dodatkowych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 210 poz. 1252). Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia

(5)

dokumentacji realizowanych usług medycznych i przekazywania Zamawiającemu wraz z fakturą wykazu zawierającego imię, nazwisko, nr PESEL, nr JW, stanowisko badanego, nazwisko lekarza kierującego, datę wykonania świadczeń z zakresu stomatologii, wyszczególnienie jakie świadczenia z zakresu stomatologii zostały wykonane, datę badania oraz cenę badania. Skierowanie na badania ważne jest 30 dni roboczych od daty wystawienia. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania świadczeń na najwyższym poziomie zarówno pod względem obsługi ze strony personelu medycznego, jak i warunków lokalowych oraz świadczenia usług medycznych nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy (bez przerw urlopowych, chorobowych itp.). Wykonawca akceptuje fakt, że ilość świadczeń podana w kosztorysie ofertowym (zgodnie z zał. nr 5a do SIWZ) jest ilością szacunkową, która ma służyć do skalkulowania ceny, porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych poszczególnych rodzajów usług medycznych wymienionych w kosztorysie ofertowym (zgodnie z zał. nr 5a do SIWZ). Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996r. lekarz kierujący na usługi stomatologiczne może poszerzyć ich zakres o dodatkowe świadczenia, a także wyznaczyć krótszy termin następnej usługi, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby kierowanej na badania. W przypadku podejrzenia procesu chorobowego, który nie wynika z Rozporządzenia MON z dn. 08.09.2011 r., pracownicy Zamawiającego będą proszeni o zgłoszenie się do lekarza POZ lub lekarza prowadzącego, celem przeprowadzenia właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.13.00.00-9.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi medyczne z zakresu świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym z Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca zapewnia dostępność usług. Zapewni udzielane świadczeń przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Wykonawca powinien zagwarantować, że pomieszczenia ZOZ-u, w których przyjmowane będą osoby kierowane przez lekarzy Zamawiającego, spełniają kryteria stawiane przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną lub Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (certyfikat sanepidu) oraz będą dostępne dla pacjentów we wszystkie dni robocze w godz. 7.30 - 15.30. Wykonawca powinien zapewnić bezpłatną dostępność do szatni. Oczekiwanie na przyjęcie w gabinecie stomatologicznym osób kierowanych przez lekarzy zamawiającego, nie powinno trwać dłużej niż 30 min. Zakres przedmiotowy usługi zawiera kosztorys ofertowy (zgodnie z zał. nr 5b do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu co miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca faktur VAT z załącznikami obejmującymi imię, nazwisko, PESEL, nazwę pracodawcy kierującego

(6)

na usługi stomatologiczne, datę wykonania świadczeń z zakresu stomatologii, wyszczególnienie jakie świadczenia z zakresu stomatologii zostały wykonane. Wykonawca powinien dysponować placówką

położoną nie dalej niż 75 km od siedziby Zamawiającego (siedziba placówki Zamawiającego: JW 1300, 83-000 Pruszcz Gdański). Zakres przedmiotowy usługi zawiera załącznik nr 5b do SIWZ. Obowiązki

Wykonawcy: Usługi stomatologiczne będą wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Placówka wykonująca świadczenia musi posiadać warunki i sprzęt odpowiednie do wykonania zakresu świadczeń wykazanych w rozporządzeniu MON z 8 września 2011 roku w sprawie dodatkowych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 210 poz. 1252).

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji realizowanych usług medycznych i przekazywania Zamawiającemu wraz z fakturą wykazu zawierającego imię, nazwisko, nr PESEL, nr JW, stanowisko badanego, nazwisko lekarza kierującego, datę wykonania świadczeń z zakresu stomatologii, wyszczególnienie jakie świadczenia z zakresu stomatologii zostały wykonane, datą badania oraz ceną badania. Skierowanie na badania ważne jest 30 dni roboczych od daty wystawienia. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania świadczeń na najwyższym poziomie zarówno pod względem obsługi ze strony personelu medycznego, jak i warunków lokalowych oraz świadczenia usług medycznych nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy (bez przerw urlopowych, chorobowych itp.). Wykonawca akceptuje fakt, że ilość świadczeń podana w kosztorysie ofertowym (zgodnie z zał. 5b do SIWZ) jest ilością szacunkową, która ma służyć do skalkulowania ceny, porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych poszczególnych rodzajów usług medycznych wymienionych w kosztorysie ofertowym (zgodnie z zał. nr 5b do SIWZ). Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 r. Nr 69 poz. 332) lekarz kierujący na usługi stomatologiczne może poszerzyć ich zakres o dodatkowe świadczenia, a także wyznaczyć krótszy termin następnej usługi, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby kierowanej na badania. W przypadku podejrzenia procesu chorobowego, który nie wynika z Rozporządzenia MON z dn. 08.09.2011 r., pracownicy Zamawiającego będą proszeni o zgłoszenie się do lekarza POZ lub lekarza prowadzącego, celem przeprowadzenia właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.13.00.00-9.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :