Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.klinika-zabrze.med.pl

Zabrze: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Nr sprawy DZP/05PN/2013 Numer ogłoszenia: 21545 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu , ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3732308, 3732346, faks 032 3732308, 3732346.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Nr sprawy DZP/05PN/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Nr sprawy DZP/05PN/2013 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3- formularz cenowy - zestawienia materiałów. - Oferowany produkt musi posiadać ważny co najmniej 6 miesięcy termin przydatności do użycia w momencie jego dostawy. - Zamawiający nie określa wielkości opakowań składających się na poszczególne pozycje w Załączniku nr 3 do SIWZ Formularzu cenowym - zestawieniu materiałów. Wykonawca sam określa wielkość opakowania, przy zachowaniu zasady, że ogólna ilość musi być zgodna z ilością określoną przez

Zamawiającego w kolumnie 3 Załącznika nr 3 do SIWZ - Ilekroć w przedmiocie zamówienia

występuje nazwa konkretnego produktu lub określenia sugerujące nazwy wyrobów konkretnych firm

(2)

należy uznać, iż podano produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych o parametrach technicznych, jakościowych nie gorszych niż przyjęto w przedmiocie zamówienia. W takim przypadku, udowodnienie pełnej równoważności oferowanego produktu leży po stronie Wykonawcy. - Produkty opisane w Załączniku 3 do SIWZ (pakiet nr 1, pozycje 4-9) muszą posiadać atest higieniczny (dopuszczenie do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej) wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną - Wszystkie materiały budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ muszą posiadać odpowiedni certyfikat zgodności lub deklarację zgodności do stosowania w budownictwie (m.in.i atest ITB, PZH, itp.) - W przypadku gdy mowa o: farbach (różne kolory wg. wzornika NCS), drzwiach metalowych (kolor biały, szary lub ciemny brąz), listwach wykończeniowych do płytek wewnętrznych i

zewnętrznych - podstawowe kolory, pigmentach - podstawowe kolory, fugach - podstawowe kolory, listwach aluminiowych podłogowych - podstawowe kolory, itp. w momencie składania zamówienia Zamawiający określi konkretny kolor zamawianego asortymentu Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców: 1) zapewnią transport produktu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 2) zaoferują produkt, który będzie posiadał ważny co najmniej 6 miesięcy termin przydatności do użycia w momencie jego dostawy. 3) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 4) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 5) zaoferują produkty opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ (pakiet nr 1, pozycje 4-9) posiadające atesty higieniczne (dopuszczenie do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej) wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną 6) zaoferują materiały budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe opisane w załączniku nr 3 do SIWZ posiadające odpowiedni certyfikat zgodności lub deklarację zgodności do stosowania w

budownictwie (m.in. atest ITB, PZH, itp.) Zamawiający na potwierdzenie posiadania certyfikatów wymaga złożenia oświadczenia Producenta w tym zakresie zgodnie z SIWZ cz. XIII pkt 1 ppkt 7.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości, co najmniej 80 % wartości Umowy - do czasu realizacji, co najmniej 80% wartości umowy, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy. Dostawy sukcesywnie w trakcie trwania przedmiotowej umowy. Czas realizacji zamówienia 4 dni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.19.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

(3)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.a tj. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie

przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w części XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.b tj. posiadania wiedzy i doświadczenia, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w części XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.c, tj. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie

przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w części XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

(4)

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.c, tj. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie

przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w części XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.d, tj. sytuacji ekonomicznej i finansowej, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w części XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

(5)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 inne dokumenty

6) dokumenty potwierdzające posiadanie atestu higienicznego (dopuszczenie do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej), w odniesieniu do produktów opisanych w Załączniku 3 do SIWZ (pakiet nr 1, pozycje 4-9) wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną. 7) oświadczenie producenta potwierdzające, że materiały budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ posiadają odpowiedni certyfikat zgodności lub deklarację zgodności do stosowania w budownictwie (m.innymi atest ITB, PZH, itp.)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

XIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, oraz w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Dokumenty wymagane 1) oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 2) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków albo

(6)

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ, 5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ 6) dokumenty potwierdzające posiadanie atestu higienicznego (dopuszczenie do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej), w odniesieniu do produktów opisanych w Załączniku 3 do SIWZ (pakiet nr 1, pozycje 4-9) wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną. 7) oświadczenie producenta potwierdzające, że materiały budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ posiadają odpowiedni certyfikat zgodności lub deklarację zgodności do stosowania w budownictwie (m.innymi atest ITB, PZH, itp.) 2. Dokumenty dodatkowo wymagane od Wykonawców składające się na ofertę: 1) formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ 2) formularz cenowy - zestawienie materiałów - załącznik nr 3 do SIWZ 3) zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w cz. XIII pkt 1.1) niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w zdaniu powyżej w cz. XIII pkt 3 zdanie 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w cz. XIII pkt 3 zdanie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty zawierające odpowiednie oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ponadto, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(7)

ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w cz. XIII.1.2) do XIII.1.5) włącznie i inne wymagane treścią SIWZ dokumenty. 4. Wymagania dodatkowe, gdy kilku

wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Z tego względu należy w ofercie wyraźnie wskazać pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń. 3) W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 4) W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) dokumenty i oświadczenia wymienione w cz. XIII pkt 1 ppkt. 1-3), niniejszej SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art.

24 ust. 1 Ustawy d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia - oświadczenie z art. 22 Ustawy- Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie to zostało podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu e) wspólny formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika, f) inne

dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Uwaga dla Wykonawcy: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika. 4a. Wymagania dla podmiotów, które będą realizowały część zamówienia, na których potencjał Wykonawca się powołał przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy: a) dokumenty i oświadczenia wymienione w cz. XIII pkt 1 ppkt. 1-3) niniejszej SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z podmiotów na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowały część zamówienia publicznego, b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy (cz. XIII pkt 1 ppkt 5) indywidualnie dla każdego z

(8)

podmiotów, na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowali część zamówienia publicznego. 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. - Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust.

3 Ustawy, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: - w zakresie danych

identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, rachunek bankowy, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron - zmiany okresu realizacji umowy jeżeli z przyczyn niezależnych od obu stron umowy termin nie może być dochowany przy

zachowaniu należytej staranności - konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany przepisów prawa - obniżenie cen jednostkowych netto przez Wykonawcę i/lub Producenta; - gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu

(9)

prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach, - wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony (do kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Pokój nr 2 (Budynek Administracji - parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 10 41- 800 Zabrze Sekretariat Dyrekcji (Budynek Administracji - II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zastosowana numeracja Biuletynie jest numeracją Zamawiającego zgodną z SIWZ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3- formularz cenowy - zestawienia materiałów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3- formularz cenowy - zestawienia materiałów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

(10)

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3- formularz cenowy - zestawienia materiałów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :