Obiekt : Przebudowa skrzyżowania ulic Bydgoska Sępoleńska Mędromierska - Główna w Gostycynie

Pełen tekst

(1)

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych

INŻDRÓG s.c.

ul. Kulerskiego 16/41 86-300 Grudziądz

tel. 0-48-(prefix)-56-6428330, kom. 0601894554, fax . 0-48-(prefix)-56-4653194, email: inzdrog@republika.pl

P P R R O O J J E E K K T T W W Y Y K K O O N N A A W W C C Z Z Y Y

Obiekt : Przebudowa skrzyżowania ulic Bydgoska – Sępoleńska – Mędromierska - Główna

w Gostycynie Adres : Gostycyn

Branża : Sanitarna – Odwodnienie terenu i przebudowa sieci wodociągowej

Inwestor: Urząd Gminy w Gostycynie

Projektant : techn. Edmund Wierzchowski

uprawnienia do projektowania Nr BP-RN-V/4/TO/79 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Opracował: techn. Piotr Feldmann

Sprawdzający : mgr inż. Maciej Daniel

uprawnienia do projektowania Nr GP.I.7342/129/TO/92 bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Kierownik Projektu : mgr inż. Wiesław Łuszyński

uprawnienia do projektowania Nr UAN BP-RN-V/46/TO/83 bez ograniczeń w specjalnoœci konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych

data : czerwiec 2005 r.

(2)

Spis zawartości opracowania

- Opis techniczny

- Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej i odprowadzenia wód deszczowych

- Uzgodnienia

- Rysunki techniczne

nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu – przebudowa sieci wodociągowej i odwodnienie terenu

nr 2 - Profil wodociągu odc. A – B – C nr 3 - Profil wodociągu odc. B – D – E nr 4 - Profil wodociągu odc. D – F nr 5 - Profile przyłączy wodociągowych

nr 6 - Węzły połączeniowe sieci wodociągowej nr 7 - Profile kanalizacji deszczowej

nr 8 - Konstrukcja studni kanalizacyjnej nr 9 - Konstrukcja wpustu deszczowego nr 10 - Bloki oporowe wodociągu

- Karty katalogowe armatury

(3)

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy sieci wodociągowej i odwodnienia terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA - umowa z inwestorem

- mapa syt.-wys. do celów projektowych - warunki techniczne

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych - PN-S-02204 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

- normy i uzgodnienia branżowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowę sieci wodociągowej oraz odwodnienie przebudowywanego skrzyżowania ulic Bydgoska – Sępoleńska – Mędromierska – Główna w Gostycynie.

Dla przebudowy sieci wodociągowej zaprojektowano odcinki wodociągu : - A – B – C φ 125 mm PE dług. 176,0 m

- B – D – E φ 160 mm PE dług. 84,5 m - D – F φ 125 mm PE dług. 56,5 m

- przełączenia istniejących przyłączy do budynków szt. 4, odcinkami rur PE φ 63 mm, o łącznej długości 21,0 m,

Dla odwodnienia skrzyżowania ulic zaprojektowano :

- przykanaliki deszczowe z rur PVC kl. S 160 mm dług. łącznie 82,5 m - kanał deszczowy z rur PVC kl. S, ø 250 mm dług. 10,0 m

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych φ 1200 mm, 2 szt.

- wpusty deszczowe z elementów betonowych φ 500 mm, 9 szt.

- wpusty deszczowe liniowe z polimerobetonu, 3 szt.

(4)

3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Zaprojektowano nowe odcinki sieci wodociągowej zastępujące sieci znajdujące się w rejonie przebudowy skrzyżowania.

Projektowane sieci należy wykonać z rur PEHD φ 125 i 160 mm łączonych przez zgrzewanie. Na załamaniach trasy należy stosować łuki segmentowe oraz wykorzystywać naturalne ugięcie rur ( maksymalny promień gięcia = 100 x dn ) Dobrano armaturę odcinającą i hydranty podziemne HAWLE.

Na załamaniach sieci i przy trójnikach wykonać betonowe bloki oporowe.

Wykonane odcinki wodociągu poddać próbie szczelności oraz wykonać dezynfekcję i płukanie przed przełączeniem.

Do wybudowanych odcinków sieci przełączyć istniejące przyłącza do budynków.

Nad wodociągiem ułożyć taśmę sygnalizacyjno – ostrzegawczą koloru zielonego z wkładką metalową ( lub drut miedziany ) połączoną galwanicznie z metalowymi elementami sieci ( obudowa zasuwy, hydrant).

4. PROJEKTOWANE KANAŁY

Odwodnienie projektowanego skrzyżowania ulic zaprojektowano w oparciu o „Wytyczne Techniczne Projektowania Miejskich Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-S-02204 Drogi samochodowe – Odwodnienia dróg.

Zaprojektowano kanały i przykanaliki deszczowe z rur z PVC klasy S o sztywności obwodowej SN=8 kN. Średnice i spadki poszczególnych odcinków określono na podstawie obliczeń spływów wg PN-S-02204 Drogi samochodowe, Odwodnienie dróg.

Rurociągi należy układać na starannie zagęszczonej podsypce piaskowej, z obustronnym podbiciem rur. Rury łączyć na uszczelkę gumową.

Na trasie kanałów zaprojektowano studnie rewizyjne przelotowe i połączeniowe z kręgów betonowych φ 1200 mm. Studnie należy przykryć płytami żelbetowymi ułożonymi na pierścieniach odciążających. Na płytach ułożyć, na zaprawie cementowej, włazy żeliwne typu ciężkiego φ 600 klasa D-400 wg PN-H-74051. W studniach wykonać kinety przepływowe. Studnie izolować dwukrotnie zewn. abizolem „R” + „P”.

Projektowane studzienki deszczowe należy wykonać z elementów betonowych φ 500 mm z osadnikiem głębokości 0,95 m. Studzienki przykryć wpustami żeliwnymi z płaską kratą ułożonymi na pierścieniu odciążającym. Studzienki wyposażyć w kosze. Ze względu na istniejące połączenia sieci deszczowej z sanitarną przykanaliki wszystkich wpustów deszczowych zasyfonować.

(5)

5. ROBOTY ZIEMNE

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechanicznie o ścianach pionowych umocnionych oraz w miejscach występowania uzbrojenia terenu wykopy ręczne o ścianach pionowych umocnionych. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy celem dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia.

Pionowe ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć obudową ażurową z elementów poziomych (bale drewniane lub dyle stalowe). Rurociągi układać na podsypce piaskowej grub. 10 cm z podbiciem rur z boków.

Ewentualne odwodnienie dna wykopów liniowych wykonać za pomocą studzienek zbiorczych.

W miejscach przejść należy wykonać kładki zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami bhp.

Napotkane uzbrojenie ( szczególnie kable ) należy podwiesić na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiając o odkopaniu odpowiednie służby. Po ułożeniu rurociągu, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym przewodu wykop zasypywać warstwami o max. grubości 20 cm z ubijaniem (grubość warstwy dostosować do wysokości demontowanej części obudowy wykopu).

Nadmiar gruntu z wykopów i pozostający na odkładzie należy wywieść w miejsce wskazane przez inwestora i rozplantować.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

7. UWAGI KOŃCOWE.

- Przed przystąpieniem do robót uaktualnić wymagane uzgodnienia.

- Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom.

- Uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach załączonych do niniejszego projektu.

- Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Sieci kanalizacyjne” – oprac. COBRTI INSTAL W-wa.

O p r a c o w a ł :

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :