2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konkurs będzie przebiegał w terminie

Download (0)

Pełen tekst

(1)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na „Kreatywny Przepis” jest firma wskazana w ust. 3 niniejszego paragrafu, przy czym konkurs przeprowadzony jest w celu promocji produktów marki First Austria, dystrybuowanych przez First Barbara Ilnicka.

2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Za obsługę techniczną konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń i ich ewidencjonowania a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie odpowiada firma Publicon Szymon Sikorski z siedzibą we Wrocławiu 51-211, przy ul. Przedwiośnie 18 (zwana dalej:

Organizatorem) działająca na zlecenie firmy First Barbara Ilnicka.

4. Za zakup i dystrybucję nagród do uczestników Konkursu odpowiada firma First Barbara Ilnicka, z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Supińskiego 1, 52-317 (zwana dalej firmą First).

5. Konkurs będzie przebiegał w terminie 09.12.2011 – 09.01.2012

6. Do Konkursu będą zakwalifikowane zgłoszenia, które do Organizatora wpłyną w okresie trwania Konkursu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 3 dniu po jego zakończeniu.

8. Laureaci zostaną zawiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną nie później niż do 10 dnia roboczego od daty zakończenia.

9. Nagrody będą wysyłane po upływie terminu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Prawo do nagród wygasa, jeśli laureat nie odbierze jej do 30 dnia roboczego od daty zakończenia konkursu lub nie spełni warunków Regulaminu.

(2)

10. Wyniki konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej www.first-polska.com.pl

11.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność tematyki Konkursu z oczekiwaniami uczestnika Konkursu (dalej: Uczestnik).

12.Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) stanowi podstawę prawną Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

13.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej  www.first- polska.com.pl, w siedzibie firmy First oraz w siedzibie Organizatora

14. 

§ 2 Zasady ogólne Konkursu

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, firmy First, pracownicy firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice, małżonkowie i dzieci tychże osób.

3. Zasady konkursu polegają na:

4. a.Zapisaniu się do newslettera na stronie www.first-polska.com.pl

5. b.Przesłaniu przepisu kulinarnego, zawierającego jak najwięcej przykładów zastosowanie produktów First Austria

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik, akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

(3)

8. Zapisując się do newslettera na stronie www.first-polska.com.pl Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 3 Przystąpienie i uczestnictwo w Konkursie

1. Podstawą przystąpienia do konkursu jest zapisanie się do newslettera na stronie internetowej (www.first-polska.com.pl) i przesłanie maila z przepisem kulinarnym na adres konkurs@first-polska.com.pl

2. Jedna osoba może założyć tylko i wyłącznie jedno konto w serwisie konkursowym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji od strony formalnej nadesłanych materiałów.

 

§ 4 Nagrody oraz tryb wyłaniania zwycięzców w konkursie

1. Nagrodami są: 5 zestawów do stylizacji włosów (suszarka FA 5654-3, lokówka 5672-7, prostownica 5663-4), 5 mikserów z misą (FA 5250) oraz 5 ekspresów ciśnieniowych do kawy (FA 5475-1).

2. Nagrody przyznawane będą przez 3 osobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora.

3. Nagrody przesłane zostaną do zwycięzców drogą pocztową na koszt firmy First.

(4)

4. Firma First zobowiązuje się do odprowadzenie należnych podatków od wydawanych nagród.

5. Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Firma First i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będą one wynikały ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

7. Firma First i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieścisłe informacje dotyczące Konkursu, które mogą być udzielane przez osoby trzecie.

8. Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 15 dni roboczych od zakończenia każdego etapu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

9. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja konkursu".

10.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu.

11.Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

12.O sposobie załatwienia reklamacji strona zostanie poinformowana pisemnie w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

(5)

13.Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą automatycznie dyskwalifikowane, przez Organizatora, bez przesyłania informacji do Uczestnika.

§ 5 Inne postanowienia

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Uczestnikami Konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu. Zmiany nie mogą dotyczyć wartości nagród, ani sposobu wyłaniania zwycięzców.

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sad właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.12.2011r.

6. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Konkursu.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :